Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych przez przemysł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych przez przemysł"— Zapis prezentacji:

1 Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych przez przemysł
Realizacja przepisów Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych przez przemysł w świetle przyszłego rozporządzenia REACH. Andrzej Cebulski

2 Firma Chemiczna „Dwory” S.A. dzisiaj
Zatrudnia około 1600 osób Jest jednym z większych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej Jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie producentem emulsyjnych kauczuków syntetycznych Jest piątym w Europie producentem polistyrenu do spieniania

3 Podstawowe produkty Kauczuki i lateksy Styren i tworzywa styrenowe
Dyspersje winylowe i akrylowe KER® – kauczuki syntetyczne Lateksy – lateksy syntetyczne Owispol® – polistyreny Owipian® – polistyren do spieniania Winacet® – poli(octan winylu) Osakryl® – dyspersje winylowo-akrylowe

4 Kauczuki i lateksy syntetyczne
Instalacja do produkcji kauczuków emulsyjnych 120 tys. ton/rok (technologia Dwory SA)

5 Kauczuki i lateksy syntetyczne
Typy produkowanych kauczuków Butadienowo-styrenowe (SBR) Wysokostyrenowe (HSR) Nitrylowe (NBR) Polibutadienowe (BR) Typy produkowanych lateksów Lateksy butadienowo-styrenowe (LBS) Lateksy butadienowo-styrenow-karboksylowe (LBSK)

6 Kauczuki i lateksy syntetyczne
Główne surowce: 1,3 Butadien, styren, akrylonitryl, kwas akrylowy Opony samochodowe Taśmy transportowe Wykładziny podłogowe Kable, kleje, wyroby bitumiczne Kauczuki, lateksy Elementy obuwia i zabawek Wykładziny dywanowe, okleiny Główni odbiorcy: Continental, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Stomil Bydgoszcz

7 Dyspersje winylowe i akrylowe
Instalacja dyspersji winylowych i akrylowych 48 tys. ton/rok (technologia Dwory SA) Laboratorium aplikacyjne Opracowywanie nowych produktów i wsparcie techniczne dla klientów Dyspersje winylowe i akrylowe Winylowe Winylowo-akrylowe Akrylowe Styrenowo-akrylowe

8 Dyspersje winylowe i akrylowe
Główne surowce: Octan winylu, kwas akrylowy, styren, akrylany, VeoVA Farby, lakiery Kleje Dyspersje winylowe i akrylowe Cementowe zaprawy klejące Masy tynkarskie Główni odbiorcy: Śnieżka, Marbet, Nobiles Włocławek, Polifarb Cieszyn

9 Styren i tworzywa styrenowe
Instalacja styrenu 100 tys. ton/rok (technologia ABB Lummus Monsanto) Instalacje polistyrenu 50 tys. ton/rok polistyrenu blokowego (technologia FINA) 72 tys. ton/rok polistyrenu do spieniania (technologia Dwory SA)

10 Styren i tworzywa styrenowe
Polistyren blokowy Niskoudarowy (GPPS) Wysokoudarowy (HIPS) Polistyren do spieniania Samogasnący o różnej średnicy perełek (EPS)

11 Styren i tworzywa styrenowe
Główne surowce: Etylobenzen, styren, kauczuk polibutadienowy, pentan Izolacje termoizolacyjne Izolacje dźwiękowe Tworzywa styrenowe Opakowania, folie, pojemniki Artykuły biurowe, galanteria, zabawki Elementy dekoracyjne Obudowy RTV i AGD Główni odbiorcy: Austrotherm, Arbet, Styropol, Genderka, Motor Trade Polska

12 Firma, a środowisko Instalacje katalitycznego dopalania odgazów
Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP marzec 2003 Instalacje katalitycznego dopalania odgazów „Krakterm” na instalacji produkującej polistyren do spieniania „Regenox” na instalacji produkującej kauczuki i lateksy syntetyczne

13 Firma, a środowisko Instalacja katalitycznego dopalania odgazów po osuszeniu kauczuku REGENOX uruchomiona w 1998 roku

14 Substancje i preparaty niebezpieczne występujące w Dwory S.A.
18 produktów Około 130 surowców

15 Substancje i preparaty niebezpieczne występujące w Dwory S.A.
Zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych produkty Firmy zaklasyfikowane jako niebezpieczne są: odpowiednio sklasyfikowane; odpowiednio znakowane; zgłoszone do rejestru prowadzonego przez Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych; mają opracowane karty charakterystyki niebezpiecznej substancji/preparatu. mają opracowane pisemne instrukcje dla kierowców. Dla sprowadzanych surowców posiadamy komplet otrzymanych od dostawców kart charakterystyki niebezpiecznej substancji/preparatu oraz opracowane przez nas karty odbioru i składowania.

