Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filary w strukturze UE dr Edyta Martini.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filary w strukturze UE dr Edyta Martini."— Zapis prezentacji:

1 Filary w strukturze UE dr Edyta Martini

2 Trójfilarowa struktura UE
1) I filar – Wspólnoty Europejskie 2) II filar – Wspólna Polityka zagraniczna i Bezpieczeństwa 3) III filar – Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych

3 Trójfilarowa struktura UE
Ad. 1. Funkcjonuje według prawa wspólnotowego Ad. 2. Współpraca nie wykracza poza współpracę międzynarodową regulowaną przez prawo międzynarodowe Ad.3. Tradycyjna współpraca międzynarodowa (Trybunał Sprawiedliwości)

4 Trójfilarowa struktura UE
Ad. 1 Unia celna i jednolity rynek wewnętrzny, Wspólna polityka handlowa, Wspólna polityka rolna i rybacka, Wspólna polityka transportowa, Wspólne reguły konkurencji, Unia gospodarcza i walutowa, Polityka społeczna i spójność społeczno-gospodarcza, Ochrona środowiska naturalnego, Polityka badawczo-rozwojowa

5 Trójfilarowa struktura UE
Ad.2 Polityka zagraniczna: Wspólne działania, stanowiska i strategie, Wspieranie demokracji i praworządności, ochrona praw człowieka i podstawowych wolności

6 Trójfilarowa struktura UE
Ad.2 Polityka bezpieczeństwa: Wzmocnienie bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich (finansowe aspekty obrony), Rozbrojenie i utrzymanie pokoju

7 Trójfilarowa struktura UE
Ad. 3 Współpraca sądownicza w sprawach karnych, Zwalczanie rasizmu i ksenofobii, Współpraca policji (Europol)

8 Obszary kompetencji wyłącznych Wspólnoty:
Kompetencje Wspólnot Obszary kompetencji wyłącznych Wspólnoty: reguły konkurencji, przepisy związane z unią celną, wspólna polityka handlowa, polityka pieniężna w obszarze ero, zachowanie morskich zasobów biologicznych.

9 Obszary kompetencji dzielonych (mieszanych) pomiędzy Wspólnotę a państwa członkowskie:
- właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku wewnętrznego, - stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, - rolnictwo i rybołówstwo, - transport i sieci transeuropejskie, -energetyka, - niektóre aspekty polityki społecznej, - spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, - ochrona środowiska naturalnego, - ochrona konsumentów, - niektóre aspekty zdrowia publicznego, - niektóre aspekty badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej, - niektóre aspekty współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej.

10 Obszary działań wspólnotowych, w których mamy do czynienia z działaniami wspierającymi, koordynującymi lub uzupełniającymi są następujące: przemysł, ochrona zdrowia ludzkiego, edukacja, szkolenia zawodowe, młodzież i sport, ochrona ludności. Unia ma ponadto kompetencje w dziedzinie koordynowania: polityk gospodarczych i zatrudnienia w państwach członkowskich, również w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, może również stopniowo prowadzić do powstania wspólnej obrony (konstytucja).

11 Unia ma ponadto kompetencje w dziedzinie koordynowania:
polityk gospodarczych i zatrudnienia w państwach członkowskich, również w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, może również stopniowo prowadzić do powstania wspólnej obrony (konstytucja).

12 Instrumenty prawne w I filarze Unii Europejskiej
W ramach pierwszego filaru UE stosowane są następujące rodzaje instrumentów prawnych: rozporządzenia dyrektywy decyzje zalecenia (rekomendacje) i opinie

13 Rozporzadzenia Rozporządzenia są aktami o zastosowaniu powszechnym i bezwyjątkowym, są wiążące w całości i w całości automatycznie stają się częścią krajowych systemów prawnych państw członkowskich. Rozporządzenia adresowane są nie tylko do państw członkowskich, ale także do osób fizycznych i prawnych. Ponieważ nie istnieje możliwość stosowania selektywnego, bądź niepełnego stosowania przez państwa członkowskie uregulowań zawartych w rozporządzeniu, ograniczając skutki przepisów wspólnotowych, nawet jeśli dane państwo głosowało przeciw uchwaleniu tegoż aktu lub też uważa je za sprzeczne z interesem narodowym , rozporządzenie jest aktem prawnym wkraczającym w sposób natychmiastowy i bezpośredni w wewnętrzne porządki prawne państw członkowskich.

