Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMATYKA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W STRATEGIACH WOJEWÓDZTW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMATYKA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W STRATEGIACH WOJEWÓDZTW"— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMATYKA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W STRATEGIACH WOJEWÓDZTW
Jan Wieczorkowski

2 Społeczeństwo Informacyjne w strategiach województw
Jan Wieczorkowski

3 DOLNOŚLĄSKIE STRATEGICZNE CELE ROZWOJU A. Integracja dolnośląska Warunkiem integracji jest sprawny przepływ wiadomości i idei. Wprowadzenie regionu w przestrzeń informacyjną przestaje być romantycznym wyzwaniem, a staje się prozaiczną koniecznością. Należy śmiało wykorzystywać dostępne możliwości Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, sięgając zarazem do nowatorskich rozwiązań. Jednocześnie należy kreować nowe potrzeby i związane z nimi miejsca pracy. C. Społeczeństwo obywatelskie Zjednanie środków przekazu dla rozwoju regionu to warunek pozyskania akceptacji społecznej dla działań samorządu. Wyczulone na kwestie dobra wspólnego lokalne media to najlepszy sojusznik samorządu w rozpoznawaniu i popularyzacji godnych wdrożenia pomysłów i znakomita platforma szerokiej debaty regionalnej. Nowe możliwości takiej debaty stwarza rozwój sieci informatycznych (w tym możliwości demokracji bezpośredniej).  Priorytety gospodarcze        Zwiększenie konkurencyjności gospodarki Konieczne jest uruchomienie systemu wspierania i wdrażania prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii, szczególnie w energetyce, informatyce, ....W ramach rozbudowy infrastruktury ważna jest sieć transportowo-logistyczna i informatyczna.

4 Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa
ŁÓDZKIE II SFERA STRATEGICZNA Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa Zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i informacyjnej Cel: integrowanie regionalnego systemu osadniczego poprzez usprawnienie systemów transportowych i informacyjnych, Główne zadania: rozwój infrastruktury informacyjnej.

5 Aktywna promocja gospodarcza i pozyskiwanie inwestorów.
LUBUSKIE Cel główny Rozwój przedsiębiorczości Cel operacyjny Aktywna promocja gospodarcza i pozyskiwanie inwestorów. Przedsięwzięcia: Stworzenie regionalnych centrów doradczo-informacyjnych powiązanych z siecią INTERNET, Opracowanie programu promocji regionu multimedialnej (w tym w sieci INTERNET). Stworzenie transgranicznej sieci informacji, marketingu i akwizycji inwestycyjnej. Przygotowanie spójnych i wzajemnie powiązanych tematycznych modułów informacyjnych. Budowa i aktualizacja systemu informacji o terenie.

6 MAZOWIECKIE Cel średniookresowy Przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach, co powinno następować poprzez: zwiększenie możliwości korzystania z współczesnych środków komunikowania się, w tym z internetu - szkolenia, wspieranie edukacji służącej podnoszeniu znajomości internetu, wykorzystanie internetu dla rozwoju regionu (tworzenie regionalnych baz danych, informatorów branżowych, giełd ofert inwestycyjnych, usługowych, towarowych)   Priorytet Edukacja .....zwiększenie możliwości korzystania z współczesnych środków komunikowania się, w tym z internetu;

7 OPOLSKIE Region wielofunkcyjnej i nowoczesnej gospodarki.
Główne kierunki rozwoju województwa. Region wielofunkcyjnej i nowoczesnej gospodarki. Należy tworzyć warunki dla rozwoju własnych myśli technicznych organizacyjnych,ekonomicznej.... a także poprzez działania w kierunku tworzenia parków technologicznych i przemysłowych oraz maksymalnego wykorzystania internetu. Cel operacyjny. Rozwój systemów telekomunikacyjnych i informatycznych.

8 PODKARPACKIE POLE STRATEGICZNE
Ukształtuje się prężne środowisko i biznes w dziedzinie technologii informatycznych... CEL STRATEGICZNY Wzrost mobilności społecznej i zawodowej mieszkańców. Kierunek działania przeprowadzanie na dużą skalę edukacji informatycznej społeczeństwa.

