Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.1 Rewitalizacja miast Rzeszów, 15 października 2010r. Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.1 Rewitalizacja miast Rzeszów, 15 października 2010r. Departament."— Zapis prezentacji:

1 Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.1 Rewitalizacja miast Rzeszów, 15 października 2010r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Efektywność kosztowa projektu (Stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 2 Opis kryterium Sposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium mierzone będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika powierzchni odnowionych budynków lub powierzchni zagospodarowanych obszarów w wyniku realizacji projektu. Przynajmniej jeden ze wskazanych wskaźników rezultatu będzie obowiązkowy dla tego typu projektów. Kryterium promować będzie projekty o najkorzystniejszej wartości ilorazu (czyli o najmniejszej jego wartości, która oznacza, iż najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt w postaci powierzchni odnowionych budynków lub powierzchni zagospodarowanych obszarów). Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP). Na mapie (zał. nr 9 do wniosku) należy w sposób szczegółowy przedstawić wszystkie elementy składające się na zakres rzeczowy projektu. Możliwa do uzyskania liczba punktów - 25

3 Efektywność kosztowa projektu (Stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 3 Efektywność kosztową projektu należy obliczyć wg wzoru: wartość dofinansowania z EFRR powierzchnia odnowionych w wyniku realizacji projektu budynków lub powierzchnia zagospodarowanych w wyniku realizacji projektu obszarów

4 Efektywność kosztowa projektu (Stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 4 Wartość powierzchni odnowionych budynków lub powierzchni zagospodarowanych obszarów w wyniku realizacji projektu, musi być spójna z wartością wskaźnika Powierzchnia odnowionych budynków lub wskaźnika Powierzchnia zagospodarowanych obszarów. Stosowną konkretną informację w zakresie kryterium należy wpisać również w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności.

5 Efektywność kosztowa projektu (Stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 5 Należy podkreślić, iż powierzchnia odnowionych budynków lub powierzchnia zagospodarowanych obszarów w wyniku realizacji projektu obliczona powinna zostać w sposób uzależniony od rodzaju projektu, biorąc pod uwagę poniższe wskazówki. 1.W przypadku projektów dotyczących poprawy estetyki przestrzeni publicznej polegających m.in. na odnowieniu elewacji budynku (bez termomodernizacji oraz innych prac wykonywanych wewnątrz budynku) - do powierzchni odnowionych budynków należy wliczyć tylko powierzchnię elewacji w m 2. 2.W przypadku projektów polegających na rewitalizacji budynków (np. niedokończony budynek przeznaczony pierwotnie na szkołę lub np. obiekt powojskowy po rewitalizacji pełnił będzie funkcje społeczne i kulturalne) - do powierzchni odnowionych budynków należy wliczyć wyłącznie jego powierzchnię użytkową bez dodawania powierzchni elewacji. 3.W przypadku projektów dotyczących mieszkalnictwa polegających na termomodernizacji budynku, odnowieniu jego elewacji i/lub wymianie instalacji, odnowieniu klatki schodowej, wymianie drzwi i okien - do powierzchni odnowionych budynków należy wliczyć jego powierzchnię użytkową (tj. powierzchnię części wspólnych łącznie z powierzchnią mieszkań i powierzchni przynależnych).

6 Efektywność kosztowa projektu (Stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 6 3.W przypadku projektów dotyczących rewitalizacji rynków/placów/parków miejskich polegających na np.: rewitalizacji całego rynku poprzez wymianę jego nawierzchni - do powierzchni zagospodarowanych obszarów należy wliczyć całą jego powierzchnię na której wymieniana będzie nawierzchnia, rewitalizacji placu/parku w sposób całościowy poprzez wymianę nawierzchni alejek, zamontowanie obiektów małej architektury, nasadzenie nowej zieleni i przekształcenie drzewostanu, założenie trawników - do powierzchni zagospodarowanych obszarów należy wliczyć powierzchnię parku, na której przewidziano prowadzenie całościowych prac (uwaga: w przypadku ujęcia w projekcie także prac dot. pojedynczych obiektów/nasadzeń oddalonych od obszaru objętego całościowymi pracami uwzględniać należy przy sumowaniu całkowitej zagospodarowanej powierzchni obszar objęty całościowymi pracami oraz jedynie powierzchnię zajmowaną przez te oddalone obiekty/nasadzenia. Nie należy wliczać do powierzchni zagospodarowanej przestrzeni pomiędzy obszarem objętym całościowymi pracami i pojedynczymi obiektami/nasadzeniami oddalonymi od wskazanego obszaru.

