Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, dnia 9-10 marca 2010r. Projekt PO KL Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, dnia 9-10 marca 2010r. Projekt PO KL Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, dnia 9-10 marca 2010r. Projekt PO KL Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy

2 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Start w dorosłość – zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych w Gminie Grodzisk Mazowiecki

3 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Termin realizacji Projektu: 2007- 2010 Całkowita wartość projektu wynosi 300 399 EUR z czego 85% tj. 255 339 EUR środków pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a 15% kosztów zapewnia Gmina Grodzisk Mazowiecki.

4 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie ich podatności na patologie społeczne. CEL OGÓLNY PROJEKTU

5 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 1. Szkolny projekt profilaktyczny; DZIAŁANIA PROJEKTU 2. Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz grup wsparcia dla dzieci i młodzieży przy Poradni Uzależnień w Grodzisku Mazowieckim; 3. Działalność Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD i kół zainteresowań przy nich działających;

6 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI DZIAŁANIA PROJEKTU cd… 5. Szkolenia dla społecznych grup wsparc ia i konferencje dotyczące zagadnień profilaktyki uzależnień; 6. Zarządzanie projektem, promocja oraz badania ankietowe; 4.Porady psychologiczno – prawne w gimnazjach;

7 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Celem głównym Celem głównym programu jest ograniczenie liczby zachowań problemowych wśród młodzieży uczęszczającej do grodziskich gimnazjów. Primus Inter Adultorum jest programem autorskim, adresowanym do jednego rocznika gimnazjalistów, uczniów którzy rozpoczęli naukę w gimnazjum w 2007 roku, ich rodziców i nauczycieli.

8 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ORAZ GRUP Y WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PORADNI UZALEŻNIEŃ Cele działania : Cele działania : zmniejszenie liczby osób eksperymentujących lub uzależnionych od narkotyków Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień prowadzi zajęcia terapii grupowej i indywidualnej oraz grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z problemami narkotykowymi oraz porady dla rodziców.

9 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI DZIAŁALNOŚĆ 7 Ś RODOWISKOWYCH OGNISK WYCHOWAWCZYCH ORAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ Cel działania: Cel działania: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć tematycznych i sportowych oraz rozwijanie uzdolnień i umiejętności.

10 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI BADANIA Cel działania: Cel działania: zbadanie postaw gimnazjalistów wobec substancji uzależniających oraz zagrożeń społecznych. W ramach projektu prowadzone są coroczne badania wśród grodziskiej młodzieży gimnazjalnej, co pozwala dostrzec wpływ działań projektu na zmianę postaw młodych ludzi.

11 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI PSYCHOLOG W GIMNAZJACH Cel działania: Cel działania: wsparcie psychologiczne kadry pedagogicznej oraz młodzieży i ich rodzin. Do zadań psychologa należy: pomoc przy tworzeniu i realizowaniu programu profilaktycznego oraz programu wychowawczego w szkole; organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, rozwiązywanie konfliktów i wspieranie rozwoju osobniczego młodzieży; współpraca z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.

12 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI SZKOLENIA I KONFERENCJE Cel działania: Cel działania: podniesienie wiedzy i umiejętności grup wspierających realizację projektu. W ramach projektu prowadzony jest cykl szkoleń, dotyczących współczesnych form uzależnień i zagrożeń z nimi związanych.

13 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego

14 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Całkowita wartość Projektu: 1 344 360 zł Termin realizacji Projektu: IV 2009- IV 2012

15 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI CEL GŁ Ó WNY PROJEKTU Z apewnienie dostępu do domowego odbioru Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

16 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI DZIAŁANIA PROJEKTU Zapewnienie sprzętu teleinformatycznego (1 komputer na gospodarstwo domowe) stu uczestnikom projektu; Podłączenie sprzętu do sieci Internet w gospodarstwach domowych; 80 godzin szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu; Serwisowanie sprzętu.

17 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI GRUPY DOCELOWE PROJEKTU gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

18 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI GRUPY DOCELOWE PROJEKTU cd… dzieci i młodzieży ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych; osoby niepełnosprawne z minimum umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym. * Zdecydowaną większość uczestników projektu stanowią rodziny wielodzietne.

19 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nieposiadanie w gospodarstwie domowym komputera z dostępem do Internetu. Spełnianie minimum jednego z kryteriów dla grup docelowych; Posiadanie czasowego lub stałego meldunku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki;

20 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI POZOSTAŁE DZIAŁANIA PRORODZINNE ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ GRODZISK MAZOWIECKI

21 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY: Cel działania: Cel działania: wypracowanie na poziomie lokalnym strategii interwencyjnej służb społecznych w przypadku przemocy w rodzinie. W Gminie trwają prace przygotowujące do powołania zespołu specjalistów, zajmujących się pomocą rodzinom, w których występuje przemoc. W skład tego zespołu wejdą przedstawiciele różnych grup zawodowych z grodziskich instytucji, zajmujących się pracą z rodziną.

22 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI ZAJĘCIA POZASZKOLNE: Cel działania: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. W dwóch szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z dożywianiem dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

23


Pobierz ppt "Warszawa, dnia 9-10 marca 2010r. Projekt PO KL Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google