Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 PUBLICZNE GIMNAZJUM W TRZEBIATOWIE ID grupy: 98/46_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr II, rok szkolny 2009/2010

3 Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska to rodzina demokratycznych państw, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu. Realizacją tego zajmują się liczne unijne organy mające określone uprawnienia i kompetencje.

4 W 1992 roku w holenderskim mieście Maastricht podpisano traktat, na mocy którego rok później formalnie powstała Unia Europejska. Jednakże początek współczesnych procesów integracyjnych w Europie miał miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej.

5

6

7

8

9 Środki z budżetu UE są wykorzystywane w celu poprawy sytuacji, zwłaszcza w zakresie: * rozwoju i zwiększenia zatrudnienia – środki wydawane są na cele, które zwiększą konkurencyjność UE, zmniejszając przy tym różnice gospodarcze i społeczne; *

10 Cztery piąte ludności naszej planety żyje obecnie w krajach rozwijających się. Celem wsparcia krajów uboższych UE przyczynia się do rozwoju w skali światowej. Już teraz Unia jest światowym liderem w dostarczaniu pomocy na rzecz rozwoju.

11 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a (wtedy jeszcze) Wspólnotą Europejską nastąpiło 16 września 1988 r. Rok później, 19 września 1989 r. w Warszawie, podczas pierwszej wizyty w Polsce Przewodniczącego Rady Ministrów Komisji WE podpisano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej.

12

13 Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

14 Samo wstąpienie jest symbolem powrotu Polski do europejskich korzeni. Krokiem tym zyskujemy przede wszystkim wzmocnienie naszej pozycji politycznej i gospodarczej. Członkostwo to zwiększa naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej, stwarza nowe możliwości cywilizacyjno- rozwojowe, szanse szybszego postępu gospodarczego a przede wszystkim umożliwia wyrównanie dysproporcji w poziomie życia między regionami kraju, jak też między miastem a wsią. Jak wiadomo Unia Europejska jest jednym wspólnym rynkiem, na którym wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego z jakiego kraju pochodzą, mają równe szanse. Samo wstąpienie jest symbolem powrotu Polski do europejskich korzeni. Krokiem tym zyskujemy przede wszystkim wzmocnienie naszej pozycji politycznej i gospodarczej. Członkostwo to zwiększa naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej, stwarza nowe możliwości cywilizacyjno- rozwojowe, szanse szybszego postępu gospodarczego a przede wszystkim umożliwia wyrównanie dysproporcji w poziomie życia między regionami kraju, jak też między miastem a wsią. Jak wiadomo Unia Europejska jest jednym wspólnym rynkiem, na którym wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego z jakiego kraju pochodzą, mają równe szanse.

15 PO STRONIE KORZYŚCI ZAPISAĆ MOŻNA M. IN.: GWARANCJĘ POKOJU PODCZAS OSTATNICH 50-CIU LAT, DZIĘKI WZMOŻONEJ WSPÓŁPRACY W EUROPIE WOJNA POMIĘDZY KRAJAMI UE BYŁA I JEST NIEMOŻLIWA. W RAMACH ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOM, UE STAŁA SIĘ NAJWIĘKSZYM DAWCĄ POMOCY FINANSOWEJ DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH REJONÓW ŚWIATA. KOLEJNYM KROKIEM BĘDZIE REALIZACJA WSPÓLNEJ POLITYKI OBRONNEJ.

16 Obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości Każdy obywatel ma prawo do bezpieczeństwa. Kraje europejskie muszą podejmować wspólne działania w zwalczaniu takich zagrożeń jak międzynarodowy terroryzm i przestępczość zorganizowana, w tym przemyt i nadużywanie narkotyków, handel ludźmi i prostytucja. Unia odgrywa również poważna rolę w ramach polityki migracyjnej, gwarantując obywatelom państw trzecich prawo do ubiegania się o azyl w krajach UE.

17 Ochrona środowiska Zanieczyszczenie środowiska jest problemem wspólnym, wykraczającym poza granice państw. Działania Unii Europejskiej mają w tej dziedzinie szczególne znaczenie. Do tej pory państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania 200 unijnych dyrektyw o ochronie środowiska. Większość z nich dotyczy zanieczyszczenia powietrza i wody oraz składowania odpadów. Już teraz oddychamy czystszym powietrzem dzięki wprowadzeniu w latach 90-tych konwerterów katalitycznych w samochodach oraz coraz większemu zużyciu benzyny bezołowiowej.

18 Rozwój technologii Obecnie w okresie istotnego rozwoju technologicznego, UE odgrywa coraz ważniejszą rolę, pomagając w realizacji programów badawczych. Priorytetowe dziedziny badań to zdrowie, środowisko, energia, transport, szkolenie i społeczeństwo informacyjne. Unia Europejska stara się również stworzyć odpowiednie warunki do rzeczywistego korzystania z nowych technologii w naszym codziennym życiu.