16 Środki biobójcze Zgodnie z przepisami o produktach biobójczych posiadamy pozwolenie na obrót dla: produkowanego podchlorynu sodu; importowanych biocydów do zabezpieczania lateksów i dyspersji winylowych przed skażeniem biologicznym.

17 Prekursory do narkotyków
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z aktami wykonawczymi dotyczącymi wytwarzania, nadzoru i obrotu chemikaliami zaliczonymi do prekursorów do wytwarzania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych prekursorów Firma: prowadzi ścisłą ewidencję produkcji i obrotu prekursorami (kwas solny, kwas siarkowy, bentol – zawiera toluen) uzyskuje od odbiorców prekursorów Oświadczenia o ich przeznaczeniu (kwas solny, kwas siarkowy, bentol). składa dostawcom prekursorów Oświadczenia o ich przeznaczeniu (kwas siarkowy, toluen, nadmanganian potasu oraz odczynniki laboratoryjne).

18 Ograniczenia, zakazy i warunki obrotu lub stosowania substancji/preparatów niebezpiecznych
Firma przestrzega określonych w rozporządzeniu MGiP ograniczeń, zakazów i warunków obrotu takich jak: zakaz sprzedaży dla konsumentów: metanolu; kwasu siarkowego (od stężenia  15% wag).; wodorotlenku sodu (od stężenia  5% wag) preparatów zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wag. (Winacet RA); sprzedaży w/w substancji i preparatów tylko nabywcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod warunkiem: uzyskania danych tj.: nazwa firmy, adres, REGON 1 raz w roku Firma zgłasza Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu listy odbiorców metanolu, kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu stosuje w działalności gospodarczej w/w substancje i preparaty spełniając warunki: zgłoszenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, po raz pierwszy najpóźniej w dniu ich nabycia; prowadzenia szczegółowej ewidencji ich rozchodu; zabezpieczenia przed przejęciem ich przez osoby niepowołane.

19 Obecnie funkcjonujący w UE system dotyczący chemikaliów
Odróżnia się tzw.: „substancje istniejące” – umieszczone na Europejskim Wykazie Istniejących Komercyjnie Substancji Chemicznych - Lista EINECS, do 18 września 1981r. „substancje nowe” – wprowadzone na rynek po 18 września 1981r i umieszczone na Liście ELINCS(Europejska Lista Notyfikowanych Substancji Chemicznych) Przed wprowadzeniem na rynek substancji nowej należy: zgłosić ją do Inspektora ds. Substancji i preparatów Chemicznych, wykonać badania i dokonać oceny jej wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko

20 Obecnie funkcjonujący w UE system dotyczący chemikaliów
Rys historyczny: W lutym 2001 r została opracowana przez Komisję Europejską propozycja zmiany systemu zarządzania i kontroli nad chemikaliami tzw. „Biała Księga”. W okresie od maja do lipca 2003 trwały konsultacje internetowe wersji REACH określanej jako Dokument Konsultacyjny. 29 października 2003 r. powstał projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Rejestracji, Oceny, udzielania Zezwoleń i stosowanych Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów. Pierwsze czytanie projektu Rozporządzenia w Parlamencie Europejskim jest przewidywane na listopad 2005 r.

21 System REACH System REACH (Registration Evaluation Autorization of CHemicals) obejmuje Rejestrację, Ocenę i udzielanie Zezwoleń na nieograniczone użytkowanie chemikaliów lub użytkowanie z restrykcjami, do określonych zastosowań, a w skrajnych przypadkach całkowity zakaz ich użytkowania.

