Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delimitacja i główne założenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delimitacja i główne założenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego."— Zapis prezentacji:

1 Delimitacja i główne założenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

2 ZRÓŻNICOWANIE GĘSTOŚCI SIECI MIAST W POLSCE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – MIEJSKA SIEĆ OSADNICZA STRUKTURA SIECI OSADNICZEJ REGIONU 42 miasta: 30 małych (do 20 tys. mieszkańców) 11 średnich (20 -100 tys. mieszkańców) 1 duże (powyżej 100 tys mieszkańców) najsłabiej zurbanizowany region w kraju: wskaźnik umiastowienia 16 miast /10000 km 2 (Polska: 28 miast /10 000 km 2 ) gęstość sieci miejskiej najrzadsza w Polsce: średnio 1 miast obsługuję obszar 598 km 2 (Polska 346 km 2 )

3 HISTORIA PRAC NAD AGLOMERACJA LUBELSKĄ historia prac nad Aglomeracja Lubelską przełom lat 60-tych i 70-tych XX wieku: – wyodrębniono i opracowano plan rozwoju Lubelski Zespół Miejski lata 70-te i 80-te XX wieku: prace koncepcyjno - planistyczne związane głownie z tzw. Aglomeracją Lubelskiego Zagłębia Węglowego lata 90-te XX wieku: sporządzono Plan Zagospodarowania Przestrzennego Aglomeracji Lubelskiej, opracowany w dwóch częściach : 1. badawczo-rozwojowej 2. wdrożeniowo – planistycznej

4 przyjęto cztery podstawowe kryteria delimitacji: kryterium społeczne kryterium gospodarcze kryterium infrastrukturalne kryterium dostępności komunikacyjnej gęstość zaludnienia migracje udział ludności w wieku produkcyjnym budynki oddane do użytkowania wskaźnik podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców obecność znaczących dla regionu przedsiębiorstw dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańc procentowy udział terenów zurbanizowanych w ogólnej powierzchni gminy procentowy udział ludności korzystającej z sieci gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej położenie gminy na przebiegu drogi krajowej, wojewódzkiej lub kolei wyrażone izochroną 30 i 60 minut dojazdu do centrum metropolii ocenie poddano każdą z gmin wchodzących w skład obszaru za wyjątkiem miast: Lublin i Świdnik – rdzenia obszaru metropolitalnego, każdy z poszczególnych wskaźników oceniono na podstawie przyjętej punktacji : 0 – 6 zastosowano także współczynniki korekcyjne równe 1, 1,5 i 2. STUDIUM URBANIZACJI LOM - DELIMITACJA

5 klasyfikacja gmin według kryteriów delimitacjiWARIANT I gęstość zaludnienia dla obszaru: > 200 osób na km 2 minimalna liczba uzyskanych punktów: 52,5 STUDIUM URBANIZACJI LOM - DELIMITACJA

6 WARIANT III gęstość zaludnienia dla wytyczonego obszaru: ponad 200 osób na km 2 minimalna liczba uzyskanych punktów: 70 WARIANT II zasada bezpośredniego sąsiedztwa, ciągłości i zwartości obszaru STUDIUM URBANIZACJI LOM - DELIMITACJA

7 LOM - IDENTYFIKACJA ZJAWISK PROBLEMOWYCH

8 LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY – ROZLEWANIE SIĘ MIASTA

9 rażąca dysproporcja pomiędzy rozwojem zabudowy (zwłaszcza mieszkaniowej jednorodzinnej) a: rozwojem układu drogowego rozwojem infrastruktury komunikacyjnej rozwojem infrastruktury technicznej rozwojem przestrzeni publicznych 35 LOM - IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH BRAK SKUTECZNYCH INSTRUMENTÓW KOORDYNACJI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE !

10 atrakcyjna przestrzeń dla pracy, zamieszkania, wypoczynku wspomaganie rozwoju funkcji metropolitalnych Polityka Miejska Unii Europejskiej restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZAŁOŻENIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO LOM racjonalna urbanizacja obszaru rozwój efektywnego systemu transportu publicznego ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego wzmocnienie powiązań funkcjonalnych ośrodków osadniczych uporządkowanie istniejących struktur przestrzennych kreowanie nowych, efektywnych struktur przestrzennych na terenach wskazanych do działań inwestycyjnych rewitalizacja zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych rewitalizacja zabytkowej tkani miast rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych rewitalizacja miejskich terenów zieleni i rekreacji integracja pod systemów (węzeł intermodalny) szybki metropolitalny transport szynowy sprawny system komunikacji w rdzeniu obszaru rozbudowa infrastruktury obsługi kom. zbiorowej system ścieżek rowerowych ochrona terenów cennych przyrodniczo ograniczenie inwestycji na terenach otwartych ochrona przyrody w różnych aspektach (gospodarka wodna i odpadami, ochrona gleb, różnorodność biologiczna Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Założenia Krajowej Polityki Miejskiej 2020 Nowa Karta Ateńska – Wizja Miast XXI Wieku Strategia Tematyczna Dla Środowiska Miejskiego Karta Lipska

11 główne ośrodki urbanizacji lokalne ośrodki struktur osadniczych ośrodki urbanizacji struktur podmiejskich Lublina i Świdnika

12 KLUCZOWE DZIAŁANIA W OBSZARZE LOM 37 ZDYSCYPLINOWANIE URBANIZACJI kontrola procesów suburbanizacyjnych uporządkowanie istniejących struktur ( w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych) doprowadzenie do ekonomicznie uzasadnionego rozwoju infrastruktury drogowej i technicznej kreacja nowych, efektywnych struktur przestrzennych itd. ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO kreacja głównego węzła przesiadkowego w Lublinie integracja poszczególnych podsystemów transportu publicznego wprowadzenie systemu zarządzania, koordynacji i monitorowania komunikacji publicznej podniesienie znaczenia kolei w połączeniach lokalnych – stworzenie systemu podmiejskiego szybkiego transportu szynowego itd. WSPIERANIE ROZWOJU BAZY EKONOMICZNEJ absorpcja i transfer nowych technologii w gospodarce regionu rozwój infrastruktury wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej rozwój centrów logistycznych, stref gospodarczych współpraca sektora naukowego z sektorem gospodarczym itd. HARMONIZACJA STRUKTURY OSADNICZEJ Z UKŁADEM EKOLOGICZNYM kreacja spójnego otoczenia przyrodniczego rdzenia obszaru (tzw. zielony pierścień) stworzenie powiązań systemu przyrodniczego miasta z zielonym pierścieniem ochrona obszarów cennych przyrodniczo przed zabudową (kompleksy leśne, doliny rzek, tereny otwarte) itd.

13 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Delimitacja i główne założenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google