Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie informacyjne Beata Skibińska Koordynator Programu Erasmus Erasmus 2007 - 2013 Warszawa, CODN 18 stycznia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie informacyjne Beata Skibińska Koordynator Programu Erasmus Erasmus 2007 - 2013 Warszawa, CODN 18 stycznia 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie informacyjne Beata Skibińska Koordynator Programu Erasmus beata.skibinska@socrates.org.pl Erasmus 2007 - 2013 Warszawa, CODN 18 stycznia 2007 Wersja skrócona przez S.Salamon – BWZ UW

2 2 Program Uczenie się przez całe życie Lifelong Learning Programme - LLP COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

3 3 Program Uczenie się przez całe życie Czas trwania: styczeń 2007- grudzień 2013 Budżet: 6.970.000.000 EUR Uczestniczące kraje: 27 krajów członkowskich UE Norwegia, Islandia, Lichtenstein Turcja Chorwacja (?), inne kraje bałkańskie? Szwajcaria (?)

4 4 Program LLP – istotne dokumenty Decyzja Parlamentu Europejskiego ustanawiająca program Zaproszenie do składania wniosków Cz. I Priorytety Cz. II Informacje administracyjne i finansowe Przewodnik dla wnioskodawców http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

5 Cele programu Erasmus w latach 2007-2013 Cele: Wspieranie tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Wzmacnianie wkładu szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wyższego w proces innowacji

6 6 Cele programu LLP Erasmus 2007-2013 Poprawa jakości i zwiększenie (mechanizmy fin.) tak aby do roku 2012 w wymianie Erasmusa udział wzięło co najmniej 3 milionów studentów Zwiększenie poziomu przejrzystości i zgodności między kwalifikacjami uzyskiwanymi w szkołach wyższych a kwalifikacjami uzyskiwanymi w instytucjach zaawansowanego kształcenia zawodowego w Europie liczby studentów i nauczycieli akademickich, pracowników uczestniczących w mobilności w Europie zakresu współpracy wielostronnej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie zakresu współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami

7 7 Uzyskanie przez uczelnię prawa uczestnictwa w LLP 2007-2013 Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter, EUC) Standardowa Fundusze na mobilność (bez wyjazdów studentów na praktyki) Udział w projektach wielostronnych Rozszerzona Fundusze na mobilność, w tym wyjazdy studentów na praktyki Udział w projektach wielostronnych

8 8 Karta Uczelni Erasmusa Podstawowe Zasady Erasmus Policy Statement Przepustka do Erasmusa (i nie tylko!) Szkoła wyższa - wg definicji legislacji krajowej Aktualnie ok. 2.500 szkół wyższych w Europie posiada EUC

9 Co nowego w Erasmusie 2007-2013? Działania (akcje) scentralizowane: nowe typy projektów Działania (akcje) zdecentralizowane: wyjazdy studentów na praktyki wyjazdy innych pracowników (nie tylko akademickich) brak wydzielonych funduszy na wprowadzanie systemu ECTS Projekty typu kurs intensywny (IP, Intensive Programme) – ocena wniosków i zarządzanie finansami przez Narodową Agencję kraju-koordynatora.

10 10 Działania zdecentralizowane Erasmusa Wyjazdy studentów (BWZ – do 30.03.br.) - studia - praktyki - studia + praktyki Wyjazdy pracowników (BWZ – do 30.03.br.) - nauczycieli akademickich - innych pracowników Organizacja Wymiany – OM (BWZ – j.w.) Erasmus Intensive Languages Courses EILC (jednostka UW – do 30.03.br.) Projekty Kursy Intensywne IP (jednostki UW- j.w.) Uczelnia składa wniosek do Narodowej Agencji (Info. BWZ - stan na dzień 29.01.07)

11 11 Działania scentralizowane Erasmusa Uczelnia (= jednostka UW) składa wniosek do Komisji Europejskiej Projekty wielostronne (do 30.03.br.) 1)projekty związane z opracowaniem programów nauczania (dawne CD); 2)Projekty* - współpraca uczelni z przedsiębiorstwami; 3)Projekty* - programy modernizacji uczelni; 4)Projekty* - Wirtualne kampusy * - nowości Sieci Tematyczne ( do 30.03.br.) Działania wspierające (do 30.03.br.)

