Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wyzwania polskiej Prezydencji Radzie Unii Europejskiej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wyzwania polskiej Prezydencji Radzie Unii Europejskiej”"— Zapis prezentacji:

1 „Wyzwania polskiej Prezydencji Radzie Unii Europejskiej”
Monika Próbka Karolina Gaweł Paulina Patyk Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka HOMO HOMINI

2 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini

3 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Prezydencja Polski TEST DOJRZAŁOŚCI WYZWANIE SZANSA

4 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Zmiany dokonane przez Traktat Lizboński wprowadzenie Prezydencji grupowych, tzw. „trio” sposób podejmowania decyzji w Radzie UE utworzono nowe stanowiska: Przewodniczącego Rady Europejskiej Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

5 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Prezydencja grupowa, tzw. „trio”

6 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Polityka energetyczna Priorytety polskiej Prezydencji

7 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Polityka energetyczna Priorytety polskiej Prezydencji

8 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Relacja między KPP a EKPCz -> działania na rzecz podpisania EKPCz przez UE. Sytuacja imigrantów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Romów -> wprowadzenie mechanizmów regulujących sytuację imigrantów. Agenda

9 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Relacja między KPP a EKPCz -> działania na rzecz podpisania EKPCz przez UE. Początki integracji europejskiej dotyczyły głównie spraw gospodarczych. W 1950 r. Rada Europy przyjęła EKPCz. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: KPP UE) została przyjęta w r. Idea nadania KPP UE mocy wiążącej była dobitnym sygnałem w budowie zintegrowanej Europy.

10 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Prawa człowieka Demokracja Państwo prawa Unia Europejska

11 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini KPP UE EKPCz WSPÓLNA PRZESTRZEŃ EUROPEJSKA PRAW CZŁOWIEKA KPP UE EKPCz

12 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Artykuł 6 Traktatu o Unii Europejskiej Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach. Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację i stosowanie oraz z należytym uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła tych postanowień. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii określonych w Traktatach. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa.

13 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Sytuacja imigrantów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Romów -> wprowadzenie mechanizmów regulujących sytuację imigrantów Wyzwanie dla polskiej Prezydencji – Jak podejść do problemu integracji Romów na nowo?

14 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), która została powołana, by zapewnić poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności wspólnych dla wszystkich państw członkowskich. Zgodnie z art. 6 TUE „Unia….” Agencja obejmuje swym działaniem 27 państw. APP odgrywa zasadniczą rolę w takich dziedzinach działania, jak zwalczanie rasizmu, ksenofobii i nietolerancji.

15 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Dyskryminacja Przemoc Nękanie

16 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Dane Agencji Praw Podstawowych UE: Badanie przeprowadzone przez APP wykazało, że 55 % migrantów i przedstawicieli mniejszości uważa, że dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne jest w ich kraju powszechna, a 37 % jest zdania, że osobiście doświadczyło dyskryminacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 80 % tych zdarzeń nie zostało jednak zgłoszonych policji. Źródło:

17 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini „Największy poziom dyskryminacji odnotowano wobec Romów, spośród których jeden na dwóch respondentów twierdził, że padł ofiarą dyskryminacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wysoki poziom dyskryminacji odnotowano także wobec osób pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej (41%) i Afryki Północnej (36%)”. Źródło:

18 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Romowie jako grupa najbardziej narażona na dyskryminację Niechęć do Romów wciąż jest silna w Europie. Efekty integracji Romów są mizerne. Doświadczenie dyskryminacji o charakterze rasistowskim jest codziennością. Sytuacja 12 milionów Romów mieszkających w UE jest niekorzystna. Nieskuteczna unijna polityka transferu środków w celu integracji Romów. Marginalizacja i potępianie Romów. Ograniczony dostęp do opieki medycznej i innych usług

19 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Ofiary przestępstw Sytuacja Romów UE Dyskryminacja w życiu codziennym Złe warunki mieszkaniowe Przeprowadzka do innego państwa członkowskiego UE Edukacja i możliwości zatrudnienia

20 Programy integracji Romów -> wyzwanie dla polskiej Prezydencji
Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Programy integracji Romów -> wyzwanie dla polskiej Prezydencji Programy edukacyjne. Programy opieki zdrowotnej. Programy, które pomogą społeczności romskiej zdobyć pracę .