9 Priorytet 2 Restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki
POMORSKIE 1 Priorytet 2 Restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki Cel Stworzenie regionalnego systemu innowacji Poprzez poprawę dostępu do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Priorytet 3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu Rozwój telekomunikacji Poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do internetu także na terenach wiejskich

10 Istotnym narzędziem rozwoju regionalnego jest oddziaływanie na rynki
POMORSKIE 2 Istotnym narzędziem rozwoju regionalnego jest oddziaływanie na rynki regionalne: Rynek informacji bezpieczny, łatwy i szybki dostęp do informacji determinuje powodzenie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych oraz jest kluczowym elementem konkurencyjności regionu. powinien obejmować: ofertę inwestycyjną samorządów, ofert kooperacyjną, produktów i targów podmiotów gospodarczych, ofert turystyczną, kulturalną i edukacyjną , dane o rolnictwie i rynku rolnym, dane o Unii Europejskiej, dane o urzędach i procedurach decyzyjnych, dane o zagrożeniach dane statystyczne

11 ZACHODNIO-POMORSKIE 1 Cel strategiczny:
POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ DÓBR, USŁUG I INFORMACJI Cel operacyjny: BUDOWA NOWOCZESNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ ŁĄCZNOŚĆ I SZROKOPASMOWĄ TRANSMISJĘ DANYCH Priorytet 1 Stworzenie warunków dla funkcjonowania na rynku nowych aktywnych operatorów. Priorytet 2 Dalszy rozwój telefonii komórkowej. Priorytet 3 Rozbudowa infrastruktury technicznej.

12 ZACHODNIO-POMORSKIE 2 Cel strategiczny:
POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ DÓBR, USŁUG I INFORMACJI Cel pośredni :  TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  Cel operacyjny: STWORZENIE DROŻNEJ STRUKTURY SIECI TELEINFORMATYCZNEJ Priorytet 1 Stworzenie struktury Internetu optycznego. Priorytet 2: Budowa metropolitalnych (miejskich) sieci teleinformatycznych.

13 ZACHODNIO-POMORSKIE 3 Cel strategiczny:
POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ DÓBR, USŁUG I INFORMACJI Cel operacyjny: ROZWÓJ USŁUG INFORMATYCZNYCH I INTERNETOWYCH Priorytet 1 Wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych firm informatycznych (parki technologiczne). Priorytet 2 Wspieranie inicjatyw z zakresu e-biznesu. Przemysł informatyczny jest jedną z najbardziej opłacalnych, ekologicznie neutralnych gałęzi gospodarki. Jest przemysłem o bardzo dobrych perspektywach przyszłościowych. Jako przemysł bazujący głownie na wiedzy, nie wymagający kosztownych inwestycji może być ważnym elementem strategii przemysłowej województwa.

14 ZACHODNIO-POMORSKIE 4 Cel strategiczny:
POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ DÓBR, USŁUG I INFORMACJI Cel operacyjny: ROZWÓJ USŁUG INFORMATYCZNYCH I INTERNETOWYCH Priorytet 1 Wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych firm informatycznych (parki technologiczne). Priorytet 2 Wspieranie inicjatyw z zakresu e-biznesu.

15 ZACHODNIO-POMORSKIE 5 Cel strategiczny:
POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ DÓBR, USŁUG I INFORMACJI Cel operacyjny: POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ USŁUG INFORMATYCZNYCH Priorytet 1 Realizacja koncepcji „Internet w każdym domu”. Priorytet 2: Realizacja koncepcji „elektronicznego urzędu”.

16 ZACHODNIO-POMORSKIE 6 Cel strategiczny:
POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ DÓBR, USŁUG I INFORMACJI Cel operacyjny: STWORZENIE REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W WOJEWÓDZTWIE Priorytet 1 Podniesienie efektywności zarządzania przestrzenią.

17 usprawnianie i upowszechnianie
LUBELSKIE Ogólne zasady strategicznego wspomagania rozwoju województwa Zasady dostosowania regionu do warunków UE to: usprawnianie i upowszechnianie otwarcia komunikacyjnego, informacyjnego i gotowości adaptacji nowych czynników rozwoju;

18 Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa
PODLASKIE 1 Priorytet Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa    Rozwój technologii informacyjnych 1.  Do poprawy skuteczności i sprawności funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki przyczyni się wykorzystanie technologii informacyjnych. Na technologie informacyjne składają się technologie zbierania, przesyłania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji przy pomocy nowoczesnych środków technicznych. Konieczne działania to: rozbudowa nowoczesnej infrastruktury informacyjnej, tworzenie i wspieranie działalności centrów informacji, szkolenie i transfer technologii w zakresie technologii informacyjnych, 2.  Wsparcie innowacyjnych projektów MŚP, mających na celu wykorzystanie środków technologii informacyjnych.