12 12 Projekty wielostronne typu Curriculum Development (CD) Wspólne opracowanie europejskich modułów (<<< Erasmus Mundus) Wspólne opracowanie programu studiów (<<< Erasmus Mundus) –Zagadnienia priorytetowe: integrated programmes – opracowanie, wdrożenie, wielojęzyczność, różnorodność językowa, programy kształcenia ustawicznego

13 13 Projekty wielostronne typu Współpraca uczelnia-przedsiębiorstwo Zwiększanie zatrudnialności absolwentów, ich kompetencji Promowanie praktyk Uznawanie/ zaliczanie (recognition) przez uczelnię praktyk oraz mechanizmy zapewniania jakości praktyk –Zagadnienia priorytetowe: doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość jako element nauczania, współpraca z MŚP, transfer innowacji

14 14 Projekty wielostronne typu Modernizacja uczelni Modernizacja programów nauczania Ośrodki (centra) kształcenia otwartego Strategie finansowania uczelni Wewnętrzne systemy zarządzania Jakość funkcjonowania i podniesienie atrakcyjności Zagadnienia priorytetowe: dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, strategie LLL, pro-aktywne strategie finansowania, wewnętrzne systemy zarządzania

15 15 Projekty wielostronne typu Wirtualne kampusy nowość w Erasmusie, poprzednio w e-Learning Zwiększenie wirtualnej mobilności jako uzupełnienie / zamiennik mobilności tradycyjnej Modernizacja programu studiów pod kątem włączenia do nich wirtualnej mobilności –Wspólne kształcenie, pomoce dydaktyczne on-line, innowacyjne koncepcje kształcenia Udostępnienie pomocy edukacyjnych w systemie on-line i dostęp do nich na szczeblu europejskim

16 16 Projekty wielostronne typu Sieci Tematyczne Duże projekty, reprezentacja wszystkich krajów uczestniczących Uczelnie, stowarzyszenia zawodowe, przedsiębiorstwa, inne instytucje istotne dla danej dziedziny W ramach określonej dziedziny, opracowanie nowych koncepcji kształcenia i kompetencji –Innowacyjność, przekrojowość, zastosowanie rozwiązań we wszystkich krajach

17 17 Uzyskanie przez uczelnię prawa uczestnictwa w programie 2007-2013 Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter, EUC) 2007-2013 Standardowa Fundusze na wymianę (bez wyjazdów studentów na praktyki) Udział w projektach wielostronnych Rozszerzona Fundusze na mobilność, w tym wyjazdy studentów na praktyki Udział w projektach wielostronnych

18 Wniosek o uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa 28 lutego 2007 Termin – do 28 lutego 2007 Wniosek on-line składa BWZ do Executive Agency, + przesyła wydruk wniosku (podpisanego i opatrzonego pieczęciami) + przesyła kopię wydruku do Narodowej Agencji WYNIKI – UWAGA >> maj 2007 !

19 19 Wniosek o uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa (2) E rasmus P olicy S tatement I część I część - opis polityki i strategii uczelni dot. udziału w różnych działaniach Erasmusa i innych podprogramach/akcjach LLP II część II część – opis działań dot. mobilności, zaliczenia okresu studiów, systemu punktowego, kursów językowych, oferty dydaktycznej III część III część – opis działań dot. organizacji oraz zaliczenia praktyk studenckich

20 Czego jeszcze nie wiadomo? DUŻO! NP. Dopuszczalne warianty wyjazdów studentów (studia, praktyka, studia+praktyka) NP. Praktyki - instytucja pośrednika NP. Definicja konferencji

21 21 Ogólne zasady Wyjazdy studentów na studia Posiadanie Karty Uczelni Erasmusa Bilateral Agreement Zasady rekrutacji w uczelni (dokument) Umowa uczelnia-student Learning Agreement Transcript of Records Kontynuacja wypłat stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem Wysokość stypendium (wg zasad w umowie uczelnia-NA) Przygotowanie językowe (EILC i inne)

22 22 Ogólne zasady Wyjazdy studentów na praktykę Posiadanie Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa Organizacja praktyk: samodzielnie przez uczelnię LUB poprzez instytucję pośredniczącą Zakres odpowiedzialności uczelni Zakres odpowiedzialności instytucji pośredniczącej Program praktyk i umowa Dodatkowe kryteria ustalone przez uczelnię (forma pisemna) Wysokość stypendium Uznanie przez uczelnię praktyki zrealizowanej przez studenta Minimalny czas trwania praktyki to 3 miesiące Łączenie wyjazdu na studia z praktyką

23 23 Ogólne zasady Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Umowa dwustronna Kwalifikacja nauczycieli przez uczelnię Zajęcia zintegrowane z programem kształcenia uczelni przyjmującej Uzgodnienie programu zajęć przed wyjazdem Wymóg przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć (od roku 2007/08) Maksymalny czas trwania wyjazdu – 6 tygodni Dzienne i tygodniowe stawki stypendium

24 24 Jak zapewnić studentom wyjazdy na praktyki? Decyzja: samodzielnie czy przez pośrednika 1) Jeżeli samodzielnie: –Zdobycie miejsc w zagranicznych przedsiębiorstwach –Podpisanie (nieobowiązkowe) zobowiązania (liczba osób, czas pobytu, forma opieki, ubezpieczenie w miejscu pracy) 1) Jeżeli przez pośrednika: –Wybór pośrednika –Scedowanie na pośrednika spraw organizacyjno- finansowych –Odpowiedzialność za aspekty akademickie praktyki Działania Zdecentralizowane (2)