21 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Słowa potępienia dla działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec Romów powinny uruchomić przewidziane traktatami instrumenty prawne, a przede wszystkim skłonić Unię Europejską za pośrednictwem działań podjętych przez Polskę do opracowania i wdrożenia jednolitego programu integracji mniejszości romskiej i imigrantów w ogóle. Polska Prezydencja mogłaby posłużyć budowaniu Unii silnej potencjałem własnych obywateli oraz energią, doświadczeniem i pracą imigrantów. Wzmocni to starzejącą się Europę w trudnej rywalizacji z USA i nowymi potęgami globalnymi, jak np. Rosją.

22 Co studenci mogą zrobić, aby zintegrować Romów?
Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Co studenci mogą zrobić, aby zintegrować Romów? „Żywa książka” Wolontariat Kursy

23 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Polityka energetyczna Priorytety polskiej Prezydencji

24 Priorytety w zakresie wymiaru sprawiedliwości
Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Priorytety w zakresie wymiaru sprawiedliwości Główne kierunki działań: Wzmocnienie praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw Projekt dotyczący dziedziczenia Europejski Certyfikat Spadkowy Projekt BLUE BUTTON w Europejskim Prawie Umów Rewizja rozporządzenia Bruksela 1- współpraca sądowa Ochrona ofiar przestępstw

25 Problematyka transakcji w Internecie:
Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Problematyka transakcji w Internecie: Podział wewnętrzny na „starą Unię” i „nową Unię”- dyskryminacja konsumentów ze starej Unii Nieznajomość prawa obcego i związane z tym obawy Brak zaufania Stereotypy

26 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Badania Unii Europejskiej Bruksela, dnia 22 października 2009 r. Sprawy konsumentów: według nowego badania UE transgraniczne zamówienia przez Internet nie są realizowane w 60 proc. przypadków. Konsumenci pragnący dokonać zakupu przez Internet w innym państwie członkowskim napotykają na powszechny problem odmowy realizacji zamówienia. W ramach przeprowadzonej na zlecenie Komisji szeroko zakrojonej niezależnej akcji anonimowych zakupów grupa kupujących usiłowała dokonać zakupu 100 popularnych produktów, takich jak aparaty fotograficzne, płyty kompaktowe, książki, odzież, u zagranicznego sprzedawcy (…) Z badania wynika, że 60 proc. transgranicznych transakcji nie mogło zostać zrealizowanych przez konsumentów, ponieważ sprzedawca nie prowadził wysyłki produktu do ich kraju lub nie oferował odpowiednich możliwości dokonania płatności transgranicznej. Największe problemy z transgranicznymi zakupami napotykają konsumenci pochodzący z Łotwy, Belgii, Rumunii i Bułgarii Źródło:

27 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Badania Eurostatu

28 JAK ROZWIAZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini JAK ROZWIAZAĆ TEN PROBLEM?

29 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini BLUE BUTTON (autorski projekt Polski) 28 reżim prawny dotyczący transakcji w Internecie Podlegający jednolitej wykładni Odrębny system Wola stron zawierających umowę

30 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Jak to ma wyglądać w praktyce? KLIK!!!

31 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Polityka energetyczna Priorytety polskiej Prezydencji

32 Polityka Energetyczna UE
Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Polityka Energetyczna UE zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego państw członkowskich stworzenie odpowiedniej infrastruktury zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli UE problem wolnej konkurencji w dostawie energii aspekt ochrony środowiska Kluczowe zagadnienia:

33 Polityka Energetyczna UE
Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Polityka Energetyczna UE Odnawialne źródła energii Biomasa Energetyka wiatrowa Energia geotermalna Energetyka wodna Energia słońca

34 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Elektrownia wodna we Włocławku

35 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Most elektroenergetyczny Polska-Litwa

36 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Polityka jądrowa

37 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej

38 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Myśl globalnie, działaj lokalnie! Zmień swoje zwyczaje, jeżeli chodzi o podróżowanie i przemieszczanie się, pomyśl o transporcie publicznym; jeżeli to tylko możliwe, chodź na piechotę lub korzystaj z roweru, zamiast jeździć samochodem. Obniż temperaturę w domu o 1°C, zamykaj okna kiedy jest włączone ogrzewanie, ubieraj się ciepło. Wybieraj produkty, które mają lekkie opakowania. Wyłącz światła i inne urządzenia kiedy ich nie używasz, używaj energooszczędnych żarówek. Ponowne używaj toreb plastikowych w czasie robienia zakupów i do przechowywania różnych przedmiotów. Używaj kuchenek mikrofalowych zamiast tradycyjnych, kiedy chcesz ogrzać posiłek. Używaj akumulatorów zamiast jednorazowych baterii.

39 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Trzymamy kciuki za polską Prezydencję

40 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Homo Homini Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "„Wyzwania polskiej Prezydencji Radzie Unii Europejskiej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google