Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie edukacji na poziome Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie edukacji na poziome Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie edukacji na poziome Unii Europejskiej
Renata Stefaniak Rzeszów, 18 grudnia 2008

2 rozdział 5 sekcja 6 Traktatu Ustanawjającego Konstytucję dla Europy
„Unia przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz jeżeli to niezbędne poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działań. Unia w pełni szanuje odpowiedzialność Państw członkowskich za treść nauczania i organizacje systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturowa i językową.” rozdział 5 sekcja 6 Traktatu Ustanawjającego Konstytucję dla Europy

3 Cele dla edukacji w Unii Europejskiej
Rozwój wymiaru europejskiego w edukacji Sprzyjanie mobilności studentów i nauczycieli Promowanie współpracy miedzy placówkami edukacyjnymi Rozwój wymiany informacji i doświadczeń Sprzyjanie rozwojowi wymiany młodzieży i instruktorów społeczno - edukacyjnych Popieranie rozwoju kształcenia na odległość Artykuł 283 Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy

4 Cele dla edukacji w Unii Europejskiej
1. Otaczanie szacunkiem wszystkich Europejczyków. 2. Wypracowanie wspólnego kanonu ogólnego europejskiego wykształcenia, dzięki któremu Europa będzie faktem kulturowym i świadomościowym. 3. Uzgodnienie treści programów i kryteriów oceny wyników tak, aby umożliwić Europejczykom swobodne funkcjonowanie w skali europejskiej, zmianę miejsca kształcenia oraz pracy.

5 EUROPEJSKIE CELE EDUKACYJNE – STRATEGIA LIZBOŃSKA UE
EDUKACJA LEPSZEJ JAKOŚCI EDUKACJA LEPIEJ DOSTĘPNA EDUKACJA BARDZIEJ OTWARTA

6 Europejski model edukacji - edukacja przez całe życie
Uczyć się, aby wiedzieć  czyli zdobywać wiedzę z zakresu kultury ogólnej, by rozumieć otaczający świat i czerpać z niego radość. Uczyć się, aby działać  czyli zdobywać kompetencje do wykonania przyszłej pracy, na które składają się m.in. kwalifikacje zawodowe, postawy społeczne, umiejętność pracy w zespole, zdolność podejmowania ryzyka. Uczyć się, aby żyć wspólnie  największe wyzwanie współczesnej edukacji  uczyć się, by zdobywać umiejętność angażowania się we wszystkie wspólne działania, rozumieć drugiego człowieka i dostrzegać współzależności. Uczyć się, aby być  czyli doskonalić umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia, zdobywać zdolność do niezależnych sądów i umiejętność decydowania o słuszności podejmowanych działań poprzez kształtowanie wyobraźni i kreatywności.

7 Aspekty edukacji europejskiej M
Aspekty edukacji europejskiej M. Shennan (Council of Europe, Strasburg 1991) Nauczanie o Europie Nauczanie w Europie Nauczanie dla Europy dostarczanie podstawowej wiedzy na temat Europy z uwzględnieniem polityki globalnej i lokalnej kształtowanie podstawowych umiejętności potrzebnych Europejczykom przygotowanie ludzi do ciągłych kontaktów i pracy z innymi Europejczykami

8 EUROPEJSKI WYMIAR W NAUCZANIU
KLUCZOWE PRZEDMIOTY NAUCZANIA, POPRZEZ KTÓRE WDRAŻANY JEST EUROPEJSKI WYMIAR NAUCZANIA HISTORIA WOS GEOGRAFIA JĘZYK OBCY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EUROPEJSKI WYMIAR W NAUCZANIU

9 KLUCZOWE KOMPETENCJE EUROPEJSKIE (dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
Współpraca w zespołach, Posługiwanie się nowymi środkami informacji, Rozwiązywanie problemów, Sięganie do różnych źródeł danych, Słuchanie i korzystanie z poglądów innych ludzi, Mówienie kilkoma językami, Podejmowanie odpowiedzialności, Zauważanie związku pomiędzy wydarzeniami z przeszłości a obecnymi, Radzenie sobie z niepewnością i złożonością świata

10 KLUCZOWE KOMPETENCJE EUROPEJSKIE (niezbędne w społeczeństwie wiedzy)
Zdolność porozumiewania się w języku ojczystym, Znajomość języków obcych, Umiejętność liczenia, Podstawowe umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych i technologii, Posługiwanie się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, Umiejętność uczenia się, Kompetencje interpersonalne i obywatelskie, Zmysł przedsiębiorczości, Świadomość kulturowa

11 cechy ideału wychowania europejskiego wdrażanego w systemach edukacyjnych krajów UE. (wg C. Banacha)
wychowanie do demokracji i obrony praw człowieka, wychowanie w duchu tolerancji budowanie dialogu, otwarcie na innych, wychowanie ekologiczne, przygotowanie do różnorodności kultur, znajomość języków obcych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, świadomość obywatelska, przygotowanie do życia rodzinnego, wychowanie seksualne,

12 Wspólne wyzwania edukacyjne dla UE
Rozwój społeczeństwa wiedzy Rozwój społeczeństwa informacyjnego Nowy bilans umiejętności podstawowych Konieczność uczenia się przez całe życie Nowa rola nauczycieli Zwiększenie związków edukacji z gospodarką Promowanie przedsiębiorczości Promowanie nauk ścisłych i technicznych Rozwijanie nauki języków obcych Wdrażanie europejskiego wymiaru nauczania Wzmacnianie postaw demokratycznych i obywatelskich

