Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parlament Europejski Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parlament Europejski Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Parlament Europejski Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego

3 Parlament Europejski Początki sięgają 1952r., kiedy na mocy traktatu rzymskiego powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Zmiana nazwy na Parlament Europejski – 30 marca 1962 Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się 7 i 10 czerwca 1979r.

4 PE - uprawnienia Początkowo PE był głównie organem doradczym i konsultacyjnym Kolejne traktaty (Jednolity Akt Europejski – 1987r., Traktat z Maastricht – 1992r., Traktat z Amsterdamu – 1997r.) dodawały kolejne uprawnienia, które zwiększały uprawnienia PE zwłaszcza legislacyjne i budżetowe Traktat z Lizbony zwiększa kompetencje PE zwłaszcza w procesie legislacyjnym

5

6

7

8

9 Posłowie 785 posłów, wybranych w 27 Państwach Członkowskich (Polska 54) Ordynacja wyborcza: Każde Państwo Członkowskie określa własną ordynację wyborczą, lecz stosuje identyczne zasady demokratyczne, to jest prawo do głosowania w wieku 18 lat, równość płci i tajność głosowania. Miejsca są podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego kraju: maksymalnie 99 a minimalnie - 5

10 Posłowie – miejsce pracy Poseł europejski dzieli swój czas pracy między Brukselę, Strasburg i swój okręg wyborczy. W Brukseli uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych, grup politycznych, dodatkowych posiedzeniach plenarnych W Strasburgu bierze udział w dwunastu sesjach plenarnych. Poseł europejski musi oczywiście poświęcać swój czas również na działania w swoim okręgu wyborczym.

11 Kalendarz Prac PE – I połowa 2008r.

12

13

14 Grupy polityczne Posłowie są członkami grup politycznych, Do grup wstępują bez względu na narodowość, w zależności od poglądów politycznych. Obecnie w Parlamencie Europejskim istnieje 7 grup politycznych. W sali posiedzeń plenarnych miejsca są przydzielane posłom w zależności od ich przynależności politycznej, od lewej strony do prawej, po uzyskaniu zgody przewodniczących grup. Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba 20 posłów reprezentujących co najmniej jedną piątą Państw Członkowskich.

15 Grupy polityczne 1.Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokracji) i Europejskich Demokratów 2.Grupa Socjalistyczna 3.Grupa Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 4.Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 5.Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie 6.Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica 7.Grupa Niepodległość/ Demokracja

16 Kluczowe dyrektywy dla polskiego biznesu

17 Dyrektywa Usługowa (obecnie na etapie implementacji) Eliminacja bariery na rynku usług UE Liberalizacja w zakresie zakładania przedsiębiorstw usługowych i świadczenia usług Eliminacja ponad 40 istniejących barier i uproszczenie ponad 60 procedur

18 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej Zezwolenia Nie dyskryminujące danego usługodawcy Uzasadnione obiektywnie przez nadrzędny interes państwa Proporcjonalne Precyzyjne i jednoznaczne Obiektywne Uproszczenie procedur administracyjnych Pojedyncze Punkty Kontaktowe Prawo do informacji Procedury realizowane drogą elektroniczną

19 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej Wymagania zakazane Dotyczące obywatelstwa usługodawcy, jego personelu, udziałowców, zamieszkania Nakaz posiadania miejsca wykonywania działalności gospodarczej w więcej niż jednym Państwie Członkowskim lub wpisu do rejestru Obowiązek dostarczenia gwarancji finansowej

20 Korzyści Od 600 tysięcy do 2,5 miliona nowych miejsc pracy w Europie! (Copenhagen Economics Institute) Wartość dodana w odniesieniu do sektora usług: wzrośnie o 33 mld euro – 1,1%

21 EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio od 8.10.2004 roku, normy uzupełniające mogą być wydane w terminie późniejszym. W Polsce uchwalono 4 marca 2005 roku ustawę o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczy i spółce europejskiej, weszła ona w życie 18 maja 2005 roku.

22 EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA Główne założenia : kapitał nie może być niższy niż 120 000 euro spółka może powstać poprzez : fuzję spółek akcyjnych utworzenie grupy kapitałowej utworzenie spółki zależnej przekształcenie spółki akcyjnej

23 Główne założenia : Główne założenia : zmniejszenie kosztów i problemów prawnych, psychologicznych i podatkowych ułatwienia w tworzeniu i zarządzaniu spółkami o zasięgu europejskim, bez przeszkód wynikających z różnic i ograniczeń w terytorialnym zakresie stosowania krajowego prawa spółek

24 Rozporządzenie o ustanowieniu postępowania w sprawie drobnych roszczeń Roszczenie do kwoty 2000 EURO Rozporządzenie zostało przyjęte przez Parlament Europejski oraz Radę w dniu 11.07.2007 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009, z wyłączeniem artykułu 25 (o informacjach dotyczących jurysdykcji, środkach przekazu i odwołań które musza być przedstawione przez kraj członkowski, których zapisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008).