19 Mniej granic - więcej miejsc pracy! Jednym z kluczowych zadań w Unii Europejskiej jest ochrona zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy. Unia przyczyniła się znacznie do wzrostu handlu w Europie i do stworzenia nowych miejsc pracy poprzez utworzenie jednolitego rynku bez wewnętrznych granic oraz wprowadzenie jednolitej waluty Euro. W przyszłości nowe miejsca pracy będą powstawać w oparciu o wykształcenie, szkolenia, przedsiębiorczość, przystosowalność do nowych metod oraz równe prawa dla każdego.

20 Swoboda poruszania się Obywatele Unii Europejskiej mają nieograniczone prawo do podróżowania, studiowania i pracy w każdym państwie członkowskim. Prawie na całym terytorium Unii można podróżować bez paszportu oraz bez kontroli granicznych, a także robić zakupy i swobodnie przewozić je do innego kraju Działania UE mają na celu ułatwienie dostępu do zdobywania edukacji we własnym kraju i poza jego granicami.

21 Wielkość dotacji z UE w poszczególnych województwach (w mld zł)

22 Dotacje na inwestycje i wsparcie działań Badania + Rozwój Wsparcie eksportu Dotacje na ochronę środowiska dla przedsiębiorców Dotacje na transportDotacje na rozwój kadry Dotacje na uzyskanie patentu i praw autorskich Dotacje na rozwój i powstanie parków przemysłowych, technologicznych

23 Jednym z celów Unii Europejskiej jest wspieranie przekształceń i modernizacja krajów członkowskich oraz wyrównanie poziomu rozwoju pomiędzy regionami. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Otrzymują je te sektory gospodarki oraz regiony, które bez pomocy finansowej nie są w stanie osiągnąć średniego poziomu rozwoju w Unii.

24 Gmina Trzebiatów zrealizowała następujące projekty, które uzyskały dofinansowanie z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z krajowych środków publicznych: Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami z m. Zapolice do m. Sadlno i Sadlenko gm. Trzebiatów. Etap dwóch sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami do posesji, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ulic: Targowej, Morskiej, Podmiejskiej, Parkowej, Białoboki w Trzebiatowie. Gmina Trzebiatów zrealizowała następujące projekty, które uzyskały dofinansowanie z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z krajowych środków publicznych: 1.Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami z m. Zapolice do m. Sadlno i Sadlenko gm. Trzebiatów. 2.Etap dwóch sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami do posesji, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ulic: Targowej, Morskiej, Podmiejskiej, Parkowej, Białoboki w Trzebiatowie.

25 3. Wybudowano drogi w ulicy Norwida i Piaskowej w Mrzeżynie. 4. Wybudowano boiska o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Mrzeżyno. Kompleks dwóch boisk przy ul. Długiej w Trzebiatowie – piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w piłkę siatkową i koszykową. 5. Wykonano 7 remontów świetlic oraz zamontowano 15 placów zabaw w 17 sołectwach gm. Trzebiatów. 6. Wybudowano Halę Sportową przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.

26 Ze środków unijnych wybudowane zostaną w tym roku: Cztery przystanie kajakowe na rzece Redze w miejscowościach: Trzebiatów, Gryfice i Płoty. Projekt jest realizowany w partnerstwie 2 gmin: Trzebiatów i Płoty oraz Powiatu Gryfickiego, który jest liderem projektu.

27 Przewidziano także: Przebudowę ulicy Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w Mrzeżynie. Przebudowę drogi gminnej przez miejscowość Siemidarżno. Modernizację nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wolności w Trzebiatowie. Przebudowę nawierzchni jezdni w ulicach: Jana Kasprowicza, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej i Osiedlowej w Trzebiatowie.

28 Planowany jest również rozwój infrastruktury kultury: - poprzez remont i adaptację poddasza Pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebiatowie. - budowę dwóch budynków na Osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie.

29 Najważniejsza jednak inwestycja to zabezpieczenie przed powodzią miasta Trzebiatów i doliny rzeki Regi. Od kwietnia trwają prace związane z odbudową koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania od ujścia do prawie 16 km w górę Regi. Są podzielone na etapy i potrwają do października 2012 roku, a prace związane z odbudową kanału Ulgi potrwają do listopada 2013 roku.

30 Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej gminie Trzebiatów udało się pozyskać ponad 38 mln zł. Dzięki środkom unijnym zrealizowano wiele projektów, których gminy czy powiaty nie byłyby wstanie sfinansować z własnych budżetów.

31 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google