Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY WYZWANIA PRACODAWCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY WYZWANIA PRACODAWCY"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 RYNEK PRACY 2011 - WYZWANIA PRACODAWCY
Dr Andrzej Kalisz – Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska r., Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Agenda Prognozy dla polskiej gospodarki na 2011r.
Prognozy rynku pracy na 2011r. Ocena pracodawców Oceny i postawy pracowników Podstawowe wyzwania pracodawców Presja płacowa Pozapłacowe oczekiwania pracowników Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów rynku pracy Otwarcie rynku pracy w Niemczech i Austrii Podsumowanie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4 PROGNOZY DLA POLSKIEJ GOSPODARKI
NA 2011 R. Rok 2011 w opinii polskich i zagranicznych analityków zapowiada się optymistycznie. Prognozy dotyczące polskiej gospodarki są wkomponowane w optymistyczne przewidywania dla gospodarki całej Unii, a w szczególności gospodarki Niemiec. Na rok 2011 przypada szczyt wydatkowania środków unijnych. Udział inwestycji publicznych sięgnie 7% PKB (dwukrotnie wyższy, niż średnio). Program budowy infrastruktury (w tym tych zawiązanych z EURO 2012) będzie kołem napędowym gospodarki w 2011r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5 PROGNOZY DLA POLSKIEJ GOSPODARKI
NA 2011 R. Istotnym elementem wzrostu będzie utrzymujący się wysoki popyt wewnętrzny związany z ożywieniem rynku pracy i ożywieniem akcji kredytowej. Poprawa rentowności przedsiębiorstw. Wzrost poziomu inwestycji zagranicznych do około 11 mld Euro. Kluczowym czynnikiem warunkującym potencjał rozwojowy kraju, konkurencyjność oraz innowacyjność polskiej gospodarki będzie kapitał ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Prognozowane wskaźniki gospodarcze
PKB: powyżej 4% (rok 2010: 3,8%) Inflacja: 3,3% (rok 2010: 2,7%) Wzrost płacy realnej: 2% Wzrost zatrudnienia: 2,8% Bezrobocie na koniec 2011: 9,9% (luty 2011: 13,2%) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7 PROGNOZY RYNKU PRACY NA 2011R.
Badania przeprowadzone przez Antal Global Snapshot wskazują na poprawiającą się sytuację rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Ocena pracodawców Prawie połowa (48%) pracodawców deklaruje potrzebę zatrudnienia nowych pracowników, a tylko 10% konieczność zwolnień. Ponad połowa badanych pracodawców odnotowała straty ze względu na brak odpowiednich pracowników (szczególnie trudno pozyskać inżynierów, specjalistów IT, handlowców, finansistów, kierowników projektów. Szczególną grupą deficytową są pracownicy wykonawczy w zawodach technicznych. Kształcenie zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Ocena pracodawców Wielu pracodawców przyznaje się do pochopnych decyzji dotyczących redukcji zatrudnienia w okresie spowolnienia gospodarczego. Pracodawcy nie mogą już liczyć na długotrwałą lojalność pracowników. Zagrożenia wynikające z otwarcia rynku pracy Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Ocena pracowników Wzrost optymizmu wobec własnych szans na rynku pracy. Otwartość na zmianę pracodawcy w przypadku znalezienia czy otrzymania oferty pracy. Na zmianę pracodawcy gotowych jest niemal 70% pracowników ( populacja badanych- 8 tys. osób). Aż 55% ankietowanych pracowników zamierza w 2011 roku zmienić pracę, 24% „być może”, a jedynie 16% zdecydowanie nie ma takich planów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Ocena pracowników Gotowość do zmiany pracodawcy skorelowana jest z wiekiem: lat: 27% lat: 49% Pow. 40 lat: 16% Pow. 50 lat: 4% Po okresie ograniczenia bądź braku podwyżek wynagrodzeń związanych z kryzysem niemal 3 na 4 zatrudnionych oczekuje zwiększenia wynagrodzenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wyniki badań pozwalają coraz odważniej mówić o „rynku pracownika”, przynajmniej w wybranych zawodach. Lojalność pracownika ma coraz wyższą cenę, a wierność firmie nie jest już postawą wysoko cenioną przez samych pracowników. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 PODSTAWOWE WYZWANIA PRACODAWCÓW
W 2011R. Presja płacowa Brak reakcji firm na presję płacową, połączony z własną wysoką oceną szans na rynku pracy przez samych pracowników może wpłynąć na: Zwiększenie liczby osób aktywnie poszukujących pracy, gotowych do odejścia z firmy, Obniżenie efektywności pracy tych, którzy pozostają, Trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Konieczność uzyskania consensusu, pozwalającego na zaspokojenie oczekiwań pracowników z jednoczesnym zachowaniem bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Pozapłacowe oczekiwania pracowników
Atrakcyjne wynagrodzenie, choć wciąż najważniejsze, nie wystarcza już do skutecznego motywowania i utrzymania efektywność już zatrudnionych, ani do pozostania wartościowych pracowników i związania ich z przedsiębiorstwem. Równowaga pomiędzy aktywnością zawodową, a życiem prywatnym (Work- Life Balance). Pokolenie Y Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Czego Y-ki oczekują od pracodawcy?