7 Efektywność kosztowa projektu (Stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 7 rewitalizacji wybranych elementów placu/parku. Na przykład rewitalizacja poprzez wymianę nawierzchni alejek oraz zainstalowanie nowego oświetlenia i ławek, - do powierzchni zagospodarowanych obszarów należy wliczyć w takim przypadku tylko powierzchnię alejek. Innym przykładem jest rewitalizacja poprzez nasadzenie nowej zieleni i przekształcenie drzewostanu, założenie trawników – w takim przypadku do powierzchni zagospodarowanych obszarów należy wliczyć tylko powierzchnię nasadzeń, przekształcanego drzewostanu oraz zakładanych trawników, rewitalizacji placu/rynku poprzez instalację urządzeń o charakterze punktowym np. nowego oświetlenia, kamer monitoringu - należy przyjąć, iż powierzchnia zagospodarowanych obszarów na nim nie występuje (nie będzie wliczana dla potrzeb przyznawania punktów). 5.W przypadku projektów, których elementem jest zainstalowanie monitoringu lub oświetlenia ulic bez modernizacji ich nawierzchni - należy przyjąć, iż powierzchnia zagospodarowanych obszarów nie występuje (nie będzie wliczana dla potrzeb przyznawania punktów).

8 Efektywność kosztowa projektu (Stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 8 2 3 1 obszar, na którym wykonano jedynie nasadzenia w ramach projektu 1 2 3 obszar objęty całościowymi pracami w ramach projektu (nasadzenia, obsianie trawą, alejka, ławka oraz plac zabaw) ciągi komunikacyjne

9 Liczba podmiotów gospodarki narodowej/ Liczba mieszkańców (dane dla gminy) 9 Możliwa do uzyskania liczba punktów - 20 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika liczby podmiotów gospodarki narodowej w stosunku do liczby mieszkańców w danej gminie. Promowane będą gminy, w których wskaźnik ten jest najniższy. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP). -

10 Liczba podmiotów gospodarki narodowej/ Liczba mieszkańców (dane dla gminy) 10 Dane dla poszczególnych gmin dotyczące liczby podmiotów gospodarki narodowej/liczby mieszkańców (średnia w latach 2006-2008) przygotowane zostały przez Urząd Marszałkowski na podstawie Roczników statystycznych województwa podkarpackiego i stanowią załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu. Wartość ww. wskaźnika należy wpisać w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności.

11 Wartość historyczna odnawianych obiektów (budynki umieszczone w rejestrze zabytków prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 11 Możliwa do uzyskania liczba punktów - 10 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty obejmujące swym zakresem budynki umieszczone w rejestrze zabytków prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uwzględnienie w projekcie prac dotyczących budynków umieszczonych w rejestrze zabytków prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 10 punktów, Brak uwzględnienia jw. – 0 punktów. Kopia Decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do prowadzonego przez niego rejestru zabytków

12 Wartość historyczna odnawianych obiektów (budynki umieszczone w rejestrze zabytków prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 12 Stosowną konkretną informację w zakresie kryterium należy wpisać we wniosku w polu B.3 Opis zakresu rzeczowego projektu oraz w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności. Podstawą oceny będzie Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o indywidualnym wpisie obiektu budowlanego do prowadzonego przez niego rejestru zabytków, której kopia będzie wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Pod pojęciem budynku zgodnie definicją przedstawioną w Prawie budowlanym należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Punkty nie będą przyznawane jeśli projekt dotyczy historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego, w ramach którego żaden z budynków nie jest indywidualnie wpisany do ww. Rejestru zabytków. Punkty nie będą przyznawane również w przypadku ujęcia w projekcie prac dotyczących innego obiektu niż budynek (także obiektu małej architektury), który nie spełnia ww. definicji.

