Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy – wyzwania strategiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy – wyzwania strategiczne"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy – wyzwania strategiczne
Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

2 Wyzwania w kontekście polskiego rynku pracy
W perspektywie średniookresowej - przezwyciężenie skutków światowego kryzysu finansowego i powrót na stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 5% rocznie W perspektywie długookresowej - zwiększenie aktywności zawodowej ludności i osiągnięcie celu zapisanego w Strategii Europa stopa zatrudnienia osób w wieku powinna osiągnąć poziom 75% Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

3 Globalne uwarunkowania polskiego rynku pracy
Rozwój technologii proekologicznych Postępujący rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) Zmiana technologiczna faworyzująca pracę wysoko wykwalifikowaną, przy zmniejszającym się popycie na pracę nisko kwalifikowaną W perspektywie planistycznej SRK kluczowym czynnikiem produkcji warunkującym potencjał rozwojowy kraju i konkurencyjność oraz innowacyjność polskiej gospodarki będzie kapitał ludzki Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

4 Propozycje zapisów SRK
Wyodrębnienie priorytetu „Budowa kapitału intelektualnego kraju” z trzema obszarami Aktualizacja Priorytetu „Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości” – wyodrębnienie ośmiu głównych obszarów Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

5 PRIORYTET Budowa kapitału intelektualnego kraju
Kapitał ludzki – wzrost ilościowy – zwiększanie aktywności zawodowej zasobów pracy Wzrost poziomu wykształcenia ludności poprzez utworzenie spójnego systemu kształcenia przez całe życie Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym Zwiększanie atrakcyjności pracy jako źródła dochodu wobec źródeł alternatywnych Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

6 PRIORYTET Budowa kapitału intelektualnego kraju
Kapitał ludzki – wzrost jakościowy – zwiększanie kompetencji Kształcenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy Promowanie kształcenia zawodowego Przeciw wykluczeniu cyfrowemu – kształcenie e- umiejętności Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

7 PRIORYTET Budowa kapitału intelektualnego kraju
Adaptacyjność zasobów pracy – elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy (flexicurity) Elastyczne i przewidywalne warunki umów Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie Skuteczna aktywna polityka rynku pracy Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

8 PRIORYTET Budowa kapitału intelektualnego kraju
Zmiany legislacyjne (1) Wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych (w postaci np. talonów edukacyjnych) dla pracowników i bezrobotnych w starszym wieku. Wprowadzenie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu szkoleniowego. Nadanie znaczenia zawodowego umiejętnościom nabytym podczas wykonywania zadań związanych z kształceniem, opieką nad osobami pozostającymi na utrzymaniu i zarządzaniem gospodarstwem domowym. Podwyższenie wieku emerytalnego. Stworzenie pracującym możliwości dostępu do urlopów na opiekę nad rodzicami. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

9 PRIORYTET Budowa kapitału intelektualnego kraju
Zmiany legislacyjne (2) Integracja wszystkich grup zawodowych z powszechnym systemem emerytalnym. Zmiany w Kodeksie pracy pod kątem zwiększenia elastyczności zatrudnienia (zbyt sztywne regulacje w zakresie zwalniania pracowników oraz rozliczenia czasu pracy). Zachęty podatkowe do finansowania szkoleń przez pracodawców. Wprowadzenie do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązku przedstawienia w określonym terminie każdemu bezrobotnemu propozycji pracy, praktyki zawodowej lub innego instrumentu zwiększającego możliwość zatrudnienia. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

10 PRIORYTET Budowa kapitału intelektualnego kraju
Zmiany instytucjonalne Tworzenie nowych i rozwój dotychczasowych form opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Przegląd systemu zabezpieczenia społecznego ukierunkowany na zwiększanie motywacji do podejmowania zatrudnienia. Opracowanie i wdrożenie systemu prognozowania popytu na pracę w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym. Wprowadzenie systemu obowiązkowej oceny predyspozycji młodzieży za pomocą testów predyspozycji w ramach istniejącego systemu doradztwa zawodowego. Powołanie instytucji zajmującej się wyłącznie problematyką kształcenia dorosłych. Opracowanie i wdrożenie systemu oceny efektywności instrumentów aktywnej polityki rynku pracy Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

