Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delimitacja i główne założenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delimitacja i główne założenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego"— Zapis prezentacji:

1 Delimitacja i główne założenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

2 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – MIEJSKA SIEĆ OSADNICZA
ZRÓŻNICOWANIE GĘSTOŚCI SIECI MIAST W POLSCE STRUKTURA SIECI OSADNICZEJ REGIONU 42 miasta: 30 małych (do 20 tys. mieszkańców) 11 średnich ( tys. mieszkańców) 1 duże (powyżej 100 tys mieszkańców) najsłabiej zurbanizowany region w kraju: wskaźnik umiastowienia 16 miast /10000 km2 (Polska: 28 miast / km2) gęstość sieci miejskiej najrzadsza w Polsce: średnio 1 miast obsługuję obszar 598 km2 (Polska 346 km2) Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

3 HISTORIA PRAC NAD AGLOMERACJA LUBELSKĄ
przełom lat 60-tych i 70-tych XX wieku: – wyodrębniono i opracowano plan rozwoju Lubelski Zespół Miejski lata 70-te i 80-te XX wieku: prace koncepcyjno - planistyczne związane głownie z tzw. Aglomeracją Lubelskiego Zagłębia Węglowego lata 90-te XX wieku: sporządzono Plan Zagospodarowania Przestrzennego Aglomeracji Lubelskiej, opracowany w dwóch częściach : 1. badawczo-rozwojowej 2. wdrożeniowo – planistycznej Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

4 STUDIUM URBANIZACJI LOM - DELIMITACJA
przyjęto cztery podstawowe kryteria delimitacji: kryterium społeczne gęstość zaludnienia migracje udział ludności w wieku produkcyjnym budynki oddane do użytkowania kryterium gospodarcze wskaźnik podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców obecność znaczących dla regionu przedsiębiorstw dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańc procentowy udział terenów zurbanizowanych w ogólnej powierzchni gminy kryterium infrastrukturalne procentowy udział ludności korzystającej z sieci gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej położenie gminy na przebiegu drogi krajowej, wojewódzkiej lub kolei kryterium dostępności komunikacyjnej wyrażone izochroną 30 i 60 minut dojazdu do centrum metropolii ocenie poddano każdą z gmin wchodzących w skład obszaru za wyjątkiem miast: Lublin i Świdnik – rdzenia obszaru metropolitalnego, każdy z poszczególnych wskaźników oceniono na podstawie przyjętej punktacji : 0 – 6 zastosowano także współczynniki korekcyjne równe 1, 1,5 i 2. Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

5 klasyfikacja gmin według kryteriów delimitacji
STUDIUM URBANIZACJI LOM - DELIMITACJA klasyfikacja gmin według kryteriów delimitacji WARIANT I gęstość zaludnienia dla obszaru: > 200 osób na km2 minimalna liczba uzyskanych punktów: 52,5 Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

6 STUDIUM URBANIZACJI LOM - DELIMITACJA
WARIANT II zasada bezpośredniego sąsiedztwa, ciągłości i zwartości obszaru WARIANT III gęstość zaludnienia dla wytyczonego obszaru: ponad 200 osób na km2 minimalna liczba uzyskanych punktów: 70 Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

7 LOM - IDENTYFIKACJA ZJAWISK PROBLEMOWYCH
Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

8 LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY – ROZLEWANIE SIĘ MIASTA
Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

9 BRAK SKUTECZNYCH INSTRUMENTÓW KOORDYNACJI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
LOM - IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH rażąca dysproporcja pomiędzy rozwojem zabudowy (zwłaszcza mieszkaniowej jednorodzinnej) a: rozwojem układu drogowego rozwojem infrastruktury komunikacyjnej rozwojem infrastruktury technicznej rozwojem przestrzeni publicznych BRAK SKUTECZNYCH INSTRUMENTÓW KOORDYNACJI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ! Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie 35

10 Polityka Miejska Unii Europejskiej
ZAŁOŻENIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO LOM Nowa Karta Ateńska – Wizja Miast XXI Wieku Strategia Tematyczna Dla Środowiska Miejskiego Karta Lipska Polityka Miejska Unii Europejskiej Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Założenia Krajowej Polityki Miejskiej 2020 atrakcyjna przestrzeń dla pracy, zamieszkania, wypoczynku wspomaganie rozwoju funkcji metropolitalnych restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych racjonalna urbanizacja obszaru rozwój efektywnego systemu transportu publicznego ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego rewitalizacja zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych rewitalizacja zabytkowej tkani miast rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych rewitalizacja miejskich terenów zieleni i rekreacji wzmocnienie powiązań funkcjonalnych ośrodków osadniczych uporządkowanie istniejących struktur przestrzennych kreowanie nowych, efektywnych struktur przestrzennych na terenach wskazanych do działań inwestycyjnych integracja pod systemów (węzeł intermodalny) szybki metropolitalny transport szynowy sprawny system komunikacji w rdzeniu obszaru rozbudowa infrastruktury obsługi kom. zbiorowej system ścieżek rowerowych ochrona terenów cennych przyrodniczo ograniczenie inwestycji na terenach otwartych ochrona przyrody w różnych aspektach (gospodarka wodna i odpadami, ochrona gleb, różnorodność biologiczna Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

11 ośrodki urbanizacji struktur podmiejskich Lublina i Świdnika główne ośrodki urbanizacji lokalne ośrodki struktur osadniczych Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

12 KLUCZOWE DZIAŁANIA W OBSZARZE LOM
ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO kreacja głównego węzła przesiadkowego w Lublinie integracja poszczególnych podsystemów transportu publicznego wprowadzenie systemu zarządzania, koordynacji i monitorowania komunikacji publicznej podniesienie znaczenia kolei w połączeniach lokalnych – stworzenie systemu podmiejskiego szybkiego transportu szynowego itd. WSPIERANIE ROZWOJU BAZY EKONOMICZNEJ absorpcja i transfer nowych technologii w gospodarce regionu rozwój infrastruktury wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej rozwój centrów logistycznych, stref gospodarczych współpraca sektora naukowego z sektorem gospodarczym itd. ZDYSCYPLINOWANIE URBANIZACJI kontrola procesów suburbanizacyjnych uporządkowanie istniejących struktur ( w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych) doprowadzenie do ekonomicznie uzasadnionego rozwoju infrastruktury drogowej i technicznej kreacja nowych, efektywnych struktur przestrzennych itd. HARMONIZACJA STRUKTURY OSADNICZEJ Z UKŁADEM EKOLOGICZNYM kreacja spójnego otoczenia przyrodniczego rdzenia obszaru (tzw. zielony pierścień) stworzenie powiązań systemu przyrodniczego miasta z zielonym pierścieniem ochrona obszarów cennych przyrodniczo przed zabudową (kompleksy leśne, doliny rzek, tereny otwarte) itd. Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie 37

13 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie


Pobierz ppt "Delimitacja i główne założenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google