Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota krajobrazu miasta Janina Kopietz-Unger Uniwersytet Zielonogórski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota krajobrazu miasta Janina Kopietz-Unger Uniwersytet Zielonogórski."— Zapis prezentacji:

1 Istota krajobrazu miasta Janina Kopietz-Unger Uniwersytet Zielonogórski

2 Chro ń my krajobraz europejski - Berlin - Rummelsburger Bucht

3 Sztokholm - Oestermalm - Strandvagen

4 San Francisco- widok z lotu ptaka

5 Bez nadania krajobrazowi jasno okre ś lonych struktur osiedla rozrastaj ą si ę, przestrzenie otulin malej ą i zacieraj ą si ę miasta po ż eraj ą najpi ę kniejsze naturalne krajobrazy

6 Urbanizacji nie zahamujemy, mo ż emy z ł agodzi ć jej szkodliwe skutki -ograniczy ć rozlewanie si ę miasta- Po ł owa mieszka ń ców planety mieszka w miastach, w Rosji jest to ¾ ludno ś ci. Skutki : zanieczyszczenie powietrza, zakorkowane ulice, ha ł as, ś mieci.

7 Istota planowania zapewni ć przewietrzanie miast Ró ż a wiatru Cyrkulacja powietrza Ci ą gi wodne Ci ą gi (sieci) terenów zielonych Zag ę szczanie zabudowy Ochrona terenów wolnych od zabudowy Gospodarstwa rolne i Parki Narodowe integrowa ć w planach rozwoju metropolii Ochrona zdrowia mieszka ń ców – planowanie rozwoju miast i krajobrazu proponuje interesuj ą ce obszary rekreacyjne, gdzie mieszka ń cy mog ą wyj ść na d ł ugi spacer

8 Plan ochrony krajobrazu Ma za zadanie ł agodzi ć skutki inwestycji w aspekcie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu. Wymaga dzia ł a ń ł agodnych i kompensacyjnych- wszystkie skutki interwencji powinny by ć rekompensowane w granicach nieruchomo ś ci - ilo ść drzew i krzewów zwi ę kszona, rozleg ł a łą ka zast ą piona np. malowniczym krajobrazem w okolicy zbiornika retencyjnego

9 Inwentaryzacja obejmuje mo ż liwie wszystkie funkcje przestrzeni od sieci telekomunikacji komórkowej, poprzez gospodark ę roln ą, funkcje rekreacyjne, komunikacj ę, do rozwoju urbanizacji. Celem jest ocena konfliktów i znalezienie alternatyw i kompromisów

10 Krajobraz kulturowy To wynik przekszta ł ce ń dokonanych przez ludzi Zachowanie produkcji wymaga ci ą g ł ych zmian

11 wyzwania Dla utrzymania atrakcyjno ś ci i ż ywotno ś ci obszarów wiejskich ochrona krajobrazu jest równie potrzebna dzi ś i w przysz ł o ś ci. Bior ą c pod uwag ę obecne wyzwania zmian strukturalnych, klimatycznych i demograficznych, wymagane s ą nowe sposoby my ś lenia i dzia ł ania w oparciu o zintegrowane koncepcje.

12 Krajobraz górniczy jest form ą krajobrazu kulturowego, który charakteryzuje si ę dominuj ą c ą funkcj ą górniczego wydobycia. Krajobrazy górnicze wydobycia odkrywkowego s ą generalnie bardziej otwarte- wydobycie fizjonomicznie wyczuwalne. Krajobraz wydobycia podziemnego jest cz ę sto odczuwalny tylko pod wp ł ywem funkcji poszczególnych systemów (np. wie ż e wiertnicze, ha ł dy), ale s ą niewidoczne skutki (np. t ą pni ę cia) charakterystyczne dla krajobrazu górniczego.