22 System REACH Rejestracja
Każda substancja/preparat wprowadzana do obrotu na terenie Wspólnoty w ilości większej niż 1 tona musi być zarejestrowana w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów. Niektóre substancje nie będą podlegały rejestracji (np. polimery). W powiadomieniu rejestracyjnym będą zawarte informacje na temat właściwości, zastosowania, bezpiecznego obchodzenia się z substancjami. Od poziomu obrotu > 10 ton/rok wymagane będą raporty bezpieczeństwa chemicznego

23 System REACH Ocena Przewiduje się dwa rodzaje oceny:
Ocena technicznego dossier – sprawdzenie informacji zawartych w dokumentach rejestracyjnych a także ocenienie propozycji przeprowadzenia badań właściwości fizykochemicznych, toksykologicznych, ekotoksykologicznych: dla substancji w ilościach co najmniej 100 ton rocznie dla substancji w ilościach co najmniej 1000 ton rocznie pod kątem minimalizacji badań przeprowadzanych na zwierzętach Ocena substancji - dalsza ocena substancji w przypadku wystąpienia podejrzeń, że substancja stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego.

24 System REACH Zezwolenia
System udzielania zezwoleń dotyczy substancji wzbudzających szczególne obawy: substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako rakotwórczych kategorii 1 lub 2, mutagennych kategorii 1 lub 2 oraz substancji działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 (substancje CMR), substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (substancji PBT) oraz substancji bardzo trwałych, wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (substancji vPvB), oraz substancji wzbudzających porównywalne obawy jak ww. substancje, powodujących poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego.

25 Ograniczenia Obrotu i Stosowania
System REACH Ograniczenia Obrotu i Stosowania Dotyczy substancji stwarzających, nie dające się zaakceptować, ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego. Wprowadzanie do obrotu lub stosowanie tych substancji będzie wymagało rozwiązań o zasięgu ogólnowspólnotowym.

26 Szacunkowa liczba substancji podlegających REACH
Obowiązki Rejestracja > 5 000 Ocena (testowanie) > 900 Autoryzacja ok. 180

27 Koszty badań (maksymalne koszty testów na jedną substancję, €)
Rodzaj kosztów 1 – 10 ton 10 – 100 ton 100 – 1000 ton > 1000 ton Pełne koszty badań jednej substancji Właściwości fizykochemiczne 24 550 33 550 Właściwości toksykologiczne dla zdrowia człowieka 14 300 Właściwości ekotoksykologiczne 3 800 43 100 Koszt niezbędnych badań jednej substancji 2 455 (10%) 3 355 (10%) 5 079 (36%) 94 765 (38%) 212 376 (30%) 327 559 (17%) 1 064 (28%) 15 602 (36%) 47 216 (15%) 55 424 (7%) Razem 8 598 Koszty dodatkowe testów dla rejestracji powtarzalnych [€] 4 820 24 415 41 545 55 107

28 Przykład: Produkowany lub importowany „artykuł X” o zawartości substancji niebezpiecznej dla środowiska „N” - 0,05% UE Producent Produkcja - 4 mln szt/r Masa „artykułu X” – 2 kg/szt Zawartość substancji „N” 0,05% Ilość substancji „N” ogółem – 4 t/r Przekroczenie wielkości progowej 1t/r – konieczność przejścia procedury REACH UE Importer Import – 0,9 mln szt/r Masa „artykułu X” – 2 kg/szt Zawartość substancji „N” 0,05% Ilość substancji „N” ogółem – 0,9 t/r Nie przekracza się wielkości progowej 1 t/r – nie ma obowiązku przejścia procedury REACH

29 Całkowita liczba substancji produkowanych/importowanych przez polski przemysł chemiczny
1 – 10 ton/rok 10 – 100 ton/rok 100 – 1000 ton/rok > 1000 ton/rok Liczba substancji z kwestionariuszy: 425 x 2 = 850 Liczba substancji z kwestionariuszy: 210 x 2 = 420 Liczba substancji z kwestionariuszy: 187 x 1,5 = 280 Liczba substancji z kwestionariuszy: 122 x 1,1 = 134

30 Koszty bezpośrednie Wyszczególnienie Koszty Razem
Scenariusz „optymistyczny” (OSOR w Polsce) 194 mln € Scenariusz „realistyczny” (każda substancja rejestrowana dwukrotnie w różnych zakresach tonażowych) 234 mln € Scenariusz „pesymistyczny” (każdy rejestruje substancję indywidualnie) 266 mln € Koszty do poniesienia przez importerów artykułów użytkowych 150 mln € W tym: koszty rejestracji, testowania, procedura udzielania pozwoleń 164 – 236 mln € W tym: koszty opracowania i weryfikacji kart charakterystyki, rejestracji półproduktów, itp. 30 mln € Razem 344 – 416 mln €

