Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego."— Zapis prezentacji:

1

2 OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Wiąże się ona zarówno z ochrona zabytków kultury, sztuki, archeologii i folkloru. Ochrona krajobrazu łączy się z ochrona przyrody i środowiska.

3 * utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, * zachowanie różnorodności biologicznej, * zachowanie dziedzictwa geologicznego, * zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt, * utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, * kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

4 Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

5 Park narodowy to najwyższa prawna forma ochrony przyrody obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

6 Obszary chronionego krajobrazu - obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

7 Pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości, np. okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Pomniki są najstarszą formą ochrony przyrody w Polsce. Najstarszym polskim drzewem jest letni cis z Henrykowa Lubańskiego

8 Obszary Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia (obszary specjalnej ochrony ptaków) i Dyrektywa Siedliskowa (obszary specjalnej ochrony siedlisk). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

9


Pobierz ppt "OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google