Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Granty dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. Programów Wspólnotowych na lata 2014-2020 Wybrane Programy Wspólnotowe Malbork, 10 grudnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Granty dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. Programów Wspólnotowych na lata 2014-2020 Wybrane Programy Wspólnotowe Malbork, 10 grudnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Granty dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. Programów Wspólnotowych na lata 2014-2020 Wybrane Programy Wspólnotowe Malbork, 10 grudnia 2013 r.

2 Granty dla Organizacji Pozarządowych Granty Komisji Europejskiej Komisja wnosi bezpośredni wkład finansowy w formie grantów w celu wsparcia projektów lub organizacji, które promują interesy Unii Europejskiej lub przyczyniają się do wdrożenia unijnego programu lub strategii. Zainteresowane strony mogą ubiegać się o środki odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków. http://ec.europa.eu/contracts_grants Erasmus +, Europa dla Obywateli, Kreatywna Europa

3 NOWOŚĆ! Rejestracja wnioskodawcy programów m.in. Erasmus +, Europa dla Obywateli, Kreatywna Europa w Portalu Użytkownika http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/ home.html W grudniu 2013 r. udostępnione zostaną: szczegółowe informacje o naborach przewodnik programowy instrukcje dla wnioskodawców formularze aplikacyjne Granty dla Organizacji Pozarządowych

4 1 stycznia 2014 roku rusza nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus. Alfa, Edulink. ERASMUS +

5 Budżet programu : 14,7 mld AKCJA 1 mobilność edukacyjna - wyjazdy w celach edukacyjnych - ok. 63% budżetu AKCJA 2 współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - ok. 28% AKCJA 3 wsparcie reform w obszarze edukacji 2 rodzaje działań specjalnych realizowanych na poziomie ogólnoeuropejskim zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport ERASMUS +

6 Program Erasmus+ będzie wspierał: studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą. szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją, szkoleniami oraz dla pracowników młodzieżowych. rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. naukę języków obcych. potwierdzanie i uznawalność umiejętności, także tych zdobytych w edukacji pozaformalnej. ERASMUS +

7 Program Erasmus+ będzie wspierał (c.d.): strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i organizacji młodzieżowych z różnych krajów w celu podniesienia ich jakości i innowacyjności. partnerstwa na rzecz wiedzy (sojusze na rzecz wiedzy) oraz partnerstwa na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych (sojusze na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych), które będą zajmować się uzupełnianiem braków w kompetencjach i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości poprzez ulepszanie programów nauczania i podwyższanie kwalifikacji, wykorzystując w tym celu współpracę pomiędzy środowiskiem biznesu a szkolnictwem. ERASMUS +

8 Program Erasmus+ będzie wspierał (c.d.): poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich mające na celu sfinansowanie ich studiów w innym kraju. przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej i badania w tym zakresie. wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego oraz sektora młodzieżowego na całym świecie. inicjatywy mające na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie pedagogiki oraz reform polityki na szczeblu krajowym. właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi na celu zapobieganie korupcji, dopingowi, przemocy, rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu. ERASMUS +

9 Więcej informacji na temat programu ERASMUS+ ec.europa.eu/erasmus-plus Twitter: #ErasmusPlus Facebook: Erasmus+ erasmusplus.org.pl/ ERASMUS + Program ma rozpocząć się w styczniu 2014 r.

10 EUROPA DLA OBYWATELI Europa dla Obywateli 2014-2020 to kontynuacja realizowanego pod tą samą nazwą programu w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Program wspiera budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie integracji europejskiej. Większy nacisk zostanie położony na współpracę Komisji Europejskiej z instytucjami zarządzającymi innymi programami unijnym, w tym zwiększenie koordynacji tworzonego prawa, aby stawało się ono bardziej przyjazne obywatelowi. Proponowany budżet: 229 miliona (w trakcie końcowych negocjacji)

11 CELE OGÓLNE przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii; promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii. EUROPA DLA OBYWATELI

12 CELE SZCZEGÓŁOWE zwiększenie świadomości w zakresie pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, którym jest wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu jej narodów, poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenia sieci kontaktów; zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii poprzez budowanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu na szczeblu Unii. EUROPA DLA OBYWATELI

13 Priorytety tematyczne przyjęte na rok 2014 Priorytet tematyczny 1: Pamięć Europejska Priorytet tematyczny 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie EUROPA DLA OBYWATELI

14 Zaproszenie do składania wniosków COMM-C2/01/13 Termin składania aplikacji do 20 grudnia 2013 r. godz. 12:00. Minimalna kwota dofinansowania to 60 000 EUR, maksymalna 600 000 EUR. Wsparcie finansowe Unii nie może przekroczyć 70% całkowitego budżetu. Celem zaproszenia do składania wniosków jest wybranie organizacji z całej Europy, które poprzez swoje stałe i regularnie prowadzone działania, wnoszą wkład w realizację celów programu Europa dla obywateli obejmujących jego cele ogólne i szczegółowe. Wsparcie dla organizacji ma formę partnerstw ramowych zawieranych na okres czterech lat (2014-2017). Partnerstwa ramowe są mechanizmami współpracy ustanowionymi pomiędzy określoną organizacją a Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). EUROPA DLA OBYWATELI

