Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.) Typy projektów. w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.) Typy projektów. w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów:"— Zapis prezentacji:

1 Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.) Typy projektów. w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie. Grupy odbiorców. w ramach realizacji typu projektu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, wsparciem mogą zostać objęte: instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, partnerzy społeczni i gospodarczy

2 Czas na marzenia. Dialog i partnerstwo w powiecie malborskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Numer i nazwa Działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Numer i nazwa Poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Termin Realizacji: 1.07.2008 – 30.06.2009

3 Cele projektu: integracja przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych zmierzająca do zawiązania trwałego Partnerstwa, uaktywnianie lokalnych podmiotów na rzecz współdziałania w rozwiązywaniu problemów społecznych w Powiecie Malborskim, rozwój dialogu społecznego, współpraca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, zmniejszanie rozwarstwienia społecznego.

4 Działania

5 Działanie I Kampania promocyjno–informacyjna realizowana pod hasłem Czas na marzenia

6 dotarcie z informacją o projekcie do instytucji pomocy społecznej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz lokalnej społeczności ulotki, plakaty oraz gadżety reklamowe konferencji inauguracyjnej (założenia, cele i działania projektu) konkurs na logo utworzonego Partnerstwa realizowany pod hasłem kampanii nagrodą w konkursie będzie 6 m-czny staż w utworzonym w ramach projektu Punkcie ogłoszenia w lokalnej prasy oraz Internecie specjalna strona projektu (www.marzenia.malbork.pl) konferencja zamykająca projekt rozstrzygniecie konkursu oraz prezentacja złożonych prac

7 Działanie II Budowa Partnerstwa I

8 Organizacja dla 15 reprezentantów instytucji objętych wsparciem Szkolenia pod hasłem Wspólnymi siłami składać się będzie z trzech warsztatów: Warsztat I: Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie, Warsztat II: Ekonomia społeczna, Warsztat III: Budujemy partnerstwo.

9 Warsztat I: Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie: znaczenie partnerstwa społecznego, czynniki sukcesu i trwałość partnerstwa, modele lokalnego partnerstwa, osobowość prawna partnerstwa, finansowanie, określanie struktur, podejmowanie decyzji, monitorowanie i ewaluacja, potencjalne ograniczenia i niebezpieczeństwa partnerstwa, tworzenie lokalnych strategii.

10 Warsztat II: Ekonomia społeczna: aspekty prawne związane z ekonomią społeczną, organizacjami pozarządowymi i rynkiem pracy, aspekty praktyczne ekonomii społecznej, aspekty związane ze współpracą, kreatywne i twórcze metody podchodzenia do rozwiązywania problemów społecznych.

11 Warsztat III: Budujemy partnerstwo: określenie misji i celów partnerstwa, struktura organizacyjna i analiza SWOT Partnerstwa, umowa partnerska, planowanie działania Partnerstwa.

12 Zawiązanie partnerstwa wytypowanie listy partnerów wybór lidera praca nad umową partnerską (wstępnie opracowaną podczas warsztatu III) podpisanie umowy (przez co najmniej 10 z 15 instytucji uczestniczących) partnerstwo będzie miało charakter otwarty i nie będzie naruszało autonomii instytucji

13 Powiatowy Punkt Aktywizacji, Integracji i Współpracy biuro partnerstwa i platforma dobrej współpracy rekrutacja dbanie o terminową i efektywną realizację zadań, sprawozdawczość promocja organizacja konferencji wybór wykonawców organizacja spotkań upowszechnianie wypracowanych planów diagnoz itp. wdrażanie wytyczonych na etapie V działań gromadzenie danych dotyczących projektu – dane pierwotne (ankiety, obserwacje, wywiady), dane wtórne (dokumentacja projektu),

14 Działania w ramach partnerstwa zdefiniowanie lokalnych problemów i możliwości ich rozwiązania ustalanie kierunków działań Partnerstwa podjęcie konkretnych inicjatyw na rzecz powiatu i jego mieszkańców wspieranie proaktywizującego modelu pomocy społecznej

15 Zasoby projektu sprawdzona trójpoziomowa struktura zarządzania (poziom strategiczny, zarządzający, merytoryczny) dodatkowa kadra wykwalifikowani trenerzy bieżąca ewaluacja prowadzona, przez zewnętrznego eksperta (monitoring, kontrola) dobre zaplecze techniczne projektodawcy

16 Rezultaty długofalowe rozwój dialogu społecznego rozwój zasobów ludzkich wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej zwiększanie spójności społecznej zmniejszanie rozwarstwienia społecznego upowszechnienie UE jako instytucji współfinansującej inicjatywy lokalne wspieranie proaktywizującego modelu pomocy społecznej pobudzanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od pomocy upowszechnienie idei pracy socjalnej wspieranie wolontariatu na rzecz wykluczonych społecznie wpieranie inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość podejmowanie działań rozwijających demokrację pobudzanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od pomocy,


Pobierz ppt "Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.) Typy projektów. w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google