25 Rozporządzenie o ustanowieniu postępowania w sprawie drobnych roszczeń Główne postanowienia rozporządzenia: wnoszący skargę będzie miał prawo wybrania pomiędzy procedurą "krajową a nowym postępowaniem europejskim. Sąd jest zobowiązany do wydania orzeczenia w ciągu maksimum 6 miesięcy od wniesienia sprawy natychmiastowa skuteczność orzeczenia bez względu na ewentualne środki odwoławcze

26 Rozporządzenie o ustanowieniu postępowania w sprawie drobnych roszczeń Bezwzględna uznawalność orzeczenia w innych państwach członkowskich. Sądy zagraniczne nie będą miały możliwości zgłaszania sprzeciwu co do uznania wyroku. Ustanowienie postępowania pisemnego jako reguły oraz brak obowiązku reprezentowania stron przez adwokatów. Nowe środki dowodowe (e-mail, faks, telefon)

27 Rozporządzenie ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Rozporządzenie weszło w życie 31.12.2006, natomiast ma stosować się je od dnia 12 grudnia 2008 roku z wyłączeniem artykułów 28,29,30,31 które ma się stosować od dnia 12 czerwca 2008 roku. Artykuły te mówią o : informacjach o kosztach doręczenia i wykonania (art.28), o informacjach na temat właściwości, procedur ponownego badania nakazu, form komunikacji i języków (art.29), zmianie załączników (30), o komitecie (art.31).

28 Rozporządzenie ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Ustanowienie nowego, ułatwionego postępowania sądowego w przypadkach bezsporności roszczenia Wprowadzenie szybkiej, ujednoliconej procedury stosowanej w całej Unii Uznawalność egzekwowalność nakazów na całym terytorium UE bez dodatkowych procedur weryfikacyjnych w poszczególnych państwach

29 Rozporządzenie EURO 5 (swoboda dostępu do informacji zw. z naprawami pojazdów) Ustandaryzowanie i ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji w zakresie napraw pojazdów Opracowanie definicji informacji związanych z naprawami oraz ustanowienie pełnej listy taki informacji Kluczowa regulacja dla firm naprawczych, serwisowych oraz producentów części.

30 Rozporządzenie EURO 5 (swoboda dostępu do informacji zw. z naprawami pojazdów) Rozporządzenie weszło w życie 02/07/2007 roku. Stosowane może być jednak od 03/01/2009 z wyłączeniem artykułu 10 (1) (o homologacji), art.12 (zachętach finansowych), które mogą być stosowane od 02/07/2007

31 Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim Parlament Europejski zdecydował się na otwarcie krajowych rynków kredytów konsumenckich, czego konsekwencją będzie wzmocnienie konkurencji zapewniającej jednocześnie ochronę interesów konsumentów i kredytodawców. Z apisami dyrektywy objęte będą umowy o kredyt konsumencki o wartości od 200 do 75 000 euro, z wyłączeniem kredytów hipotecznych i kredytów na rachunku bieżącym, oraz transakcje dokonywane za pomocą kart debetowych

32 Co się zmieni? konsumenci uzyskają prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej w swoim lub innym kraju członkowskim UE, a także dostęp do produktów bankowych dostępnych w innych krajach UE w reklamach kredytów muszą być zawarte realne informacje na temat stopy procentowej oraz wszelkich opłatach stanowiących całkowity koszt kredytu.

33 Co się zmieni? kredytodawca będzie zobowiązany do przekazywania potencjalnemu klientowi wszystkich informacji potrzebnych do podjęcia odpowiedzialnej decyzji klient będzie mógł porównać różne oferty dzięki standardowemu europejskiemu arkuszowi informacyjnemu

34 Co się zmieni? Co się zmieni? kredytobiorca będzie mógł w terminie 14 dni odstąpić od umowy klient będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu, a kredytodawca prawo do sprawiedliwej i obiektywnie uzasadnionej rekompensaty za ewentualne koszty bezpośrednio związane z przedterminową spłatą kredytu, pod warunkiem, że przedterminowa spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała

35 Small Business Act Ogłoszony w czerwcu CEL: stworzenie środowiska przyjaznego dla MŚP między innymi poprzez promowanie przedsiębiorczości (10 zasad, które mają służyć jako wskazówki przy tworzeniu i wdrażaniu polityk) oraz propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych

36 10 zasad: 1.Tworzenie środowiska przyjaznego przedsiębiorczości 2.Zapewnienie, iż bankructwo nie musi oznaczać końca dla uczciwych MŚP 3.Tworzenie zasad w myśl motta : Myśl przede wszystkim o małych 4.Administracja publiczna odpowiadająca na potrzeby MŚP 5.Przystosowanie polityk publicznych do potrzeb MŚP: ułatwienie udziału MŚP w przetargach publicznych oraz lepsze wykorzystanie pomocy publicznej 6.Ułatwienie dostępu MŚP do środków finansowych 7.Pomoc MŚP, tak aby mogły korzystać ze wspólnego rynku 8.Promocja podnoszenia umiejętności i innowacji przez MŚP 9.Umożliwienie MŚP wykorzystania wyzwań środowiska i przekształcenia ich w nowe możliwości rozwoju 10.Zachęcanie oraz wspieranie MŚP tak aby były w stanie korzystać ze rynkowych wzrostów

37 SBA - Propozycje legislacyjne 1.Europejska Spółka Prywatna 2.Rozporządzenie o zwolnieniach w pomocy publicznej 3.Dyrektywa o zredukowanych stawkach VAT 4.Poprawki do Dyrektywy o późnych płatnościach (spodziewana jest w 2009r.) 5.Propozycja legislacyjna zmierzająca do zmodernizowania, uproszczenia i zharmonizowanie istniejących zasad dot. fakturowania usług VAT

38 Europejska Spółka Prywatna Uproszczenie prawnych ram dla zakładania i prowadzenia biznesu Pozwala przedsiębiorstwom na założenie ESP stosując te same proste i elastyczne zasady we wszystkich państwach członkowskich ESP nie jest ograniczona tylko do spółek prowadzących działalność transgraniczną Wymagany kapitał zakładowy 1 EURO Ograniczy koszty zakładania przedsiębiorstw oraz prowadzenia przedsiębiorstw

39 Rozporządzenie o zwolnieniach w pomocy publicznej Wyłączy z obowiązku wcześniejszej notyfikacji pewne kategorie pomocy publicznej Umożliwi przyznanie pomocy publicznej MŚP (od 7,5% do 10% dla średnich przedsiębiorstw i 15% do 20% dla małych przedsiębiorstw) Stworzy korzyści dla MŚP, jeśli chodzi o pomoc na cele szkoleniowe, rozwojowe, badania i ochronę środowiska. KE ma opublikować wskazówki jak najlepiej korzystać z tych regulacji.

40 Pozostałe propozycje Dyrektywa o zredukowanych stawkach VAT -da państwom członkowskim opcję zastosowania zredukowanej stawki VAT na usługi świadczone lokalnie, które są głównie dostarczane przez MŚP Poprawki do Dyrektywy o późnych płatnościach– ma wprowadzić gwarancję, iż MŚP otrzymają swoje płatności w ciągu 30 dniu Propozycja legislacyjna zmierzająca do zmodernizowania, uproszczenia i zharmonizowanie istniejących zasad dot. fakturowania usług VAT

41 Małe i średnie przedsiębiorstwa – gdzie szukać informacji? Europejski portal dla małych i średnich przedsiębiorstw (polska wersja językowa!) http://ec.europa.eu/enterprise/sme/about_ pl.htm http://ec.europa.eu/enterprise/sme/about_ pl.htm Informacje m.in. o: polityce wobec MŚP w Europie, unijnych funduszach dla MŚP, unijnym przedstawicielu ds. MŚP, usługach wsparcia dla przedsiębiorstw w Europie, promowaniu przedsiębiorczości, wspólnym rynku itd.

42 Małe i średnie przedsiębiorstwa – gdzie szukać informacji? Enterprise Europe Network Sieć punktów kontaktowych udzielająca informacji i porad firmom (zwłaszcza MŚP), m.in. w zakresie: Możliwości rynkowych Europejskiego prawodawstwa Wyszukiwania partnerów biznesowych Informacji o przetargach Rozwoju zdolności badawczych i innowacyjnych MŚP Zaangażowania MŚP w proces

43 Gdy mam problem… SOLVIT – jest internetową siecią rozwiązywania problemów, w ramach której Państwa Członkowskie UE współpracując dążąc do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej Biuro Porad dla Obywatela (Citizen Signpost Service)- jest to ogólnoeuropejski serwis udzielający obywatelom informacji dotyczących konkretnych sytuacji, w jakich się znaleźli, oraz porad w zakresie praw obowiązujących na Rynku Wewnętrznym. W stosownych przypadkach Biuro Porad kieruje obywateli do innych organów lub instytucji (na szczeblu likalnym, krajowym lub europejskim), które powinny być w stanie rozwiązać ich preoblemy

44 Gdy chcesz by Twój głos był słyszalny Europejski Panel Testów Biznesowych – forum za pośrednictwem, którego KE zbiera opinie przedsiębiorstw na temat przygotowywanych przez nią propozycji legislacyjnych lub inicjatyw, które mogą mieć wpływ na biznes W Polsce krajowym koordynatorem jest Ministerstwo Gospodarki

45 Małgorzata HANDZLIK Poseł do Parlamentu Europejskiego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Parlament Europejski Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google