31 Wpływ na duże przedsiębiorstwa
Wzrost udziału kosztów na poziomie poniżej 0.1% kosztów wytwarzania dla firm o obrotach rocznych 1 – 2 mld € (dotyczy „UE – 15”); W Polsce do dużych zalicza się firmy o obrocie 50 – 300 mln € -udział wzrostu kosztów wynikających z REACH na ogół jest wyższy i waha się w przedziale od 0.1 – 1.38%; Na instalacjach o niewielkiej zdolności przerobowej koszty wynikające z REACH mogą być bardzo wysokie; z tego powodu instalacje te powinny być wyłączone z ruchu, a często są one kluczowe dla pozostałej produkcji w przedsiębiorstwie.

32 Wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa
Wzrost kosztów wytwarzania: 1.1 – >80% !!! Bardzo istotne znaczenie ma nie tylko wielkość i wartość produkcji, ale także rodzaj substancji wytwarzanych / importowanych Konieczność wykonania dodatkowych badań (testów), ubiegania się o uzyskanie pozwolenia nawet dla jednej substancji w skali działalności firmy może spowodować drastyczny wzrost kosztów wytwarzania; Koszty rejestracji i testowania muszą być zaabsorbowane przez mniejszy tonaż produkcji; Surowce o małym tonażu spoza UE – obowiązek ich rejestracji może skutkować nieopłacalnością importu; często są to surowce nie produkowane w UE – firmy takie mogą zrezygnować z importu i wycofać się z produkcji; Wyspecjalizowana kadra – przygotowanie dokumentacji; Nierównocenna pozycja firmy przy tworzeniu konsorcjów.

33 Zagrożenie utratą pracy
W przypadku zamykania nierentownych instalacji w dużych przedsiębiorstwach chemicznych może dochodzić do obniżenia zatrudnienia do 3 %; W małych przedsiębiorstwach istnieje prawdopodobieństwo znacznych ograniczeń zatrudnienia nawet do 30 %, ponieważ niektóre z nich nie będą w stanie udźwignąć obciążeń wynikających z wprowadzenia REACH; Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą łatwiej i szybciej zmienić profil swojej produkcji lub charakter działalności i w ten sposób zmniejszyć takie zagrożenie.

34 Zasadnicze elementy wpływające na koszty odróżniające polski przemysł chemiczny od europejskiego (UE – 15) Niższa i zdywersyfikowana skala produkcji; Bilans import / eksport; Niski poziom innowacyjności; Niski poziom wiedzy (m. in. dostępność danych dotyczących producentów i produkcji).

35 Propozycje uproszczenia systemu REACH
Jedna Substancja Jedna Rejestracja (OSOR) One Substance One Registration

36 Propozycje uproszczenia systemu REACH
Krok 1: Pre-Rejestracja - przekazanie Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów podstawowych informacji o substancji oraz informacji charakterze administracyjnym, takich jak: nazwa substancji i przedsiębiorstwa. Krok 2: Publikacja Listy Substancji przez Europejską Agencję ds. Chemikaliów - celem publikacji jest zapewnienie z góry dostępu do wszystkich informacji istotnych w procesie rejestracji substancji

37 Propozycje uproszczenia systemu REACH
Krok 3: Utworzenie Forum Wymiany Informacji o Substancji (SIEF) - wymiana danych, nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, współpraca przedsiębiorstw produkujących tę samą substancję, ale w różnym wolumenie. Krok 4: Rejestracja właściwości substancji, klasyfikacja i znakowanie oraz informacja o stosowaniu i środkach zarządzania ryzykiem. producenci i importerzy winni dostarczyć uzgodniony zbiór danych podstawowych

38 Propozycje uproszczenia systemu REACH
Całkowity koszt wdrożenia pakietu REACH dla przemysłu i władz UE będzie mniejszy o: co najmniej 77 mln € jeśli zostanie wprowadzony OSOR, według oceny wpływu wykonanej przez Komisję Europejską Wielkość kosztów mogłaby wynieść nawet 631 mln € (lub 24%).

