Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRAŻANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRAŻANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRAŻANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSRO) na lata 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 Pozwala na wzajemne finansowanie działań z EFS i EFRR na poziomie 10 % w ramach priorytetu (cross financing)

3 Finansowanie PO Kapitał Ludzki Podział środków finansowych w ramach PO KL Całość środków – 9,7 mld Euro EFS Komponent centralny: 40 % Komponent regionalny: 60 % - 6 651 740 312 Euro W tym: Alokacja dla Województwa Śląskiego: 738 062 125 Euro

4 Cele PO Kapitał Ludzki Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej

5 Priorytety PO Kapitał Ludzki Komponent centralny I.Zatrudnienie i integracja społeczna II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III.Wysoka jakość systemu oświaty IV.Szkolnictwo wyższe i nauka V.Dobre rządzenie Komponent regionalny VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII.Promocja integracji społecznej VIII.Regionalne kadry gospodarki IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

6 System instytucjonalny PO KL w województwie śląskim Instytucja Zarządzająca MRR Instytucje Pośredniczące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II), Ministerstwo Zdrowia (Priorytety II), Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V) Samorządy województw (Priorytety VI–IX). Instytucje Pośredniczące II stopnia

7 Struktura wdrażania Programu w województwie śląskim INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania EFS) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA Samorząd Województwa (Wydział EFS) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 2-GO STOPNIA Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

8 Rola Instytucji Pośredniczącej Zarządzanie priorytetami VI-IX PO KL; Przygotowanie strategii wdrażania priorytetów VI-IX PO KL; Przygotowanie procedur wdrażania priorytetów; Uszczegółowienie kryteriów wyboru projektów w oparciu o wytyczne IZ; Przygotowanie szczegółowego opisu systemu określającego organizację i procedury dla wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL; Ocena proponowanych do realizacji projektów w ramach PO KL; Podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu oraz podpisywanie umów z beneficjentami; Monitorowanie postępów realizacji umów; Weryfikacja kwalifikowalności wydatków

9 Rola Instytucji Pośredniczącej cd. Prowadzenie kontroli realizowanych projektów i przekazywanie wyników tej kontroli do Instytucji Zarządzającej PO KL; Prowadzenie kontroli systemowych w Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia Nadzór nad działalnością IP 2 w zakresie wdrażania PO KL; Prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji priorytetów VI-IX w ramach PO KL; Opracowywanie prognoz wydatków oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji priorytetów; Ewaluacja priorytetów VI-IX PO KL; Prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych w ramach PO KL

10 Rola IP2 Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych Wybór projektów do dofinansowania i podpisywanie umów z beneficjentami Przyjmowanie i weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność Kontrola na miejscu realizacji projektów Przygotowanie sprawozdań z realizacji Działania

11 Podział działań pomiędzy IP/IP2 IP Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1, 7.2, 7.3 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1, 9.2,9.4, 9.5 IP2 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1, 6.2, 6.3 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3

12 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych PODDZIAŁANIE 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działania wdrażane w ramach Komponentu Regionalnego

13 poszczególnych Opis poszczególnych Działań TYP BENEFICJENTÓWTYP BENEFICJENTÓW - czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie TYP REALIZOWANYCH OPERACJITYP REALIZOWANYCH OPERACJI – czyli projekty kwalifikujące się do dofinansowania GRUPA DOCELOWAGRUPA DOCELOWA– czyli do kogo kierowane jest wsparcie PROCEDURAPROCEDURA – konkursowa/systemowa

14 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej TYP BENEFICJENTÓW: Wszystkie podmioty TYP PROJEKTÓW: (wartość minimum 50 tyś. zł, jeżeli IP nie określi inaczej) - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (obszary niskiego stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej) - wsparcie istniejących przedszkoli - kampanie informacyjne promujące edukację przedszkolną (opracowanie i realizacja) GRUPY DOCELOWE: - dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) - istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego PROCEDURA: konkursowa

15 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych TYP BENEFICJENTÓW: Wszystkie podmioty TYP PROJEKTÓW: (wartość minimum 50 tyś. zł, jeżeli IP nie określi inaczej) - programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ) np. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna, programy skierowane do dzieci i młodzieży przedwcześnie opuszczających system szkolnictwa, dodatkowe zajęcia, wdrażanie nowych form nauczania i zarządzania placówką oświatową) GRUPY DOCELOWE: - szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - uczniowie – szkoły podstawowe, gimnazjalne, podnagimnazjalne, policealne ogólnokształcące - osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty PROCEDURA: konkursowa

16 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych TYP BENEFICJENTÓW: Podmiot wskazany przez samorząd województwa TYP PROJEKTÓW: (wartość minimum 50 tyś. zł, jeżeli IP nie określi inaczej) - realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym GRUPY DOCELOWE: - szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny PROCEDURA: systemowa

17 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego TYP BENEFICJENTÓW: Wszystkie podmioty TYP PROJEKTÓW: (wartość minimum 50 tyś. zł, jeżeli IP nie określi inaczej) - diagnozowanie potrzeb edukacyjnych - programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (np. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, doradztwo i opieka pedagogiczno-psycholgiczna, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, wyposażenie szkół i placówek w materiały dydaktyczne, wdrożenie innowacyjnych form nauczania i efektywnych programów zarządzania placówką oświatową…) GRUPY DOCELOWE: - uczniowie i słuchacze – szkoły i placówki kształcenia zawodowego - szkoły i placówki kształcenia zawodowego (z wyj. szkół dla dorosłych) - partnerzy społeczno-gospodarczy - pracodawcy PROCEDURA: konkursowa

