Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka HOMO HOMINI Monika Próbka Karolina Gaweł Paulina Patyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka HOMO HOMINI Monika Próbka Karolina Gaweł Paulina Patyk."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka HOMO HOMINI Monika Próbka Karolina Gaweł Paulina Patyk

2 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini

3 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini TEST DOJRZAŁOŚCI WYZWANIE SZANSA Prezydencja Polski

4 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Zmiany dokonane przez Traktat Lizboński wprowadzenie Prezydencji grupowych, tzw. trio sposób podejmowania decyzji w Radzie UE utworzono nowe stanowiska: Przewodniczącego Rady Europejskiej Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Homo Homini

5 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Prezydencja grupowa, tzw. trio Homo Homini

6 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Polityka energetyczna Priorytety polskiej Prezydencji Homo Homini Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

7 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Polityka energetyczna Priorytety polskiej Prezydencji Homo Homini Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

8 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Relacja między KPP a EKPCz -> działania na rzecz podpisania EKPCz przez UE. Sytuacja imigrantów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Romów -> wprowadzenie mechanizmów regulujących sytuację imigrantów. Homo Homini

9 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Początki integracji europejskiej dotyczyły głównie spraw gospodarczych. W 1950 r. Rada Europy przyjęła EKPCz. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: KPP UE) została przyjęta w 2000 r. Idea nadania KPP UE mocy wiążącej była dobitnym sygnałem w budowie zintegrowanej Europy. Relacja między KPP a EKPCz -> działania na rzecz podpisania EKPCz przez UE. Homo Homini

10 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Państwo prawa Demokracja Prawa człowieka Homo Homini

11 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej KPP UE EKPCz WSPÓLNA PRZESTRZEŃ EUROPEJSKA PRAW CZŁOWIEKA KPP UE EKPCz Homo Homini

12 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Artykuł 6 Traktatu o Unii Europejskiej 1.Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach. Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację i stosowanie oraz z należytym uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła tych postanowień. 2.Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii określonych w Traktatach. 3.Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa. Homo Homini

13 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Sytuacja imigrantów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Romów -> wprowadzenie mechanizmów regulujących sytuację imigrantów Wyzwanie dla polskiej Prezydencji – Jak podejść do problemu integracji Romów na nowo? Homo Homini

14 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), która została powołana, by zapewnić poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności wspólnych dla wszystkich państw członkowskich. Zgodnie z art. 6 TUE Unia…. Agencja obejmuje swym działaniem 27 państw. APP odgrywa zasadniczą rolę w takich dziedzinach działania, jak zwalczanie rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. Homo Homini

15 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej DyskryminacjaPrzemocNękanie Homo Homini

16 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Dane Agencji Praw Podstawowych UE: Badanie przeprowadzone przez APP wykazało, że 55 % migrantów i przedstawicieli mniejszości uważa, że dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne jest w ich kraju powszechna, a 37 % jest zdania, że osobiście doświadczyło dyskryminacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 80 % tych zdarzeń nie zostało jednak zgłoszonych policji. Homo Homini Źródło:

17 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Największy poziom dyskryminacji odnotowano wobec Romów, spośród których jeden na dwóch respondentów twierdził, że padł ofiarą dyskryminacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wysoki poziom dyskryminacji odnotowano także wobec osób pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej (41%) i Afryki Północnej (36%). Źródło:

18 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Romowie jako grupa najbardziej narażona na dyskryminację Niechęć do Romów wciąż jest silna w Europie. Efekty integracji Romów są mizerne. Doświadczenie dyskryminacji o charakterze rasistowskim jest codziennością. Sytuacja 12 milionów Romów mieszkających w UE jest niekorzystna. Nieskuteczna unijna polityka transferu środków w celu integracji Romów. Marginalizacja i potępianie Romów. Ograniczony dostęp do opieki medycznej i innych usług Homo Homini

19 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Sytuacja Romów UE Złe warunki mieszkaniowe Ofiary przestępstw Dyskryminacja w życiu codziennym Przeprowadzka do innego państwa członkowskiego UE Edukacja i możliwości zatrudnienia Homo Homini

20 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Programy integracji Romów -> wyzwanie dla polskiej Prezydencji Programy edukacyjne. Programy opieki zdrowotnej. Programy, które pomogą społeczności romskiej zdobyć pracę. Homo Homini

