Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie
ID grupy: 98/23_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska –szanse i zagrożenia Polski jako członka Unii Europejskiej po 6 latach członkostwa Semestr/rok szkolny: I /2010r.

3 ODA DO RADOŚCI „O radości iskro bogów kwiecie Elizejskich pól
Święta na twym świętym progu Staje nasz natchniony chór Radość pryska z piersi Ziemi Radość pije cały Świat Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości Złoty ślad”

4 Spis treści 1. Wstęp. 2. Krótka historia długiej drogi.
3. Zakres działań UE. 4. Sześć lat Polski w UE – dokonania i zaniedbania. 5. Szanse i zagrożenia dla Polski najbliższą przyszłość jako członka UE. 6. Mapa dokonań i zagrożeń. 7. Podsumowanie. 8. Bibliografia.

5 Wstęp Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004, na mocy tzw. Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie w podczas konferencji w Essen grudnia 1994 r.

6 2.Krótka historia długiej drogi
Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) – powstała 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht i jest to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007 r.). Będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym PKB.

7 3.Zakres działań UE UE prowadzi min. wspólną politykę; Walutową,
Ochrony środowiska, Rolną, Obronną, Bezpieczeństwa, Edukacyjną, Walki z dyskryminacją.

8 4. Sześć lat Polski w UE – dokonania
Unijne pieniądze usuwają zaniedbania w kulturze i przywracają blask zabytkom, Spadek bezrobocia, Wzrost wynagrodzeń, Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska będzie korzystała z funduszy strukturalnych dla wszystkich swoich regionów. Szybki wzrost PKB,

9 4. Sześć lat Polski w UE – dokonania
Otworzą się granice, przez które polscy przedsiębiorcy będą mogli prowadzić swoją działalność na równej pozycji jak zagraniczni producenci. Zwiększy się nasz dostęp do futurystycznych technologii, Zmniejszy się w końcu ryzyko gospodarcze wynikające z podejmowania nowych inwestycji.

10 4. Sześć lat Polski w UE – dokonania
Rozwinęły się i wypromowały agroturystyka, także dzięki produkcji naturalnej (np. produkty lniane, wiklinowe) oraz tradycyjnemu rzemiosłu (np. kowalstwo artystyczne, rusznikarstwo, snycerstwo, piekarstwo).

11 4. Sześć lat Polski w UE – dokonania
Co jest zgodne z jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej – zasadą pomocniczości. W Polsce przeprowadzone zostały dwie reformy samorządowe, które wprowadziły trójstopniowy podział administracyjny kraju.

12 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2010 (%)

13 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Kiepskie wykorzystanie funduszy UE,( drogi) Powstanie szarej strefy w zatrudnianiu za granicą, Silne uzależnienie handlu zagranicznego Polski od krajów Unii Europejskiej, a zwłaszcza od Niemiec. Eksport do UE stanowił w 2001 r. 69,2% eksportu ogółem Polski, a import z UE – 61,4% ogółu importu. Ukryte bezrobocie na wsi, dotyczące członków rolniczych gospodarstw domowych, szacowane na ok. 1 mln osób. Rolnicy w Polsce są słabo wykształceni., przez co nie w pełni wykorzystują fundusze unijne.

14 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Istnienie dużej liczby małych gospodarstw rolnych, które są mało wydajne lub produkują tylko na własne potrzeby. Niedostateczna jest skala dobrowolnej konsolidacji gospodarstw rolnych w spółdzielnie lub spółki, które by dostarczały, przetwarzały i zbywały określone płody rolne. Średnia wielkość gospodarstwa to 9,6 ha powierzchni ogólnej i 8,5 ha użytków rolnych, w tym dla gospodarstw indywidualnych – 7,2%21.

15 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Potrzebne są znaczne inwestycje w infrastrukturę wiejską, a zwłaszcza w sieć kanalizacyjną i telekomunikacyjną ze względu na ich stosunkowo mały zasięg na terenach wiejskich. Potrzeba też poprawić jakość sieci drogowej, co jest problemem typowym dla całej Polski.

16 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Konieczne jest dostosowanie produkcji rolnej do unijnych przepisów i norm sanitarnych, np. co do produkcji zwierzęcej czy mlecznej. Spełnienie tych wymogów jest warunkiem uzyskania przez polskich rolników prawa do środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki regionalnej UE oraz prawa dostępu na rynek unijny.

17 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Słabość administracji publicznej: występowanie korupcji wśród urzędników, niedostateczna kontrola wydatkowania pieniędzy publicznych (problem instytucji para budżetowej , np. funduszy celowych), nie wystarczające przygotowanie do dysponowania pieniędzmi z funduszy strukturalnych UE (niejasny podział kompetencji pomiędzy centrum i samorząd terytorialny, słaba koordynacja działań).

