Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA"— Zapis prezentacji:

1 OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA
KATEDRY PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI KRAJOBRAZU

2 OFERTA Inwentaryzacje terenu i szaty roślinnej (ogólne i szczegółowe),
Inwentaryzacje przyrodnicze,  Inwentaryzacje urbanistyczne;  Analizy przyrodnicze z uwzględnieniem wzajemnych relacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w kontekście krajobrazowym,  Analizy historyczne z uwzględnieniem etapów przekształceń krajobrazu;  Analizy formalno-prawne,  Analizy funkcjonalno-przestrzenne z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej, także pod kątem osób niepełnosprawnych,  Analizy kompozycyjne ze szczególnym uwzględnieniem powiązań widokowych;  Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych,  Gminne ewidencje zabytków;  Projekty zagospodarowania przestrzeni prywatnych i półprywatnych (ogrody przydomowe, ogrody przy budynkach usługowych),  Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (ogrody i zieleńce przy budynkach instytucji publicznych, place, skwery, rynki, parki miejskie i wiejskie, obiekty rekreacyjno-sportowe, ogrody edukacyjno-dydaktyczne, place zabaw, tereny osiedli mieszkaniowych),  Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych,  Projekty gospodarki drzewostanem wraz z analizą wartości szaty roślinnej,  Projekty elementów małej architektury (altany, trejaże, pergole, mostki, urządzenia rekreacyjne, elementy informacji i reklamy, ławki, kosze na śmieci i inne),  Projekty elementów wodnych (fontanny, zbiorniki i parkowe układy wodne),  Projekty zagospodarowania terenów położonych w obrębie obszarów chronionych,  Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych;  Opracowania ekofizjograficzne na potrzeby dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),  Prognozy oddziaływania na środowisko do ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin;  Studia ochrony i kształtowania wartości kulturowych miast i gmin;  Strategie rozwoju miast i gmin;  Programy rewitalizacji;  Plany ochrony zabytków.  Oceny i ekspertyzy dendrologiczne,  Oceny i ekspertyzy krajobrazowe,  Nadzory inwestorskie i autorskie,  Nadzory konserwatorskie w obiektach zabytkowych.

3 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:
Gminne ewidencje zabytków; Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych; Inwentaryzacje terenu i szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu.

4 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

5 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

6 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

7 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

8 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

9 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

10 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

11 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

12 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

13 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE:

14 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:
Projekty zagospodarowania chronionych obszarów środowiska naturalnego; Projekty rekultywacji terenów poprzemysłowych; Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych i prywatnych (parki publiczne, obiekty rekreacyjno-sportowe, ogrody edukacyjne, place zabaw, osiedla, ogrody i zieleńce przy budynkach instytucji publicznych, prywatnych oraz komercyjnych, rynki, place, skwery); Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych; Projekty gospodarki drzewostanem wraz z analizą wartości szaty roślinnej; Projekty elementów malej architektury (trejaże, pergole, altany, mostki, fontanny, zbiorniki i układy wodne).

15 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

16 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

17 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

18 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

19 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

20 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

21 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

22 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

23 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

24 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

25 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

26 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

27 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

28 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

29 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

30 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

31 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

32 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

33 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

34 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

35 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

36 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

37 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

38 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

39 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

40 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

41 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

42 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

43 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

44 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

45 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

46 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

47 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

48 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

49 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

50 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

51 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

52 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

53 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

54 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

55 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

56 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

57 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

58 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

59 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

60 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

61 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

62 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

63 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

64 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

65 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

66 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

67 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

68 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

69 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

70 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

71 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

72 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

73 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

74 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

75 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

76 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

77 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

78

79 Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna
OPRACOWANIA PROJEKTOWE: Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Chociwiu Gm. Czerniewice Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna

80 Projekt gospodarki drzewostanem
OPRACOWANIA PROJEKTOWE: Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Chociwiu Gm. Czerniewice Projekt gospodarki drzewostanem

81 Analiza dendrochronologiczna
OPRACOWANIA PROJEKTOWE: Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Chociwiu Gm. Czerniewice Analiza dendrochronologiczna

82 Projekt zagospodarowania terenu
OPRACOWANIA PROJEKTOWE: Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Chociwiu Gm. Czerniewice Projekt zagospodarowania terenu

83 Projekt wykonawczy zieleni
OPRACOWANIA PROJEKTOWE: Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Chociwiu Gm. Czerniewice Projekt wykonawczy zieleni

84 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

85 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

86 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

87 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

88 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

89 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

90 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

91 OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

92 OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:
Opracowania ekofizjograficzne do dokumentów zagospodarowania przestrzennego (studiów i planów miejscowych); Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

93 OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:

94 OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:

95 OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:

96 OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:

97 PROGRAMY I STRATEGIE: Studia ochrony i kształtowania wartości kulturowych gminy; Strategie rozwoju; Programy rewitalizacji; Plany ochrony zabytków.

98 PROGRAMY I STRATEGIE:

99 KATEDRA PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI KRAJOBRAZU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE


Pobierz ppt "OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google