Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni zawodowo Aktywni zawodowo projekt realizowany na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni zawodowo Aktywni zawodowo projekt realizowany na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni zawodowo Aktywni zawodowo projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

2 Podstawa realizacji projektu: Umowa Nr: UDA – PO KL. 06.01.03-26-009/09-00 podpisana w dniu 31.03.2008 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) a Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu w sprawie dofinansowania projektu.

3 Realizator Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu Okres realizacji: 01.01.2008 - 31.12.2013 Wartość dofinansowania: Wartość dofinansowania ogółem: 12 814 673,18 zł Obszar realizacji: Powiat Sandomierski 2008 rok:3 053 989,23 zł 2009 rok:3 952 913,79 zł 2010 rok:3 282 920,71 zł 2011 rok:1 246 035,54 zł 2012 rok:1 278 813,91 zł

4 Całkowita wartość projektu 2 817 200,00 zł Zadanie: Staż1 499 800,00 zł Zadanie: Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej1 317 400,00 zł Dofinansowanie2 817 200,00 zł Budżet projektu na 2013 rok

5 Cel nadrzędny projektu 2013 rok Podniesienie poziomu zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu powiatu sandomierskiego, zarejestrowanych w PUP w Sandomierzu, poprzez objęcie wsparciem 168 kobiet (60%) i 112 mężczyzn (40%) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających kryteria art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Cele szczegółowe 2013 rok Objęcie: 215 osób stażem, w tym 146 kobiet i 69 mężczyzn, 65 osób jednorazowymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 22 kobiety i 43 mężczyzn.

6 Dodatkowe kryteria dostępu wynikające z Planu Działania dla woj. świętokrzyskiego Poddziałanie 6.1.3. POKL Spośród ogółu bezrobotnych aktywizowanych w ramach zadań ujętych w projekcie na 2013 rok: 10% osób będzie powyżej 50 roku życia, 20% osób będzie poniżej 30 roku życia, 2,85% osób będą stanowić osoby niepełnosprawne, 20% osób będzie długotrwale bezrobotnymi.

7 Planowana efektywność zatrudnieniowa W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie 126 osób, tj. 45% ogółu beneficjentów ostatecznych, z 280 planowanych do objęcia wsparciem w 2013 r. uzyska zatrudnienie, w tym: min. 10 osób powyżej 50 roku życia, min. 23 osoby poniżej 30 roku życia, min. 2 osoby niepełnosprawne, min. 17 osób długotrwale bezrobotnych.

8 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni zawodowo Aktywni zawodowo projekt realizowany na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google