13 Krajobraz górniczy Kornwalii i Zachodniego Devonu z zachowanymi zabytkami górnictwa metali kolorowych: miedzi i cyny. W roku 2006 zosta ł wpisany na list ę ś wiatowego dziedzictwa UNESCO Kopalnia cyny Ostatni ą kopalni ę cyny (równie ż w Europie) zamkni ę to w Kornwalii w 1998 r.

14 Teren federalnej wystawy ogrodniczej Rekultywacja krajobrazu po odkrywce w ę gla brunatnego w ramach projektów strukturalnych o charakterze mi ę dzynarodowym

15

16

17

18 Wolno ść kszta ł towania krajobrazu

19 Kultura kszta ł towania krajobrazu Burano ko ł o Wenecji

20 Dworzec prze ł adunkowy nad Renem

21 Most Karls-Lehrer w Duiburgu/Niemcy, w g łę bi najwi ę kszy port ś ródl ą dowy Europy

22 Istot ą ochrony krajobrazu jest Ochrona krajobrazu jest zadaniem planowania krajobrazu. Obejmuje walory estetyki i interesy : -ochrony przyrody, -ochrony ś rodowiska, -korzystania z zasobów naturalnych, -zapobiegania zniszczeniom jak i odzyskiwania historycznych za ł o ż e ń Ochrona krajobrazu dotyczy równie ż -ochrony dóbr kultury, takich jak kaplice, wraz z infrastruktur ą rekreacyjn ą (np. szlaki piesze, konne wyposa ż enie) oraz -realizacji planów dotycz ą cych "zielonej turystyki, ponadto -ca ł okszta ł tu przestrzeni publicznych. Zachowa ć ca ł okszta ł t elementów przestrzennych uformowanych na powierzchni ziemi zarówno przez przyrod ę jak i w wyniku dzia ł alno ś ci cz ł owieka. Krajobraz chronimy poprzez DZIA Ł ANIA zgodnie z zasadami ekologii oraz organizacji dzia ł a ń gospodarczych i minimalizacji narusze ń równowagi przyrodniczej.

23 Istot ą krajobrazu miejskiego jest dzie ł o (sztuki) o temacie i charakterze w odniesieniu do miejsca i jego przesz ł o ś ci

24 Landmarke Obiekt "Tiger & Turtle – Magic Mountain -autorzy Heike Mutter oraz Ulrich Genth – Miasto Duisburg w parku Angerpark zbudowa ł o sobie swój znak w Metropolii Ruhr - diabelsk ą kolejk ę ze stali i cynku o wys. 85 m. Po torze nie je ż dz ą wózeczki – po torze si ę chodzi.

25 Program landu NRW - kszta ł tujmy metropolie- Obejmuje trzy obszary 1)Baukultur; 2)Interwencje sztuki; 3)Sztuk ę o ś wietlenia

26 IBA Emscher Park 1989 - 1999 2009 Kulturhauptstadt IBA Emscher Park Region w ę gla i stali zmienia swoje oblicze. Program rozwoju przysz ł o ś ci landu NRW znacznie pomóg ł. (Zukunftsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen) wprowadzi ł impulsy rozwojowe nowymi ideami i projektami. Cel: poprawa jako ś ci ż ycia, zamieszkania, przedsi ę wzi ę cia nowej architektury, urbanistyki, polityki spo ł ecznej i ekologicznej -stanowi ą do dzi ś podstaw ę zmian gospodarczych. W ci ą gu 10 lat zrealizowano 120 przedsi ę wzi ęć w 17 miastach mi ę dzy Duisburgiem i Bergkamen. Region otrzyma ł now ą struktur ę - pomys ł y sta ł y si ę rzeczywisto ś ci ą.

27 Dzi ę kuj ę za uwag ę Janina Kopietz-Unger Profesor Uniwersytet Zielonogórski Kierownik Zak ł adu Architektury i Urbanistyki Wydzia ł In ż ynierii L ą dowej i Ś rodowiska


Pobierz ppt "Istota krajobrazu miasta Janina Kopietz-Unger Uniwersytet Zielonogórski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google