Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce. Cele działalności gospodarczej Osiąganie przychodów Generowanie zysku Pomnażanie posiadanego majątku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce. Cele działalności gospodarczej Osiąganie przychodów Generowanie zysku Pomnażanie posiadanego majątku."— Zapis prezentacji:

1 Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce

2 Cele działalności gospodarczej Osiąganie przychodów Generowanie zysku Pomnażanie posiadanego majątku

3 Podział przedsiębiorstw Sektor publicznySektor prywatny Przedsiębiorstwa państwowych osób prawnych Przedsiębiorstwa jednostek samorządu terytorialnego Przedsiębiorstwa Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa podmiotów zagranicznych Przedsiębiorstwa pozostałych krajowych jedn. prywatnych Przedsiębiorstwa krajowych osób fizycznych

4 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa

5 spółka komandytowo-akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę akcyjna spółdzielnia przedsiębiorstwo państwowe Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

6 Podział spółek Spółki Prawa Cywilnego Spółki z o.o. Spółki Akcyjne Spółki Prawa Handlowego Spółki Jawne Spółki Osobowe Spółki Komandytowe Spółki Kapitałowe

7 Inne formy organizacyjno-prawne Fundacje Stowarzyszenia Fundusze Wspólnoty mieszkaniowe

8 Kryteria podziału podmiotów Kryteria podziału podmiotów - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - Standardy Unii Europejskiej Ilość osób zatrudnionych Wielkość rocznego obrotu Wielkość sumy bilansowej

9 Mikroprzedsiębiorstwo Mikroprzedsiębiorstwo (art.104) W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 10 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 2 mln EUR

10 Małe przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo (art.105) W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 50 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 10 mln EUR

11 W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 250 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 43 mln EUR Średnie przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo (art.106)

12 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg liczby pracujących i sektorów własności w 2010 roku

13

14 Liczba firm ogółem na 10 tys. mieszkańców Dane: GUS

15 Liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne na 10 tys. mieszkańców Dane: GUS

16 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) Grupuje podmioty ze względu na przedmiot ich działania Wyróżnia się: - 21 sekcji; - 88 działów; - 272 grupy, - 615 klas - 654 podklasy. Opracowana została na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności.

17 Funkcje PKD Ułatwia identyfikację podmiotu wg prowadzonej działalności dla REGON Przedstawia strukturę gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy Ułatwia ekonomiczne analizy rozwoju gospodarczego oraz sporządzanie bilansów gospodarki narodowej Polski Umożliwia tworzenie analiz międzynarodowych

18 Sekcje PKD (1)

19 Sekcje PKD (2)

20 Sekcje PKD (3)

21 Sekcje PKD (4)

22 Sekcje PKD (5)

23 Dynamika podmiotów Gospodarki Narodowej w rejestrze REGON Dane : GUS

24 Sposób finansowania nowej działalności Dane: GUS

25 Dane statystyczne firm w Polsce Wzrost liczy firm w 2010 w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,5% W 2010 r. do REGON zgłoszono 402 tys. firm, a wykreślono 237,7 tys. firm Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3,9 mln firm Największe zmiany zaszły w województwach: łódzkim, opolskim i kujawsko-pomorskim

26 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (EKMP) Podpisana przez Polskę w kwietniu 2002 Reguluje współpracę i kontakty firm z sektora MSP z administracją publiczną Ogranicza biurokrację Sprzyja powstawaniu nowych firm i tworzeniu nowych miejsc pracy.

27 Istotne kierunki wyznaczane przez EKMP (1) Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Zmniejszanie kosztów i usprawnienie procesu rozpoczęcie działalności. Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy. Dostępność umiejętności. Rozszerzenie komunikacji elektronicznej władz publicznych z sektorem małych przedsiębiorstw.

28 Szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek. Uregulowanie kwestii podatkowych i finansowych. Zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw. Wprowadzenie skutecznych modeli handlu elektronicznego. Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów MSP na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw. Istotne kierunki wyznaczane przez EKMP (2)

29 Główne działy gospodarki Główne działy gospodarki UsługiHandelProdukcjaRolnictwo

30 Definicje Usługa Usługa to czynności pożyteczne, realizowane zazwyczaj w celach zarobkowych, w efekcie których zaspokajane są potrzeby innych ludzi lub organizacji.

