Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rzeszów, 15 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rzeszów, 15 października."— Zapis prezentacji:

1 Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rzeszów, 15 października 2010r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Efektywność kosztowa projektu (Stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 2 Opis kryterium Sposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium mierzone będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika powierzchni odnowionych budynków lub powierzchni zagospodarowanych obszarów w wyniku realizacji projektu. Przynajmniej jeden ze wskazanych wskaźników rezultatu będzie obowiązkowy dla tego typu projektów. Kryterium promować będzie projekty o najkorzystniejszej wartości ilorazu (czyli o najmniejszej jego wartości, która oznacza, iż najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt w postaci powierzchni odnowionych budynków lub powierzchni zagospodarowanych obszarów). Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP). Na mapie (zał. nr 9 do wniosku) należy w sposób szczegółowy przedstawić wszystkie elementy składające się na zakres rzeczowy projektu. Możliwa do uzyskania liczba punktów - 25

3 Liczba podmiotów gospodarki narodowej/ Liczba mieszkańców (dane dla gminy) 3 Opis kryterium Sposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika liczby podmiotów gospodarki narodowej w stosunku do liczby mieszkańców w danej gminie. Promowane będą gminy, w których wskaźnik ten jest najniższy. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP). - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 15

4 Liczba podmiotów gospodarki narodowej/ Liczba mieszkańców (dane dla gminy) 4 Dane dla poszczególnych gmin dotyczące liczby podmiotów gospodarki narodowej/liczby mieszkańców (średnia w latach 2006-2008) przygotowane zostały przez Urząd Marszałkowski na podstawie Roczników statystycznych województwa podkarpackiego i stanowią załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu. Wartość ww. wskaźnika należy wpisać w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności.

5 Saldo migracji (dane dla gminy) 5 Opis kryterium Sposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie salda migracji dla danej gminy. Promowane będą gminy o wysokim ujemnym saldzie migracji. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP). - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 15

6 Saldo migracji (dane dla gminy) 6 Dane dla poszczególnych gmin dotyczące salda migracji (średnia w latach 2006-2008) przygotowane zostały przez Urząd Marszałkowski na podstawie Roczników statystycznych województwa podkarpackiego i stanowią załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu. Wartość ww. wskaźnika należy wpisać w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności.

7 Liczba bezrobotnych/Liczba osób w wieku produkcyjnym (dane dla gminy) 7 Opis kryterium Sposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika liczby bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym w danej gminy. Promowane będą gminy o wysokiej wartości tego wskaźnika. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP). - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 15

8 Liczba bezrobotnych/Liczba osób w wieku produkcyjnym (dane dla gminy) 8 Dane dla poszczególnych gmin dotyczące liczby bezrobotnych/liczby osób w wieku produkcyjnym (średnia w latach 2006-2008) przygotowane zostały przez Urząd Marszałkowski na podstawie Roczników statystycznych województwa podkarpackiego i stanowią załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu. Wartość ww. wskaźnika należy wpisać w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności

9 Odnowienie powierzchni służącej prowadzeniu działalności gospodarczej 9 Opis kryterium Sposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty obejmujące swym zakresem powierzchnie służące prowadzeniu działalności gospodarczej. Uwzględnienie w projekcie prac dotyczących powierzchni służącej prowadzeniu działalności gospodarczej – 10 punktów, Brak uwzględnienia jw. – 0 punktów. - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 10

10 Odnowienie powierzchni służącej prowadzeniu działalności gospodarczej 10 Stosowną konkretną informację w ww. zakresie należy wpisać we wniosku w polu B.3 Opis zakresu rzeczowego projektu oraz w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności. W projektach polegających na rewitalizacji budynku należy uwzględnić powierzchnię już istniejącego budynku udostępnioną pod działalność gospodarczą w wyniku realizacji projektu. W przypadku zagospodarowywania powierzchni działki np. poprzez wyburzenie przedmiotowego budynku, a na odnowionym w ten sposób terenie budowie np. nowego budynku handlowo-usługowego, uwzględnia się powierzchnię obszaru odnowionego służącą prowadzeniu działalności gospodarczej. W jej ramach można uwzględnić powierzchnię, na której znajduje się nowy budynek lub jego część udostępniona podmiotom gospodarczym (w sytuacji, gdy budynek jedynie w części udostępniany jest podmiotom gospodarczym, a pozostała jego część wykorzystywana jest do innych celów np. kulturalnych).

11 Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności 11 Opis kryterium Sposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub wyposażenie przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. Uwzględnienie w projekcie prac budowlanych i/lub wyposażenia przyczyniającego się do poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności - 10 punktów, Brak uwzględnienia jw. – 0 punktów. - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 10