39 Propozycje uproszczenia systemu REACH
Propozycja Maltańsko-Słoweńska Dotyczy substancji o małym tonażu (1-10 ton) - SMT Uproszczenie procedury Redukcja kosztów rejestracji

40 Propozycja Maltańsko-Słoweńska
KRYTERIA PRIORYTETYZACJI (DODANE DO ANEKSU I) OCENA SUBSTANCJI [KROK 2] ODRZUCENIE SUBSTANCJI NIE POWODUJĄCYCH OBAW ŚRODKI PRAWNE UE REJESTR SUBSTANCJI O MAŁYM TONAŻU ZGŁOSZENIE WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH INFORMACJI I PRZEWIDYWANYCH NARAŻEŃ [KROK 0] WYMÓG DOSTRACZENIA DODATKOWYCH INFORMACJI [KROK 1]

41 Propozycje uproszczenia systemu REACH
Propozycja Maltańsko-Słoweńska Malta i Słowenia postulują, aby podstawowym celem priorytetyzacji w tym zakresie ilościowym był wymóg informacji o sytuacjach które wymagają większego zainteresowania i uwagi. Priorytetyzacja zastosowana po procesie rejestracji nie poprawi stosunku koszty/zyski i służy jedynie podkreśleniu faktu, że rejestrujący został poproszony o dostarczenie informacji o małych konsekwencjach praktycznych. Odrębny i zróżnicowany sposób podejścia dla SMT jest możliwy i niezbędny. Propozycja zmniejszy ogólne narażenie SMT na dodatkowe koszty i uprości proces dla MŚP .

42 Grupa Robocza ad hoc ds. Produktów Chemicznych
W listopadzie 2003 roku powołana została przez Radę Unii Europejskiej ds. Konkurencyjności Grupa Robocza ad hoc ds. Produktów Chemicznych, której zadaniem jest wypracowanie jednolitego stanowiska Rady UE dotyczącego projektu rozporządzenia REACH. W posiedzeniach Grupy biorą udział przedstawiciele rządów 25 państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej

43 Polskie prace w Grupie Instytucją wiodącą w pracach nad projektem REACH w Polsce jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Instytucje współpracujące: Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, W posiedzeniach Grupy udział biorą przedstawiciele MGiP oraz Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych na podstawie pełnomocnictwa Ministra Zdrowia.

44 Polskie prace w Grupie Przed spotkaniami Grupy Roboczej ad hoc ds. Produktów Chemicznych Ministerstwo Gospodarki i Pracy organizuje spotkania, na których wypracowywane jest stanowisko Polski, W spotkaniach organizowanych przez MGiP udział biorą przedstawiciele m.in.: Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

45 Polskie prace w Grupie Instytutu Chemii Przemysłowej,
Instytutu Przemysłu Organicznego, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Związku Pracodawców , Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej, Nafty Polska S.A., Organizacji pozarządowych: WWF Polska – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3 R” .

46 Polskie Stanowisko w sprawie projektu REACH
Rząd Polski z zadowoleniem przyjmuje wszelkie działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i środowiska. Nadrzędnym celem wszelkich europejskich uregulowań prawnych winien być zrównoważony rozwój w Europie. Żaden wdrażany system nie powinien pogarszać warunków konkurencyjności firm europejskich.

47 Polskie Stanowisko w sprawie projektu REACH
Rejestracja Niezbędne jest opracowanie systemu, który uprościłby i zminimalizował koszty związane z procedurą rejestracji proponowaną w regulacji Komisji oraz pozwoliłby uniknąć powtarzania badań na zwierzętach. Polska z zainteresowaniem przyjmuje i popiera prace nad propozycjami “jedna substancja, jedna rejestracja” jak i dotyczącą hierarchizacji (ang. Prioritisation). Obowiązek dbałości (duty of care) Polska zgadza się z założeniem, aby to przemysł przejął odpowiedzialność za bezpieczeństwo związane z użytkowaniem produktów chemicznych. W związku z powyższym opracowania wymagają szczegółowe zapisy wdrożenia tej zasady (m.in. obowiązki producentów lub importerów), a także formalna definicja duty of care.

48 Polskie Stanowisko w sprawie projektu REACH
Rola Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów Polska, podobnie jak Francja, popiera działania zmierzające do opracowania zasad funkcjonowania silnej i stabilnej Agencji, która będzie posiadać odpowiednie uprawnienia do podejmowania decyzji lub działań w celu zapewnienia zharmonizowanego wdrożenia nowego systemu zarządzania substancjami chemicznymi we wszystkich państwach członkowskich. Zagwarantuje to jednakowe warunki funkcjonowania (w tym konkurencyjności) przedsiębiorstw na całym obszarze Wspólnoty.

