Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P O W I A T O W A R A D A Z A T R U D N I E N I A

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P O W I A T O W A R A D A Z A T R U D N I E N I A"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W CHRZANOWIE ZA ROK 2005

2 P O W I A T O W A R A D A Z A T R U D N I E N I A
ORGAN OPINIODAWCZO - DORADCZY STAROSTY W SPRAWACH POLITYKI RYNKU PRACY. Obsługą Powiatowej Rady Zatrudnienia zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.

3 ZAKRES DZIAŁANIA inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy; opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy oraz opracowanych przez PUP propozycji przeznaczenia środków FP będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania; składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie; ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia; opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

4 SKŁAD POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA
Osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu: organizacji związkowych organizacji pracodawców społeczno - zawodowych organizacji rolników jednostek samorządu terytorialnego organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką rynku pracy. (art.23, ust.3, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 )

5 AKTUALNI CZŁONKOWIE P R Z
ZWIĄZKI ZAWODOWE Henryka Bober Ryszard Pietrzyk Franciszek Urbanik Ryszard Wyrobiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Wanda Cygan Jadwiga Olszowska - Urban Aleksandra Otrębska Andrzej Uryga - wiceprzewodniczący JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wiktor Cypcar - przewodniczący Wiktoria Frączek Aldona Komorowska Jan Rychlik Maria Siuda Józef Warzecha ORGANIZACJE PRACODACÓW Krzysztof Duda Kazimierz Guja Tadeusz Kurdziel Jan Żurek ORGANIZACJE ROLNIKÓW Władysław Majcherczyk

6 PODSUMOWANIE PRACY W ROKU 2005
W roku 2005 odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia: 1) 16 lutego 2) 28 lutego 3) 11 kwietnia 4) 13 lipca

7 Posiedzenie I - 16 lutego 2005r.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie za rok 2004. 2. Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków Funduszu Pracy za 2004 r, w tym: omówienie wykonania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; efektywność programów rynku pracy; pozostałe formy aktywacji zawodowej bezrobotnych. 3. Opiniowanie kierunków szkoleń na 2005 r. 4. Opiniowanie nowych kryteriów jednorazowego przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 5. Sprawy bieżące.

8 PODJĘTE UCHWAŁY 1/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI PUP ZA ROK 2004. 2/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY. 3/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA ROK. 4/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

9 Posiedzenie II - 28 lutego 2005r.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Plan rozdziału środków Funduszu Pracy na rok 2005: aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, zadania fakultatywne. 2. Opiniowanie kryteriów: refundacji prac interwencyjnych, refundacja kosztów dojazdu osób odbywających staż lub przygotowanie zawodowe. 3. Sprawy bieżące.

10 PODJĘTE UCHWAŁY 5/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW FP W 2005 r. NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU. 6/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE WYDATKÓW ŚRODKÓW FP W ZAKRESIE ZADAŃ FAKULTATYWNYCH W 2005 ROKU. 7/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH. 8/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I REFUNDACJI ROBÓT PUBLICZNYCH. 9/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BEZROBOTNYM, KTÓRZY KONTYNUUJĄ NAUKĘ. 10/II/ UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU BEZROBOTNYM SKIEROWANYM DO ODBYCIA STAŻU LUB PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

11 Posiedzenie III - 11 kwiecień 2005r.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Opiniowanie kryteriów dot. kosztów szkolenia pracodawcom ubiegającym się o ich refundację ( art.69 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 2. Opiniowanie Regulaminu Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie. 3. Opiniowanie wniosku o refundację kosztów szkolenia dla Firmy SOC- AL Sp. z o.o.; ul. Kulawki 4, Alwernia. 4. Sprawy bieżące.

12 PODJĘTE UCHWAŁY 11/IV/ UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW REFUNDOWANIA Z FP PRACODAWCOM KOSZTÓW SZKOLENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.69 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. 12/IV/ UCHWAŁA W SPRAWIE REGULAMINU KLUBU PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE. 13/IV/ UCHWAŁA W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW SZKOLENIA DLA FIRMY SOC-AL SP. Z O.O 14/IV/ UCHWAŁA W SPRAWIE UMORZENIA NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA PRZEZ P. JANA POLANA.

13 Posiedzenie IV - 13 lipiec 2005r.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Przesunięcie środków Funduszu Pracy w ramach poszczególnych programów rynku pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu 2. Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków FP za I półrocze 2005r. 3. Lokalny rynek pracy w czerwcu 2005 roku. 4. Informacja na temat Giełdy Pracy „I Ty jesteś Europejczykiem”. 5. Sprawy bieżące.

14 PODJĘTE UCHWAŁY 15/VII/ UCHWAŁA W SPRAWIE PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PROGRAMAMI RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2005 R. 16/VII/ UCHWAŁA W SPRAWIE PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PROGRAMAMI RYNKU PRACY W II PÓŁROCZU 2005 R. 17/VII/ UCHWAŁA W SPRAWIE RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FP W I PÓŁROCZU 2005 R. 18/VII/ UCHWAŁA W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA PRZEZ PUP SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MŚP, CZYLI JAK UTWORZYĆ I ZARZĄDZAĆ WŁASNĄ FIRMĄ.


Pobierz ppt "P O W I A T O W A R A D A Z A T R U D N I E N I A"

Podobne prezentacje


Reklamy Google