Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina w polityce społecznej m. st. Warszawy Urząd m. st. Warszawy Warszawa 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina w polityce społecznej m. st. Warszawy Urząd m. st. Warszawy Warszawa 2010."— Zapis prezentacji:

1 Rodzina w polityce społecznej m. st. Warszawy Urząd m. st. Warszawy Warszawa 2010

2 SPOŁECZNA STRATEGIA WARSZAWY STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2009-2020 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007-2011 PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM, WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PROGRAM RODZINA MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008-2011 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIAN IU SIĘ ZAKAŻEŃ HIV I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS M.ST. WARSZAWY NA LATA 2008-2011 ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS M.ST. WARSZAWY NA LATA 2008-2011 POLITYKAEDUKACYJNAPOLITYKAZDROWOTNA

3 KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ M.ST.WARSZAWY Wzmacnianie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji. Wspieranie rozwoju potencjału rodziny: budowanie więzi rodzinnych i spójności rodziny. Udostępnianie rodzinie kompleksowego systemu usług, odpowiadających na jej potrzeby. Szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby rodziny tak, aby zapobiec nawarstwianiu się problemów, których skumulowanie może doprowadzić do rozpadu więzi rodzinnych i struktury rodziny. Podejmowanie działań prowadzących do reintegracji rodziny.

4 DZIAŁANIA POWSZECHNE Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin. Rozbudowa infrastruktury społecznej zgodnej z potrzebami. Podnoszenie kompetencji rodzin. Tworzenie aktualizowanego systemu informacji o ofercie usług dla rodziny.

5 DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE RODZINY Z DZIEĆMI ŻŁOBKI (4000 MIEJSC); PRZEDSZKOLA (97%) 110 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI PROGRAM PEDAGOGA ULICY PROGRAM ASYSTENTA RODZINY

6 DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE PRACA SOCJALNA PORADNICTWO,WSPARCIE ŚRODOWISKOWE, POMOC FINANSOWA 23 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE 4 PORADNIE RODZINNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (ngo) 18 OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

7 Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin Działania realizowane: program Zdrowie, Mama i ja - od 2008 r. uczestniczyło 20 tys. przyszłych mam (16 mln zł na lata 2008 -2010) program Szkoła rodzenia - uczestniczyło 16 tys. przyszłych mam (12 mln z na lata 2008 - 2010) program Lato i Zima w mieście (2009 r. 15 mln zł; 500 tys. osobowejść) wspieranie inicjatyw rodziców – Kluby Mam tworzenie placów zabaw na osiedlach i w parkach udostępnianie obiektów (boiska, świetlice szkolne, biblioteki, domy kultury, etc.) grupom nieformalnym, organizacjom pozarządowym informatory dla rodziców np. Maluch w Warszawie program Wiem co jem

8 Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin Działania realizowane c.d.: zwiększanie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach – 2010 r.: kolejne 4 żłobki, 2 mini-żłobki(522 nowych miejsc w 2006-2009), 2 przedszkola (edukacja przedszkolna dostępna blisko miejsca zamieszkania (97%) umiejętności społecznej, lepsze wyniki edukacyjne program Dobry Rodzic – Dobry Start budowa interdyscyplinarnego lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci; Fundacja Dzieci Niczyje i Miasto stołeczne Warszawa rozszerzenie oferty warszawskich Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych o działania na rzecz rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat warsztaty umiejętności wychowawczych, higieny i żywienia małego dziecka w warszawskich żłobkach

9 Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin Działania planowane: tworzenie lokalnych ośrodków aktywności i integracji rodzin tzw. Dzielnicowe Centra Rodziny Warszawska Karta Rodzin Wielodzietnych upowszechnianie projektów edukacyjnych dla rodzin rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rozbudowa sieci form opieki nad dziećmi zbudowanie systemu udostępniania informacji o usługach dla rodzin

10 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Projekty skierowane w szczególności do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób dotkniętych różnymi problemami powodującymi wykluczenie m.in. bezrobociem, ubóstwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym. Za pozyskane środki finansowe prowadzone są m.in. warsztaty aktywizacji zawodowej, grupy wsparcia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz działania towarzyszące takie jak opieka nad osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi). Na projekty systemowe dla OPS i WCPR 2009r. kwota 16 380 544 PLN Ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG ok. 3 mln PLN – Biuro Polityki Społecznej na projekt Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie ( wartość projektu na lata 2007-2009) 2 218 930 PLN – Biuro Polityki Społecznej na projekt – Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" (dofinansowanie na lata 2009 – 2011) 1 381 384 PLN – Zespół Żłobków na projekt Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu Norweski Mechanizm Finansowy EOG

11 PARTNERZY SPOŁECZNI Polityka społeczna m.st. Warszawy Uzupełnieniem działań realizowanych przez jednostki miejskie, są programy realizowane przez organizacje pozarządowe. Odbywa się to w zgodzie z zasadą pomocniczości, obniżania kosztów i zbliżania usług do najbardziej potrzebujących. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ______________________________ KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE Działania na rzecz rodziny i dzieci Działania na rzecz osóbniepełnosprawnychDziałania seniorówPrzeciwdziałanie przemocy przemocyDziałania na rzecz osóbbezdomnychDziałania osóbuzależnionych Liczba umów 280 Kwota 32 000 000zł

12 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Rodzina w polityce społecznej m. st. Warszawy Urząd m. st. Warszawy Warszawa 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google