49 Polskie Stanowisko w sprawie projektu REACH
Udzielanie zezwoleń i ograniczenia Polska popiera prace mające na celu m.in. uproszczenie procesu udzielania zezwoleń i ograniczeń, a także ułatwiające pełne wprowadzenie systemu w życie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu kontroli ryzyka zawartego w propozycji REACH. Zawarta w projekcie rozporządzenia procedura udzielania zezwoleń jest skomplikowana i Agencja może mieć trudności, działając zgodnie z nią, z rozpatrzeniem wniosków składanych przez producentów, importerów i końcowych użytkowników lub ich grup (konsorcjów) z 25 państw członkowskich Unii. Czasochłonność procedury udzielania zezwoleń skutkować będzie obniżeniem konkurencyjności przemysłu europejskiego w stosunku do przemysłu krajów trzecich.

50 Polskie Stanowisko w sprawie projektu REACH
Substancje w wyrobach Projekt rozporządzenia w sprawie REACH, nie obejmując swoim zakresem rejestracji substancji w wyrobach gotowych, w sposób jednoznaczny faworyzowałby przemysł chemiczny spoza Unii Europejskiej, który nie musiałby ponosić kosztów wygenerowania informacji o substancjach chemicznych służących do wytwarzania wyrobów. Oznaczałoby to stworzenie zachęty do realokacji inwestycji we Wspólnocie na rzecz państw, gdzie system ten nie obowiązywałby. Niezbędne jest jednak zastosowanie systemu nadzoru nad stosowaniem przepisów REACH dotyczących rejestracji substancji w wyrobach gotowych. Obecne zapisy mogą być jednak bardzo trudne do implementacji i istnieją wątpliwości czy pełna kontrola będzie w ogóle możliwa.

51 WNIOSKI – co powinny robić firmy?
Przygotować spis substancji produkowanych / importowanych i podlegających wymogom systemu REACH; Zebrać dostępne dane fizykochemiczne, toksykologiczne i ekotoksykologiczne dla tych substancji jak i dla preparatów je zawierających; Zebrać informacje o kierunkach zastosowań substancji produkowanych w przedsiębiorstwie; Zebrać dane o innych producentach (potencjalnych partnerach do utworzenia konsorcjum).

52 WNIOSKI – Co należy robić w Polsce?
Interaktywna, dostępna w Internecie, baza danych substancji, produktów i wyrobów oraz producentów na szczeblu krajowym; Koszt stworzenia i prowadzenia takiej bazy - ok. 1 mln €; Jest to jedyna droga do stworzenia systemu wspólnych rejestracji, czyli tworzenia konsorcjów (co w sposób znaczący mogłoby obniżyć koszty wdrożenia systemu REACH); Dane dotyczące polskich producentów chemikaliów powinny zostać umieszczone w bazie ESIS (IUCLID) na stronie internetowej Europejskiego Biura Chemikaliów, analogicznie jak w przypadku producentów „UE-15”; Nowa Agencja w ramach pre-rejestracji przejmie rolę „match- maker’a”; Popularyzacja wiedzy na temat systemu REACH szczególnie w przedsiębiorstwach małych i średnich poprzez organizację seminariów i szkoleń, punktów konsultacyjnych, itp.; W okresie poprzedzającym wprowadzenie systemu REACH oraz w trakcie jego realizacji należy na ten cel przeznaczyć ok. 50 mln €.

53 WNIOSKI – Co należy robić na forum międzynarodowym?
Proces wdrażania systemu REACH zbiegnie się najprawdopodobniej z wprowadzeniem w ramach WTO tzw. Zharmonizowanego Systemu Globalnego (Global Harmonised System – GHS), nastąpi całkowita zmiana systemu klasyfikacji i oznakowania substancji. Spowoduje to powstanie dodatkowych kosztów w UE. Dla Nowych Krajów Członkowskich kolejna zmiana systemu prawnego w zakresie zarządzania chemikaliami może okazać się trudna do realizacji zarówno z punktu widzenia kosztów jak i niezbędnego czasu oraz logistyki samego przedsięwzięcia; Konieczność popierania wprowadzenia mechanizmu hierarchizacji („priorytetyzacji”), tzn. wyboru do pełnej oceny substancji stwarzających największe ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

54 W przygotowaniu prezentacji wykorzystano materiały opracowane przez: Andrzeja Krześlaka Piotra Zabadałę


Pobierz ppt "Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych przez przemysł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google