Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu W 2011 roku, w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podejmuje realizację sześciu zadań: Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej Specjalistyczne doradztwo dla ops i pcpr Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnych Rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej Prowadzenie badań i analiz z zakresu polityki społecznej Budżet przewidziany dla realizacji tych zadań wynosi 5 300 000 zł

2 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu SZKOLENIA Ofertę szkoleniową kierujemy do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli innych służb społecznych działających na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z terenu Wielkopolski Planujemy przeszkolić 1000 osób w ramach 2000 miejsc szkoleniowych W tym roku proponujemy szkolenia zarówno 3 dniowe jak i dłuższe, obejmujące kilka zjazdów. Wzorem lat ubiegłych uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz będą mieli zagwarantowane całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz z Poznania do miejsca szkolenia i z powrotem.

3 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń obejmować będzie następujące zakresy: 1.Finansowe zarządzanie projektem systemowym ops/pcpr. 2.Przygotowanie, zakres, realizatorzy strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem problemów osób niepełnosprawnych. 3.Zarządzanie: instytucją, ryzykiem, zmianą i równością. 4.Prawo i administracja - procedury administracyjne, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych. 5.Kontraktowanie w pracy socjalnej. 6.Praca socjalna – w tym z osobą niepełnosprawną – w placówkach stacjonarnego pobytu. 7.Organizowanie społeczności lokalnej. 8.Interwencja kryzysowa. 9.Mediacje rodzinne. 10.Superwizja w pracy socjalnej. 11.Streetworking w pracy socjalnej. 12.Meneger ekonomii społecznej. 13.Kurs samoobrony. 14.Kurs interpersonalny.

4 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu DORADZTWO Wsparciem w ramach doradztwa objętych zostanie 200 instytucji pomocy i integracji społecznej. W tym roku tematem przewodnim doradztwa będzie: – tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – współpraca ops i pcpr z powiatowymi urzędami pracy Odbędzie się cykl spotkań i warsztatów. Wykorzystane zostanie internetowe Forum Wymiany Doświadczeń. Doradztwo świadczone będzie również pisemnie, telefonicznie lub mailowo. Zaplanowano dwa wyjazdy studyjne promujące dobre praktyki z terenu Wielkopolski.

5 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Prowadzenie BADAŃ i ANALIZ z zakresu polityki społecznej W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie z zakresu polityki społecznej wynikające z przyjętej Strategii Polityki Społecznej dla województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. W 2011 r. planuje się badanie dotyczące inwentaryzacji/monitoringu problemów społecznych i grup ryzyka w Wielkopolsce, z którego wynikać będą wnioski i rekomendacje do podjęcia pogłębionych badań w 3 wybranych obszarach/grupach społecznych. Upowszechnianie rezultatów badań odbywać się będzie poprzez zorganizowanie konferencji, wydanie publikacji oraz na stronie www ROPS.

6 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Wspieranie rozwoju EKONOMII SPOŁECZNEJ Przygotowany zostanie Plan działania na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie: a)Ekonomia Społeczna ma być istotnym narzędziem aktywizacji lokalnej, mającym pobudzać społeczności lokalne do podejmowania oddolnych działań z wykorzystaniem własnego potencjału, b)Ekonomia Społeczna ma kierunkować rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie narzędzi finansowych, doradczych i szkoleniowych wspierających Podmioty Ekonomii Społecznej, c)Prowadzone będą działania informacyjne i promocyjne zwiększające świadomość mieszkańców Wielkopolski o roli, znaczeniu i możliwościach jakie daje Ekonomia Społeczna.

7 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Przewiduje się następujące etapy pracy nad Planem działań: a) ewaluacja dotychczas realizowanych działań na rzecz Ekonomii Społecznej, b) opracowanie założeń do planu oraz ich konsultacje społeczne, c) analiza założeń planu pod kątem realizacji polityki regionalnej, d) opracowanie projektu planu i poddanie go konsultacjom społecznym zakończone zostanie w 2012 r. Organizowane będą również wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządowych i innych instytucji działających w obszarze polityki społecznej oraz Targi Ekonomii Społecznej.

8 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu KAMPANIE PROMOCYJNO – INFORMACYJNE W 2011 r. kampania promocyjno-informacyjna przebiegać będzie pod hasłem: "Aktywność sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Podejmowane w projekcie działania odnosić się będą do promowania idei - wolontariatu - wolontariatu 50+ - Ekonomii Społecznej Realizowana będzie również promocja POKL i projektu systemowego ROPS Zorganizowane zostaną: - konferencje, - reportaże telewizyjne, - sonda wśród Wielkopolan, - akcja plakatowa.

9 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Rozwój DIALOGU i PARTNERSTWA publiczno-społecznego W ramach tego zadania podejmowane będą działania na rzecz: a) osób niepełnosprawnych b) aktywizowania społeczności lokalnych c) wdrażania Strategii Polityki Społecznej dla woj. wielkopolskiego d) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 50+

10 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział Funduszy Unijnych tel. (61) 856 73 30 (szkolenia) pokl@rops-wielkopolska.poznan.pl tel. (61) 856 73 27 (doradztwo) doradcy@rops-wielkopolska.poznan.pl integracja@rops-wielkopolska.poznan.pl tel. (61) 856 73 14 (koordynator projektu) http://www.rops-wielkopolska.poznan.pl http://www.rops-wielkopolska.poznan.pl/program


Pobierz ppt "Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google