Dobrego wizerunku pracodawcy; Możliwości rozwoju; Nowoczesnych narzędzi pracy; Wyzwań; Wpływu na kształt firmy; Swobody działania; Jasno określonej ścieżki kariery; Możliwości kreowania nowych pomysłów i wdrażania zmian; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Czego Y-ki oczekują od pracodawcy?
Partnerstwa (przełożony- podwładny; przełożony- współpracownicy); Jasnego systemu wynagrodzeń; Przyjaznej atmosfery w pracy; Dynamizmu i różnorodności; Równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym; Szacunku dla nich i dla ich czasu; Uczciwości i szczerości; Częstej i obiektywnej oceny ich pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Employer Branding Budowanie wizerunku pracodawcy jest jednym z podstawowych zadań i wyzwań pracodawcy. Wizerunek pozwala zatrzymać w firmie najbardziej wartościowych i pozyskiwać z rynku pracy nowych pracowników. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów rynku pracy
Aktywność zawodowa: kobiet 49% mężczyzn 65% Przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę: W Polsce: W Unii: Kobiety: 57 lat 60 lat Mężczyźni: 61 lat 62 lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Demografia Szacuje się, że Europa będzie jedynym regionem w świecie, gdzie tempo wzrostu liczby ludności będzie ujemne i wyniesie -0,28% , a współczynnik osób w wieku emerytalnym wzrośnie z 37% w 2007r. do 72% w 2060r. Polska jest relatywnie młoda na tle UE, ale w przyszłości proces starzenia się będzie gwałtowniejszy. Według raportu Polska 2030 zasoby pracy w perspektywie kolejnych lat mogą nieznacznie wzrosnąć, ale drastycznie upaść w kolejnych dekadach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Nadciągająca fala niżu demograficznego
Niedobór pracowników- w ciągu najbliższych 10 lat w Polsce z rynku pracy ubędzie ok. 2 mln osób. Prognoza ludności do 2030 roku przewiduje następujące zmiany w strukturze wieku ludności województwa dolnośląskiego: zmniejszenie liczby ludności w wieku lat o 66,1 tys. osób, znaczący spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym o 369,3 tys. osób, największy spadek ludności w wieku produkcyjnym nastąpi w podgrupie mobilnej lat o 311 tys. Osób, wzrost liczebności grupy w wieku 60 bądź 65 lat i więcej lat tj. wieku poprodukcyjnym. W 2030 roku w województwie dolnośląskim ludność w wieku poprodukcyjnym będzie wynosić 704,9 tys. osób – przy liczbie osób 468,7 tys. w 2008 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Gender Mainstreaming Gender Mainstreaming to strategiczna koncepcja Unii Europejskiej, która dąży do wprowadzenia kwestii równości płci do głównego nurtu polityki i działań. Równość jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej zapisanych w Karcie Praw Podstawowych. Rzeczpospolita Polska gwarantuje formalno-prawną równość płci (Art. 22 Konstytucji RP). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Gender Mainstreaming Więcej kobiet, niż mężczyzn posiada wyższe wykształcenie; Kobiety częściej, niż mężczyźni biorą udział w dodatkowych szkoleniach oraz różnych formach kształcenia ustawicznego; Stopa zatrudnienia kobiet jest o ponad 15 punktów niższa, niż mężczyzn. Pracuje tylko 49% kobiet w wieku produkcyjnym; Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa, niż mężczyzn; Na wszystkich szczeblach zarządzania kobiety zarabiają mniej, niż mężczyźni ( średnio o 20%). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Gender Mainstreaming Kobiety są znacznie rzadziej reprezentowane na stanowiskach związanych z władzą i podejmowaniem decyzji; Wśród osób zasiadających w 2009 w zarządach spółek giełdowych były 152 kobiety, czyli 11,8% osób; Ponad 90% kobiet i mężczyzn uważa, że w rodzinie to żona jest odpowiedzialna za codzienną opiekę nad dziećmi. (Tylko 7% uprawnionych mężczyzn skorzystało z urlopu ojcowskiego.); Przeciętny wiek kobiet przechodzących na emeryturę to 57 lat; Różnice w zarobkach, stażu pracy i długości pobierania świadczeń skutkują dużą różnicą przeciętnych emerytur i rent na niekorzyść kobiet. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Jakie korzyści biznesowe odnosi firma z wprowadzenia polityki równych szans?