25 25 Ogólne zasady Wyjazdy pracowników uczelni oraz pracowników przedsiębiorstw w celach szkoleniowych Cel wyjazdu Instytucja przyjmująca Kwalifikacja na wyjazd (m.in. indywidualny plan pracy) Rozliczenie: raport z wyjazdu Czas trwania: 1 – 6 tygodni Pracownicy przedsiębiorstw/ instytucji – pobyt w uczelni (polskiej), która jest beneficjentem programu (transfer wiedzy)

26 Jak będzie obliczana kwota środków finansowych dla uczelni na rok 2007/08? studia Studenci – studia: Liczba wyjazdów wpisana do wniosku x współczynnik korygujący x współczynnik limitujący x średnia długość pobytu w roku 2005/06 x kwota miesięcznego stypendium dla danej grupy krajów praktyki Studenci – praktyki: Liczba wyjazdów wpisana do wniosku x współczynnik limitujący x średnia długość pobytu określona we wniosku x kwota miesięcznego stypendium dla danej grupy krajów

27 Jak będzie obliczana kwota środków finansowych dla uczelni na rok 2007/08? (2) prowadzenia zajęć nauczyciele akademiccy – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (teaching assigments): Liczba wyjazdów wpisana do wniosku x współczynnik korygujący x współczynnik imitujący x kwota stypendium na jeden wyjazd pozostali pracownicy: Liczba wyjazdów wpisana do wniosku x współczynnik limitujący x kwota stypendium na jeden wyjazd

28 Jak będzie obliczana kwota środków finansowych dla uczelni na rok 2007/08? (3) Organizacja wymiany Organizacja wymiany: liczba wyjazdów studentów i pracowników łącznie zrealizowana w roku 2005/06 x określona kwota (zryczałtowana) + liczba zaplanowanych praktyk x współczynnik limitujący x określona kwota (zryczałtowana) Kwoty zryczałtowane różne dla różnych skal wyjazdów oraz różne dla wyjazdów studentów na studia i wszystkich kategorii pracowników oraz wyjazdów studentów na praktyki Kwoty zryczałtowane OM przy wyjazdach na praktyki - wyższe niż przy wyjazdach na studia i wyjazdach pracowników

29 Jak będzie obliczana kwota środków finansowych dla uczelni na rok 2007/08? (4) Skale wyjazdów Skale wyjazdów: Niska – od 1 do 25 osób Średnia – od 26 do 100 osób Wysoka – od 101 do 400 osób Bardzo wysoka – powyżej 400 osób Przykład obliczenia kwoty funduszy na OM dla uczelni, która w roku 2005/06 zrealizowała 254 wyjazdy: 25 x kwota dla skali niskiej + 75 x kwota dla skali średniej + 154 x kwota dla skali wysokiej

30 Jak będzie określony budżet dla uczelni? (UW – ok. 2,5 mln euro na 2007/2008??) W umowie na 2007/08 będzie zapisanych maksymalnie 5 różnych pozycji budżetowych: Wyjazdy studentów na studia Wyjazdy studentów na praktyki Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniach Organizacja wymiany (studia+pracownicy/praktyki)

31 Jakie będą wysokości stypendiów na etapie obliczania kwoty środków finansowych dla uczelni? Nie niższe niż w roku 2006/07: SM: grupa I- 305, II - 255, III - 210 euro TM: 500 Euro (BG i RO – 400 EUR) OM: 1 skala - 120, 2 skala – 110, 3 skala – 90, 4 skala – 80 euro

32 Co będzie określone w umowie (zasady, których nie będzie można naruszyć)?: Nienaruszalność pozycji budżetowych Miesięczne górne limity stypendiów dla poszczególnych grup krajów (oddzielne przy wyjazdach na studia i na praktyki) Dzienne i tygodniowe stawki stypendiów przy wyjazdach pracowników Liczba wyjazdów koniecznych do zrealizowania, aby zatrzymać pełną kwotę przyznanego OM

33 Pracownicy Programu Erasmus Beata Skibińska – Koordynator Programu Erasmus, beata.skibinska@socrates.org.pl / frse.org.pl beata.skibinska@socrates.org.pl Anna Bielecka, anna.bielecka@socrates.org.planna.bielecka@socrates.org.pl Małgorzata Członkowska – Naumiuk, malgorzata.czlonkowska@socrates.org.pl Renata Decewicz, renata.decewicz@socrates.org.plrenata.decewicz@socrates.org.pl Michał Mroczkowski, michal.mroczkowski@socrates.org.plmichal.mroczkowski@socrates.org.pl Dorota Rytwińska, dorota.rytwinska@socrates.org.pldorota.rytwinska@socrates.org.pl Renata Smolarczyk, renata.smolarczyk@socrates.org.plrenata.smolarczyk@socrates.org.pl

34 34 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa www.frse.org.pl


Pobierz ppt "1 Spotkanie informacyjne Beata Skibińska Koordynator Programu Erasmus Erasmus 2007 - 2013 Warszawa, CODN 18 stycznia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google