Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wydział Zarządzania RPO Wrocław, 1 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wydział Zarządzania RPO Wrocław, 1 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Wydział Zarządzania RPO Wrocław, 1 kwietnia 2011 r.

3 3 Zarząd Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu dnia 15 marca 2011r. podjął decyzję o przeprowadzeniu modyfikacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 polegającego na dodaniu nowych projektów do listy. W tym celu w okresie W tym celu w okresie od 26 stycznia 2011r. do 11 lutego 2011r. przeprowadzony został nabór propozycji projektów w ramach działań 2.2, 4.4,4.5,4.6,6.4,7.2,9.1. Złożone propozycje projektów były przedmiotem oceny pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego pod kątem następujących kryteriów określonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący: kwalifikowalność projektu oraz beneficjenta, zgodność projektu z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), programu operacyjnego, skala oddziaływania projektu (w sposób opisowy należy przedstawić regionalny charakter projektu), stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników SRK, NSRO oraz programu operacyjnego, dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego.

4 4 Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych – kwota naboru 3.162.000 PLN - typy projektu: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji; budowa zintegrowanych systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie (back-office); których efektem będzie wprowadzenie elektronicznych usług publicznych dla ludności z terenu całego województwa -typ beneficjenta - jednostki administracji rządowej W ramach naboru zgłoszono dwa projekty, które w całości wyczerpują alokację. ZWD postanowił skierować oba do konsultacji społecznych.

5 5 Limit kontraktacji w priorytecie Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne wynosi 175 080 126 PLN. Obecnie zaplanowane oraz nierozstrzygnięte nabory pozwalają przeznaczyć do 59 787 946,90 PLN na projekty na listę podstawową IWIPK w tym priorytecie. Łączna, wnioskowana przez Beneficjentów kwota dofinansowania dla projektów zgłoszonych w ramach aktualizacji IWIPK w ramach priorytetu 4 RPO WD proponowanych do skierowania do konsultacji wynosi 65 118 524,73 PLN, tym samym jest wyższa od dostępnej alokacji wolnych środków. Wymagać to będzie realokacji środków pomiędzy działaniami ww. priorytetu oraz konieczne będzie ograniczenie liczby projektów wybranych do umieszczenia na liście podstawowej IWIPK RPO WD w naborach indywidualnych w działaniu 4.4, 4.5, 4.6.

6 6 Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom - kwota naboru: 40.000.000 PLN -typ projektu: regulacja i utrzymanie cieków wodnych (pogłębianie, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych itd.), uwzględniające potrzeby ochrony przyrody, w tym bioróżnorodności; roboty budowlane i zakupu wyposażenia dla obiektów technicznej ochrony przeciwpowodziowej, zwiększających retencję wód powierzchniowych (np. wałów, przepompowni, magazynów przeciwpowodziowych, urządzeń piętrzących i zbiorników); prace ziemne i roboty budowlane związane z utrzymaniem i regulacją cieków wodnych, poprawiające bilans wodny w zlewniach, a także związane z budową i remontem zbiorników wielofunkcyjnych, małej retencji i suchych zbiorników przeciwpowodziowych -typ beneficjenta - Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zgłosił w ramach naboru 3 projekty na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą 62 644 950,00 PLN. Ze względu na brak środków do konsultacji społecznych skierowano decyzją ZWD dwa z nich na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą 46 566 234,00 PLN. Ze względu, że kwota ta przewyższa kwotę na nabór prawdopodobnie będzie konieczność zmniejszenia dofinansowania dla jednego z projektów.

7 7 Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych - kwota naboru: 2.037.000 PLN typ projektu: rekultywacja obszarów zdegradowanych (w tym poprzemysłowych i powojskowych) polegająca na zagospodarowaniu tych terenów na cele przyrodnicze, rekreacyjno-wypoczynkowe lub gospodarki proekologicznej, z wyłączeniem przeznaczenia tych terenów na działalność komercyjną lub odpłatną; wyłącznie projekty o charakterze ponadlokalnym (obejmujące co najmniej dwa powiaty) -typ beneficjenta - jednostki sektora finansów publicznych W ramach działania zgłoszone zostały 2 projekty (Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Miasta Jelenia Góra ) na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą 3 906 790,37 PLN. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt Komendy Wojewódzkiej Policji. Wniosek Gminy jelenia Góra został odrzucony na etapie oceny z uwagi na lokalny charakter, ograniczony do terenu Kotliny Jeleniogórskiej. Uzyskane w wyniku realizacji projektu rezultaty przyczynią się do podniesienia bezpośrednio atrakcyjności miasta i okolic Jeleniej Góry, a pośrednio Kotliny Jeleniogórskiej. Tym samym nie zostało spełnione kryterium dotyczące Regionalnej skali oddziaływania projektu.

