Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmus dla wszystkich Kreatywna Europa Propozycje Komisji na lata 2014-2020 Jan Pakulski Kierownik Działu - Współpraca międzynarodowa i programy międzynarodowe,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmus dla wszystkich Kreatywna Europa Propozycje Komisji na lata 2014-2020 Jan Pakulski Kierownik Działu - Współpraca międzynarodowa i programy międzynarodowe,"— Zapis prezentacji:

1 Erasmus dla wszystkich Kreatywna Europa Propozycje Komisji na lata 2014-2020 Jan Pakulski Kierownik Działu - Współpraca międzynarodowa i programy międzynarodowe, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury

2 Dotychczasowe osiągnięcia 400 000 młodych ludzi każdego roku otrzymuje dofinansowanie z UE, aby uczyć się i zdobywać wiedzę za granicą ponad 2 miliony osób wzięło udział w Erasmusie 20 000 artystów uczestniczy każdego roku w projektach transgranicznych finansowane ze środków unijnych filmy zdobyły 5 Oskarów w 2011 r. i 12 Złotych Palm z 20 przyznanych od 1991 r.

3 Wobec nowych wyzwań Strategia Europa 2020 – inwestycje w edukację, wiedzę i innowacje na rzecz nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego Potrzebne jest bardziej strategiczne podejście służące skierowaniu inwestycji w obszary, w których można spodziewać się największych korzyści

4 Warto zwrócić uwagę, że jest to propozycja Komisji; ostateczną decyzję o zakresie programów i środkach budżetowych podejmą Rada Europejska i Parlament Europejski; szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych działań zostaną opracowane do 2014 r.

5 Erasmus dla wszystkich zwiększenie budżetu o około 70% dwie trzecie budżetu przeznaczone na mobilność edukacyjną w wyniku programu, 5 milionów osób będzie mogło studiować lub pracować za granicą dwa najważniejsze cele: indywidualna mobilność konkurencyjność sektora edukacji

6 Indywidualne możliwości studenci: prawie 3 miliony studentów szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego otrzyma dofinansowanie studenci na kierunkach magisterskich: nowy system gwarancji kredytowych młodzież: 500 000 osób skorzysta z międzynarodowych programów wolontariatu i wymiany młodzieżowej kadra: 1 milion nauczycieli, instruktorów, dyrektorów szkół i osób pracujących z młodzieżą będzie się uczyć i pracować za granicą

7 Konkurencyjność w sektorze edukacji wspieranie państw członkowskich i partnerów spoza UE w modernizacji ich systemów edukacji i szkoleń strategiczne partnerstwo między placówkami szkolnymi, organizacjami młodzieżowymi, ośrodkami szkoleniowymi i przedsiębiorcami platformy IT oraz e-Twinning tworzenie potencjału w państwach spoza UE, nacisk na współpracę z krajami sąsiadującymi wspieranie reform polityki edukacyjnej

8 Program Młodzież w działaniu Międzynarodowe programy dla szkolnictwa wyższego: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programy bilateralne Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Program Uczenie się przez całe życie jeden zintegrowany programistniejące programy Prosty system: 3 kluczowe działania Erasmus dla wszystkich 1. Mobilność edukacyjna 3. Wsparcie polityki 2. Projekty współpracy Działania szczegółowe: Jean Monnet Sport całkowity budżet: 19 mld EUR na 7 lat (wzrost o 70%)

9 -Kadra: nauczyciele, instruktorzy, kierownicy szkół i osoby pracujące z młodzieżą - Studenci: studenci szkół wyższych (w tym studenci kierunków łączonych) oraz studenci szkolnictwa zawodowego - Studenci kierunków magisterskich: Erasmus Masters poprzez nowy system gwarancji kredytowych - Mobilność młodzieży: wolontariat i wymiana młodzieży -Wymiar międzynarodowy: mobilność w szkolnictwie wyższym dla beneficjentów unijnych i spoza UE Kluczowe działanie 1: Mobilność edukacyjna - Wsparcie otwartej metody koordynacji (ET 2020, unijna strategia dotycząca młodzieży) i strategia Europa 2020 - unijne narzędzia zapewniające przejrzystość: waloryzacja i wdrożenie - Dialog polityczny z zainteresowanymi stronami, - Wymiar międzynarodowy: dialog polityczny z państwami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi Kluczowe działanie 3: Wsparcie reform polityki edukacyjnej - Partnerstwo strategiczne między placówkami szkolnymi (lub organizacjami młodzieżowymi) i/lub zainteresowanymi podmiotami - Knowledge Alliances: partnerstwo na szeroką skalę między instytucjami szkolnictwa wyższego/ ośrodkami szkoleniowymi a przedsiębiorcami - Sector Skills Alliances - Platformy wspierające IT, w tym e- Twinning - Wymiar międzynarodowy: tworzenie potencjału w państwach spoza UE, nacisk na współpracę z krajami sąsiadującymi Kluczowe działanie 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Działania priorytetowe

