Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe"— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe
Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe. Szkolenie Ostrowiec Świętokrzyski Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 28 listopad 2013r. Dorota Pietrzkiewicz Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Opatów

2 Dotacyjne źródła finansowania projektów
Źródła krajowe Fundusze Unii Europejskiej Fundusze EOG i Szwajcarskie Inne źródła

3 Fundacja Wspomagania Wsi
Kultura Bliska, Nasza wieś- naszą szansą, Nasza świetlica-nasz klub, Pożyteczne wakacje, Pożyteczne ferie W miejscowościach do mieszkańców Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, komitety społeczne, rady sołeckie, OSP, KGW, GOK, szkoły, parafie Maksymalne dofinansowanie ok zł Informacje:

4 Akademia Rozwoju Filantropii
„Działaj Lokalnie” Aktywizacja społeczności lokalnych wokół rozwiązywania problemów Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, szkoły, domy kultury, grupy nieformalne W miejscowościach do mieszkańców Maksymalne dofinansowanie zł Informacje:

5 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Programy Operacyjne
Promocja twórczości Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Fryderyk Chopin Rozwój inicjatyw lokalnych Promocja kultury polskiej za granicą Promocja czytelnictwa Promesa MKiDN Patriotyzm jutra Znaki czasu Dziedzictwo kulturowe Herbert

6 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Programy Operacyjne c.d.
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze PO określają: cele, zadania, typy projektów, alokację finansową, wnioskodawców, tryb naboru i wyboru wniosków, itp. Terminy: 31 stycznia i 31 maja

7 FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
Rządowy Program (MPiPS) Otwarty konkurs ofert Uprawnieni do składania wniosków: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, wysokość dotacji: od 5 do 250 tys. zł Informacje:

8 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pomoc Zagraniczna 2014 Promocja Polski za granicą Wsparcie przemian w różnych krajach świata Beneficjenci: instytucje i organizacje Informacje:

9 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Równać Szanse 2014 Wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast Dotacje do zł Informacje:

10 Fundusze Unii Europejskiej
Narodowa Strategia Spójności określa jakie działania podejmie Rząd w latach , aby wspierać trwały wzrost gospodarczy Programy Operacyjne (5) Regionalne Programy Operacyjne (16) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 Fundusze Unii Europejskiej
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś 3 działanie Odnowa i rozwój wsi Beneficjenci: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły lub związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe Projekty realizowane na obszarach wiejskich- do mieszkańców Maksymalna wartość pomocy: 500 tys. zł na jedną miejscowość/ 75 % kosztów

12 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI na lata

13 Priorytet V: Dobre rządzenie
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora 5.5 Rozwój dialogu społecznego

14 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

15 Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

16 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 Transfer wiedzy

17 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

18 Fundusze EOG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy, komponenty: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój Równe szanse i integracja społeczna

19 Fundusze EOG Beneficjenci: organizacje pozarządowe
Wielkość dofinansowania: 90 % Projekty tematyczne: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu, dzieci i młodzież. Dotacje od 5000 do zł Projekty systemowe: budowanie otoczenia prawnego, tożsamości organizacji pozarządowych, poszukiwanie nowych źródeł finansowania dla NGO. Dotacje od 300 tys. PLN do 2 mln PLN Informacje:

20 Fundusze Szwajcarskie Projekt „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”
Beneficjenci: organizacje pozarządowe Wielkość dofinansowania: 90 % Dotacje od 5 do 50 tys. PLN Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe  co najmniej 48 organizacji pozarządowych z  powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego  (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.).  Nabory wniosków planowane są w: I kwartale 2014 i 2015 roku Informacje:

21 Inne źródła Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Obszary dotowane: edukacja i rozwój lokalny Działania finansowane: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady Informacja:

22 Inne źródła Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Cel programu: rozwój infrastruktury społecznej, stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji oraz wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi. Dotacje do 15 tys. PLN Informacja:

23 Inne źródła Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
Cele: budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury Dotacje: ogłaszane w konkursach Informacja:

24 Dodatkowe informacje Opis projektu to przedstawienie koncepcji naszego przedsięwzięcia Dobry wniosek to przekonująca prośba o pieniądze na jego realizację Spełnienie kryteriów formalnych

25 DOBRZE PRZYGOTOWANE PROJEKTY
Jasne, proste i łatwo zrozumiałe Możliwe do zrealizowania, tzn. realne/wykonalne Oparte na rzeczywistym zrozumie potrzeby/problemu Odpowiadają kryteriom przyznawania środków Przedstawiają świeże podejście do problemu

26 Źródła informacji o funduszach i aktualnych konkursach

27 Formy prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe
Działalność pożytku publicznego: Nieodpłatna Odpłatna Działalność gospodarcza inaczej komercyjna

28 Działalność pożytku publicznego
Działalność pożytku publicznego określona jest w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Może być prowadzona w dwóch formach: działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, lub działalności odpłatnej pożytku publicznego,

29 Sfera zadań publicznych
Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochrony i promocji zdrowia; 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

30 Sfera zadań publicznych
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyki i krajoznawstwa; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

31 Sfera zadań publicznych
23) ratownictwa i ochrony ludności; 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27) promocji i organizacji wolontariatu; 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.

