Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Praktyczne aspekty implementacji SEPA w Polsce Warszawa, 15-16 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Praktyczne aspekty implementacji SEPA w Polsce Warszawa, 15-16 października."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Praktyczne aspekty implementacji SEPA w Polsce Warszawa, 15-16 października 2007 r. MinisterstwoFinansów Wpływ Dyrektywy o usługach płatniczych na polski system płatniczy

2 Dyrektywa o usługach płatniczych MinisterstwoFinansów 1 grudnia 2005 r. – przyjęcie przez Komisję Europejską projektu Nowe Ramy Prawne dla Płatności (tzw. NLF) Styczeń 2006 r. – rozpoczęcie prac w Radzie UE przez Prezydencję Austriacką 12 września 2006 r. - Raport ECON w sprawie projektu Dyrektywy 27 marca 2007 r. – przyjęcie dyrektywy przez Ministrów Finansów państw członkowskich UE 24 kwietnia 2007 r. – przyjęcie dyrektywy przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu.

3 Dyrektywa o usługach płatniczych – obecny stan prac MinisterstwoFinansów Tłumaczenia na języki narodowe, Oczekiwanie na formalne przyjęcie przez Radę UE i podpis Przewodniczącego PE, Publikacja w Official Journal – przełom X/XI 2007 r., Termin implementacji do krajowych porządków prawnych państw członkowskich – 1 listopada 2009 r., Tzw. warsztaty implementacyjne – początek stycznia 2008 r.

4 Cele i założenia Dyrektywy MinisterstwoFinansów Usunięcie barier dla transgranicznych produktów SEPA, Zwiększenie konkurencji pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi płatnicze, Umożliwienie STP, Zwiększenie zaufania konsumentów do nowoczesnych instrumentów płatniczych, Pełna harmonizacja przepisów prawnych na szczeblu unijnym dotyczących usług płatniczych, Minimum regulacji – maksimum samoregulacji.

5 Najważniejsze kwestie uregulowane Dyrektywą MinisterstwoFinansów Zamknięty katalog podmiotów świadczących usługi płatnicze (PSP); Instytucja płatnicza: – wymogi kapitałowe, – udzielanie kredytów, – wyłączenia; Umowa o usługę płatniczą; Wykonanie transakcji płatniczych.

6 Dostawcy usług płatniczych MinisterstwoFinansów Zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do świadczenia usług płatniczych: – instytucje kredytowe, – instytucje pieniądza elektronicznego, – podmioty świadczące żyro pocztowe, – instytucje płatnicze, – Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne (w ograniczonym zakresie) – państwa członkowskie i ich władze lokalne lub regionalne (w ograniczonym zakresie).

7 Instytucja płatnicza MinisterstwoFinansów Ograniczenie formy prawnej do osoby prawnej, Obowiązek uzyskania zezwolenia wydanego przez właściwy organ nadzoru na świadczenie i wykonywanie usług płatniczych na terytorium całej Wspólnoty, Obowiązek wpisu do rejestru instytucji płatniczych prowadzonego przez właściwy organ nadzoru.

8 Wymogi kapitałowe dla instytucji płatniczej - kapitał zakładowy MinisterstwoFinansów 20.000 EUR dla podmiotów świadczących usługę przekazu pieniężnego (money remittance) 50.000 EUR dla podmiotów świadczących płatności mobilne (m-payments) 125.000 EUR dla podmiotów świadczących pozostałe rodzaje działalności płatniczych określonych w załączniku do Dyrektywy.

9 Wymogi kapitałowe dla instytucji płatniczej - kapitał bieżący MinisterstwoFinansów Trzy sposoby obliczania kapitału bieżącego: Sposób A: 10% nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim; Sposób B: oparty na kwocie wykonanych transakcji płatniczych; Sposób C: wzorowany na wskaźnikach zawartych w Dyrektywie 2006/48/EC (tzw.CRD).

10 Udzielanie kredytów przez instytucję płatniczą MinisterstwoFinansów Możliwość udzielania kredytów przez instytucję płatniczą działającą w ramach jednolitego paszportu tylko wtedy gdy: -kredyt ma charakter pomocniczy i związany jest ściśle ze świadczeniem usług płatniczych; -zwrot kwoty kredytu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, bez możliwości przedłużenia, -kredyt nie jest udzielany ze środków przyjętych od klientów w celu wykonania usług płatniczych.