18 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Biorąc pod uwagę powyższe problemy oraz brak pieniędzy na udział własny w projektach finansowanych wspólnie z UE w ramach programach pomocy przedakcesyjnej, Polska może nie w pełni wykorzystać tę pomoc; część pomocy Unii już straciliśmy.

19 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Brak wystarczających kapitałów na finansowanie inwestycji w polskiej gospodarce: niska kapitalizacja giełdy; wycofywanie z giełdy wielu spółek, które pozyskały większościowego inwestora; trudności z pozyskaniem kapitału zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa z uwagi na wysoką cenę pozyskania pieniądza (mimo stałej nadpłynności sektora bankowego).

20 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Niedostosowanie do niektórych przepisów, praktyk i reguł obowiązujących w UE odnośnie rynku finansowego

21 4. Sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Polakom brakuje rzetelnej i kompleksowej informacji na temat szans i zagrożeń wiążących się z integracją Polski z Unią Europejską. Z tymi zjawiskami wiąże się także obraz Polaka i Polski za granicą – jest on albo negatywny, albo w ogóle go brak.

22 5. Szanse dla Polski Co jest zgodne z jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej – zasadą pomocniczości. W Polsce przeprowadzone zostały dwie reformy samorządowe, które wprowadziły trójstopniowy podział administracyjny kraju.

23 5. Szanse dla Polski Polska jest krajem biednym. Nie stać nas na przeprowadzenie najbardziej koniecznych w kraju zmian. Nie mamy pieniędzy, żeby zmodernizować rolnictwo, żeby zbudować autostrady, żeby zainwestować w nowoczesne technologie. Do tego wszystkiego potrzebny jest nam kapitał unijny. Unia Europejska może pomóc Polsce dotując najmniej zmodernizowane gałęzie przemysłu. Na przynależności do Unii Polska skorzysta politycznie, gospodarczo i społecznie.

24 5. Szanse dla Polski Unia Europejska jest szansą dla uczniów i studentów, dla młodych ludzi po prostu. Nareszcie stanie się możliwe studiowanie za granicą, a przy tym obejmie nas ten sam, co innych, system stypendialny, zapomogowy. Będą nas też obowiązywały te same kwoty opłat za studia. A do podjęcia studiów konieczna będzie tylko zdobyta w Polsce matura. Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma też obowiązku wizowego.

25 5. Szanse dla Polski Na integracji z Unia Europejską sporo zyskają też przedsiębiorcy i cała polska gospodarka. Wejście do struktur będzie miało wpływ na konkurencję A wiadomo, że im większa konkurencja, tym lepiej dla konsumentów. Otwarcie ryków spowoduje też większy napływ inwestorów. Eksperci prognozują, że wzrost gospodarczy może być wyższy wręcz o 3 punkty. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej znikają wszelkie bariery celne. Jest to sytuacja ze wszech miar korzystna dla eksportu. Nie płacąc dużych ceł przedsiębiorcy będą chętniej wprowadzali swoje wyroby na rynek europejski. Unia Europejska kilka lat temu wprowadziła wspólną europejską walutę. Euro gwarantuje zniwelowanie ryzyka kursowego, co spowoduje obniżenie opłat bankowych. Wszystkie instytucje unijne zostaną zasilone pracownikami i reprezentantami naszego kraju. Polska będzie więc miała bezpośredni wpływ na politykę wspólnoty europejskiej. Przystąpienie do UE poprawi poziom i komfort naszego życia. Unia Europejska działa też bardzo intensywnie na polu ekologii. W Unii popiera się nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie, które racjonalizują politykę zarządzania surowcami energią. To wszystko ma na celu poprawienie efektywności gospodarczej.

26 5. Szanse dla Polski Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej zmieni się również wizerunek Polski w świecie. Na arenie międzynarodowej Polska będzie krajem bardziej nowoczesnym, którego obywatele to ludzie wykształceni, świetnie odnajdujący się na rynku pracy, wysoko wyspecjalizowani.

27 5. Szanse dla Polski Dzięki integracji Europa otworzy się na Polskę. Miejmy nadzieję, że Polska na Europę również. Polska stanie się dla Europy równorzędnym partnerem tak w polityce, jak i w gospodarce. Wydaje mi się, że wszystkie te argumenty przemawiają za tym, że wejście Polski do UE będzie dla niej bardzo korzystne.

28 5.Szanse dla Polski Dla obywateli państw członkowskich szczególne znaczenie mają liczne ułatwienia np. przy przekraczaniu granic ( również na lotniskach) między państwami należącymi do UE,(umowa z Schengen), Możliwość swobodnego osiedlenia się oraz podjęcia pracy na terenie Unii. Obowiązują tu różne przepisy, w zależności od czasu przyjęcia państw do UE. Zazwyczaj kraje "nowe" muszą przejść tzw. okresy przejściowe w niektórych dziedzinach. I tak np. przystępując do Unii, Polska musiał przystać na niektóre z nich. Chodzi tu głównie o podjęcie pracy.

