Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

13 porównywalnych aglomeracji: - Struktura administracyjna (powiat grodzki i powiat ziemski) - Zbliżona liczba mieszkańców - W zdecydowanej większości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "13 porównywalnych aglomeracji: - Struktura administracyjna (powiat grodzki i powiat ziemski) - Zbliżona liczba mieszkańców - W zdecydowanej większości."— Zapis prezentacji:

1

2

3 13 porównywalnych aglomeracji: - Struktura administracyjna (powiat grodzki i powiat ziemski) - Zbliżona liczba mieszkańców - W zdecydowanej większości (z wyjątkiem Rybnika) miasta – centra aglomeracji to byłe miasta wojewódzkie. Województwo Wielkopolskie Polska Analizie poddano szereg zmiennych i wskaźników określających poziom rozwoju : -gospodarczego, -demograficznego, -infrastrukturalnego - społecznego, - środowiskowego.

4 Jedno zdanie opisu (albo i dwa)

5

6

7 1.Wysoki odsetek pracujących w sektorze publicznym – jeden z najwyższych wśród analizowanych aglomeracji i wyższy od średniej dla Polski i Wielkopolski. 2. Istotny wpływ na inicjatywy z zakresu podejmowania własnej działalności gospodarczej, stopę bezrobocia i wzrost PKB.

8

9 Bardzo wysoki poziom średnich zarobków to czynnik, który wpływa na: -Mniejsze zainteresowanie inwestorów zewnętrznych (głównie szeroko rozumianej branży produkcyjnej, która w stosunkowo szybkim czasie potrafi wygenerować najwięcej miejsc pracy) - Wysokie oczekiwania potencjalnych pracowników (odniesienie do dotychczasowego poziomu zarobków) przy ograniczonej liczbie miejsc pracy wpływają na rozwój szarej strefy i pracę na czarno oraz skłonność do emigracji zarobkowych

10

11 Wyraźny spadek średniego wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich lat (do 2005 roku wyższe niż średnia dla Polski, następnie spadek; wciąż jednak wyższe niż średnia wśród analizowanych aglomeracji) w regionie konińskim może świadczyć o dwóch zjawiskach: -Wzrost zatrudnienia w szarej strefie (najniższe wynagrodzenie tylko na papierze) - Kryzys na lokalnym rynku pracy (mniejszy popyt na pracę) związany ze wzrostem bezrobocia i obniżeniem oczekiwań płacowych pracowników Bank Danych Regionalnych GUS nie dysponuje w chwili obecnej danymi za lata 2008 i 2009, w których średnie zarobki w Polsce wyraźnie wzrosły.

12

13 Wysoki odsetek młodych bezrobotnych (do 24 lat i w wieku 25-34 lata): -niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy -wpływ emigracji zarobkowych (pomimo pracy np. w Niemczech, rejestracja w urzędach pracy) -praca młodych ludzi w szarej strefie (wyższe zarobki). W porównaniu do Polski i Wielkopolski odsetek najmłodszych bezrobotnych nie uległ istotnemu zmniejszeniu. Coraz większy udział najstarszej grupy wiekowej, która cechuje się najgorszą sytuacją na rynku pracy (brak aktualnych i wymaganych kwalifikacji, mniejsza skłonność do przekwalifikowania, zmiany zawodu oraz mała mobilność na rynku pracy).

14

15 Wyraźny spadek bezrobocia wśród osób z wykształceniem zawodowym: -Nieudana reforma edukacji i spadek liczby szkół zawodowych oraz uczniów i absolwentów ZSZ -Rozwój gospodarczy i zwiększony popyt na wykwalifikowaną siłę roboczą (głównie w budownictwie i branżach pokrewnych) -Emigracje zarobkowe polskich fachowców (polski hydraulik – niedoceniany w Polsce robi karierę na zachodzie) - Bardzo dobre i wszechstronne przygotowanie absolwentów polskich ZSZ na tle europejskich fachowców Wzrost bezrobocia wśród absolwentów liceów ogólnokształcących i szkół wyższych: -Przerost aspiracji edukacyjnych (błędne założenia reformy edukacji) -Coraz niższa jakość szkolnictwa wyższego (niektóre uczelnie prywatne) -Nadpodaż absolwentów kierunków humanistycznych z ogólnym przygotowaniem lub absolwentów liceów bez zawodu

16

17 Bardzo wysoki dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2007: 1. Wpływ podatków i opłat uzyskanych z tytułu funkcjonowania przemysłu wydobywczego i zdegradowanego środowiska naturalnego. 2. Relatywnie wysokie dochody mieszkańców – większe wpływy z tytułu podatku PIT. 3. Wpływ pozyskanych środków zewnętrznych (głównie funduszy unijnych).

18 Ale: Relatywnie niski poziom PKB w porównaniu do pozostałych aglomeracji i w zestawieniu z pkt. 1 (coraz mniejsze znaczenie przemysłu wydobywczego) i pkt.3 (brak pewnych gwarancji na możliwość wykorzystania wysokiej puli środków unijnych w kolejnych latach oraz nowelizacja Ustawy o finansach publicznych) nie skłaniają jednak do dużego optymizmu w najbliższych latach. Ponadto ewentualne załamanie w obrębie sektora paliwowo- energetycznego, który wciąż zatrudnia dużą liczbę osób może spowodować drastyczne pogorszenie sytuacji. Realnym zagrożeniem wciąż pozostaje także ogólnoświatowy kryzys gospodarczy.

19

20 Stały wzrost dochodów budżetowych gmin powiatu konińskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (tendencja ogólnokrajowa). Wyraźny wzrost dochodów budżetowych miasta wynika w dużej mierze z uzyskanych środków zewnętrznych na inwestycje (UE).

21

22 Wysoki poziom wydatków budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca świadczy o proinwestycyjnej polityce władz samorządowych regionu. Podkreśla to także duża liczba środków pozyskanych z funduszy unijnych. Pewnego rodzaju zagrożeniem są jednak nowe zapisy w Ustawie o finansach publicznych (polityka proinwestycyjna oraz wykorzystanie funduszy unijnych wiąże się ściśle z możliwością zaciągania zobowiązań finansowych przez jst).

23

24

25

26

27

28

29

30 Relatywnie niski poziom aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców to jeden z głównych czynników wpływających na sytuację gospodarczą regionu konińskiego, a jednocześnie jeden z głównych hamulców rozwoju. Wysoki odsetek zatrudnionych w sektorze publicznym, relatywnie wysokie zarobki i dobre warunki socjalne oraz pewne i stabilne zatrudnienie w sektorze paliwowo-energetycznym funkcjonujące przez długie lata, to czynniki blokujące inicjatywę gospodarczą mieszkańców do dziś. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które w najbardziej rozwiniętych krajach stanowią ponad 95% wszystkich przedsiębiorstw mają największy wpływ na generowanie miejsc pracy oraz wzrost PKB. Ogromne znaczenie zmiany postaw wśród młodych ludzi oraz szerokie wykorzystanie jednej z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, jakim jest dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

31

32

33

34

35

36

37


Pobierz ppt "13 porównywalnych aglomeracji: - Struktura administracyjna (powiat grodzki i powiat ziemski) - Zbliżona liczba mieszkańców - W zdecydowanej większości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google