Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTORZY - Tomasz Zdrach - Krzysztof Przybylski - Micha ł Raszewski - Dawid Zub - Patryk Nitecki - Jakub Fossa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTORZY - Tomasz Zdrach - Krzysztof Przybylski - Micha ł Raszewski - Dawid Zub - Patryk Nitecki - Jakub Fossa."— Zapis prezentacji:

1 AUTORZY - Tomasz Zdrach - Krzysztof Przybylski - Micha ł Raszewski - Dawid Zub - Patryk Nitecki - Jakub Fossa

2 Pocz ą tki Ludzie od zawsze d ąż yli do u ł atwienia sobie ż ycia. Jedn ą z jego dziedzin jest niew ą tpliwie przemieszczanie si ę i transport. Pierwszym prze ł omem by ł o wynalezienie ko ł a, które datuje si ę na lat p.n.e. Pozwoli ł o to na przenoszenie wi ę kszych obci ąż e ń na wszelkiej ma ś ci wozach i wózkach. Si łą poci ą gow ą bywa ł y konie, os ł y, wo ł y a cz ę sto nawet sami ludzie. Niestety nie by ł o to zbyt wydajne. Poszukiwano wi ę c innych, wydajniejszych sposobów transportu. Transport morski i ż egluga ś ródl ą dowa w cz ęś ci rozwi ą zywa ł a ten problem. Ale potrzebne by ł o jeszcze co ś, co b ę dzie w stanie w miar ę szybko transportowa ć ł adunki po l ą dzie.

3 Pierwszym teoretykiem, który próbowa ł skonstruowa ć pojazd samobie ż ny by ł Leonardo da Vinci. Zaprojektowa ł on pojazd poruszaj ą cy si ę dzi ę ki spr ęż ynie. Niestety jego projektu nie wykorzystano za jego czasów. Pierwsze próby praktyczne z pojazdami samobie ż nymi polega ł y na najzwyklejszym przeniesieniu na l ą d rozwi ą za ń zastosowanych w transporcie wodnym – w 1600 roku zaprezentowano w Brukseli pojazd l ą dowy nap ę dzany ż aglem. Nie zrobi ł on jednak kariery, wynalazcy mogli, wi ę c szuka ć innych rozwi ą za ń. Pierwsze podej ś cia do powa ż niejszego wykorzystania urz ą dze ń mechanicznych, jako si ł y poci ą gowej datujemy na wiek siedemnasty. W drugiej po ł owie tego stulecia, w 1678 r. Ferdinand Verbiest podobno zaprezentowa ł cesarzowi Chin pojazd o nap ę dzie parowym. Niestety nie ma praktycznie ż adnych dowodów, ż e to zdarzenie rzeczywi ś cie mia ł o miejsce. Pierwszym udokumentowanym pojazdem samobie ż nym by ł parowy ci ą gnik artyleryjski skonstruowany w 1769 r. przez francuskiego in ż yniera wojskowego, Nicolasa Josepha Cugnot.

4 Nicolas Joseph Cugnot skonstruowa ł pojazd, który potrafi ł porusza ć si ę z pr ę dko ś ci ą 4 km/h. Buduj ą c ten rewolucyjny na owe czasy wynalazek Cugnot zrobi ł pierwszy du ż y krok w kierunku skonstruowania samochodu cho ć jego konstrukcja by ł a bardzo daleka od dzisiejszych samochodów. Ś cie ż k ą przetart ą przez francuskiego in ż yniera ruszyli kolejni wizjonerzy. Ju ż w 1785 r. angielski konstruktor, Wiliam Murdock, zbudowa ł zabawk ę nap ę dzan ą pomp ą parow ą. Zabawka nie doczeka ł a si ę rozwini ę cia w powa ż niejsz ą konstrukcj ę, poniewa ż podczas pierwszej próby doprowadzi ł a do ś mierci miejscowego ksi ę dza – duchowny, który ujrza ł jad ą c ą ulic ą zabawk ę, której nikt nie popycha ani nie ci ą gnie uzna ł prawdopodobnie, ż e pojazd nap ę dzaj ą moce piekielne i zmar ł na zawa ł serca. Po tym wydarzeniu pechowy konstruktor zaprzesta ł eksperymentów. Oczywi ś cie nie zatrzyma ł o to post ę pu prac innych wynalazców pracuj ą cych nad udoskonalaniem pojazdów parowych. Kolejny prze ł om mia ł miejsce w 1804 r. w Anglii. Wtedy to Richard Trevithick zbudowa ł lokomotyw ę drogow ą. Na bazie pojazdu anglika szybko zacz ęł y powstawa ć coraz to doskonalsze wersje lokomotyw drogowych. W 1831 r. w Anglii powsta ł a pierwsza regularna linia, na której przewo ż ono ludzi omnibusami nap ę dzanymi par ą. Rozwój pojazdów parowych w Anglii utrudni ł a ustawa o czerwonej fladze, która powsta łą w 1865 r. Na jej mocy parowe omnibusy mog ł y si ę porusza ć tylko gdy przed pojazdem bieg ł cz ł owiek ostrzegaj ą cy o niebezpiecze ń stwie potr ą cenia. Do ostrzegania s ł u ż y ł a mu czerwona chor ą giewka, st ą d te ż nazwa ustawy. Dopuszczalna pr ę dko ść w mie ś cie to 2 mile na godzin ę, poza miastem by ł y to 4 mile na godzin ę. W 1873 r. francuz Amade Bolle zbudowa ł pojazd wa żą cy pi ęć ton wyposa ż ony w ogumione ko ł a, resory piórowe oraz najnowocze ś niejsz ą odmian ę silnika parowego. Porusza ł si ę on z pr ę dko ś ci ą 42 km/h. Pojazdy parowe nie mia ł y przysz ł o ś ci ze wzgl ę dów praktycznych i bezpiecze ń stwa. Kot ł y parowe wymaga ł y palenia pod nimi, aby wyprodukowa ć par ę niezb ę dn ą do jazdy oraz mia ł y sk ł onno ść do wybuchania, co mog ł o doprowadzi ć do ś mierci. Dlatego zacz ę to szuka ć innych sposobów nap ę dzania