15 Zaproszenie do składania wniosków COMM-C2/01/13 Termin do 20 grudnia 2013 r. Wnioski mogą składać organizacje badające europejską politykę publiczną (ośrodki analityczne) lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez swoje stałe i regularnie prowadzone działania, wnoszą konkretny wkład w realizację celów programu Europa dla Obywateli, a ponadto spełniają wszystkie następujące wymagania: posiadają osobowość prawną od co najmniej czterech lat, działają na poziomie europejskim, nie są nastawione na zysk, mają siedzibą w jednym z krajów członkowskich UE, krajach EFTA i innych, jeśli podpisały one w 2014 roku protokół ustaleń z Komisją Europejską. EUROPA DLA OBYWATELI

16 Więcej informacji: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe- for-citizens-programme/future-programme-2014- 2020/index_en.htm http://www.europadlaobywateli.pl EUROPA DLA OBYWATELI

17 CO TO JEST KREATYWNA EUROPA (CREATIVE EUROPE)? program Komisji Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne zaplanowany na lata 2014-2020. Program ma być w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i filmowe w latach 2007-2013. KREATYWNA EUROPA

18 Budżet: 1,46 mld (wyższy o 9% od dotychczasowej perspektywy) Kreatywna Europa ma składać się z trzech komponentów: Kultura Media Komponent międzysektorowy - ułatwiający małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w sektorach kreatywnych dostęp do kredytów bankowych. Kto może być beneficjentem? instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną - publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa. KREATYWNA EUROPA

19 Co wspiera program? Międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze kultury i kreatywnym w UE i poza nią. Sieci współpracy kulturalnej, pomagające sektorom kultury i kreatywnym działać poza granicami swojego kraju i wzmacniające ich konkurencyjność. Tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym. Platformy operatorów kultury pomagające początkującym artystom i promujące europejskie utwory z dziedziny kultury i sztuki. Szkolenia dla osób zawodowo działających w branży audiowizualnej.

20 KREATYWNA EUROPA Co wspiera program? (c.d.) Rozwój i produkcję filmów fabularnych, animowanych, kreatywnych dokumentów oraz gier wideo dla europejskiego kina, telewizji i innych platform. Dystrybucję i sprzedaż utworów audiowizualnych w Europie i poza jej granicami. Festiwale filmowe promujące filmy europejskie. Międzynarodowe koprodukcje filmowe. Budowanie publiczności mające na celu wspieranie edukacji filmowej i wzrost zainteresowania filmami europejskimi poprzez organizację różnorodnych wydarzeń.

21 KREATYWNA EUROPA Co wspiera program? (c.d.) Europejskie Stolice Kultury i Znak Dziedzictwa Europejskiego. Europejskie nagrody przyznawane w dziedzinie literatury, architektury, ochrony dziedzictwa, kina oraz muzyki rock i pop. Od 2016 roku Kreatywna Europa będzie dysponować także nowym instrumentem w formie gwarancji finansowych o łącznej kwocie 121 mln euro - pomoże to sektorom kultury i kreatywnym w uzyskaniu skuteczniejszego dostępu do środków finansowych.

22 Zaproszenie do składania wniosków EAC/S04/2013 organizacja i realizacja dorocznych europejskich nagród dla wykonawców muzyki rock, pop i dance European Border Breakers Awards Nagrody EBBA przyznawane są w uznaniu dla osiągnięć nowych utalentowanych wykonawców muzyki pop, rock i dance, którym udało się odnieść sukces na skalę europejską swym debiutanckim albumem wydanym poza ich własnym krajem. Celem ogłoszonego zaproszenia do składania wniosków jest zapewnienie ciągłości przyznawania nagród EBBA po 2014 r. Całkowity budżet przewidziany na przeprowadzenie działań w ramach zaproszenia wynosi 400 000. Obejmie on plan prac związanych z przyznaniem nagród w ramach edycji 2015 r.

23 Zaproszenie do składania wniosków EAC/S04/2013 Maksymalny wskaźnik współfinansowania z dotacji UE wynosi 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Rozpoczęcie działań w związku z edycją 2015 r. powinno nastąpić pomiędzy majem 2014 r. a grudniem 2014 r. Działania nie powinny trwać dłużej niż jeden rok. Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 r. Wiecej informacji: http://ec.europa.eu/culture/calls-for- proposals/call-eac-s04-2013-ebba_en.htmhttp://ec.europa.eu/culture/calls-for- proposals/call-eac-s04-2013-ebba_en.htm

24 Wiecej informacji: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/ http://www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020

25 Dziękuję za uwagę! Małgorzata Matkowska Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej www.pomorskie-eu.pl


Pobierz ppt "Granty dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. Programów Wspólnotowych na lata 2014-2020 Wybrane Programy Wspólnotowe Malbork, 10 grudnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google