14 Dyrektywy Dyrektywy są wiążące dla państw członkowskich co do skutku określonego w dyrektywie, pozostawiając wybór środków i sposobów niezbędnych dla realizacji celów określonych dyrektywą w gestii państw członkowskich. Adresatami są zazwyczaj wszystkie państwa członkowskie, choć dyrektywy mogą być także skierowane do poszczególnych krajów . Dyrektywa w wewnętrznym porządku krajowym nie wywołuje skutku bezpośredniego, dlatego też wymaga implementacji przy pomocy krajowych instrumentów prawnych.

15 Zalecenia i opinie Zalecenia i opinie - nie mają charakteru wiążącego i są wyrazem opinii instytucji europejskich o pożądanym kierunku zmian w przepisach prawnych państw członkowskich w określonych dziedzinach. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż brak mocy wiążącej zaleceń i opinii nie stanowi o braku użyteczności. Stanowią one bowiem wyraz opinii instytucji wspólnotowych o kierunku pożądanych zmian prawnych w państwach członkowskich i mogą stanowić zapowiedź przyjęcia aktu prawnego o charakterze wiążącym np. w formie rozporządzenia. Omawiane akty prawne z reguły dają państwom członkowskim dodatkowy czas na przygotowanie systemu krajowego do wprowadzenia w terminie późniejszym regulacji wiążących w postaci dyrektywy.

16 Akty prawne – I filar Traktat o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej Artykuł 249 (por. także art.161 TEWEA) W celu wykonania swych zadań oraz na warunkach przewidzianych w niniejszym Traktacie, Parlament Europejski wspólnie z Radą, Rada i Komisja uchwalają rozporządzenia i dyrektywy, podejmują decyzje, wydają zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Decyzja wiąże w całości adresatów, do których jest kierowana. Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.

17 Instrumenty prawne stosowane w II filarze (art. 12 TUE)
zasady i ogólne wytyczne dla WPZiB wspólne strategie wspólne działania wspólne stanowiska działania mające na celu umacnianie współpracy państw członkowskich w ramach WPZiB

18 Traktat o Unii Europejskiej Artykuł 12
Akty prawne – II filar Traktat o Unii Europejskiej Artykuł 12 Unia osiąga cele określone w artykule 11 poprzez: określanie zasad i ogólnych wytycznych wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa decydowanie o wspólnych strategiach, przyjmowanie wspólnych działań, przyjmowanie wspólnych stanowisk, umacnianie systematycznej współpracy między Państwami Członkowskimi w prowadzeniu ich polityki.

19 Instrumenty prawne III filaru UE (art. 34 TUE)
wspólne stanowiska decyzje ramowe decyzje konwencje między państwami członkowskimi

20 Traktat o Unii Europejskiej
Akty prawne – III filar Traktat o Unii Europejskiej Artykuł 34 1. W dziedzinach objętych niniejszym tytułem Państwa Członkowskie wzajemnie się informują i konsultują ze sobą w ramach Rady, mając na względzie koordynację swych działań. W tym celu ustanawiają współpracę między swymi właściwymi jednostkami administracyjnymi. 2. Rada w stosownej formie i według właściwych procedur przewidzianych w niniejszym tytule, przyjmuje środki i sprzyja współpracy, przyczyniając się do osiągnięcia przez Unię przez jej celów. W związku z tym, stanowiąc jednomyślnie z inicjatywy Państwa Członkowskiego lub Komisji, Rada może:


Pobierz ppt "Filary w strukturze UE dr Edyta Martini."

Podobne prezentacje


Reklamy Google