Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W LUBLINIE Warszawa, 21 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W LUBLINIE Warszawa, 21 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W LUBLINIE Warszawa, 21 marca 2012 r.

2 Uwarunkowania (2010) -obszary problemowe – najistotniejsze skupiska dysfunkcji rozwojowych oraz miejsca występowania konfliktów przestrzennych -obszary funkcjonalne – zwarte układy przestrzenne charakteryzujące się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju Projekt zmiany PZPWL (formułowanie ustaleń)

3

4

5

6 KPZKPZPWLUWAGI MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE Ośrodków wojewódzkich w tym metropolitalnych Lubelski Obszar Metropolitalny Zgodność Ośrodków regionalnychObszary funkcjonalne 4 ośrodków regionalnych (Puławy, Biała Podlaska, Chełm, Zamość) Niezgodność kryterium ludnościowego - brak miast tys. zgodność funkcjonalna Ośrodków subregionalnych Obszary funkcjonalne 4 ośrodków – Biłgoraj, Łuków, Włodawa, Kraśnik (wybrane miasta powiatowe) Niezgodność kryterium ludnościowego ( tys) zgodność funkcjonalna Ośrodków lokalnychObszary funkcjonalne 11 ośrodków ponadlokalnych (pozostałe miasta powiatowe + Dęblin) niezgodność nazewnictwa zgodność funkcjonalna

7 KPZKPZPWLUWAGI WIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE Uczestniczące w procesach rozwojowych Powiśle zgodność kryteriów Obszar intensywnej gospodarki rolnej (podobszar centralny) zgodność kryteriów Polesie Zachodnie zgodność kryteriów niezgodność w zakresie dostępności transportowej Wymagające wsparcia procesów rozwojowych Południowo-wschodni zgodność kryteriów na bazie obszaru problemowego z diagnozy PZPWL Obszar intensywnej gospodarki rolnej (podobszar północny, południowy) zgodność kryteriów

8 KPZKPZPWLUWAGI SZCZEGÓLNEGO ZJAWISKA W SKALI MAKROREGIONALNEJ Strefa przybrzeżna-- Polska wyłączna strefa ekonomiczna na morzu -- Górskie-- Ż uławy -- Ochrony gleb dla celów produkcji rolnej Obszar wyżyn lubelsko- wołyńskich zgodność kryteriów Terenów zamkniętych poligony i jednostki wojskowe, obszary ochronne tereny kolejowe zgodność kryteriów Narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy Obszar nadwiślański, nadbużański, nadwieprzański zgodność kryteriów na bazie obszaru problemowego z diagnozy PZPWL

9 KPZKPZPWLUWAGI KSZTAŁTOWANIA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO Cenne przyrodniczo RB Polesie Zachodnie RB Roztocze - Puszcza Solska PN, rezerwaty przyrody, PK, OCK, obszary Natura 2000 regionalna sieć ekologiczna zgodność kryteriów Ochrony krajobrazów kulturowych Parki kulturowe niezgodność polegająca na niewyodrębnieniu sieci, jako nowej struktury Ochrony i kształtowania zasobów wodnych obszar poleski zgodność kryteriów na bazie obszaru problemowego z diagnozy PZPWL Strategicznych złóż kopalin Surowce energetyczne (złoża węgla, ropa naftowa, gaz ziemny) Niespójność prawna, obecnie wszystkie zasoby bilansowe są chronione

10 KPZKPZPWLUWAGI WYMAGAJĄCE ROZWOJU NOWYCH FUNKCJI PRZY UŻYCIU INSTRUMENTÓW WŁAŚCIWYCH POLITYCE REGIONALNEJ Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogar- szających się perspekty- wach rozwojowych woj. Lubelskie w ramach Polski Wschodniej Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno- gospodarcze Biała Podlaska, Lubartów, Poniatowa, Kraśnik, Rejowiec Fabryczny, Annopol, Kock, Opole Lubelskie zgodność kryteriów Obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 6 obszarów oddalonych od ośrodków regionalnych i ponadlokalnych zgodność kryteriów PrzygraniczneObszar przygraniczny zgodność kryteriów delimitacja do rozstrzygnięcia Obszary o najniższej dostępności czasowej do ośrodków wojewódzkich powiaty: tomaszowski, hrubieszowski zgodność kryteriów

11 ZBYT DUŻA ILOŚĆ KRYTERIÓW MOŻE POWODOWAĆ ROZDROBNIENIE, UTRATĘ ZWARTOŚCI PRZESTRZENNEJ LUB KONFLIKT CELÓW OF zastosowanie kryteriów dodatkowych dla obszaru funkcjonalnego ochrony gleb (produkcja ekstensywna w terenach HNV farming) skutkuje fragmentacją OF wiejskie obszary uczestniczące w procesach rozwojowych (intensywnej produkcji rolnej) ZMIANA PODEJŚCIA W ZAKRESIE OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO POPRZEZ WYZNACZANIE SIECI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO JAKO ZADANIA DLA PZPW czy przewidziana jest formuła wyznaczania podobszarów w związku z wprowadzaniem nowych kryteriów? czy możliwe jest zakwalifikowanie jednego obszaru do dwóch różnych typów OF? brak definicji sieci krajobrazu kulturowego, czy kryteria pozwolą na identyfikację sieci? czy zasadna jest struktura sieciowa?

12 JAKA PROCEDURA FORMALNA BĘDZIE STOSOWANA DLA ZAAWANSOWANYCH PZPW W PRZYPADKU GDY: OF delimitowane na szczeblu krajowym nie zostały wyznaczone (6.3.7 – narażone na niebezpieczeństwo powodzi) JAKA JEST OPTYMALNA ILOŚĆ I RACJONALNA WIELKOŚĆ OF W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA I KOORDYNOWANIA ZINTEGROWANYCH PROGRAMÓW I KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH Kryteria delimitacji OF opracowywane na szczeblu krajowym nie zostały określone (np , 6.4.3, 6.4.4) CZY NIEZGODNOŚĆ JEDNEGO KRYTERIUM ELIMINUJE TEREN Z GRUPY OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH? Czy dorzecze Wieprza (w całości w woj. lubelskim) jest obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi należącym do grupy OF szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej?

13 CZY OBSZAR PRZYGRANICZNY O MIĄŻSZOŚCI KM JEST WŁAŚCIWIE ZDELIMITOWANY? brak propozycji kryteriów identyfikujących funkcje transgraniczne (usługi, infrastruktura obsługi ruchu granicznego) brak propozycji kryteriów identyfikujących funkcje transgraniczne (usługi, infrastruktura obsługi ruchu granicznego) NALEŻY UZUPEŁNIĆ KRYTERIA O ZIDENTYFIKOWANE POTENCJAŁY OF czy delimitacja nie powinna być uszczegółowiona i oparta na granicach administracyjnych gmin? wiejskie OF, obszary przygraniczne NALEŻY DOPRECYZOWAĆ KRYTERIA DELIMITACJI OF co decyduje o dobrej dostępności obszarów wiejskich (jakość dróg, kategoria dróg, gęstość sieci dróg lokalnych)? czy obszarem funkcjonalnym jest obszar dorzecza, czy obszary bezpośrednio narażone na niebezpieczeństwo powodzi?

14


Pobierz ppt "BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W LUBLINIE Warszawa, 21 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google