10 Działania Jean Monnet i Sport Wsparcie nauczania i badań w zakresie integracji europejskiej poprzez działania Jean Monnet Nadal wspieramy instytucjonalnie College of Europe (Brugia i Natolin) oraz Instytut Europejski we Florencji Udostępniamy konkurencyjne wsparcie dla innych instytucji uzależnione od jakości i wartości dodanej Katedra Jeana Monneta nadal będzie kluczowym elementem Proponujemy utworzenie znaku jakości Jean Monnet Wsparcie europejskiego wymiaru sportu Nacisk na oddolne inicjatywy w dziedzinie sportu (nie na poziomie zawodowym) Eliminowanie transgranicznych zagrożeń w sporcie (amatorski doping, ustawianie meczy, przemoc, rasizm, nietolerancja) Opracowanie europejskiego systemu koordynacji w sporcie (poprawa zasad rządzących sportem, promowanie podwójnej kariery dla sportowców) Integracja społeczna w sporcie i poprawa stanu zdrowia

11 Budżet PODZIA Ł BUD Ż ETU WG TYPU DZIA Ł ANIA W PROGRAMIE

12 Spodziewane wyniki Do 5 milionów osób skorzysta z mobilności w latach 2014-2020 (w por. do 2,8 milionów w latach 2007-2013); –ponad 2 200 000 studentów wyższych uczelni i 730 000 w systemie szkolnictwa zawodowego część swojej edukacji odbędzie za granicą, w tym około 700 000 stażystów w przedsiębiorstwach; –prawie 1 milion nauczycieli, instruktorów, kadry szkolnej i osób pracujących z młodzieżą nabędzie za granicą nowe umiejętności w zakresie nauczania i zdobywania wiedzy; –330 000 studentów kierunków magisterskich skorzysta z nowego system gwarancji kredytowych; –540 000 młodych ludzi będzie mogło znaleźć zajęcie w wolontariacie lub wziąć udział w wymianie młodzieży; –34 000 studentów łączonych kierunków (między uniwersytetami unijnymi i, optymalnie, uniwersytetami spoza Unii); Ponad 20 000 inicjatyw w zakresie strategicznego partnerstwa obejmujących 115 000 instytucji / organizacji; 400 inicjatywy Knowledge Alliances/Sector Skills Alliances obejmujących 4000 placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw

13 Zwiększony o 37% budżet zapewni: pracownikom kultury i branży audiowizualnej większe możliwości rozwoju zawodowego za granicą większe możliwości w zakresie międzynarodowej dystrybucji dzieł większe możliwości w zakresie międzynarodowej współpracy politycznej Kreatywna Europa

14 Trzy komponenty: kultura, MEDIA i komponent międzysektorowy wspierać będą artystów, pracowników kultury i branży audiowizualnej tłumaczy literatury tworzenie potencjału i sieci kontaktów kreowanie publiczności produkcję filmów, programów telewizyjnych i gier wideo nowy instrument finansowy dający dostęp do kredytów bankowych Priorytety i działania

15 Budowanie kreatywnej Europy na podstawie wieloletniego doświadczenia MEDIA Mundus Nowe schematy (kino cyfrowe, funduszMEDIA Production Guarantee Fund) KREATYWNA EUROPA MEDIA 2007 Programy w dziedzinie kultury, znak dziedzictwa europejskiego, europejska stolica kultury Zorganizowany dialog z sektorem Zewnętrzna polityka w dziedzinie kultury i współpraca Inicjatywy polityczne Kompetencja medialna otwarta metoda koordynacji z państwami członkowskimi

16 Ogólne cele programu Kreatywna Europa wspieranie ochrony i upowszechniania różnorodności kulturowej i językowej Europy wzmocnienie konkurencyjności sektora kultury i przemysłów kreatywnych w Europie - przezwyciężenie rozdrobnienia rynku - wykorzystanie szans, jakie oferują przejście na media cyfrowe oraz globalizacja

17 Co oferuje Kreatywna Europa finansowanie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez pracowników branży i możliwości pracy za granicą finansowanie działań ułatwiających międzynarodowy obieg dzieł oraz międzynarodową mobilność pracowników z branży i artystów finansowanie możliwości międzynarodowej współpracy w dziedzinie opracowywania polityki nowy instrument finansowy umożliwiający dostęp do finansowania prywatnego

18 KREATYWNA EUROPA 1,8 mld Euro Komponent międzysektorowy, w tym instrument finansowy 15 % Komponent Kultura 30 % Komponent Media 55% Struktura programu Kreatywna Europa

19 Większy nacisk na działania międzynarodowe wymiar międzynarodowy jest nadrzędną zasadą w obu programach większa mobilność studentów i pracowników pomiędzy krajami UE i krajami nienależącymi do Unii możliwość ukierunkowanych działań dwustronnych z wybranymi krajami i regionami specjalny nacisk na współpracę z krajami należącymi do sąsiedztwa Europy

20 Nowe programy po 2013 r. Harmonogram Szeroko zakrojone konsultacje 2010 konsultacje online w sprawie nowych programów przyjęcie projektu budżetu na lata 2014-2020 29 czerwca 2011 r. przyjęcie wniosku przez Komisję 23 listopada 2011 r. dyskusje w Parlamencie Europejskim i Radzie UE 2012 r. możliwa data przyjęcia programów w procedurze współdecydowania koniec 2012 r. – początek 2013 r. wejście w życie styczeń 2014

21 Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm


Pobierz ppt "Erasmus dla wszystkich Kreatywna Europa Propozycje Komisji na lata 2014-2020 Jan Pakulski Kierownik Działu - Współpraca międzynarodowa i programy międzynarodowe,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google