Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSE MOVE : wyniki projektu w obszarze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa – problemy proceduralne Ewa Miezien, Departament Zasiłków Warszawa, 24.04.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSE MOVE : wyniki projektu w obszarze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa – problemy proceduralne Ewa Miezien, Departament Zasiłków Warszawa, 24.04.2013."— Zapis prezentacji:

1 SSE MOVE : wyniki projektu w obszarze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa – problemy proceduralne Ewa Miezien, Departament Zasiłków Warszawa, 24.04.2013

2 cel badań zdiagnozowane problemy proceduralne wyniki projektu

3 cel badań rozpoznanie barier proceduralnych przy realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wymiana doświadczeń i dobrych praktyk zainicjowanie dalszych działań: wewnętrznych – w ramach danej instytucji lub ewentualnej współpracy między zainteresowanymi instytucjami sprowokowanie dyskusji na poziomie krajowym: w obszarach akademickim, eksperckim, administracji publicznej

4 zdiagnozowane problemy proceduralne ? krajowe przeszkody, wynikające nierzadko z utrwalonych nieprawidłowości przy procedowaniu spraw, powodujące opóźnienia w nabywaniu świadczeń przez ubezpieczonych, którzy ubiegają się o nie w okresie zamieszkania/pobytu w innym niż właściwe państwo członkowskie 1. przewlekłość postępowania obszar: stosowanie art. 27 ust. 2 i 8 rozporządzenia nr 987/2009 problem: brak informacji o numerze statystycznym choroby na zaświadczeniu lekarskim o niezdolności do pracy a wniosek o wystawienie formularza E 116 propozycjaustalenie procedury przekazywania danych

5 Wyniki : akcje informacyjne uczestnicy Projektu oraz inne państwa członkowskie zmniejszenie ilości odpłatnych kontroli lekarskich zmniejszenie ilości interwencji w sprawach nadmiernie przedłużającego się terminu zwrotu kosztów badań lekarskich skrócenie terminu rozpatrywania spraw skrócenie terminu oczekiwania przez osobę ubezpieczoną na decyzję w sprawie świadczeń ponowne zainicjowanie akcji wymiany informacji o krajowych wzorach zaświadczeń lekarskich i zasadach ich wystawiania

6 problem: wątpliwości co do podstawy prawnej regulującej przedmiot wniosku np. tzw. świadczenia rodzicielskie propozycja: instytucja występująca z wnioskiem w każdym przypadku, niezależnie od nazwy świadczenia, wskazuje o jakie świadczenie chodzi przez odniesienie się do katalogu świadczeń, o którym mowa w artykule 3 rozporządzenia nr 883/2004 zdiagnozowane problemy proceduralne 2. niejednoznaczne formułowanie wniosków lub próśb o informacje oraz brak szybkiego dostępu do wiarygodnego źródła informacji

7 Wyniki: akcje informacyjne uczestnicy Projektu oraz inne państwa członkowskie rozpowszechnianie wiedzy utrwalenie dobrej praktyki precyzyjnego formułowania wniosków czy próśb o informacje zmniejszenie ilości spraw przekazywanych dalej według właściwości poparcie pomysłu stworzenia międzynarodowej sieci kontaktów (pracownicy merytoryczni) poparcie pomysłu stworzenia międzynarodowego słownika pojęć z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (inicjatywa instytucji węgierskiej)

8 zdiagnozowane problemy proceduralne 3. nie w każdym przypadku możliwe jest szybkie i jednoznaczne ustalenie instytucji właściwej do rozpatrzenia sprawy problem: aktualne funkcjonalności Katalogu Głównego EESSI nie zapewniają szybkiego i jednoznacznego ustalenia instytucji właściwej do rozpatrzenia sprawy we wszystkich przypadkach. Np. W Katalogu Głównym okodowane są Wydziały Zasiłków wszystkich o/ZUS; struktura organizacyjna ZUS w Polsce nie odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. propozycja:do czasu wdrożenia odpowiednich zmian, dla wsparcia wyszukiwarki Katalogu Głównego konieczne jest zapewnienie by zawarte w nim dane były aktualne i aktywne, jak również udostępnienie dodatkowych narzędzi lub informacji

9 Wyniki: udostępnienie na stronie internetowej ZUS wyszukiwarki o/ZUS po kodzie pocztowym lub nazwie miejscowości - w języku angielskim i niemieckim akcje informacyjne uczestnicy Projektu oraz inne państwa członkowskie uwagi do funkcjonalności Katalogu Głównego/PAI zmniejszenie ilości spraw przekazywanych dalej według właściwości

10 problem: obcokrajowcy mają ograniczony dostęp do informacji o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów krajowych - nie wszystkie informacje, o ile jakiekolwiek, udostępniane są w języku angielskim lub w innym obcym języku propozycja: udostępnienie na stronach internetowych poszczególnych instytucji narzędzia tłumaczącego strony internetowe, intuicyjny serwis informacyjny, udostępnienie publikacji i usług w języku angielskim wyniki: przekazanie uwag i propozycji zmian zdiagnozowane problemy proceduralne 4. niewystarczający dostęp klientów do wiedzy

11 lekcja z Projektu: dobra administracja ma wpływ na realizację przepisów i funkcjonowanie systemu odrębny kanał wymiany wiedzy i doświadczeń, uzupełniający działania w ramach ustrukturalizowanej i nieformalnej współpracy między instytucjami współpraca międzyinstytucjonalna = inicjatywa i współpraca na poziomie komórek merytorycznych + współpraca międzynarodowa rozpowszechnianie wyników projektowanie zmian (również w przepisach) dostępność i dobra jakość informacji zasoby


Pobierz ppt "SSE MOVE : wyniki projektu w obszarze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa – problemy proceduralne Ewa Miezien, Departament Zasiłków Warszawa, 24.04.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google