Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

2 Stowarzyszenie „Niebieska Linia”
Jest organizacją pozarządową Jej cele i działania skupiają się wokół przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie Zespół członków założycieli wywodzi się z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), od 1999 r. kierowanego przez pana Luisa Alarcon (obecnego prezesa Stowarzyszenia) wspieranego przez panią Wandę Paszkiewicz – kierownik Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3 Stowarzyszenie „Niebieska Linia”
W 2004 roku zespół pracowników Pogotowia powołał Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, by w ramach nowej struktury kontynuować i rozwijać działania na rzecz osób uwikłanych w przemoc

4 Obszary działalności Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

5 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Wspomniane Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” od 2007 roku jest ponownie prowadzone przez zespół Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Stowarzyszenie w latach 2007, 2008 i 2009 wygrywało otwarte konkursy na realizację tego zadania ogłaszane corocznie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w 2010 roku wygrało konkurs na dotację wieloletnią i będzie je prowadzić do końca r. W ramach realizacji tego zadania zespół Stowarzyszenia prowadzi:

6 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Dyżury Telefoniczne (psychologowie, pedagodzy, konsultanci ds. Przemocy) tel (z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.) (z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą) poniedziałek - sobota, godz niedziela i święta, godz. 8-16 Telefoniczne Dyżury Prawne tel (pełnopłatny dla osoby dzwoniącej) poniedziałek, godz wtorek, godz tel (płatny pierwszy impuls) środa, godz – 22.00

7 Poradnia e-mail i korespondencyjna
Poradnia pod adresem: Poradnia korespondencyjna: Aleje Jerozolimskie 155, Warszawa

8 Prowadzenie interwencji
Interwencje klasyczne – skierowane do instytucji, podejmowane wobec osób doznających przemocy w rodzinie zgłaszane pod numerem Infolinii

9 Prowadzenie interwencji
tzw. Interwencje „MS” – prowadzone od 1 stycznia roku na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie Porozumienia Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (z dn. 29 listopada 2010r.), podejmowane w stosunku do osób uprzednio skazanych za przemoc w rodzinie, które ponownie krzywdzą najbliższych

10 Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" To ruch społeczny skupiający osoby, instytucje, służby społeczne, wspierające program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Obecnie Porozumienie skupia blisko 1200 osób i instytucji

11 Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej
dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym (strona serwis informacyjny dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”, którego celem jest upowszechnianie informacji, wymiana doświadczeń oraz współdziałanie na rzecz poprawy działań pomocnych osobom krzywdzonym

12 Seminaria dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”
Seminaria tematyczne dla osób z całej Polski pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, służące oprócz przekazywania wiedzy także wymianie doświadczeń i prezentowaniu dobrych praktyk

13 Program stażowy Skierowany do studentów i absolwentów kierunków społecznych Co roku bierze w nim udział 20 osób Stażyści uczestniczą w realizacji podstawowych zadań Pogotowia „Niebieska Linia”: obsłudze ogólnopolskiej infolinii, pomocy owej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia działań interwencyjnych Grupa stażowa uczestniczy także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy.

14 Działalność terapeutyczna

15 Dotowane programy pomocy
Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy Stowarzyszenie „Niebieska Linia” od lat realizuje i rozwija różne programy pomocy, m. in: „Program środowiskowy dla osób uwikłanych w przemoc” (2005), w ramach którego odbywały się konsultacje indywidualne (psychologiczne, terapeutyczne i prawne), jak również spotkania grupowe;

16 Dotowane programy pomocy
„Powrót do godności” (2005), w ramach którego prowadzono liczne warsztaty umiejętności psychospołecznych, maratony terapeutyczne i wykłady; „Projekt wieloletni „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony przed przemocą” (2006 – 2009), obejmujący terapię indywidualną, warsztaty, maratony;

17 Dotowane programy pomocy
Projekt wieloletni „Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – program pomocy osobom stosującym przemoc (2009 – 2012), w ramach którego mieści się terapia indywidualna, grupowa, jak również warsztaty umiejętności oraz różnego rodzaju dzielnicowe programy pomocy zarówno dla osób doznających jak i stosujących przemoc (w tym Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dzielnicy Śródmieście w latach 2006 – 2008).