31 Usługa wg PKWiU Usługa Usługa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) to : wszystkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych, które prowadzą działalność produkcyjną, jednocześnie nie wytwarzają nowych dóbr materialnych – usług na rzecz produkcji wszystkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej, ludności, które są przeznaczone dla celów konsumpcji społecznej, zbiorowej czy indywidualnej

32 Podział usług Według tej Klasyfikacji wyróżnia się: usługi produkcyjne usługi konsumpcyjne usługi ogólnospołeczne

33 Główne cechy usług Niematerialność Nietrwałość Różnorakość Ścisły związek z wykonawcą

34 Handel Działalność gospodarcza polegająca na wymianie dóbr i usług na pieniądze, w celu zrealizowania zysku. Istnieją również formy bezpośredniej wymiany towarów i usług (barter). Najnowszym i zdobywającą coraz większą popularność sposobem handlu jest sprzedaż internetowa. Wyróżnia się handel detaliczny i hurtowy.

35 Podstawowe funkcje handlu koordynacja wytworzenia towarów i usług dążenie do zbilansowania popytu z podażą w czasie i przestrzeni rozwój nowoczesnych usług handlowych

36 Podstawowe funkcje handlu właściwe oddziaływanie na gałęzie gospodarki w celu wytwarzania dóbr w odpowiedniej ilości i jakości wpływanie na konsumpcję z uwzględnieniem wzrostu spożycia, potrzeb indywidualnych i społecznych zasilanie budżetu państwa w formie podatków i opłat

37 Wartość sprzedanych towarów i usług- dynamika Źródło : GUS

38 Produkcja - działalność zarobkowa, mająca przynieść zyski wykonawcy. Celem jej jest wytworzenie określonych dóbr materialnych, które zaspokoją określone potrzeby społeczne. Do produkcji zaliczamy też działalność polegającą na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzanie. Definicja produkcji

39 Rozwój polskiego przemysłu Dostosowując polski przemysł do światowego należy: zmieniać strukturę gałęziową przemysłu i wielkość zakładów (małe i średnie firmy) rozbudować nowoczesne gałęzie przemysłu poprawiać jakość produkcji obniżać koszty jednostkowe produkcji zmieniać strukturę własności firm tworzyć Specjalne Strefy Ekonomiczne

40 Specjalne strefy ekonomiczne Specjalne strefy ekonomiczne to wydzielone, niezamieszkała część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza jest prowadzona na specjalnych preferencyjnych warunkach

41 Cele SSE Przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów Zagospodarowanie majątku poprzemysłowego Zagospodarowanie istniejącej infrastruktury Tworzenie nowych miejsc pracy Ściąganie kapitału zagranicznego

42 SSE w Polsce w 2010 r. W Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Utworzono 1318 nowych miejsc pracy Zainwestowano 619 mln zł.

43 SSE w Polsce w 2010 r.

44 Rolnictwo Jest to jedna z najstarszych dziedzin działalności człowieka Zajmuje się wytwarzaniem płodów rolnych (roślinne, zwierzęce) i przetwórstwem rolno-spożywczym Dzieli się na ekstensywne (obecnie rzadko spotykane) i intensywne Pełni ważne funkcje w gospodarce : ekonomiczne, społeczne i przestrzenne

45 Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa Przyrodnicze : - gleby - ukształtowanie powierzchni - klimat Poza przyrodnicze: - polityka rolna i ekologiczna państwa - struktura wielkości gospodarstw - forma własności - wykształcenie osób pracujących w rolnictwie - mechanizacja i chemizacja rolnictwa

46 Liczba gospodarstw rolnych (w tys.)DANE: GUS

47 Udział wielkości gospodarstw Źródło: powszechny spis rolny 2010 – GUS dane wstępne

48 Udział wielkości gospodarstw Źródło: powszechny spis rolny 2010 – GUS dane wstępne

49 A Ty jaki masz pomysł na własną działalność ?


Pobierz ppt "Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce. Cele działalności gospodarczej Osiąganie przychodów Generowanie zysku Pomnażanie posiadanego majątku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google