Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE LIPNO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE LIPNO"— Zapis prezentacji:

1 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE LIPNO
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE ZA ROK 2010 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE LIPNO LIPNO, MARZEC 2011 r.

2 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. LIPNO, MARZEC 2011 r.

3 FUNDAMENTALNE ZADANIA GMINY OBOWIĄZKOWE
UDZIELENIE SCHRONIENIA ZAPEWNIENIE POSIŁKU ZAPEWNIENIE NIEZBĘDNEGO UBRANIA SPRAWIENIE POGRZEBU LIPNO, MARZEC 2011 r.

4 POMOC SPOŁECZNA

5 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

6 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w latach 2007 - 2010

7 Procentowy udział osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do ogółu populacji ludności Gminy Lipno według danych na dzień 31 grudnia 2010 r.

8 Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w latach (w zależności od zasiłku osoby mogą się powtarza

9 Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Gminie Lipno na dzień 31 grudnia 2010 r.

10 Wydatki w latach 2008-2010 na realizację zadania "Dofinansowanie posiłków oraz zakupu żywności"

11 Wydatki w latach na realizację zadania "Utworzenie i doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach Gminy Lipno"

12 Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia pieniężne w Gminie Lipno, według danych na dzień 31 grudnia 2010

13 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

14 Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w Gminie Lipno na dzień 31 grudnia r.

15 DODATKI MIESZKANIOWE

16 Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych w latach 2007 - 2010

17 Liczba rodzin, które otrzymały dodatki mieszkaniowe w Gminie Lipno według danych na dzień 31 grudnia 2010 r. z podziałem na typy zasobów mieszkaniowych.

18 Wydatki Gminy Lipno na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zł
Wydatki Gminy Lipno na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zł.) w latach

19 ŚWIADCZENIA RODZINNE FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

20 Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi zadań (zł.) w latach

21 Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne, w podziale na dochód na osobę w rodzinie, w Gminie Lipno według danych na dzień 31 grudnia 2010 r.

22 Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny według ilości dzieci w rodzinie w Gminie Lipno według danych na dzień 31 grudnia 2010 r.

23 Wydatki na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego (zł
Wydatki na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego (zł.) w latach

24 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie wydatkował razem 2 495 207,13 zł.
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 111 544,02 zł., świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1 973 311,52 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6 052,19 zł., zasiłki i pomoc w naturze – 102 041,91 zł., dodatki mieszkaniowe – 71 435,87 zł., ośrodek pomocy społecznej – 368 338,96 zł., dożywianie w szkołach – 139 875,27 zł., doposażenie szkół w ramach dożywiania: 14 999,55 zł.

25 Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, z podziałem na poszczególne kategorie na dzień 31 grudnia r.

26 WYKAZ POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE LIPNO
zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych, przeprowadzenie remontu pomieszczeń Ośrodka, opracowanie i realizacja programów celowych pomocy społecznej: program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (organizacja profilaktycznej kampanii lokalnej, organizacja szkoleń dla rodziców oraz dzieci (szkolenia edukacyjne i korekcyjne), tworzenie placówek wsparcia dziennego: świetlice środowiskowe, placówek specjalistycznych: świetlice terapeutyczne, itp. utworzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego, podnoszenie poziomu i doskonalenie zawodowe kadry Ośrodka oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, podejmowanie działań służących aktywizacji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej) osób marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – kontynuacja projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uruchomienie usług opiekuńczych w środowisku.

27 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ …
KAROL JASIAK TEL. KOM


Pobierz ppt "ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE LIPNO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google