Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce
1

2 Cele działalności gospodarczej
Osiąganie przychodów Generowanie zysku Pomnażanie posiadanego majątku

3 Podział przedsiębiorstw
Sektor publiczny Sektor prywatny Przedsiębiorstwa Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa krajowych osób fizycznych Przedsiębiorstwa państwowych osób prawnych Przedsiębiorstwa pozostałych krajowych jedn. prywatnych Przedsiębiorstwa jednostek samorządu terytorialnego Przedsiębiorstwa podmiotów zagranicznych 3

4 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa 4

5 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
spółka komandytowo-akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę akcyjna spółdzielnia przedsiębiorstwo państwowe 5

6 Podział spółek Spółki Spółki Prawa Cywilnego Spółki Prawa Handlowego
Osobowe Spółki Kapitałowe Spółki Jawne Spółki Komandytowe Spółki z o.o. Spółki Akcyjne 6

7 Inne formy organizacyjno-prawne
Fundacje Stowarzyszenia Fundusze Wspólnoty mieszkaniowe

8 Kryteria podziału podmiotów - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - Standardy Unii Europejskiej Ilość osób zatrudnionych Wielkość rocznego obrotu Wielkość sumy bilansowej 8

9 Mikroprzedsiębiorstwo (art.104)
W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 10 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 2 mln EUR 9

10 Małe przedsiębiorstwo (art.105)
W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 50 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 10 mln EUR 10

11 Średnie przedsiębiorstwo (art.106)
W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 250 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 43 mln EUR 11

12 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg liczby pracujących i sektorów własności w 2010 roku

13 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg liczby pracujących i sektorów własności w 2010 roku 13

14 Liczba firm ogółem na 10 tys. mieszkańców
Dane: GUS 14

15 Liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne na 10 tys. mieszkańców
Dane: GUS 15

16 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Grupuje podmioty ze względu na przedmiot ich działania Wyróżnia się: - 21 sekcji; - 88 działów; - 272 grupy, - 615 klas - 654 podklasy. Opracowana została na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności. 16

17 Funkcje PKD Ułatwia identyfikację podmiotu wg prowadzonej działalności dla REGON Przedstawia strukturę gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy Ułatwia ekonomiczne analizy rozwoju gospodarczego oraz sporządzanie bilansów gospodarki narodowej Polski Umożliwia tworzenie analiz międzynarodowych 17

18 Sekcje PKD (1) 18

19 Sekcje PKD (2) 19

20 Sekcje PKD (3) 20

21 Sekcje PKD (4) 21

22 Sekcje PKD (5) 22

23 Dynamika podmiotów Gospodarki Narodowej w rejestrze REGON
Dane : GUS 23

24 Sposób finansowania nowej działalności
Dane: GUS 24

25 Dane statystyczne firm w Polsce
Wzrost liczy firm w 2010 w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,5% W 2010 r. do REGON zgłoszono 402 tys. firm, a wykreślono 237,7 tys. firm Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3,9 mln firm Największe zmiany zaszły w województwach: łódzkim, opolskim i kujawsko-pomorskim 25

26 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (EKMP)
Podpisana przez Polskę w kwietniu 2002 Reguluje współpracę i kontakty firm z sektora MSP z administracją publiczną Ogranicza biurokrację Sprzyja powstawaniu nowych firm i tworzeniu nowych miejsc pracy. 26

27 Istotne kierunki wyznaczane przez EKMP (1)
Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Zmniejszanie kosztów i usprawnienie procesu rozpoczęcie działalności. Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy. Dostępność umiejętności. Rozszerzenie komunikacji elektronicznej władz publicznych z sektorem małych przedsiębiorstw. 27

28 Istotne kierunki wyznaczane przez EKMP (2)
Szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek. Uregulowanie kwestii podatkowych i finansowych. Zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw. Wprowadzenie skutecznych modeli handlu elektronicznego. Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów MSP na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw. 28

29 Główne działy gospodarki
Usługi Handel Produkcja Rolnictwo

30 Definicje Usługa to czynności pożyteczne, realizowane zazwyczaj w celach zarobkowych, w efekcie których zaspokajane są potrzeby innych ludzi lub organizacji.