29 5. Szanse dla Polski Pracownicy osiedlający się i pracujący w jednym z krajów unijnych posiadają ogół uprawnień pracowniczych, w tym do opieki zdrowotnej. Powstaje obecnie coraz więcej instytucji- głownie agencji pracy- pośredników na europejskim rynku ofert pracy. Oczywiście pracy można szukać również indywidualnie. Niedawno został uruchomiony program "EURES"(ang. European Employment Service- Europejskie Służby Zatrudnienia), wspomagany przez krajowe urzędy pracy.

30 5.Szanse dla Polski Zwiększą się możliwości dla naszego kraju również w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, Polska stanie się państwem zdecydowanie atrakcyjniejszym dla inwestorów niż było to do tej pory. Szanse na rozwój zyska polska gospodarka i jej poszczególne dziedziny - zwłaszcza rolnictwo, wymagające pomocy i wsparcia. Taka pomoc oczywiście z Unii Europejskiej wypłynie w postaci funduszy strukturalnych czy licznych programów wspierających i przystosowujących polskie rolnictwo do poziomu unijnego.

31 5. Szanse dla Polski Oczekiwać można, że po wstąpieniu w szeregi Wspólnoty Europejskiej, ustabilizuje się rodzimy system podatkowy, gospodarka nabierze dynamiczności.

32 5.Szanse dla Polski Unia Europejska to jednak duże perspektywy dla ludzi młodych. Przede wszystkim, to oni na Unii skorzystają najwięcej - najbardziej widoczne korzyści wynikające z członkostwa w UE pojawią się za kilka lat, a więc to młodzi ludzie w przyszłości będą żyć w Polsce zmienionej na lepsze.

33 5. Szanse dla Polski Póki co natomiast, mogą oni rozwijać się i swoje zamiłowania na Zachodzie. Mogą tam podejmować swobodnie naukę, kontynuować ją, uczyć się na renomowanych europejskich uczelniach, korzystać z licznych programów edukacyjnych wspomagających rozwój młodych ludzi, poszerzać swoje pasje, stykać się z obcymi kulturami czy uczęszczać na europejskie kursy w dowolnym kraju UE. Otworzą się dla nich zwiększone możliwości nauki języka - co więcej, wszystkich języków, jakimi posługują się mieszkańcy kontynentu.

34 5.Szanse dla Polski Jest jeszcze lepsza, również bardzo wymierna korzyść z integracji z Unią. Teraz nikt nie musi się przejmować kolejkami na granicach niemieckich czy francuskich. Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami lepszej połowy Europy, zwiększyły się nasze możliwości podejmowania pracy na rynkach zachodnich, jesteśmy lepiej traktowani przez naszych zachodnich sąsiadów. Zniknęła pewna bariera, wydaje mi się że już nie mamy podstaw by czuć się wyobcowano za granicami naszego kraju. Wielu Polaków wyjechało do pracy do Anglii czy Irlandii, część z nich znalazła pracę w swoim zawodzie, część zajmuje się mniej zaszczytnym myciem naczyń w barze. Najważniejsze jest to, że mają możliwość wyboru.

35 5.Szanse dla Polski Nasze przystąpienie do UE obaliło od razu jeden ważny argument eurosceptyków. Ceny towarów nie poszły w górę, mimo wcześniejszych proroctw na ten temat. Co prawda wzrósł podatek VAT na Internet, jednak sama cena użytkowania Internetu nie zwiększyła się zbytnio.

36 5. Szanse dla Polski Polska gospodarka będzie mogła rozwijać się we właściwym kierunku, do naszego kraju napłynie w znacznie większym stopniu kapitał zagraniczny, pojawią się nowe inwestycje bezpośrednie, co wzmocni naszą infrastrukturę gospodarczą i poprawi sytuację ekonomiczną.

37 6. Zagrożenia dla Polski rozpad rodzin,
praca na rzecz innego państwa , limity produkcji, duże odsetki dla kredytów, kryzys europejski obejmie nas, tańsze towary zagraniczne niż krajowe, wzrost przemytu, zbyt duża ingerencja unii europejskiej w sprawy polski, nielegalne wysypiska śmieci, podatki wpłaca na rzecz obcego państwa.

38 7.Mapy dokonań i zagrożeń.
Poniżej przedstawiamy mapy województw, które najwięcej wykorzystały środków unijnych, oraz tych które nie pozyskiwały funduszy unijnych w dostateczny sposób.

39

40 Poniższa mapa przedstawia całkowitą pulę środków, jakie trafią do poszczególnych województw w ramach działań objętych Strategią Rozwoju Kraju

41

42 Podsumowanie Czy słusznie wstąpiliśmy do tej Unii? Czy była to dobra decyzja? Jak najbardziej tak. Jednak każdy ma prawo do subiektywnej oceny sytuacji, w której przyszło mu żyć.

43 Bibliografia www.wikipedia.pl www.europa.eu www.unia.realnet.pl

44


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google