11 Wyłączenia MinisterstwoFinansów Państwa członkowskie na etapie implementacji mogą zdecydować o wyłączeniu całości lub część zapisów Tytułu II Dyrektywy dotyczącego instytucji płatniczej w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, których średnia kwota transakcji z poprzednich 12 miesięcy nie przekracza 3 mln EUR miesięcznie. Podmioty te powinny być traktowane jak instytucje płatnicze. Zakaz korzystania z zasady jednolitej licencji przez podmioty wyłączone.

12 Umowa o usługę płatniczą MinisterstwoFinansów Umowa uregulowana w Tytule III Dyrektywy. Strony umowy o usługę płatniczą: – Dostawca usług płatniczych – Konsument – Przedsiębiorstwo – na postawie swobody umów – Mikroprzedsiębiorstwo – w zależności od woli ustawodawcy krajowego na etapie implementacji Dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

13 Umowa o usługę płatniczą MinisterstwoFinansów Obowiązek informacyjny ze strony dostawców usług płatniczych: - Przed związaniem użytkownika usług płatniczych umową o usługę płatniczą, - Po wykonaniu transakcji płatniczej: obowiązek informacyjny dostawcy usług płatniczych płatnika wobec swojego klienta, obowiązek informacyjny dostawcy usług płatniczych odbiorcy transakcji płatniczej wobec swojego klienta. Jednolite zasady dotyczące wypowiedzenia umowy o usługę płatniczą.

14 Wykonanie transakcji płatniczej MinisterstwoFinansów Jednolite zasady dotyczące wykonania usługi płatniczej (Tytuł IV Dyrektywy): Określenie sposobu wyrażania zgody na wykonanie transakcji płatniczej i jej cofnięcia Wprowadzenie zasad dot. odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze Określenie zasad odpowiedzialności za nieuprawnione użycie instrumentu płatności,

15 Wykonanie transakcji płatniczej – c.d. MinisterstwoFinansów Możliwość ubiegania się o refundacje wykonanych transakcji płatniczych, Określenie momentu przyjęcia transakcji płatniczej do realizacji, Zasady dotyczące odwołania transakcji płatniczej, Zakaz potrąceń z kwoty transakcji, Maksymalny czas wykonania transakcji płatniczej (zasada d+1), Określenie zasad dot. dostępności środków na rachunku płatniczym, Zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatniczej (tzw. end-to-end liability).

16 Najważniejsze skutki PSD dla polskiego systemu płatniczego MinisterstwoFinansów Zwiększenie konkurencji poprzez wprowadzenie nowej kategorii podmiotów świadczących usługi płatnicze, Nowa umowa nazwana – umowa o usługę płatniczą, Wymogi informacyjne dla dostawców usług płatniczych, Jednolite zasady dotyczące wykonania usługi płatniczej.

17 Skutki PSD dla polskiego systemu płatniczego –c.d. MinisterstwoFinansów Objęcie nowym reżimem prawnym podmiotów świadczących szeroki zakres usług płatniczych (międzynarodowe przekazy pieniężne, wpłaty na rachunki bankowe, wydawanie kart płatniczych, rozliczenie kart płatniczych, płatności mobilne, płatności internetowe). Konieczności dokonania zmian legislacyjnych – m.in.: Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa Prawo bankowe, Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źr ó deł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

18 Harmonogram prac implementacyjnych MinisterstwoFinansów Powołanie Grupy Roboczej do spraw usług płatniczych w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego działającej przy Ministrze Finansów, Pierwsze spotkanie grupy – 5 października 2007 r., Seria 3-4 spotkań poprzedzających przygotowanie projektu aktu prawnego implementującego do krajowego systemu prawnego zapisów Dyrektywy, Marzec 2008 r. (?) - przekazanie projektu do konsultacji międzyresortowych i sektorowych.

19 Dziękuję za uwagę MinisterstwoFinansów Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Tel. 022 694 54 30 malgorzata.sawicka@mofnet.gov.pl


Pobierz ppt "Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Praktyczne aspekty implementacji SEPA w Polsce Warszawa, 15-16 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google