19 Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa
PODLASKIE 2 Priorytet Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa Rozwój technologii informacyjnych 3 Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez szerokie wykorzystywanie technik informacyjnych w procesie kształcenia i edukacji, zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługach, w tym rozwoju usług elektronicznych i handlu elektronicznego, itp. Upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z innowacyjnego zastosowania środków technologii informacyjnych w produktach, procesach i usługach, poprzez organizowanie wystaw, targów, sympozjów i konferencji, promowanie wojewódzkiej myśli naukowo-technicznej.

20 Zasoby ludzkie, edukacja, mobilność na rynku pracy
ŚLĄSKIE 1 Pole Strategiczne Zasoby ludzkie, edukacja, mobilność na rynku pracy zmian systemu edukacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie, innowacje, działalności naukochłonne promowanie innowacji poprzez wykorzystanie technologii informatycznych

21 Transport, telekomunikacja i informacja
ŚLĄSKIE 2 Pole Strategiczne Transport, telekomunikacja i informacja ważna jakość infrastruktury telekomunikacyjnej, rozwoju systemu powszechnego dostępu do sieci komputerowych dostępność infrastruktury światłowodowej, rozwoju sieci informatycznych, dla zarządzania: ruchem drogowym, transportem publicznym, systemami bezpieczeństwa, systemem przeciwdziałania zagrożeniom wymianę handlową (e-commerce) sieć informacyjna dla telepracy. dostarczanie usług i informacji za pomocą sieci informatycznych.

22 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, w tym transgraniczna
ŚLĄSKIE 3 Pole Strategiczne Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, w tym transgraniczna Ø tworzeniu infrastruktury (w tym intelektualnej, instytucjonalnej i informacyjnej) Ø wzmacnianiu instytucji otoczenia przedsiębiorczości poprzez ich udział w sieciach teleinformacyjnych i infostradach. Województwo Śląskie powinno uczestniczyć w pracach następujących organizacji międzynarodowych: Stowarzyszenia Regionów Europy dla Społeczeństwa Informacyjnego (European Regional Information Society Association) -

23 Region rozwijający sektor usług
ŚLĄSKIE 4 WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Region rozwijający sektor usług związanych z technikami informacyjnymi i oprogramowaniem komputerowym

24 ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozwój zasobów ludzkich i bezpieczeństwo społeczne
Priorytet Rozwój zasobów ludzkich i bezpieczeństwo społeczne Kompleksowy program budowy społeczeństwa informacyjnego Programy operacyjne: Regionalny system informacji i dystrybucji usług turystycznych Program budowy systemu informacji rynkowej Tworzenie kompleksowego systemu informacji o terenach rozwojowych,o MSP, o rynku kapitałowym Wojewódzki Program Informacji i Promocji

25 Wspieranie przedsiębiorczości Stworzenie społeczeństwa informacyjnego
WARMIŃSKO - MAZURSKIE Cel strategiczny Wspieranie przedsiębiorczości Stworzenie społeczeństwa informacyjnego W nowoczesnej gospodarce informacja ma wagę zasobu produkcyjnego, takiego jak surowce, kapitał i praca. Barierę informacyjna usunie opracowanie i wdrożenie regionalnego programu internetyzacji, który pomoże firmom i instytucją otoczenia biznesu zdobywać informacje, między innymi o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych

26 KUJAWSKO-POMORSKIE Cel operacyjny
Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców regionu Przedsięwzięcia Upowszechnienie edukacji w zakresie informatyki Modernizacja i rozwój sieci telekomunikacyjnej Budowa szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych Efekty Powszechny dostęp do internetu. Rozwój sieci ISDN, dostęp do sieci Polpak, Polkomtel 400 i systemu satelitarnego VSAT

27 MAŁOPOLSKIE 1 Cele nadrzędne
LEPIEJ WYKRZTAŁCENI, AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY LEPSZA DOSTEPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA CAŁEGO REGIONU LEPSZA WSPÓLPRACA WEWNATRZ REGIONALNA