5 W 1835 r. Amerykanin Tomas Davenport zbudowa ł pojazd z silnikiem elektrycznym. W 1860 r. Francuz Etienne Lenoir skonstruowa ł silnik spalinowy. Dwa lata pó ź niej jego rodak Alphonse Beau de Rohas opracowa ł za ł o ż enia konstrukcyjne silnika czterosuwowego. Za ś jego prototyp wykona ł Wiede ń czyk Siegfried Marcus. Osadzi ł on owy silnik na ko ł ach i tym samym zbudowa ł pierwszy samochód spalinowy poruszaj ą cy si ę z pr ę dko ś ci ą oko ł o 8 km/h. Doskonalsze wersje pojazdu wiede ń czyka powsta ł y dwadzie ś cia lat pó ź niej w warsztatach niemieckich pionierów motoryzacji – Gottlieba Daimlera i Carla Benza. Obaj niemieccy konstruktorzy konkurowali ze sob ą, co niew ą tpliwie mia ł o pozytywny wp ł yw na szybko ść i jako ść ich pracy. W 1885 r. Daimler zbudowa ł motocykl, za ś Benz skonstruowa ł trójko ł owy pojazd z czterosuwowym silnikiem spalinowym. Odpowiedzi ą Daimlera by ł pojazd o czterosuwowym silniku spalinowym, lecz mia ł on cztery ko ł a. To w ł a ś nie ten projekt sta ł si ę wzorem dla innych konstruktorów.

6 W kolejnych latach konstruktorzy ulepszali pojazd Daimlera. W 1888 r. Irlandczyk Johm Dunlop pokaza ł ś wiatu pneumatyczne ogumienie. W 1891 r. prze ł o ż ono nap ę d na przednie ko ł a. W 1892 r. Daimler z Maybachem opracowali konstrukcj ę dwucylindrowego silnika rz ę dowego. W 1897 r. Diesel skonstruowa ł silnik wysokopr ęż ny. Za ś w 1905 r. powsta ł pierwszy zadaszony samochód. Te wszystkie wynalazki poprawi ł y osi ą gni ę cia samochodów. Gdy w 1913 r. Henry Ford zastosowa ł pierwsz ą na ś wiecie lini ę produkcyjn ą do masowej produkcji, wiadome by ł o, ż e samochody zawojuj ą ś wiat oraz, ż e z produktu luksusowego stan ą si ę dobrem ogólnodost ę pnym. Barier ę 200 km/h pierwsze przekroczy ł o auto Benza w 1922 r.

7 Koncern Honda za ł o ż y ł Soichiro Honda, który bardzo interesowa ł si ę samochodami. Jako 15-latek opu ś ci ł dom rodzinny i uda ł si ę na praktyki w warsztacie samochodowym pracuj ą c m.in. przy budowie sportowego auta Art Daimler.

8 W 1953 Honda wprowadzi ł pierwszy samochód – lekkiego dostawczaka – Hond ę T360 oraz seryjnie produkowany dwusuwowy, jednocylindrowy silnik typu H o mocy 1KM. Rok pó ź niej powsta ł czterosuwowy silnik typu T o pojemno ś ci 130 cm3 i mocy 2,5 KM. Skonstruowano go tak, aby znalaz ł zastosowanie w ma ł ych ci ą gnikach czy pompach wodnych.