13 Saldo migracji (dane dla gminy) 13 Możliwa do uzyskania liczba punktów - 10 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie salda migracji dla danej gminy. Promowane będą gminy o wysokim ujemnym saldzie migracji. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP). -

14 Saldo migracji (dane dla gminy) 14 Dane dla poszczególnych gmin dotyczące salda migracji (średnia w latach 2006-2008) przygotowane zostały przez Urząd Marszałkowski na podstawie Roczników statystycznych województwa podkarpackiego i stanowią załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu. Wartość ww. wskaźnika należy wpisać w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności.

15 Liczba osób na mieszkanie (dane dla gminy) 15 Możliwa do uzyskania liczba punktów - 10 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika liczby osób na mieszkanie w danej gminie. Promowane będą gminy o wysokiej wartości tego wskaźnika. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP). -

16 Liczba osób na mieszkanie (dane dla gminy) 16 Dane dla poszczególnych gmin dotyczące liczby osób na mieszkanie (średnia w latach 2006-2008) przygotowane zostały przez Urząd Marszałkowski na podstawie Roczników statystycznych województwa podkarpackiego i stanowią załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu. Wartość ww. wskaźnika należy wpisać w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności.

17 Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. 17 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub wyposażenie przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. Uwzględnienie w projekcie prac budowlanych i/lub wyposażenia przyczyniającego się do poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności - 10 punktów, Brak uwzględnienia jw. – 0 punktów. - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 10

18 Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. 18 Stosowną konkretną informację w zakresie kryterium należy wpisać we wniosku w polu B.3 Opis zakresu rzeczowego projektu oraz w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności. Kryterium dotyczy wyłącznie dostosowania obiektów, budynków istniejących przed realizacją projektu. Pod uwagę brane są wszelkie działania wpływające na poprawę wydajności energetycznej, zwiększenie wydajności produkcji i transmisji ciepła oraz elektryczności jak np. wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropu i ścian, wymiana okien i drzwi. Nie bierze się pod uwagę kosztów związanych z wymianą dachu. W takim przypadku możliwe jest jedynie uznanie prac w zakresie docieplenia dachu. W niniejszym kryterium nie będą przyznawane punkty za roboty i/lub wyposażenie związane z rozbudową obiektu, jeżeli nie mają one wpływu na ww. wskaźniki w istniejącej części budynku. W budynkach nowobudowanych uznaje się jedynie koszty mające wpływ na poprawę wydajności energetycznej, wydajności oraz transmisji ciepła i elektryczności w budynkach istniejących np. poprzez wymianę kotłowni, która służyć będzie zarówno obiektowi nowobudowanemu, jak i obiektowi istniejącemu. Punkty nie zostaną również przyznane w przypadku ujęcia w projekcie prac wpływających na poprawę wydajności energetycznej, które nie stanowią wydatków kwalifikowanych (np. jeśli w ramach projektu polegającego na poprawie estetyki przestrzeni publicznej wnioskodawca wykona oprócz odnowienia elewacji (która jest kosztem kwalifikowanym) również docieplenie budynku (które w tym przypadku jest kosztem niekwalifikowanym)).

