Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyty Studyjne Wizyty studyjne 2009/2010 Spotkanie informacyjne -04.09.2009 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyty Studyjne Wizyty studyjne 2009/2010 Spotkanie informacyjne -04.09.2009 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez."— Zapis prezentacji:

1 Wizyty Studyjne Wizyty studyjne 2009/2010 Spotkanie informacyjne -04.09.2009 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 WIZYTY STUDYJNE Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Kształcenie i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy wizyty studyjne 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki (wizyty studyjne) Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

3 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie W programie międzysektorowym – 4 kluczowe działania: współpraca w zakresie polityki edukacyjnej i innowacji (opracownie danych, statystyk, analiz); wizyty studyjne języki obce rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Wizyt Studyjnych umożliwia tworzenie połączeń pomiędzy programami sektorowymi: Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci dzięki udziałowi ekspertów z różnych dziedzin w wizytach. WIZYTY STUDYJNE

4 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni), w małej grupie (10- 15 osób), specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonalenia zawodowego. Udział w wizycie umożliwia wymianę informacji oraz dyskusję na wybrany temat, dotyczący któregoś z aspektów kształcenia ustawicznego. WIZYTY STUDYJNE

5 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty studyjne mogą dotyczyć: edukacji ogólnej, kształcenia i doskonalenia zawodowego, obu dziedzin jednocześnie. WIZYTY STUDYJNE

6 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010 Cel strategiczny 1: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w Unii Europejskiej wobec nowych zadań społeczeństwa wiedzy oraz zmieniających się metod i treści nauczania i uczenia się; Cel strategiczny 2: Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji zgodnie z nadrzędną zasadą kształcenia ustawicznego, działanie na rzecz zwiększenia szans zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego, jak również aktywności obywatelskiej, równości szans i spójności społecznej; Cel strategiczny 3: Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku z koniecznością lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i wymagań społeczeństwa oraz sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji. WIZYTY STUDYJNE

7 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Priorytetowe obszary tematyczne dla wizyt studyjnych: 1. Rozwiązywanie problemów w oparciu o dowody naukowe i praktykę, 2. Innowacyjne metody wdrażania instrumentów europejskich, 3. Poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, 4. Nauka w środowisku pracy, 5. Modele dzielenia kosztów w kształceniu i szkoleniu, 6. Zwiększanie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu (np. współpraca z partnerami społecznymi),

8 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Priorytetowe obszary tematyczne dla wizyt studyjnych cd.: 7. Integracja instrumentów polityki edukacyjnej i polityki pracy ze strategiami uczenia się przez całe życie, 8. Innowacyjne metody włączania sztuk pięknych w system kształcenia i szkoleń, 9. Poradnictwo i szkolenia zawodowe mające na celu sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami gospodarczymi i starzeniem się aktywnej części społeczeństwa

9 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie KLUCZOWE TEMATY na rok 2009/2010 1.Kluczowe kompetencje dla wszystkich, 2.Zwiększenie dostępności, równości, jakości i efektywności edukacji i szkoleń, 3.Utrzymanie atrakcyjności nauczania i szkolenia oraz doskonalenie umiejętności przywódczych 4.Edukacja i szkolenie dla zwiększenia szans zatrudnienia WIZYTY STUDYJNE

10 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie NOWE KLUCZOWE TEMATY na rok 2009/2010 cd. 5. Wdrażanie wspólnych europejskich narzędzi, zasad i struktur ramowych na rzecz uczenia się przez całe życie 6. Kierunki rozwoju i wyzwania stojące przed strategiami uczenia się przez całe życie 7. Rozwój środowisk uczenia się z włączeniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w edukację i szkolenia, 8. Promowanie mobilności w procesie uczenia się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE

11 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; osoby prowadzące szkolenia dla nauczycieli; doradcy metodyczni; konsultanci; wizytatorzy szkolni; psycholodzy i pedagodzy; kierownicy sekcji językowych kolegiów nauczycielskich; pracownicy administracji oświatowej; członkowie komisji egzaminacyjnych oraz osoby opracowujące programy nauczania i podręczniki; WIZYTY STUDYJNE

12 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: przedstawiciele władz publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; przedstawiciele organizacji związkowych pracowników; przedstawiciele organizacji pracodawców; osoby odpowiedzialne za szkolenia w przedsiębiorstwach; dyrektorzy działów kadr; przedstawiciele izb handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych; kadry kierownicze centrów lub instytucji szkolenia i doskonalenia zawodowego; usługodawcy w zakresie szkoleń, pracownicy agencji rozwoju lokalnego, pracownicy urzędów pracy. WIZYTY STUDYJNE

13 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Finansowanie Udział w wizycie finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w formie indywidualnego grantu podpisywanego pomiędzy FRSE a uczestnikiem wizyty. Budżet na rok 2009/2010 – 255.000 Euro Średni grant 1564 Euro Liczba miejsc: 163 WIZYTY STUDYJNE

14

15 Zestawienie liczbowe województw, w których mieszkają i pracują wnioskodawcy (2009) WIZYTY STUDYJNE

16

17 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Dziękuję za uwagę Anna Atłas aatlas@frse.org.plaatlas@frse.org.pl www.frse.org.pl www.sv.org.pl WIZYTY STUDYJNE


Pobierz ppt "Wizyty Studyjne Wizyty studyjne 2009/2010 Spotkanie informacyjne -04.09.2009 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google