Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PRACY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego
na podstawie analizy desk research

2 Obszar 2 powiaty: suwalski i sejneński 14 gmin, w tym 13 wiejskich
451 sołectw 503 miejscowości 1 miasto 2162 km 2 powierzchni

3 Ludność ogółem – 57250 osób Struktura wiekowa Demografia
Mężczyźni (51%) Kobiety – (49%) Struktura wiekowa w wieku przedprodukcyjnym os. (21%) w wieku produkcyjnym – os. (62%) w wieku poprodukcyjnym – 9968 os. (17%)

4 Pracujący

5 Najwięcej, bo ponad 70%% osób zatrudnionych było w sektorze rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa. Rośnie liczba osób zatrudnionych w handlu, transporcie, usługach hotelarskich i gastronomicznych oraz przemyśle pozostałych budownictwie. W pozostałych działach sytuacja jest zmienna, ale w miarę stabilna. Najbardziej sfeminizowanym działem gospodarki są usługi finansowe, gdzie kobiety stanowią 69% zatrudnionych oraz pozostałe działy usług, gdzie kobiety stanowią ponad 73% zatrudnionych

6 Struktura zatrudnienia

7 Pracodawcy Według danych GUS na koniec grudnia 2011 r. na terenie OFPS w systemie REGON zarejestrowanych było 2895 podmiotów gospodarczych, w tym 188 podmiotów sektora publicznego (6,5%) i 2707 podmiotów sektora prywatnego (96,5%). Sektor publiczny to głównie państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego (75%).

8 Struktura wielkości podmiotów gospodarczych
zatrudnienia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ogółem 2811 2841 2873 2898 3012 2931 2895 0-9 2688 2720 2750 2772 2884 2800 2765 10-49 104 102 109 111 115 50-249 18 16 15 14 1 2

9 Bezrobotni

10 Stopa bezrobocia w powiatach
Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 2008 2009 2010 2011 Powiat Sejneński 17,5 18,9 22,2 Powiat Suwalski 6,8 9,3 9,7 9,9

11 W strukturze bezrobotnych przeważają osoby poprzednio pracujące (75%)
W strukturze bezrobotnych przeważają osoby poprzednio pracujące (75%). Zaledwie 13% osób bezrobotnych przysługuje zasiłek. Niekorzystnie przedstawia się parytet nowo zarejestrowanych bezrobotnych i osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy, który wynosi ponad 3 do 1. 37% bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy, a 18% ponad 2 lata

12 Oferty pracy w powiecie suwalskim
W 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach wpłynęły 292 propozycje zatrudnienia z firm funkcjonujących na terenie powiatu ziemskiego Najwięcej ofert pracy skierowano do grup zawodowych: Robotnik gospodarczy - 10% Opiekunka środowiskowa – 6,85% Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni – 5,83% Sprzedawca -= 5,1%

13 Oferty pracy w powiecie sejneńskim
W 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach zgłoszono 552 oferty pracy. Najwięcej ofert pracy skierowano do grup zawodowych: : Robotnik gospodarczy – 29% Pozostali prac. admin. i sekretarze biura zarządu – 17% Przedstawiciel handlowy 15% Pozostali pracownicy obsługi biurowej – 13% Sprzedawca – 10%

14 W 2011 roku na terenie powiatu suwalskiego zidentyfikowano 32 zawody deficytowe, w tym w 42 zawodach oferty pracy nie miały pokrycia w zawodach zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na rynku pracy w powiecie sejneńskim przeważają zawody zaliczane do nadwyżkowych. Wśród 35 grup zawodów wystąpiło 25 grup zawodów nadwyżkowych oraz 7 grup zawodów deficytowych. .

15 Synteza uwarunkowań

16 Atuty Znaczny udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. Rosnący zasób siły roboczej Aktywnie działające instytucje rynku pracy. Efektywne wykorzystywanie funduszy europejskich i krajowych na interwencje na rynku pracy Wykwalifikowana kadra pracowników służb zatrudnienia;

17 Atuty Funkcjonowanie organizacji pozarządowych, dobry przepływ informacji oraz współpraca instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy; Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Możliwość dostosowania bazy dydaktycznej do nowych kierunków kształcenia Dobra współpraca ze środowiskiem Relatywnie wysoki ciągle wzrastający poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa,

18 Atuty Rozwinięta infrastruktura edukacyjna, Wzrost świadomości w zakresie konieczności pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Relatywnie wysoki ciągle wzrastający poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, Wsparcie sektora MŚP ze strony krajowych i unijnych środków pomocowych, Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

19 Dynamiczny rozwój sektora usług,
Atuty Dynamiczny rozwój sektora usług, Współpraca z partnerami lokalnego rynku pracy min. samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi.

20 Problemy Ukryte bezrobocie wśród ludności wiejskiej. Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych, Niewystarczające środki własne na realizację programów rynku pracy Niedopasowanie i/lub brak kwalifikacji bezrobotnych i pozujących pracy do potrzeb pracodawców Zbyt płytkie analizy rynku pracy i potrzeb pracodawców

21 Problemy Niska motywacja do przekwalifikowania zawodowego Brak innowacyjnych instrumentów pobudzania przedsiębiorczości Brak postaw przedsiębiorczych Mały wachlarz środków wspierania przedsiębiorczości Niewystarczający system wsparcia osób bezrobotnych i ich rodzin Niski poziom wykształcenia bezrobotnych,

22 Problemy System kształcenia niedopasowany do potrzeb rynku pracy
Obciążenia budżetów j.s.t. ograniczające inwestycje rozwojowe W niektórych zawodach przestarzała infrastruktura edukacyjna, zwłaszcza do kształcenia praktycznego Niezrównoważony rynek pracy, Niedopasowanie struktury zasobów siły roboczej do podaży pracy, Niska mobilność zawodowa osób niepełnosprawnych i mieszkańców wsi, Rozwój szarej strefy zatrudnienia,

23 Wzrastająca liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Problemy Wzrastająca liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Słabo rozwinięty system kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość, Problem bezrobocia kobiet


Pobierz ppt "RYNEK PRACY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google