19 Udogodnienia dla użytkowników oraz ich bezpieczeństwo 19 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załącznik i Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty obejmujące swym zakresem: inicjatywy mające za zadanie ochronę obiektów (np.: działania z zakresu prewencji i kontroli pożarów, inicjatywy zmierzające do uwrażliwienia na zjawiska wandalizmu, itp.) i/lub instalacje systemów monitoringu i zabezpieczenia obiektów wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń, odpowiednie oznakowanie obiektów zarówno na zewnątrz (np.: kwestie dojazdu, mapy poglądowe, podmiotowe), jak i wewnątrz (np.: oznakowanie poszczególnych obiektów, podmiotów, itp.). Uwzględnienie w projekcie inicjatyw mających za zadanie ochronę obiektów i/lub przedsięwzięć dotyczących instalacji systemów monitoringu i zabezpieczenia obiektów wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń – 5 punktów, Uwzględnienie w projekcie przedsięwzięć polegających na odpowiednim oznakowaniu obiektów zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz – 5 punktów, Uwzględnienie w projekcie przedsięwzięć dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i udogodnień dla użytkowników – 10 punktów - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 10

20 Udogodnienia dla użytkowników oraz ich bezpieczeństwo 20 Stosowną konkretną informację w zakresie kryterium należy wpisać we wniosku w polu B.3 Opis zakresu rzeczowego projektu oraz w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności. Poprzez odpowiednie oznakowanie obiektów zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów należy rozumieć np. plany osiedli, dodatkowe tablice i drogowskazy ułatwiające użytkownikom poruszanie się po obiekcie. Punkty w niniejszym kryterium nie mogą zostać przyznane w przypadku zamontowania wyłącznie obowiązkowych oznaczeń w środku i na zewnątrz budynku np. jego numeru, wyjść ewakuacyjnych.

21 Miasta, w których siedzibę mają władze powiatowe, a także miasta, w których występują obiekty zabytkowe lub zespoły obiektów zabytkowych oraz historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej ochrony, rewaloryzacji, rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania w ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 21 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załączn iki Kryterium oceniane będzie na podstawie lokalizacji zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty zlokalizowane w miastach, w których siedzibę mają władze powiatowe, a także w miastach, w których występują obiekty zabytkowe lub zespoły obiektów zabytkowych oraz historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej ochrony, rewaloryzacji, rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania w ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. Lokalizacja zakresu rzeczowego projektu w miastach, w których siedzibę mają władze powiatowe, a także w miastach, w których występują obiekty zabytkowe lub zespoły obiektów zabytkowych oraz historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej ochrony, rewaloryzacji, rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania w ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego– 5 punktów, Brak lokalizacji zakresu rzeczowego projektu jw. – 0 punktów. - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 5

22 Miasta, w których siedzibę mają władze powiatowe, a także miasta, w których występują obiekty zabytkowe lub zespoły obiektów zabytkowych oraz historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej ochrony, rewaloryzacji, rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania w ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 22 Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane na podstawie zapisów w polu A.8. Miejsce realizacji projektu. Do miast, w których siedzibę mają władze powiatowe zaliczają się: Ustrzyki Dolne, Brzozów, Dębica, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg. Do miast, w których występują obiekty zabytkowe lub zespoły obiektów zabytkowych oraz historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej ochrony, rewaloryzacji, rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania w ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego zaliczają się: Jarosław, Przemyśl, Krosno, Sanok, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Tarnobrzeg, Głogów Małopolski, Pilzno, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Lesko, Leżajsk, Ulanów, Strzyżów, Dukla, Brzozów, Baranów Sandomierski. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego przyjęty uchwałą nr XLVIII/522/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r., str. 158-160.

23 UWAGA!!! Należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalność przyjętych założeń i rzetelność określania danych. Kwestie te będą podlegać monitorowaniu i mogą być podstawą do podjęcia sankcji w postaci obniżenia lub nawet zwrotu całej dotacji wraz z odsetkami. 23


Pobierz ppt "Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.1 Rewitalizacja miast Rzeszów, 15 października 2010r. Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google