12 Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności 12 Stosowną konkretną informację w zakresie kryterium należy wpisać we wniosku w polu B.3 Opis zakresu rzeczowego projektu oraz w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności. Kryterium dotyczy wyłącznie dostosowania obiektów, budynków istniejących przed realizacją projektu. Pod uwagę brane są wszelkie działania wpływające na poprawę wydajności energetycznej, zwiększenie wydajności produkcji i transmisji ciepła oraz elektryczności jak np. wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropu i ścian, wymiana okien i drzwi. Nie bierze się pod uwagę kosztów związanych z wymianą dachu. W takim przypadku możliwe jest jedynie uznanie prac w zakresie docieplenia dachu. W niniejszym kryterium nie będą przyznawane punkty za roboty i/lub wyposażenie związane z rozbudową obiektu, jeżeli nie mają one wpływu na ww. wskaźniki w istniejącej części budynku. W budynkach nowobudowanych uznaje się jedynie koszty mające wpływ na poprawę wydajności energetycznej, wydajności oraz transmisji ciepła i elektryczności w budynkach istniejących np. poprzez wymianę kotłowni, która służyć będzie zarówno obiektowi nowobudowanemu, jak i obiektowi istniejącemu. Punkty nie zostaną również przyznane w przypadku ujęcia w projekcie prac wpływających na poprawę wydajności energetycznej, które nie stanowią wydatków kwalifikowanych (np. jeśli w ramach projektu polegającego na poprawie estetyki przestrzeni publicznej wnioskodawca wykona oprócz odnowienia elewacji (która jest kosztem kwalifikowanym) również docieplenie budynku (które w tym przypadku jest kosztem niekwalifikowanym)).

13 Projekty dotyczące ochrony/zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu źródeł wody pitnej lub wszelkie inne przedsięwzięcia ściśle powiązane z głównymi priorytetami środowiskowymi 13 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty dotyczące ochrony/zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu źródeł wody pitnej lub wszelkie inne przedsięwzięcia ściśle powiązane z głównymi priorytetami środowiskowymi Uwzględnienie w projekcie prac dotyczących ochrony/zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu źródeł wody pitnej lub wszelkich innych przedsięwzięć ściśle powiązanych z głównymi priorytetami środowiskowymi – 5 punktów, Brak uwzględnienia jw. – 0 punktów. - Możliwa do uzyskania liczba punktów - 5

14 Projekty dotyczące ochrony/zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu źródeł wody pitnej lub wszelkie inne przedsięwzięcia ściśle powiązane z głównymi priorytetami środowiskowymi 14 Stosowną konkretną informację w zakresie kryterium należy wpisać we wniosku w polu B.3 Opis zakresu rzeczowego projektu oraz w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności. Kryterium dotyczy wszystkich sposobów ochrony wód zarówno podziemnych jak i powierzchniowych wynikających z prawa unijnego i krajowego. Jakościowa ochrona wód polega na zabezpieczeniu ich przed zanieczyszczeniem lub skażeniem i na niedopuszczeniu do powstawania powierzchniowych źródeł zanieczyszczenia. Ochrona wód może polegać np. na likwidacji ognisk zagrożenia, uzdatnianiu lub oczyszczaniu wody w gruncie, zabezpieczeniach izolujących potencjalne lub rzeczywiste ogniska zanieczyszczeń. W ramach niniejszego kryterium punkty mogą zostać przyznane np. w przypadku ujęcia w projekcie usunięcia sarkofagu z odpadami niebezpiecznymi, zastąpienia rozwiązań gorszych lepszymi, itp. Ponadto punkty przyznawane będą za wszystkie zadania, dla których w opisie projektu w sposób czytelny, jasny i zrozumiały udowodniony zostanie przez beneficjenta fakt ścisłej relacji z priorytetami środowiskowymi określonymi w strategicznych dokumentach dotyczących ochrony środowiska np. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Punkty w ramach tego kryterium mogą zostać przyznane np. w projektach w zakresie mieszkalnictwa, które uwzględniają w swoim zakresie usuwanie azbestu z budynku mieszkalnego.

15 Projekty dotyczące odzyskiwania gruntów, za których zdegradowanie odpowiedzialność ponoszą podmioty publiczne 15 Opis kryteriumSposób ustalania punktacji Załączniki Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty dotyczące odzyskiwania gruntów, za których zdegradowanie odpowiedzialność ponoszą podmioty publiczne Uwzględnienie w projekcie prac dotyczących odzyskiwania gruntów, za których zdegradowanie odpowiedzialność ponoszą podmioty publiczne – 5 punktów, Brak uwzględnienia jw. – 0 punktów. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania przez podmioty publiczne (w tym przedsiębiorstwa państwowe) nieruchomościami obejmującymi grunty zdegradowane w okresie, w którym doszło od ich degradacji. Możliwa do uzyskania liczba punktów - 5

16 Projekty dotyczące odzyskiwania gruntów, za których zdegradowanie odpowiedzialność ponoszą podmioty publiczne 16 Stosowną konkretną informację w zakresie kryterium należy wpisać we wniosku w polu B.3 Opis zakresu rzeczowego projektu oraz w Odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej stanowiącym załącznik do Studium wykonalności. Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. W celu uzyskania punktów w tym kryterium, niezbędne jest objęcie projektem gruntów zdegradowanych w wyniku prowadzenia działalności lub zaniechania działalności podmiotów publicznych, w tym przedsiębiorstw państwowych, na które podmiot publiczny ma/miał w okresie, w którym doszło do zdegradowania gruntów dominujący wpływ. W ramach kryterium punkty mogą zostać przyznane w przypadku uwzględnienia w projekcie odzyskiwania terenów również na cele środowiskowe np. nasadzenia drzew, tworzenie terenów zielonych, ale wyłącznie jako element szerszego projektu.

17 UWAGA!!! Należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalność przyjętych założeń i rzetelność określania danych. Kwestie te będą podlegać monitorowaniu i mogą być podstawą do podjęcia sankcji w postaci obniżenia lub nawet zwrotu całej dotacji wraz z odsetkami. 17


Pobierz ppt "Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rzeszów, 15 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google