8 8 Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego - kwota naboru: 12.279.831PLN typ projektu: projekty z zakresu systemu monitoringu i powiadamiania wszystkich komponentów środowiska naturalnego dotyczące zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego i komputerowego, oprogramowania oraz budowy, modernizacji stosownych pomieszczeń. projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb jak również zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego (w tym środków łączności) tak, aby mogły one skutecznie ograniczać i zwalczać skutki katastrof i klęsk żywiołowych oraz technologicznych. projekty dotyczące rozwoju infrastruktury związanej z zapobieganiem oraz szybką likwidacją zagrożeń i skutków pożarowych (np. systemy ostrzegania, budowy leśnych dróg dojazdowych, punktów czerpania wody); projekty dotyczące budowy, rozbudowy centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb jak również zakup specjalistycznego sprzętu technicznego tak, aby mogły one skutecznie ograniczać oraz zwalczać skutki związane z pożarami; projekty dotyczące rozminowania terenów powojskowych. Wszystkie projekty musza posiadać charakter ponadlokalny (obejmować co najmniej dwa powiaty) -typ beneficjenta: -jednostki sektora finansów publicznych -PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne -parki narodowe i krajobrazowe.

9 9 W ramach naboru zgłoszonych zostało 14 projektów na łączna kwotę dofinansowania - 42 558 013,71 PLN. 11 projektów, mających charakter lokalny, zostało odrzuconych w toku oceny z uwagi na nie spełnienie kryterium Regionalnej skali oddziaływania projektu. Dodatkowo 5 z nich jest niezgodne z warunkiem wskazanym w ogłoszeniu naborze propozycji projektów do umieszczenia w IWIPK i nie kwalifikują się do wsparcia ponieważ są realizowane wyłącznie na terenie jednego powiatu, co stanowi naruszenie kryterium dotyczącego Kwalifikowalność projektu oraz beneficjenta Do konsultacji społecznych kieruje się 3 projekty (Powiat Lwówecki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Gmina Wrocław) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 16 515 500,00 PLN. Ze względu, że kwota ta przewyższa kwotę na nabór ( 12.279.831 PLN) prawdopodobnie będzie konieczność zmniejszenia dofinansowania dla jednego z projektów i/lub umieszczenia jednego z nich na liście rezerwowej.

10 10 Działanie 6.4 Turystyka kulturowa - kwota naboru: 13.560.000 PLN typ projektu: modernizacja obiektów zajmowanych przez instytucje kultury (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu) oraz termomodernizacja oraz wykorzystanie energii słonecznej (jako jeden z elementów projektów modernizacji obiektów zajmowanych przez instytucje kultury). -typ beneficjenta: -instytucje kultury województwa współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego W ramach naboru zgłoszono 3 projekty na łączna kwotę dofinansowania - 20 637 916,31 PLN. Ze względu na ograniczone środki do konsultacji społecznych skierowano dwa projekty ( Teatr Polski oraz Opera) na łączna kwotę dofinansowania - 15 541 567,84 PLN. Natomiast projekt Muzeum Narodowego, mimo pozytywnej oceny, decyzją ZWD nie został skierowany do konsultacji społecznych. Limit kontraktacji w priorytecie Turystyka i kultura wynosi 74 137 446,60 PLN. Obecnie zaplanowane oraz nierozstrzygnięte nabory ( w tym na kategorie lizbońskie na kwotę 31.208.262,44 PLN) pozwalają przeznaczyć do 9 349 967,56 PLN na dodanie projektu na listę podstawową IWIPK w naborze indywidualnym w tym priorytecie. Łączna wartość dofinansowania zgłoszonych projektów proponowanych do skierowania do konsultacji, wynosząca 15 541 567,84PLN, przekracza alokację na nabór wynoszącą 13.560.000 PLN.

11 11 Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego - kwota naboru: 2.600.000 PLN - typ projektu: budowa i modernizacja obiektów dydaktycznych szkół wyższych oraz/lub infrastruktury naukowo- badawczej wykorzystywanej w zajęciach dydaktycznych (w tym laboratoria, biblioteki) oraz/lub wyposażenie obiektów dydaktycznych i zaplecza szkół wyższych w niezbędny sprzęt, np. sprzęt laboratoryjny -typ beneficjenta: -szkoły wyższe o liczbie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych powyżej 15 tys. W ramach naboru zgłoszono 1 projekt (Uniwersytet Wrocławski) na kwotę dofinansowania – 2 518 357,64 PLN. Projekt mieści się w alokacji naboru i został skierowany do konsultacji społecznych.

12 12 Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców - kwota naboru: 1.366.400 PLN W ramach środków dostosowania technicznego (pula na niwelowanie skutków powodzi) proponuje się umieszczenie na IWIPK w działaniu 9.1 projektu Gminy Bogatynia. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach instrumentu finansowego Rządu RP 3x200 dla najbardziej poszkodowanych przez powódź gmin.

13 13 Propozycje projektów, które mogą zostać umieszczone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 są dostępne na witrynie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Projekty kluczowe. Uwagi prosimy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wybrzeże Słowackiego 12-14 Wrocław 50-411 oraz elektronicznie na adres: dpe@dolnyslask.pl Uwagi do propozycji aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 mogą być zgłaszane w terminie od 16 marca do 14 kwietnia 2011 r.

14 14


Pobierz ppt "1. Wydział Zarządzania RPO Wrocław, 1 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google