9 W 1971 wprowadzono do produkcji Hond ę Gold Wing – pierwszy motocykl z biegiem wstecznym oraz silnikiem na ł adunek uwarstwiony CVCC. Dzi ę ki temu silnikowi spaliny nie s ą katalicznie oczyszczane, ale od razu produkowane s ą czystsze. Przeznaczony on by ł do spalania bardziej ubogich mieszanek.

10 W 1972 korporacja postanowi ł a wprowadzi ć na rynek, pierwsze seryjnie produkowane kompaktowe auto pod mark ą Honda. By ł to model Civic. Spe ł nia ł on ameryka ń skie normy czysto ś ci spalin bez u ż ycia dodatkowych systemów poprawiaj ą cych ich jako ść oraz uzyska ł najni ż sze spalanie w ś ród aut sprzedawanych za oceanem.

11 Jako pierwszy producent na ś wiecie, Honda skonstruowa ł a w 1988 roku silnik z uk ł adem elektronicznie sterowanych faz rozrz ą du i skoków zaworów – VTEC. Silnik ten odznacza si ę doskona ł ymi osi ą gami, bardzo niskim zu ż yciem paliwa i ni ż sz ą emisj ą spalin. Zapewnia on maksymaln ą ochron ę nad skokiem i faz ą zaworów dolotowych w zale ż no ś ci od warunków jazdy, osi ą gaj ą c bardziej wydajne nape ł nianie cylindrów i zwi ę kszenie momentu obrotowego przy wszystkich pr ę dko ś ciach obrotowych wa ł u silnika.

12 W 2000 roku wydano pierwszego robota konstruowanego od 12 lat – ASIMO.

13 W 2010 koncern rozpocz ął produkcj ę pierwszego sportowego coupé nap ę dzanego silnikiem spalinowo- elektrycznym – Hond ę CR- Z.

14 Honda HA-420 HondaJet to pierwszy samolot opracowany przez koncern Honda Motor Company. Odrzutowiec jest w fazie budowy. Koszt jednego samolotu opiewa na oko ł o 3,9 mln USD

15 Firma Toyota zosta ł a za ł o ż ona przez Sakichiego Toyode, a pó ź niej dalej rozwijana przez jego syna, Kiichiro Toyod ę. Na pocz ą tku swojego istnienia produkowa ł a krosna prz ę dzalnicze. Jednak ju ż w 1933r. powsta ł dzia ł maj ą cy zajmowa ć si ę produkcj ą samochodów.

16 W 1935 powsta ł prototyp Toyota A1, a w roku 1936 rozpo cz ęł a si ę produkcja modelu Toyota AA.

17 W 1951 powsta ł prototyp Toyota BJ, inspirowany konstrukcj ą Jeep a MB, daj ą c pocz ą tek serii Land Cruiser.

18 W 1966 pojawi ł a si ę pierwsza generacja Corolli, najpopularniejsze go modelu firmy.

19 W 2009 Toyota, wspólnie z Astonem Martinem, stworzy ł a limitowan ą seri ę iQ, produkowan ą pod mark ą Aston Martin, projekt nosi ł nazw ę Cygnet.

20 A-BAT za spraw ą ogromnej popularno ś ci pick- upów na rynku ameryka ń skim Toyota pokusi ł a si ę o stworzenie futurystycznej wizji takiego pojazdu. A- BAT mia ł sko ń czy ć z wyobra ż eniem pick-upa jako prymitywnej, wielkiej ci ęż arówki o absurdalnym spalaniu.

21 Jednym z mo ż liwych nap ę dów przysz ł o ś ci s ą wodorowe ogniwa paliwowe. W ł a ś nie taki nap ę d zastosowano do Fine-T.

22 2000GT Bez w ą tpienia miano pierwszego japo ń skiego supersamochodu przypada modelowi 2000GT. Nazwany roboczo Gran Turismo mia ł pokaza ć mo ż liwo ś ci techniczne Toyoty

23 Land Cruiser Wszechstronno ść i odporno ść tego modelu na ekstremalne warunki nie ma sobie równych - na ca ł ym ś wiecie wykorzystywane s ą jako pojazdy zdolne pokona ć najgorsze bezdro ż a

24 LANCER EVOLUTION IX

25

26

27

28

29 Ź RÓD Ł A : kultowe-modele.html od=articles&op=pokaz&id=23

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "AUTORZY - Tomasz Zdrach - Krzysztof Przybylski - Micha ł Raszewski - Dawid Zub - Patryk Nitecki - Jakub Fossa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google