Szerszy dostęp do nowych talentów i zasobów ludzkich; Wyższa aktywność i motywacja pracowników; Kultura firmy wzbogacona o istotne wartości; Dobry wizerunek, lepsza reputacja firmy i jej prestiż; Większa satysfakcja klientów i nowe szanse marketingowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Jakie korzyści odnoszą państwa o wysokich wskaźnikach równości płci?
Wyższe PKB; Mniejsze obciążenia z tytułu zobowiązań emerytalno- rentowych oraz zdrowotno- socjalnych; Wyższy wskaźnik zatrudnienia; Większa konkurencyjność, wyższy profesjonalizm; Mniej patologizacji życia (wyższy poziom bezpieczeństwa, lepsza jakość życia); Pozytywny wizerunek państwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Program Solidarność Pokoleń 50+
Program przyjęty w 2008r. jest oceniany negatywnie; W 2008 r. pracowało tylko 28% osób powyżej 50 roku życia; W 2008 r. w grupie kobiet między 55 a 59 rokiem życia zatrudnionych było tylko nieco ponad 20% z nich; Planowano, że dzięki programowi do 2013 roku na rynku pracy; znajdzie się co najmniej 40% osób między 55 a 64 rokiem życia; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Otwarcie rynku pracy w Niemczech i Austrii
Mimo niskiego bezrobocia w Niemczech brakuje inżynierów i informatyków. Ok. 70% przedsiębiorców niemieckich skarży się na brak wykwalifikowanych specjalistów (informatyka, budownictwo); Wg badań MPiPS za Odrę wyemigruje ok. 500 tys. Osób; Wg badań AG TEST HR na 5 tys. osób ankietowanych z obszaru Polski Zach. aż 57% planuje pracę w Niemczech; Wg opinii ekspertów będą też korzystne zjawiska jak: wzrost inwestycji polskich w Niemczech i większa elastyczność w prowadzeniu działalności gospodarczej, mniejsze bezrobocie w Polsce wśród osób bez kwalifikacji zawodowych z powodu łatwiejszego dostępu do zatrudnienia sezonowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

29 PODSUMOWANIE W trakcie realizacji projektu Praca-Życie-Równowaga staraliśmy się zwrócić uwagę pracodawców i pracowników na niektóre czekające nas wyzwania i pobudzić do poszukiwania właściwych rozwiązań na rynku pracy w dziedzinie godzenia pracy i życia pozazawodowego. O rezultatach projektu będzie mowa w wystąpieniu Kierownika Projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

30 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZWIĄZEK PRACODAWCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA
Logo projektu Tytuł projektu Partnerstwo Lata realizacji „Flexicurity po dolnośląsku” Partner 2011 Lider: Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego „Praca – Życie – Równowaga” Lider: Region Dolny Śląsk NSZZ SOLIDARNOŚĆ „Koncepcja CSR oraz elastyczne formy pracy instrumentami wspomagającymi adoptowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian gospodarczych” 2010 „ Akademia Zarządzania Zmianą” Lider Partnerzy: Region Dolny Śląsk NSZZ SOLIDARNOŚĆ, Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego, Fundacja Magnus Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Dziękuję za uwagę! Dr Andrzej Kalisz
Związek Pracodawców Dolnego Śląska Ul. Szewska 3/406 Wrocław ww.zpds.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "RYNEK PRACY WYZWANIA PRACODAWCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google