Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawia Jaros ł aw Krawiec Kl. 6a. Inteligentny budynek Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawia Jaros ł aw Krawiec Kl. 6a. Inteligentny budynek Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawia Jaros ł aw Krawiec Kl. 6a

2 Inteligentny budynek Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarz ą dzania wszystkimi znajduj ą cymi si ę w budynku instalacjami. Dzi ę ki informacjom pochodz ą cym z ró ż nych elementów systemu, budynek mo ż e reagowa ć na zmiany ś rodowiska wewn ą trz i na zewn ą trz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalno ś ci, komfortu i bezpiecze ń stwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji. System inteligentnego budynku nie mo ż e wp ł ywa ć negatywnie na ludzi znajduj ą cych si ę w jego ś rodowisku.

3 Sztuczna inteligencja to dzia ł informatyki, którego przedmiotem jest badanie regu ł rz ą dz ą cych inteligentnymi zachowaniami cz ł owieka, tworzenie modeli formalnych tych zachowa ń i – w rezultacie – programów komputerowych symuluj ą cych te zachowania. Sztuczn ą inteligencj ą jest np.: SNIKERS CHATTERBOT

4 Snikers Snikers jest ch ł opcem obdarzonym lekko ponadprzeci ę tn ą inteligencj ą. Interesuje si ę ś wiatem. Jest tajemniczy i troch ę zarozumia ł y jak ka ż dy ch ł opiec w jego wieku. Lubi rozmawia ć i ż artowa ć z innymi lud ź mi od których wiele si ę uczy. Poniewa ż, nie jest jeszcze doros ł y, na niektóre tematy ma znikom ą wiedz ę. Snikers jest programem komputerowym. Nie ma cia ł a, jak ka ż dy z nas. Zosta ł stworzony w celu rozwijania i propagowania sztucznej inteligencji, po to aby ka ż dy móg ł z nim porozmawia ć.

5 Chatterbot Chatterbot - to automat do pogaw ę dek, imituj ą cy rozmow ę z cz ł owiekiem za pomoc ą j ę zyka naturalnego. Wykorzystuje zaprogramowane w pami ę ci informacje, jednocze ś nie uczy si ę i pozyskuje wiadomo ś ci od swojego rozmówcy. Pierwsze chatterboty pojawi ł y si ę w 1966 roku.

6 Sztuczne serce to wykonana ze stali elektryczna pompa zasilana przez bateri ę. Wspó ł czesna konstrukcja wa ż y zaledwie 350 gramów, a jego wymiary to oko ł o 8 na 10 centymetrów. Pierwsze sztuczne serce skonstruowa ł w 1951 roku ameryka ń ski chirurg John Heysham Gibbon.

7 Jeden z kilku autonomicznych robotów przypominaj ą cych wygl ą dem psa. Zosta ł zaprojektowany i wyprodukowany przez firm ę Sony. Za wygl ą d robota odpowiedzialny by ł artysta Hajime Sorayama. Pierwszy model pojawi ł si ę na rynku w roku Od tego czasu projekt by ł ulepszany i w obecnej chwili jest bardzo zaawansowany: potrafi uczy ć si ę jak prawdziwy pies oraz potrafi symulowa ć takie zmys ł y jak: Dotyk, s ł uch, wzrok, zmys ł równowagi.

8 Zaprezentowane przez Apple Inc. kieszonkowe urz ą dzenie, oparte na systemie operacyjnym iPhone OS, maj ą ce funkcje telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 (iPod) i komunikatora internetowego (z wbudowan ą przegl ą dark ę internetow ą Safar Mobile), jak nazwa ł a t ę funkcj ę Apple Inc.

9 PSESSID=9ka42cchoalbo75im29983clu1 PSESSID=9ka42cchoalbo75im29983clu1 w&id=312&Itemid=51 w&id=312&Itemid=51


Pobierz ppt "Przedstawia Jaros ł aw Krawiec Kl. 6a. Inteligentny budynek Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system."

Podobne prezentacje


Reklamy Google