Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy ochrony krajobrazu i przyrody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy ochrony krajobrazu i przyrody"— Zapis prezentacji:

1 Formy ochrony krajobrazu i przyrody

2 OCHRONA KRAJOBRAZU OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Wiąże się ona zarówno z ochrona zabytków kultury, sztuki, archeologii i folkloru. Ochrona krajobrazu łączy się z ochrona przyrody i środowiska. 

3 Cele ochrony przyrody * utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,  * zachowanie różnorodności biologicznej,  * zachowanie dziedzictwa geologicznego,  * zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt, * utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, * kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

4 Formy ochrony przyrody
Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

5 Parki narodowe Park narodowy to najwyższa prawna forma ochrony przyrody obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

6 Obszary chronionego krajobrazu
Obszary chronionego krajobrazu - obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

7 Pomniki przyrody Pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości, np. okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Pomniki są najstarszą formą ochrony przyrody w Polsce.  Najstarszym polskim drzewem jest letni  cis z Henrykowa Lubańskiego

8 Obszary Natura 2000 Obszary Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia (obszary specjalnej ochrony ptaków) i Dyrektywa Siedliskowa (obszary specjalnej ochrony siedlisk). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

9 Koniec


Pobierz ppt "Formy ochrony krajobrazu i przyrody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google