13 Wspólna polityka Unii Europejskiej dotycząca programów edukacyjnych ma na celu;
Rozwój ucznia Naukę języków obcych Wymianę myśli i doświadczeń Wymianę młodzieży i nauczycieli Uznawanie kwalifikacji zawodowych Ujednolicanie kształcenia zawodowego Współpracę instytucji oświatowych

14 PROGRAMY EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ
Zaangażowanie Unii Europejskiej w działania oświatowe datuje się od 1986 r., kiedy to powstał pierwszy program wymiany studenckiej ERASMUS. Od tej pory z inicjatywy władz Unii Europejskiej powstało wiele ciekawych programów edukacyjnych. Polska w 1998 r. przystąpiła do programów: SOCRATES, LEONARDO DA VINCI i MŁODZIEŻ DLA EUROPY,

15 PROGRAMY EDUKACYJNE UE - ZNANA HISTORIA
SOCRATES wspierał współpraca w dziedzinie edukacji między szkołami i uniwersytetami państw UE. COMENIUS ERASMUS GRUNDTVIG MINERVA  LINGUA EURYDICE NARIC ARION LEONARDO DA VINCI MŁODZIEŻ

16 PROGRAMY EDUKACYJNE UE Lifelong Learning Programme
w latach Lifelong  Learning  Programme Programy sektorowe COMENIUS    edukacja szkolna ERASMUS szkoły wyższe LEONARDO DA VINCI szkolnictwo i doskonalenie zawodowe GRUNDTVIG edukacja dorosłych Programy horyzontalne PROGRAM „MIĘDZYSEKTOROWY”- "Transversal programme" 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki oświatowej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program JEAN MONNET 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

17 PROGRAMY EDUKACYJNE UE w latach 2007 -2013
LLP - COMENIUS Akcje scentralizowane (zarządzane przez Komisję Europejską): Projekty Współpracy Wielostronnej  Rozwój i transfer innowacji w: ·        Przykładach najlepszej praktyki pedagogicznej ·        Przewodnikach metodycznych dla uczących się i nauczycieli ·        Nowych kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli Sieci Tematyczne Comeniusa Akcje zdecentralizowane (zarządzane przez Narodową Agencję programu LLP – Comenius) 1.   Partnerskie Projekty Szkół Comenius (ex-Comenius akcja 1: ex-Szkolne Projekty Comeniusa, ex-Projekty Rozwoju Szkoły Comeniusa, ex-Językowe Projekty Comeniusa) 2.   Mobilność: Doskonalenie Zawodowe Kadry (ex-Comenius akcja 2.2c) 3.   Mobilność: Asystentura Comeniusa (ex-Comenius akcja 2.2b) 4.   Comenius Regio – nowa akcja (bilateralna współpraca instytucji i organizacji edukacyjnych odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową z regionów przygranicznych lub regionów o tej samej charakterystyce czy współpracy regionalnej np. miasta bliźniacze itp., związane ściśle z charakterem współpracy regionalnej) 5.   Mobilność: Indywidualne Wyjazdy Uczniów – nowa akcja (będzie dostępna dla uczniów ze szkół, które realizowały lub realizują partnerskie projekty szkół Comenius)

18 PROGRAMY EDUKACYJNE UE w latach 2007 –2013
Młodzież w Działaniu Program „Młodzież w Działaniu” to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

19 PROGRAMY EDUKACYJNE UE w latach 2007 –2013 Młodzież w Działaniu 2007 - 2013
Priorytety Programu „Młodzież w Działaniu”: - Aktywne obywatelstwo europejskie, - Aktywne uczestnictwo młodzieży, - Różnorodność kulturowa, - Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami w działania Programu i w proces ksztalcenia nieformalnego.

20 PROGRAMY EDUKACYJNE UE w latach 2007 –2013 Młodzież w Działaniu 2007 - 2013
Działania wspierane przez Program „Młodzież w Działaniu”: Akcja 1. – Młodzież dla Europy Akcja 1.1. – Wymiana Młodzieży Wspiera spotkania młodzieży (w wieku 13 – 25 lat) z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć. Akcja 1.2. – Inicjatywy Młodzieżowe Stwarza możliwość zrealizowania działań służących społeczności lokalnej. Akcja przeznaczona jest dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat. Możliwe będzie również realizowanie działań przez młodzież w wieku lat pod warunkiem zaangażowania w projekt pełnoletniego doradcy. Akcja 1.3. – Projekty demokracji młodzieżowej Akcja wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Jest skierowana do osób w wieku od 13 do 30 lat. Akcja 2. – Wolontariat Europejski Akcja 3. – Młodzież w świecie Akcja 4. – Systemy wspierania młodzieży Akcja 5. – Współpraca europejska w zakresie polityki młodzieżowej

21 Kraje Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia i udokumentowania poziomu wiadomości z zakresu technik informatycznych. W tym celu powstało Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy  ECDL (European Computer Driving Licence), które wydawane jest w postaci certyfikatu poświadczającego umiejętności w zakresie podstaw technologii informatycznej. Zostało ono opracowane przez Unię Europejską i jest uznawane w całej Europie

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie edukacji na poziome Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google