28 MAŁOPOLSKIE 2 CEL STRATEGICZNY
LEPIEJ WYKRZTAŁCENI, AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY CEL STRATEGICZNY ELASTYCZNY, ŁATWO DOSTOSOWUJĄCY SIĘ DO ZMIAN SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH SYSTEM EDUKACJI Sposób realizacji Unowocześnienie bazy dydaktycznej , w tym ich pełna informatyzacja Wspieranie nauki języka angielskiego i informatyki

29 INFRASTRUKTURA KONIECZNA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
MAŁOPOLSKIE 3 LEPSZA DOSTEPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA CAŁEGO REGIONU CEL STRATEGICZNY INFRASTRUKTURA KONIECZNA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Oczekiwane rezultaty Równomierny rozwój społeczeństwa informacyjnego w całym regionie Zapewnienie dostępu do pełnej informacji o sposobach załatwiania spraw obywateli przez administracje za pomocą internetu

30 Rozbudowa infrastruktury służącej korzystaniu z Internetu.
MAŁOPOLSKIE 4 Rozbudowa infrastruktury służącej korzystaniu z Internetu. Sposoby realizacji Wspieranie realizacji projektów związanych z rozwojem SJ Budowa regionalnej infostrady –155 Mb-1 Gb przy udziale samorządów Rozwój akademickiego centrum superkomputerowego e Krakowie Promocja łatwego dostępu do serwisów internetowych i sieci informatycznych Poszerzanie sieci dostępu,modernizacja usług publicznych aby byłe dostarczane elektronicznie Rozwój rynku teleinformatycznego –sprzęt, oprogramowanie, multimedia Rozwinięcie systemu publicznych terminali dostepowych do internetu Wsparcie dla budowy lokalnych i regionalnych serwisów informatycznych oraz wymiany informacji pomiędzy samorządami na drodze elektronicznej Wsparcie działań edukacyjnych

31 REGIONALNY WSPÓLNY RYNEK INFORMACJI
MAŁOPOLSKIE 5 LEPSZA WSPÓLPRACA WEWNATRZ REGIONALNA CEL STRATEGICZNY REGIONALNY WSPÓLNY RYNEK INFORMACJI ROZWIĄZANIA Wspieranie rozwoju mediów regionalnych Wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych serwisów informacyjnych   Priorytety Internetowy serwis informacji regionalnej Powszechny dostęp do usług i instytucji publicznych przez internet Sposób realizacji Wspieranie (również finansowe) inicjatyw służących rozwojowi regionalnych sieci informacyjnych w tym przedsięwzięć publiczno-prywatnych na polu zarówno działalności komercyjnej,publicznej jak i obywatelskiej Inicjowanie współpracy instytucji i firm w celu tworzenia regionalnej sieci informacyjnej

32 Sposoby i warunki realizacji
WIELKOPOLSKA Priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu, w tym sieci transportowo-logistycznych, informatycznych i infrastruktury ochrony środowiska. Przedsięwzięcie – zadanie Tworzenie podstaw informacyjnych funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw Sposoby i warunki realizacji stworzenie systemu informacji dla inwestorów (zintegrowanego z internetem) o warunkach uruchamiania przedsiębiorstw na danym terenie; utworzenie systemu informacji i doradztwa o normach i standardach UE oraz rodzajach i zasadach korzystania z funduszy preakcesyjnych

33 Program wsparcia na lata 2001-2002 Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2000

34 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu
Program wsparcia na lata Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2000 Priorytety Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województw, realizowany jest poprzez następujące cele: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym, Rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

35 Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne:
Program wsparcia na lata Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2000 Zadania wynikające z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu wsparcia. Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne: Podstawowa infrastruktura Technologia informatyczna i komunikacyjna ( w tym bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości) Usługi i projekty wdrożeniowe dla ludności (zdrowie, administracja, szkolnictwo ) Usługi i projekty wdrożeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw ( handel i transakcje elektroniczne, szkolenie i sieciowanie )

36 A co z tego wynika???? Jeżeli znajdziemy w naszej strategii zapisy dotyczące SI to w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów możemy uzyskać wsparcie finansowe dla naszych projektów SI umieszczając je w kontrakcie regionalnym. Przykłady –małopolska Tele Tarnów, ZDANA, małopolski serwis regionalny. JW

37 Województwo dobre Powrót do mapki


Pobierz ppt "PROBLEMATYKA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W STRATEGIACH WOJEWÓDZTW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google