32 Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
Zlecający: jednostka samorządu terytorialnego Przyznawana jest na podstawie konkursu ofert. Można składać oferty własne. Konkursy ogłaszane są na początku roku. Podstawa prawna: ustawy szczegółowe w dane sferze zadania publicznego Umowy nawet do 5 lat.

33 Działalność odpłatna pożytku publicznego
1. Może być wykonywana jako : działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, za które pobierają one wynagrodzenie; lub 2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

34 Działalność odpłatna pożytku publicznego
W ramach takiej działalności organizacja za swoje usługi lub produkty pobiera opłaty, których wysokość nie może być wyższa od wartości bezpośrednich kosztów tej działalności. Działalność odpłatna polega więc na sprzedaży usług i towarów po kosztach ich wyprodukowania – organizacja nie zarabia na nich tylko uzyskuje zwrot poniesionych nakładów. Działalność odpłatna nie musi być zarejestrowana, ale musi być wyodrębniona księgowo. W organizacjach prowadzących taką działalność limitowane są wynagrodzenia osób w nich zatrudnionych.

35 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe, w sferze zadań publicznych, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Zatem organizacja najpierw z różnych źródeł pozyskuje środki finansowe na swoją działalność (występuje o dotacje, poszukuje darczyńców, sponsorów, organizuje zbiórki publiczne), korzysta z pracy wolontariuszy, a następnie nieodpłatnie świadczy usługi na rzecz swoich „klientów”, np. organizuje szkolenia, za które uczestnicy nie muszą płacić, drukuje bezpłatne publikacje, wydaje darmowe posiłki.

36 Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
Prowadzenie działalności gospodarczej reguluje ustawa z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność gospodarcza prowadzona przez organizacje pozarządowe musi być wyłącznie prowadzona jako działalność uboczna, a uzyskane z niej dochody musza być wydatkowane na realizację celów statutowych.

37 Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza
Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli: 1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3–krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

38 Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza
Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4: 1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 3) działalności gospodarczej – wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. 3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

39 Pozadotacyjne formy pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe
Akcje charytatywne – sprzedaż przedmiotów z aukcji – forma działalności gospodarczej, Crowdfunding – zbiórki publiczne przez internet, dobrowolne wpłaty na określony cel w zamian za określone świadczenie/korzyść. Jest to forma sprzedaży i kupna. Nie jest to darowizna. Może być w formie działalności gospodarczej, gdzie w zamian za środki finansowe będą ofiarowane pewne dobra: usługi, bądź przedmioty (towary). - jako zbiórka publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o zbiórkach publicznych. Darowizny – nieodpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Powinna być przeznaczona na cele statutowe by była zwolniona z podatku dochodowego

40 Pozadotacyjne formy pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe
Sponsoring - finansowanie czyjeś działalności, wytworu w celu promocji czy też podniesienia renomy własnej nazwy czy innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, np. przedsiębiorca sponsoruje stroje sportowe dla drużyny młodych piłkarzy – korzyści będą obustronne – dla sportowców będą to stroje, a dla sponsora swego rodzaju reklama i poprawa wizerunku (zwłaszcza, gdy na koszulkach znajdzie się logo przedsiębiorcy, albo gdy do wiadomości zostanie podana informacja o tym, kto jest sponsorem strojów sportowych). Jest to prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż).

41 Pozadotacyjne formy pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe
Zbiórki publiczne – na podstawie ustawy o zbiórkach publicznych. Cel zgodny z celem statutowym. Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie: - dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną; - zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników; - sprzedaży cegiełek wartościowych; - sprzedaży przedmiotów i usług (zgodnie z § 7 w przypadku dokonywania sprzedaży w ramach zbiórki publicznej na każdym przedmiocie należy wyraźnie i w sposób trwały podać nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cenę przedmiotu i, co istotne, wspomniane napisy powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie).

42 Pozadotacyjne formy pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe
Zbiórki publiczne – na podstawie ustawy o zbiórkach publicznych. Cel zgodny z celem statutowym. Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie: - dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną; - zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników; - sprzedaży cegiełek wartościowych; - sprzedaży przedmiotów i usług (zgodnie z § 7 w przypadku dokonywania sprzedaży w ramach zbiórki publicznej na każdym przedmiocie należy wyraźnie i w sposób trwały podać nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cenę przedmiotu i, co istotne, wspomniane napisy powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie).

43 Pozadotacyjne formy pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe
Fundraising – zbiórka funduszy na różne cele społeczne przez fundraiserów.

44 Pozadotacyjne formy pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe
Uwaga! Organizacja, która chce korzystać z którejkolwiek z powyższych form pozyskiwania środków finansowych, powinna w swoim statucie mieć zapis mówiący o tym, że źródłem jej majątku mogą być właśnie te formy gromadzenia środków. Dobre praktyki: – Internetowa Platforma Pomagania – Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

45 Inne źródła Środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych -uprawnione – organizacje pożytku publicznego. Na określony cel. Lobbing wśród społeczności lokalnych. Przykład Co najmniej dwie organizacje pozarządowe mogą założyć spółdzielnię socjalną, podmiot prawa handlowego. Dobre praktyki –

46 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google