Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego na podstawie analizy desk research.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego na podstawie analizy desk research."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PRACY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego na podstawie analizy desk research

2 Obszar 2 powiaty: suwalski i sejneński 14 gmin, w tym 13 wiejskich 451 sołectw 503 miejscowości 1 miasto 2162 km 2 powierzchni

3 Demografia Ludność ogółem – 57250 osób –Mężczyźni -29025 (51%) –Kobiety – 28225 (49%) Struktura wiekowa –w wieku przedprodukcyjnym -11953 os. (21%) –w wieku produkcyjnym – 35329 os. (62%) –w wieku poprodukcyjnym – 9968 os. (17%)

4 Pracujący

5 Najwięcej, bo ponad 70% osób zatrudnionych było w sektorze rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa. Rośnie liczba osób zatrudnionych w handlu, transporcie, usługach hotelarskich i gastronomicznych oraz przemyśle pozostałych budownictwie. W pozostałych działach sytuacja jest zmienna, ale w miarę stabilna. Najbardziej sfeminizowanym działem gospodarki są usługi finansowe, gdzie kobiety stanowią 69% zatrudnionych oraz pozostałe działy usług, gdzie kobiety stanowią ponad 73% zatrudnionych

6 Struktura zatrudnienia

7 Pracodawcy Według danych GUS na koniec grudnia 2011 r. na terenie OFPS w systemie REGON zarejestrowanych było 2895 podmiotów gospodarczych, w tym 188 podmiotów sektora publicznego (6,5%) i 2707 podmiotów sektora prywatnego (96,5%). Sektor publiczny to głównie państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego (75%).

8 Struktura wielkości podmiotów gospodarczych Wielkość zatrudnienia 2005200620072008200920102011 ogółem2811284128732898301229312895 0-92688272027502772288428002765 10-49104102104109111115 50-24918 1615 14 250-9991111211

9 Bezrobotni

10 Stopa bezrobocia w powiatach Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 2008200920102011 Powiat Sejneński 17,518,9 22,2 Powiat Suwalski 6,89,39,79,9

11 W strukturze bezrobotnych przeważają osoby poprzednio pracujące (75%). Zaledwie 13% osób bezrobotnych przysługuje zasiłek. Niekorzystnie przedstawia się parytet nowo zarejestrowanych bezrobotnych i osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy, który wynosi ponad 3 do 1. 37% bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy, a 18% ponad 2 lata

12 Oferty pracy w powiecie suwalskim W 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach wpłynęły 292 propozycje zatrudnienia z firm funkcjonujących na terenie powiatu ziemskiego Najwięcej ofert pracy skierowano do grup zawodowych: Robotnik gospodarczy - 10% Opiekunka środowiskowa – 6,85% Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni – 5,83% Sprzedawca -= 5,1%

13 Oferty pracy w powiecie sejneńskim W 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach zgłoszono 552 oferty pracy. Najwięcej ofert pracy skierowano do grup zawodowych: : –Robotnik gospodarczy – 29% –Pozostali prac. admin. i sekretarze biura zarządu – 17% –Przedstawiciel handlowy 15% –Pozostali pracownicy obsługi biurowej – 13% – Sprzedawca – 10%

14 W 2011 roku na terenie powiatu suwalskiego zidentyfikowano 32 zawody deficytowe, w tym w 42 zawodach oferty pracy nie miały pokrycia w zawodach zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na rynku pracy w powiecie sejneńskim przeważają zawody zaliczane do nadwyżkowych. Wśród 35 grup zawodów wystąpiło 25 grup zawodów nadwyżkowych oraz 7 grup zawodów deficytowych..

15 Synteza uwarunkowań

16 Atuty Znaczny udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. Rosnący zasób siły roboczej Aktywnie działające instytucje rynku pracy. Efektywne wykorzystywanie funduszy europejskich i krajowych na interwencje na rynku pracy Wykwalifikowana kadra pracowników służb zatrudnienia;

17 Atuty Funkcjonowanie organizacji pozarządowych, dobry przepływ informacji oraz współpraca instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy; Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Możliwość dostosowania bazy dydaktycznej do nowych kierunków kształcenia Dobra współpraca ze środowiskiem Relatywnie wysoki ciągle wzrastający poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa,

18 Atuty Rozwinięta infrastruktura edukacyjna, Wzrost świadomości w zakresie konieczności pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Relatywnie wysoki ciągle wzrastający poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, Wsparcie sektora MŚP ze strony krajowych i unijnych środków pomocowych, Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

19 Atuty Dynamiczny rozwój sektora usług, Współpraca z partnerami lokalnego rynku pracy min. samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi.

20 Problemy Ukryte bezrobocie wśród ludności wiejskiej. Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych, Niewystarczające środki własne na realizację programów rynku pracy Niedopasowanie i/lub brak kwalifikacji bezrobotnych i pozujących pracy do potrzeb pracodawców Zbyt płytkie analizy rynku pracy i potrzeb pracodawców

21 Problemy Niska motywacja do przekwalifikowania zawodowego Brak innowacyjnych instrumentów pobudzania przedsiębiorczości Brak postaw przedsiębiorczych Mały wachlarz środków wspierania przedsiębiorczości Niewystarczający system wsparcia osób bezrobotnych i ich rodzin Niski poziom wykształcenia bezrobotnych,

22 Problemy System kształcenia niedopasowany do potrzeb rynku pracy Obciążenia budżetów j.s.t. ograniczające inwestycje rozwojowe W niektórych zawodach przestarzała infrastruktura edukacyjna, zwłaszcza do kształcenia praktycznego Niezrównoważony rynek pracy, Niedopasowanie struktury zasobów siły roboczej do podaży pracy, Niska mobilność zawodowa osób niepełnosprawnych i mieszkańców wsi, Rozwój szarej strefy zatrudnienia,

23 Problemy Wzrastająca liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Słabo rozwinięty system kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość, Problem bezrobocia kobiet


Pobierz ppt "RYNEK PRACY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego na podstawie analizy desk research."

Podobne prezentacje


Reklamy Google