Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI KRAJOBRAZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI KRAJOBRAZU."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI KRAJOBRAZU

2 Inwentaryzacje terenu i szaty roślinnej (ogólne i szczegółowe), Inwentaryzacje przyrodnicze, Inwentaryzacje urbanistyczne; Analizy przyrodnicze z uwzględnieniem wzajemnych relacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w kontekście krajobrazowym, Analizy historyczne z uwzględnieniem etapów przekształceń krajobrazu; Analizy formalno-prawne, Analizy funkcjonalno-przestrzenne z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej, także pod kątem osób niepełnosprawnych, Analizy kompozycyjne ze szczególnym uwzględnieniem powiązań widokowych; Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych, Gminne ewidencje zabytków; Projekty zagospodarowania przestrzeni prywatnych i półprywatnych (ogrody przydomowe, ogrody przy budynkach usługowych), Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (ogrody i zieleńce przy budynkach instytucji publicznych, place, skwery, rynki, parki miejskie i wiejskie, obiekty rekreacyjno-sportowe, ogrody edukacyjno-dydaktyczne, place zabaw, tereny osiedli mieszkaniowych), Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych, Projekty gospodarki drzewostanem wraz z analizą wartości szaty roślinnej, Projekty elementów małej architektury (altany, trejaże, pergole, mostki, urządzenia rekreacyjne, elementy informacji i reklamy, ławki, kosze na śmieci i inne), Projekty elementów wodnych (fontanny, zbiorniki i parkowe układy wodne), Projekty zagospodarowania terenów położonych w obrębie obszarów chronionych, Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych; Opracowania ekofizjograficzne na potrzeby dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), Prognozy oddziaływania na środowisko do ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin; Studia ochrony i kształtowania wartości kulturowych miast i gmin; Strategie rozwoju miast i gmin; Programy rewitalizacji; Plany ochrony zabytków. Oceny i ekspertyzy dendrologiczne, Oceny i ekspertyzy krajobrazowe, Nadzory inwestorskie i autorskie, Nadzory konserwatorskie w obiektach zabytkowych. OFERTA

3 Gminne ewidencje zabytków; Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych; Inwentaryzacje terenu i szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu. OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Projekty zagospodarowania chronionych obszarów środowiska naturalnego; Projekty rekultywacji terenów poprzemysłowych; Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych i prywatnych (parki publiczne, obiekty rekreacyjno-sportowe, ogrody edukacyjne, place zabaw, osiedla, ogrody i zieleńce przy budynkach instytucji publicznych, prywatnych oraz komercyjnych, rynki, place, skwery); Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych; Projekty gospodarki drzewostanem wraz z analizą wartości szaty roślinnej; Projekty elementów malej architektury (trejaże, pergole, altany, mostki, fontanny, zbiorniki i układy wodne). OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 R EWALORYZACJA ZABYTKOWEGO P ARKU W C HOCIWIU G M. C ZERNIEWICE S ZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

80 OPRACOWANIA PROJEKTOWE: R EWALORYZACJA ZABYTKOWEGO P ARKU W C HOCIWIU G M. C ZERNIEWICE P ROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

81 OPRACOWANIA PROJEKTOWE: R EWALORYZACJA ZABYTKOWEGO P ARKU W C HOCIWIU G M. C ZERNIEWICE A NALIZA DENDROCHRONOLOGICZNA

82 OPRACOWANIA PROJEKTOWE: R EWALORYZACJA ZABYTKOWEGO P ARKU W C HOCIWIU G M. C ZERNIEWICE P ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

83 OPRACOWANIA PROJEKTOWE: R EWALORYZACJA ZABYTKOWEGO P ARKU W C HOCIWIU G M. C ZERNIEWICE P ROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI

84 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

85

86

87

88

89

90

91

92 OPRACOWANIA PLANISTYCZNE: Opracowania ekofizjograficzne do dokumentów zagospodarowania przestrzennego (studiów i planów miejscowych); Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

93 OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:

94

95

96

97 PROGRAMY I STRATEGIE: Studia ochrony i kształtowania wartości kulturowych gminy; Strategie rozwoju; Programy rewitalizacji; Plany ochrony zabytków.

98 PROGRAMY I STRATEGIE:

99 KATEDRA PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI KRAJOBRAZU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE


Pobierz ppt "OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI KRAJOBRAZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google