Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r.

2 Podstawy formalne (1) Wydzielenie operatora systemu przesyłowego ze struktur przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo – Artykuł 10 Dyrektywy 2003/54/EC Wydzielenie operatora systemu przesyłowego ze struktur przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo – Artykuł 10 Dyrektywy 2003/54/EC Wyznaczenie przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Artykuł 9c) ust. 8 ustawy-Prawo energetyczne Wyznaczenie przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Artykuł 9c) ust. 8 ustawy-Prawo energetyczne

3 Podstawy formalne (2) marzec 2004 r. - utworzenie spółki PSE-Operator S.A. w ramach programu restrukturyzacji PSE SA marzec 2004 r. - utworzenie spółki PSE-Operator S.A. w ramach programu restrukturyzacji PSE SA kwiecień 2004 r. – Prezes URE Decyzją nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS udzielił PSE-Operator S.A. koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze RP okres od 1.07.2004 r. do 1.07.2014 r. kwiecień 2004 r. – Prezes URE Decyzją nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS udzielił PSE-Operator S.A. koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze RP okres od 1.07.2004 r. do 1.07.2014 r. 1 lipiec 2004 r. - PSE-Operator S.A. przejmuje od PSE SA obowiązki operatora systemu przesyłowego 1 lipiec 2004 r. - PSE-Operator S.A. przejmuje od PSE SA obowiązki operatora systemu przesyłowego 28 lipiec 2004 r. - Prezes URE Decyzją nr DPE/OSPE/2/4988/W/2/2004/JL wyznaczył PSE-Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego 28 lipiec 2004 r. - Prezes URE Decyzją nr DPE/OSPE/2/4988/W/2/2004/JL wyznaczył PSE-Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego

4 Wymagania wynikające z Decyzji Prezesa URE OSP prowadzi ruch sieciowy i eksploatację sieci na podstawie IRiESP OSP prowadzi ruch sieciowy i eksploatację sieci na podstawie IRiESP OSP jest zobowiązany do publicznego dostępu do IRiESP oraz do projektów jej zmian OSP jest zobowiązany do publicznego dostępu do IRiESP oraz do projektów jej zmian OSP jest zobowiązany stosować IRiESP udostępnioną przez PSE SA do 31.12.2004 r. OSP jest zobowiązany stosować IRiESP udostępnioną przez PSE SA do 31.12.2004 r. OSP jest zobowiązany opracować własną IRiESP i przedstawić Prezesowi URE do zaopiniowania do 31.10.2004 r. OSP jest zobowiązany opracować własną IRiESP i przedstawić Prezesowi URE do zaopiniowania do 31.10.2004 r.

5 Skutek Konieczność wprowadzenia w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. z dniem 1 stycznia 2005 r.

6 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (1) 28.10.2004 r. - przekazanie Prezesowi URE projektu IRiESP do zaopiniowania 28.10.2004 r. - przekazanie Prezesowi URE projektu IRiESP do zaopiniowania 29.10.2004 r. - rozpoczęcie procesu konsultacji z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej - opublikowanie na stronie internetowej OSP projektu IRiESP wraz z dokumentem Wykaz zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej z dnia 20.12.2002 r. opracowanej przez PSE SA w stosunku do projektu IRiESP PSE-Operator S.A. 29.10.2004 r. - rozpoczęcie procesu konsultacji z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej - opublikowanie na stronie internetowej OSP projektu IRiESP wraz z dokumentem Wykaz zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej z dnia 20.12.2002 r. opracowanej przez PSE SA w stosunku do projektu IRiESP PSE-Operator S.A.

7 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (2) Proces konsultacji został podzielony na dwa obszary: Proces konsultacji został podzielony na dwa obszary: konsultacje zapisów Regulaminu Wymiany Międzysystemowej (część szczegółowa nr 4 IRiESP) - termin zgłaszania uwag do 05.11.2004 r. konsultacje zapisów Regulaminu Wymiany Międzysystemowej (część szczegółowa nr 4 IRiESP) - termin zgłaszania uwag do 05.11.2004 r. konsultacje zapisów części ogólnej IRiESP, Regulaminu Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce (część szczegółowa nr 1 IRiESP), Regulaminu Regulacyjnych Usług Systemowych (część szczegółowa nr 2 IRiESP) oraz Regulaminu Generacji Wymuszonej (część szczegółowa nr 3 IRiESP) - termin zgłaszania uwag – do 12.11.2004 r. konsultacje zapisów części ogólnej IRiESP, Regulaminu Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce (część szczegółowa nr 1 IRiESP), Regulaminu Regulacyjnych Usług Systemowych (część szczegółowa nr 2 IRiESP) oraz Regulaminu Generacji Wymuszonej (część szczegółowa nr 3 IRiESP) - termin zgłaszania uwag – do 12.11.2004 r.

