Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

2 W perspektywie średniookresowej - przezwyciężenie skutków światowego kryzysu finansowego i powrót na stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 5% rocznie W perspektywie długookresowej - zwiększenie aktywności zawodowej ludności i osiągnięcie celu zapisanego w Strategii Europa stopa zatrudnienia osób w wieku powinna osiągnąć poziom 75% Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

3 Rozwój technologii proekologicznych Postępujący rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) Zmiana technologiczna faworyzująca pracę wysoko wykwalifikowaną, przy zmniejszającym się popycie na pracę nisko kwalifikowaną W perspektywie planistycznej SRK kluczowym czynnikiem produkcji warunkującym potencjał rozwojowy kraju i konkurencyjność oraz innowacyjność polskiej gospodarki będzie kapitał ludzki Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

4 Wyodrębnienie priorytetu Budowa kapitału intelektualnego kraju z trzema obszarami Aktualizacja Priorytetu Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości – wyodrębnienie ośmiu głównych obszarów Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

5 1. Kapitał ludzki – wzrost ilościowy – zwiększanie aktywności zawodowej zasobów pracy Wzrost poziomu wykształcenia ludności poprzez utworzenie spójnego systemu kształcenia przez całe życie Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym Zwiększanie atrakcyjności pracy jako źródła dochodu wobec źródeł alternatywnych Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

6 2. Kapitał ludzki – wzrost jakościowy – zwiększanie kompetencji Kształcenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy Promowanie kształcenia zawodowego Przeciw wykluczeniu cyfrowemu – kształcenie e- umiejętności Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

7 3. Adaptacyjność zasobów pracy – elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy (flexicurity) Elastyczne i przewidywalne warunki umów Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie Skuteczna aktywna polityka rynku pracy Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

8 Zmiany legislacyjne (1) Wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych (w postaci np. talonów edukacyjnych) dla pracowników i bezrobotnych w starszym wieku. Wprowadzenie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu szkoleniowego. Nadanie znaczenia zawodowego umiejętnościom nabytym podczas wykonywania zadań związanych z kształceniem, opieką nad osobami pozostającymi na utrzymaniu i zarządzaniem gospodarstwem domowym. Podwyższenie wieku emerytalnego. Stworzenie pracującym możliwości dostępu do urlopów na opiekę nad rodzicami. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

9 Zmiany legislacyjne (2) Integracja wszystkich grup zawodowych z powszechnym systemem emerytalnym. Zmiany w Kodeksie pracy pod kątem zwiększenia elastyczności zatrudnienia (zbyt sztywne regulacje w zakresie zwalniania pracowników oraz rozliczenia czasu pracy). Zachęty podatkowe do finansowania szkoleń przez pracodawców. Wprowadzenie do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązku przedstawienia w określonym terminie każdemu bezrobotnemu propozycji pracy, praktyki zawodowej lub innego instrumentu zwiększającego możliwość zatrudnienia. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

10 Zmiany instytucjonalne Tworzenie nowych i rozwój dotychczasowych form opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Przegląd systemu zabezpieczenia społecznego ukierunkowany na zwiększanie motywacji do podejmowania zatrudnienia. Opracowanie i wdrożenie systemu prognozowania popytu na pracę w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym. Wprowadzenie systemu obowiązkowej oceny predyspozycji młodzieży za pomocą testów predyspozycji w ramach istniejącego systemu doradztwa zawodowego. Powołanie instytucji zajmującej się wyłącznie problematyką kształcenia dorosłych. Opracowanie i wdrożenie systemu oceny efektywności instrumentów aktywnej polityki rynku pracy Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

11 1. Poprawa warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy Uwarunkowania makroekonomiczne – wzrost gospodarczy Koszty pracy Obciążenia podatkowe Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

12 2. Wdrażanie modelu flexicurity Ścieżka dojścia Rola partnerów społecznych 3. Zmiany strukturalne zatrudnienia Struktura rodzajowa - wzrost siły wysysania nadwyżek siły roboczej przez gałęzie nierolnicze Zielone miejsca pracy Struktura przestrzenna – trzy drogi zmniejszenia polaryzacji polskiego rynku pracy Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

13 4. Publiczne służby zatrudnienia Zmiana charakteru i formuły działalności Współpraca z pracodawcami Współpraca z innymi instytucjami rynku pracy 5. Ograniczanie szarej strefy rynku pracy Opodatkowanie pracy – pozapłacowe koszty pracy Kontrola legalności zatrudnienia Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

14 6. Równość szans – przeciw wykluczeniu z rynku pracy Opieka i pomoc instytucjonalna Przedsiębiorczość społeczna Solidarność międzypokoleniowa Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy Przeciwdziałanie dyskryminacji Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

15 7. Racjonalna polityka migracyjna Emigracja i reemigracja Związki emigrantów z Polską Imigracja 8. Rozwój dialogu społecznego – tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz zatrudnienia Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

16 Zmiany legislacyjne (1) Integracja wszystkich grup zawodowych z powszechnym systemem emerytalnym. Wprowadzenie ulg podatkowych zachęcających podmioty gospodarcze do inwestycji. Uproszenie przepisów podatkowych. Zapewnienie pracownikom pracującym w niestandardowych formach zatrudnienia takich samych warunków, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym w systemie tradycyjnym. Przyjęcie ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

17 Zmiany legislacyjne (2) Przyjęcie ustawy o równości. Wprowadzenie obowiązku pracodawców do podejmowania działań na rzecz równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Wprowadzenie progresji łącznej stawki opodatkowania w obszarze poniżej wynagrodzenia przeciętnego. Wprowadzenie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego w formie elektronicznej każdego pracownika w dniu podjęcia przez niego pracy. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

18 Zmiany instytucjonalne (1) Zapewnienie stabilności regulacji podatkowych. Tworzenie i rozwijanie funduszy poręczeniowo-pożyczkowych. Powołanie wyspecjalizowanych agend samorządowych gromadzących i upowszechniających informacje o warunkach funkcjonowania i pomocy oferowanej podmiotom gospodarczym. Rozbudowa sieci instytucji otoczenia biznesowego. Tworzenie sieci inkubatorów innowacji, skupiających wyższe uczelnie, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa. Tworzenie sieci instytucji dyfuzji innowacji i ICT. Zwiększenie liczby pracowników publicznej służby zatrudnienia. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

19 Zmiany instytucjonalne (2) Pełna integracja działań instytucji zajmujących się włączaniem do zbiorowości pracujących tak osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo (publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej). Stworzenie placówek zajmujących się integracją społeczną, kulturową i edukacyjną imigrantów. Stworzenie instytucjonalnych płaszczyzn regularnego dialogu społecznego organizacji kobiecych z władzą i administracją. Stworzenie centralnego rejestru osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu dostępnego on-line dla wszystkich państwowych służb mających uprawnienia kontrolne Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

20 Zmiany programowe Przyjęcie kompleksowego programu polityki strukturalnej. Opracowanie programu podejmującego problem solidarności międzypokoleniowej. Aktualizacja programu Masz Plan na powrót. Zakończenie prac nad Strategią Migracyjną Polski. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.


Pobierz ppt "Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google