18 Centrum Pomocy Specjalistycznej
Jest nowoczesnym ośrodkiem psychoterapii i psychoedukacji Oferta CPS jest skierowana do wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem zmian w swoim życiu, które poprawią ich sytuację, pozwolą lepiej radzić sobie z trudnościami - zarówno w obszarach związanych ze sferą osobistą, życiem rodzinnym jak i zawodowym, relacjami interpersonalnymi.

19 Centrum Pomocy Specjalistycznej
Centrum Pomocy Specjalistycznej jako pierwszy ośrodek w Warszawie oferuje terapię uzależnień w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

20 Szkolenia Na szkoleniach prowadzonych przez Stowarzyszenie przekazywane umiejętności praktyczne, a także dzielimy się wypracowanymi przez zespół procedurami i technologią pracy. Członkowie zespołu Stowarzyszenia to osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i szkoleniowej: specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowani przez PARPA, psychoterapeuci, trenerzy i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjaliści psychoterapii uzależnień, wykładowcy wyższych uczelni członkowie Rady Ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy PARPA.

21 Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Realizowany jako dwa stopnie: kurs podstawowy i zaawansowany Przygotowuje przedstawicieli różnych służb do prowadzenia działań interwencyjnych i pomocy psychologicznej dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie

22 Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W szkoleniu tym biorą udział policjanci, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty oraz przedstawiciele innych zawodów działający na rzecz pomagania osobom uwikłanym w przemoc domową Pierwszy stopień kursu od lat organizowany jest w formie tzw. edycji dotowanej przez PARPA, dzięki czemu dostęp do tego specjalistycznego szkolenia dla osób z całego kraju jest łatwiejszy

23 Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej
Przeznaczone jest dla osób, które chcą przygotować się do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie i terapeutów, chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętności pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc W szkoleniu mogą wziąć też udział osoby pracujące ze sprawcami przemocy w ramach swoich zawodowych obowiązków, pracujące nie tylko terapeutycznie, ale też w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, osoby wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA

24 Niebieska Godzina Wychowawcza
To autorski program zespołu Stowarzyszenia skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów Poza podstawową wiedzą o zjawisku przemocy w rodzinie, przede wszystkim wyposaża przedstawicieli oświaty w praktyczne narzędzie do przekazania tej wiedzy uczniom, a także do podjęcia wczesnej interwencji w przypadkach, które tego wymagają

25 Niebieska Godzina Wychowawcza
Zamysł całego projektu oraz poradnik jaki został specjalnie do niego wydany zakładał zaktywizowanie placówek oświatowych i wykorzystanie ich kompetencji dla budowania lepszego systemu przeciwdziałania przemocy Obecnie ofertę wzbogacają także „Niebieskie warsztaty”, zajęcia z dziećmi i młodzieżą będące uzupełnieniem działań ze strony szkoły

26 Superwizje Zespół Stowarzyszenia prowadzi także superwizje dla Ośrodków i Centrów Interwencji Kryzysowych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz innych placówek udzielających pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom w sytuacjach wymagających pomocy specjalistycznej

27 Publikacje wydane przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

28 Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie „Wyprawa PoMoc”
Poradnik dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Godne życie bez przemocy”

29 Trochę statystyk Od 2007 roku do 31 października 2011 roku konsultanci Stowarzyszenia przeprowadzili w Ogólnopolskim Telefonie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozmów Z roku na rok rośnie liczba osób kontaktujących się z Infolinią – w 2011 roku konsultanci odbierają średnio 1130 telefonów miesięcznie

30 Trochę statystyk Od 2007 roku do 31 października 2011 roku konsultanci Stowarzyszenia przeprowadzili w instytucjach 849 klasycznych interwencji oraz 38 tzw. interwencji „MS” W tym samym okresie konsultanci odpowiedzieli na i i listów Do końca września 2011 w seminariach organizowanych dla członków Porozumienia „Niebieska Linia” udział wzięły 462 osoby

31 Trochę statystyk Z pomocy terapeutycznej Stowarzyszenia „Niebieska Linia” od 2007 roku do początku listopada 2011 roku skorzystało ponad osób Organizowane przez Stowarzyszenie szkolenia w okresie od 2007 roku do początku listopada przygotowały do profesjonalnej pracy osoby

32 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Adres biura: ul. Żurawia 16/20 czynne od poniedziałku do piątku 9: :00 telefon: fax:


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google