8 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (3) Termin przewidziany na konsultacje RWM dobrano w sposób umożliwiający opublikowanie ostatecznego tekstu tak, aby przedsiębiorstwa zainteresowane przystąpieniem do rocznego przetargu na zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej znały w dacie ogłoszenia tego przetargu uwarunkowania związane z wymianą międzysystemową Termin przewidziany na konsultacje RWM dobrano w sposób umożliwiający opublikowanie ostatecznego tekstu tak, aby przedsiębiorstwa zainteresowane przystąpieniem do rocznego przetargu na zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej znały w dacie ogłoszenia tego przetargu uwarunkowania związane z wymianą międzysystemową Termin przewidziany na konsultacje pozostałych części IRiESP dobrano w sposób umożliwiający opublikowanie ostatecznego tekstu IRiESP co najmniej na 30 dni przed datą wprowadzenia w życie IRiESP, zaplanowaną na dzień 01.01.2005 r. Termin przewidziany na konsultacje pozostałych części IRiESP dobrano w sposób umożliwiający opublikowanie ostatecznego tekstu IRiESP co najmniej na 30 dni przed datą wprowadzenia w życie IRiESP, zaplanowaną na dzień 01.01.2005 r.

9 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (4) Zebranie uwag Uczestników Rynku Energii Elektrycznej oraz ich analiza Zebranie uwag Uczestników Rynku Energii Elektrycznej oraz ich analiza Przekazanie Prezesowi URE wykazu uwag zgłoszonych w procesie konsultacji Przekazanie Prezesowi URE wykazu uwag zgłoszonych w procesie konsultacji Uzyskanie opinii Prezesa URE Uzyskanie opinii Prezesa URE Opracowanie ostatecznego tekstu IRiESP uwzględniającego opinię Prezesa URE Opracowanie ostatecznego tekstu IRiESP uwzględniającego opinię Prezesa URE Zatwierdzenie przez PSE-Operator S.A. tekstu IRiESP oraz jej opublikowanie wraz z wykazem uwag zgłoszonych w procesie konsultacji Zatwierdzenie przez PSE-Operator S.A. tekstu IRiESP oraz jej opublikowanie wraz z wykazem uwag zgłoszonych w procesie konsultacji Wprowadzenie w życie IRiESP PSE-Operator S.A. z dniem 01.01.2005 r. Wprowadzenie w życie IRiESP PSE-Operator S.A. z dniem 01.01.2005 r.

10 Uwagi i propozycje Uczestników Rynku Energii Elektrycznej prosimy przekazywać: na adres poczty elektronicznej: zbigniew.podgorski@pse-operator.pl faksem na numer (022) 693 21 92 listownie na adres: PSE-Operator S.A. Departament Sprzedaży i Rozwoju ul. Mysia 2 00-496 Warszawa

11 Projekt IRiESP Zmiany formalne

12 Struktura IRiESP Projekt IRiESP PSE-Operator S.A. opiera się na zapisach IRiESP opracowanej przez PSE SA Projekt IRiESP PSE-Operator S.A. opiera się na zapisach IRiESP opracowanej przez PSE SA Projekt IRiESP PSE-Operator S.A. obejmuje: Projekt IRiESP PSE-Operator S.A. obejmuje: Część ogólną Część ogólną Część szczegółową nr 1 - Regulamin Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce Część szczegółową nr 1 - Regulamin Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce Część szczegółową nr 2 - Regulamin Regulacyjnych usług Systemowych Część szczegółową nr 2 - Regulamin Regulacyjnych usług Systemowych Część szczegółową nr 3 - Regulamin Generacji Wymuszonej Część szczegółową nr 3 - Regulamin Generacji Wymuszonej Część szczegółową nr 4 - Regulamin Wymiany Międzysystemowej Część szczegółową nr 4 - Regulamin Wymiany Międzysystemowej

13 Zmiany formalne (1) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego - w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP Zmiana podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego - w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP zmiana nazwy podmiotu pełniącego rolę OSP zmiana danych adresowych odwołania do Taryfy PSE-Operator S.A. weryfikacja sposobu realizacji obowiązków OSP w związku z rozpoczęciem działalności PSE-Operator S.A.

14 Zmiany formalne (2) Weryfikacja wykazu aktów prawnych i dokumentów związanych, które zostały uwzględnione w procesie opracowania IRiESP - w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP Weryfikacja wykazu aktów prawnych i dokumentów związanych, które zostały uwzględnione w procesie opracowania IRiESP - w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP Wprowadzenie pojęcia operatora systemu dystrybucyjnego w miejsce operatora systemu rozdzielczego Wprowadzenie pojęcia operatora systemu dystrybucyjnego w miejsce operatora systemu rozdzielczego

15 Zmiany w Części ogólnej IRiESP Uporządkowanie i ujednolicenie wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych zawartych dotychczas w części ogólnej IRiESP i Regulaminie RUS Część ogólna IRiESP – wymagania obligatoryjne dla wszystkich jednostek wytwórczych o P OS 100 MW, dotyczące: Część ogólna IRiESP – wymagania obligatoryjne dla wszystkich jednostek wytwórczych o P OS 100 MW, dotyczące: Układów regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej Automatycznego zadawania mocy bazowej bloku z wykorzystaniem bieżącego punktu pracy Automatycznych układów regulacji napięć w węzłach wytwórczych (ARNE) Regulamin RUS – dodatkowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych świadczących poszczególne usługi Regulamin RUS – dodatkowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych świadczących poszczególne usługi

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google