Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym dr Monika Drela.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym dr Monika Drela."— Zapis prezentacji:

1 Współczesne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym
dr Monika Drela

2

3 Formami ochrony zabytków są: 1) wpis do rejestru zabytków;
Formy ochrony zabytków w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Art. 7 UOZ Formami ochrony zabytków są: 1) wpis do rejestru zabytków; 2) uznanie za pomnik historii; 3) utworzenie parku kulturowego; 4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4 Planowanie przestrzenne
- obszary a obiekty - przeznaczenie terenu - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu vs konserwator zabytków

5 Art. 19 UOZ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę : − zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, − innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, − parków kulturowych

6 Park kulturowy

7 Wymóg pozwolenia konserwatora oraz sporządzania dokumentacji archeologicznej (art. 31 ust. 1 a UOZ)
STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ – wyznaczony granicami obszar, na którym obowiązują określone ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków Różne nazwy stref – jeden wymóg w praktyce ?

8 Udział konserwatora w pracach planistycznych
Wnioski konserwatorskie do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu/studium art. 17 pkt 2 UPZP – zawiadamia o uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu art. 17 pkt 6 UPZP – wbp występuje o uzgodnienie projektu planu do WKZ 2. Opiniowanie, wnioski informacje projektu planu/studium art. 23 UPZP 3. Uzgodnienie planu – art. 24 UPZP i art. 20 UOZ Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno: 1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z woje-wódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospoda-rowania terenu.

9 ZABYTKI NIERUCHOME – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg historyczny zespół budowlany – powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi otoczenie zabytku - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych

10 Historyczne zespoły budowlane
Budynki Nie grunt W historycznym układzie urbanistycznym

11

12 Monumentalny gmach Filharmonii Pomorskiej zbudowany w latach 1953, wg projektu Steffana Klajbora, reprezentuje stylowo uproszczony neoklasycyzm w jego wnętrzu sala koncertowa o wysokich walorach aktustycznych


Pobierz ppt "Współczesne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym dr Monika Drela."

Podobne prezentacje


Reklamy Google