11 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Poprawa warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy Uwarunkowania makroekonomiczne – wzrost gospodarczy Koszty pracy Obciążenia podatkowe Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

12 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Wdrażanie modelu flexicurity Ścieżka dojścia Rola partnerów społecznych Zmiany strukturalne zatrudnienia Struktura rodzajowa - wzrost siły wysysania nadwyżek siły roboczej przez gałęzie nierolnicze Zielone miejsca pracy Struktura przestrzenna – trzy drogi zmniejszenia polaryzacji polskiego rynku pracy Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

13 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Publiczne służby zatrudnienia Zmiana charakteru i formuły działalności Współpraca z pracodawcami Współpraca z innymi instytucjami rynku pracy Ograniczanie „szarej strefy” rynku pracy Opodatkowanie pracy – pozapłacowe koszty pracy Kontrola legalności zatrudnienia Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

14 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Równość szans – przeciw wykluczeniu z rynku pracy Opieka i pomoc instytucjonalna Przedsiębiorczość społeczna Solidarność międzypokoleniowa Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy Przeciwdziałanie dyskryminacji Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

15 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Racjonalna polityka migracyjna Emigracja i reemigracja Związki emigrantów z Polską Imigracja Rozwój dialogu społecznego – tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz zatrudnienia Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

16 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Zmiany legislacyjne (1) Integracja wszystkich grup zawodowych z powszechnym systemem emerytalnym. Wprowadzenie ulg podatkowych zachęcających podmioty gospodarcze do inwestycji. Uproszenie przepisów podatkowych. Zapewnienie pracownikom pracującym w niestandardowych formach zatrudnienia takich samych warunków, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym w systemie tradycyjnym. Przyjęcie ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

17 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Zmiany legislacyjne (2) Przyjęcie ustawy o równości. Wprowadzenie obowiązku pracodawców do podejmowania działań na rzecz równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Wprowadzenie progresji łącznej stawki opodatkowania w obszarze poniżej wynagrodzenia przeciętnego. Wprowadzenie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego w formie elektronicznej każdego pracownika w dniu podjęcia przez niego pracy. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

18 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Zmiany instytucjonalne (1) Zapewnienie stabilności regulacji podatkowych. Tworzenie i rozwijanie funduszy poręczeniowo-pożyczkowych. Powołanie wyspecjalizowanych agend samorządowych gromadzących i upowszechniających informacje o warunkach funkcjonowania i pomocy oferowanej podmiotom gospodarczym. Rozbudowa sieci instytucji otoczenia biznesowego. Tworzenie sieci inkubatorów innowacji, skupiających wyższe uczelnie, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa. Tworzenie sieci instytucji dyfuzji innowacji i ICT. Zwiększenie liczby pracowników publicznej służby zatrudnienia. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

19 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Zmiany instytucjonalne (2) Pełna integracja działań instytucji zajmujących się włączaniem do zbiorowości pracujących tak osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo (publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej). Stworzenie placówek zajmujących się integracją społeczną, kulturową i edukacyjną imigrantów. Stworzenie instytucjonalnych płaszczyzn regularnego dialogu społecznego organizacji kobiecych z władzą i administracją. Stworzenie centralnego rejestru osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu dostępnego on-line dla wszystkich państwowych służb mających uprawnienia kontrolne Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.

20 PRIORYTET Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Zmiany programowe Przyjęcie kompleksowego programu polityki strukturalnej. Opracowanie programu podejmującego problem solidarności międzypokoleniowej. Aktualizacja programu Masz Plan na powrót. Zakończenie prac nad Strategią Migracyjną Polski. Spotkanie eksperckie – rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, r.


Pobierz ppt "Rynek pracy – wyzwania strategiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google