31 Usługa wg PKWiU Usługa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) to : wszystkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych, które prowadzą działalność produkcyjną, jednocześnie nie wytwarzają nowych dóbr materialnych – usług na rzecz produkcji wszystkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej, ludności, które są przeznaczone dla celów konsumpcji społecznej, zbiorowej czy indywidualnej 31

32 Podział usług Według tej Klasyfikacji wyróżnia się: usługi produkcyjne
usługi konsumpcyjne usługi ogólnospołeczne 32

33 Główne cechy usług Niematerialność Nietrwałość Różnorakość
Ścisły związek z wykonawcą 33

34 Handel Działalność gospodarcza polegająca na wymianie dóbr i usług na pieniądze, w celu zrealizowania zysku. Istnieją również formy bezpośredniej wymiany towarów i usług (barter). Najnowszym i zdobywającą coraz większą popularność sposobem handlu jest sprzedaż internetowa. Wyróżnia się handel detaliczny i hurtowy.

35 Podstawowe funkcje handlu
koordynacja wytworzenia towarów i usług dążenie do zbilansowania popytu z podażą w czasie i przestrzeni rozwój nowoczesnych usług handlowych 35

36 Podstawowe funkcje handlu
właściwe oddziaływanie na gałęzie gospodarki w celu wytwarzania dóbr w odpowiedniej ilości i jakości wpływanie na konsumpcję z uwzględnieniem wzrostu spożycia, potrzeb indywidualnych i społecznych zasilanie budżetu państwa w formie podatków i opłat 36

37 Wartość sprzedanych towarów i usług- dynamika
Źródło : GUS 37

38 Definicja produkcji Produkcja - działalność zarobkowa, mająca przynieść zyski wykonawcy. Celem jej jest wytworzenie określonych dóbr materialnych, które zaspokoją określone potrzeby społeczne. Do produkcji zaliczamy też działalność polegającą na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzanie.

39 Rozwój polskiego przemysłu
Dostosowując polski przemysł do światowego należy: zmieniać strukturę gałęziową przemysłu i wielkość zakładów (małe i średnie firmy) rozbudować nowoczesne gałęzie przemysłu poprawiać jakość produkcji obniżać koszty jednostkowe produkcji zmieniać strukturę własności firm tworzyć Specjalne Strefy Ekonomiczne 39

40 Specjalne strefy ekonomiczne
Specjalne strefy ekonomiczne to wydzielone, niezamieszkała część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza jest prowadzona na specjalnych preferencyjnych warunkach 40

41 Cele SSE Przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów
Zagospodarowanie majątku poprzemysłowego Zagospodarowanie istniejącej infrastruktury Tworzenie nowych miejsc pracy Ściąganie kapitału zagranicznego 41

42 SSE w Polsce w 2010 r. W Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Utworzono 1318 nowych miejsc pracy Zainwestowano 619 mln zł.

43 SSE w Polsce w 2010 r. 43

44 Rolnictwo Jest to jedna z najstarszych dziedzin działalności człowieka
Zajmuje się wytwarzaniem płodów rolnych (roślinne, zwierzęce) i przetwórstwem rolno-spożywczym Dzieli się na ekstensywne (obecnie rzadko spotykane) i intensywne Pełni ważne funkcje w gospodarce : ekonomiczne, społeczne i przestrzenne

45 Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa
Przyrodnicze : - gleby - ukształtowanie powierzchni - klimat Poza przyrodnicze: - polityka rolna i ekologiczna państwa - struktura wielkości gospodarstw - forma własności - wykształcenie osób pracujących w rolnictwie - mechanizacja i chemizacja rolnictwa 45

46 Liczba gospodarstw rolnych (w tys.)DANE: GUS
46

47 Udział wielkości gospodarstw
Źródło: powszechny spis rolny 2010 – GUS dane wstępne

48 Udział wielkości gospodarstw
Źródło: powszechny spis rolny 2010 – GUS dane wstępne 48

49 A Ty jaki masz pomysł na własną działalność ?
49


Pobierz ppt "Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google