21 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Słowa potępienia dla działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec Romów powinny uruchomić przewidziane traktatami instrumenty prawne, a przede wszystkim skłonić Unię Europejską za pośrednictwem działań podjętych przez Polskę do opracowania i wdrożenia jednolitego programu integracji mniejszości romskiej i imigrantów w ogóle. Polska Prezydencja mogłaby posłużyć budowaniu Unii silnej potencjałem własnych obywateli oraz energią, doświadczeniem i pracą imigrantów. Wzmocni to starzejącą się Europę w trudnej rywalizacji z USA i nowymi potęgami globalnymi, jak np. Rosją. Homo Homini

22 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Co studenci mogą zrobić, aby zintegrować Romów? Żywa książkaWolontariatKursy

23 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Polityka energetyczna Priorytety polskiej Prezydencji Homo Homini Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

24 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Główne kierunki działań:Wzmocnienie praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstwProjekt dotyczący dziedziczeniaEuropejski Certyfikat SpadkowyProjekt BLUE BUTTON w Europejskim Prawie UmówRewizja rozporządzenia Bruksela 1- współpraca sądowaOchrona ofiar przestępstw Priorytety w zakresie wymiaru sprawiedliwości Homo Homini

25 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Podział wewnętrzny na starą Unię i nową Unię- dyskryminacja konsumentów ze starej Unii Nieznajomość prawa obcego i związane z tym obawy Brak zaufaniaStereotypy Problematyka transakcji w Internecie: Homo Homini

26 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Bruksela, dnia 22 października 2009 r. Sprawy konsumentów: według nowego badania UE transgraniczne zamówienia przez Internet nie są realizowane w 60 proc. przypadków. Konsumenci pragnący dokonać zakupu przez Internet w innym państwie członkowskim napotykają na powszechny problem odmowy realizacji zamówienia. W ramach przeprowadzonej na zlecenie Komisji szeroko zakrojonej niezależnej akcji anonimowych zakupów grupa kupujących usiłowała dokonać zakupu 100 popularnych produktów, takich jak aparaty fotograficzne, płyty kompaktowe, książki, odzież, u zagranicznego sprzedawcy (…) Z badania wynika, że 60 proc. transgranicznych transakcji nie mogło zostać zrealizowanych przez konsumentów, ponieważ sprzedawca nie prowadził wysyłki produktu do ich kraju lub nie oferował odpowiednich możliwości dokonania płatności transgranicznej. Największe problemy z transgranicznymi zakupami napotykają konsumenci pochodzący z Łotwy, Belgii, Rumunii i Bułgarii Badania Unii Europejskiej Źródło:

27 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Badania Eurostatu

28 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini JAK ROZWIAZAĆ TEN PROBLEM?

29 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini 28 reżim prawny dotyczący transakcji w Internecie Podlegający jednolitej wykładni Odrębny system Wola stron zawierających umowę BLUE BUTTON (autorski projekt Polski)

30 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini KLIK!!! Jak to ma wyglądać w praktyce?

31 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Wymiar sprawiedliwości Projekt Blue Button Polityka energetyczna Priorytety polskiej Prezydencji Homo Homini Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

32 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego państw członkowskich stworzenie odpowiedniej infrastruktury zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli UE problem wolnej konkurencji w dostawie energii aspekt ochrony środowiska Kluczowe zagadnienia: Homo Homini

33 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Odnawialne źródła energii

34 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Elektrownia wodna we Włocławku

35 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Most elektroenergetyczny Polska-Litwa Homo Homini

36 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Politykajądrowa

37 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej

38 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini Myśl globalnie, działaj lokalnie! Zmień swoje zwyczaje, jeżeli chodzi o podróżowanie i przemieszczanie się, pomyśl o transporcie publicznym; jeżeli to tylko możliwe, chodź na piechotę lub korzystaj z roweru, zamiast jeździć samochodem. Obniż temperaturę w domu o 1 ° C, zamykaj okna kiedy jest włączone ogrzewanie, ubieraj się ciepło. Wybieraj produkty, które mają lekkie opakowania.Wyłącz światła i inne urządzenia kiedy ich nie używasz, używaj energooszczędnych żarówek. Ponowne używaj toreb plastikowych w czasie robienia zakupów i do przechowywania różnych przedmiotów. Używaj kuchenek mikrofalowych zamiast tradycyjnych, kiedy chcesz ogrzać posiłek.Używaj akumulatorów zamiast jednorazowych baterii.

39 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini

40 Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Homo Homini


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka HOMO HOMINI Monika Próbka Karolina Gaweł Paulina Patyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google