Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W CHRZANOWIE ZA ROK 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W CHRZANOWIE ZA ROK 2005."— Zapis prezentacji:

1

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W CHRZANOWIE ZA ROK 2005

3 P O W I A T O W A R A D A Z A T R U D N I E N I A ORGAN OPINIODAWCZO - DORADCZY STAROSTY W SPRAWACH POLITYKI RYNKU PRACY. Obsługą Powiatowej Rady Zatrudnienia zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.

4 ZAKRESDZIAŁANIA ZAKRES DZIAŁANIA 4 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; 4 ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy; 4 opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy oraz opracowanych przez PUP propozycji przeznaczenia środków FP będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania; 4 składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie; 4 ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia; 4 opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

5 SKŁAD POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA Osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu: ¬ organizacji związkowych ­ organizacji pracodawców ® społeczno - zawodowych organizacji rolników ¯ jednostek samorządu terytorialnego ° organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką rynku pracy. (art.23, ust.3, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 )

6 AKTUALNI CZŁONKOWIE P R Z ZWIĄZKI ZAWODOWE Henryka Bober Ryszard Pietrzyk Franciszek Urbanik Ryszard Wyrobiec ORGANIZACJE PRACODACÓW Krzysztof Duda Kazimierz Guja Tadeusz Kurdziel Jan Żurek ORGANIZACJE ROLNIKÓW Władysław Majcherczyk JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wiktor Cypcar - przewodniczący Wiktoria Frączek Aldona Komorowska Jan Rychlik Maria Siuda Józef Warzecha ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Wanda Cygan Jadwiga Olszowska - Urban Aleksandra Otrębska Andrzej Uryga - wiceprzewodniczący

7 PODSUMOWANIE PRACY W ROKU 2005 4 W roku 2005 odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia: 1) 16 lutego 2) 28 lutego 3) 11 kwietnia 4) 13 lipca

8 Posiedzenie I - 16 lutego 2005r. PORZĄDEK POSIEDZENIA PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie za rok 2004. 2. Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków Funduszu Pracy za 2004 r, w tym: 4 omówienie wykonania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; 4 efektywność programów rynku pracy; 4 pozostałe formy aktywacji zawodowej bezrobotnych. 3. Opiniowanie kierunków szkoleń na 2005 r. 4. Opiniowanie nowych kryteriów jednorazowego przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 5. Sprawy bieżące.

9 PODJĘTE UCHWAŁY ¶ 1/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI PUP ZA ROK 2004. · 2/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY. ¸ 3/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2005 ROK. ¹ 4/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

10 Posiedzenie II - 28 lutego 2005r. PORZĄDEK POSIEDZENIA PORZĄDEK POSIEDZENIA : 1. Plan rozdziału środków Funduszu Pracy na rok 2005: 4 aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, 4 zadania fakultatywne. 2. Opiniowanie kryteriów: 4 refundacji prac interwencyjnych, 4 refundacja kosztów dojazdu osób odbywających staż lub przygotowanie zawodowe. 3. Sprawy bieżące.

11 PODJĘTE UCHWAŁY ¶ 5/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW FP W 2005 r. NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU. · 6/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE WYDATKÓW ŚRODKÓW FP W ZAKRESIE ZADAŃ FAKULTATYWNYCH W 2005 ROKU. ¸ 7/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH. ¹ 8/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I REFUNDACJI ROBÓT PUBLICZNYCH. º 9/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BEZROBOTNYM, KTÓRZY KONTYNUUJĄ NAUKĘ. » 10/II/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU BEZROBOTNYM SKIEROWANYM DO ODBYCIA STAŻU LUB PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

12 Posiedzenie III - 11 kwiecień 2005r. PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Opiniowanie kryteriów dot. kosztów szkolenia pracodawcom ubiegającym się o ich refundację ( art.69 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 2. Opiniowanie Regulaminu Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie. 3. Opiniowanie wniosku o refundację kosztów szkolenia dla Firmy SOC- AL Sp. z o.o.; ul. Kulawki 4, 32-566 Alwernia. 4. Sprawy bieżące.

13 PODJĘTE UCHWAŁY ¶ 11/IV/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW REFUNDOWANIA Z FP PRACODAWCOM KOSZTÓW SZKOLENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.69 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. · 12/IV/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE REGULAMINU KLUBU PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE. ¸ 13/IV/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW SZKOLENIA DLA FIRMY SOC-AL SP. Z O.O ¹ 14/IV/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE UMORZENIA NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA PRZEZ P. JANA POLANA.

14 Posiedzenie IV - 13 lipiec 2005r. PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Przesunięcie środków Funduszu Pracy w ramach poszczególnych programów rynku pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu 2. Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków FP za I półrocze 2005r. 3. Lokalny rynek pracy w czerwcu 2005 roku. 4. Informacja na temat Giełdy Pracy I Ty jesteś Europejczykiem. 5. Sprawy bieżące.

15 PODJĘTE UCHWAŁY ¶ 15/VII/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PROGRAMAMI RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2005 R. · 16/VII/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PROGRAMAMI RYNKU PRACY W II PÓŁROCZU 2005 R. ¸ 17/VII/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FP W I PÓŁROCZU 2005 R. ¹ 18/VII/2005 - UCHWAŁA W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA PRZEZ PUP SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MŚP, CZYLI JAK UTWORZYĆ I ZARZĄDZAĆ WŁASNĄ FIRMĄ.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W CHRZANOWIE ZA ROK 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google