18 Działanie 9.3 Działanie 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Wybrane typy projektów konkursowych: kampanie informacyjne w zakresie korzyści płynących z podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji ogólnych i zawodowych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy 18

19 Działanie 9.3 Wybrane typy projektów konkursowych c. d. wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na: –monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy –podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty –rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu 19

20 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty TYP BENEFICJENTÓW: Wszystkie podmioty TYP PROJEKTÓW: (wartość minimum 50 tyś. zł, jeżeli IP nie określi inaczej) - studia podyplomowe i kursy doskonalące (nauczyciele) - studia podyplomowe, kursy i szkolenia i inne formy podwyższania kwalifikacji (pracownicy placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego, doskonalenia zawodowego, instruktorów nauki zawodu) - studia wyższe (nauczyciele) - studia podyplomowe i kursy (nauczyciele i pracownicy administracji oświatowej) - programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych (zmiana sytuacji demograficznej) GRUPY DOCELOWE: - nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych - kadra administracyjna i zarządzająca oświatą PROCEDURA: konkursowa

21 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich TYP BENEFICJENTÓW: Wszystkie podmioty TYP PROJEKTÓW: (maksymalna wartość - 50 tyś. zł.) - tworzenie i wsparcie inicjatyw nakierowanych rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców - projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach - działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe doradcze w kwestii korzyści płynących z kształcenia i szkolenia GRUPY DOCELOWE: - mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tyś. - społeczności lokalne aktywne w działaniach na rzecz edukacji na terenach wiejskich społeczności lokalne - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzec rozwoju i przeciwdziałania ich marginalizacji PROCEDURA: konkursowa

22 Plan działania na 2011 INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Województw o Śląskie Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) Adres korespondencyjn y ul. Ligonia 46 40-037 Katowice Telefon 032 77 40 125 lub 032 77 40 126 Faks032 77 40 402 E-mailefs@slaskie.pl Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Numer Działania lub Poddziałania Działanie 9.3 Adres korespondencyjn y ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice Telefon032 757 33 60Faks032 757 33 62 E-mailefs@wup-katowice.pl

23 Plan działania na 2011 LP. Konkursu:A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.xII kw.III kw.IV kw. Typ konkursu Otwarty Poddziałanie 9.1.1 Zamkniętyx Planowana alokacja5 000 000, 00 PLN 1. Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Poddziałanie 9.1.1

24 Plan działania na 2011 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursuI kw.xII kw.III kw.IV kw. Typ konkursu Otwarty Działanie 9.1.2 Zamknięty x Planowana alokacja 9 600 000,00 PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, - doradztwo i opiekę pedagogiczno –psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) - programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych - rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania Poddziałanie 9.1.2

25 Plan działania na 2011 Poddziałanie 9.1.2 B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Nie dotyczy Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Beneficjent systemowy247 organów prowadzących szkoły podstawowe Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAKX Jeżeli NIE – należy uzasadnić NIE Okres realizacji projektu01.2011 – 12.2013 Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2011ogółem w projekcie 18 579 880,5061 932 935 Poddziałanie 9.1.2 Projekty, kt ó rych realizacja rozpocznie się w 2011 r.

26 Plan działania na 2011 Poddziałanie 9.1.2 KARTA DZIAŁANIA 9.4 LP. Konk ursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.II kw.xIII kw.IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamkniętyx Planowana alokacja 3 459 296,76 PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1. Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) 2. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 3. Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia 4. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej 5. Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) Działanie 9.4

27 Plan działania na 2011 Poddziałanie 9.1.2 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.09.04.00-24-001/00 BELFER ONLINE – przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-lerningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych 1 178 535,00 Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). Beneficjent systemowy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Edukacji/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach) Działanie 9.4 Projekty, kt ó rych realizacja jest kontynuowana Działanie 9.4 Projekty, których realizacja jest kontynuowana

28 Plan działania na 2011 Poddziałanie 9.1.2 Działanie 9.4 Projekty, kt ó rych realizacja jest kontynuowana B2.1. PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Nie dotyczy Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). Beneficjent systemowy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Edukacji/Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach) Partner: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2011 r.

29 Plan działania na 2011 Poddziałanie 9.1.2 Działanie 9.4 Projekty, kt ó rych realizacja jest kontynuowana B2. 2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu PEWNIAK - Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego. 1 500 000,00 PLN Kwota planowanych wydatków w projekcie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycielek/li w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) Beneficjent systemowy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Edukacji/Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

30 Plan działania na 2011 Poddziałanie 9.1.2 Działanie 9.4 Projekty, kt ó rych realizacja jest kontynuowana B2. 2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu PEWNIAK - Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego. 1 500 000,00 PLN Kwota planowanych wydatków w projekcie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycielek/li w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) Beneficjent systemowy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Edukacji/Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

31 Plan działania na 2011 Poddziałanie 9.1.2 Działanie 9.4 Projekty, kt ó rych realizacja jest kontynuowana B2. 3 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN 654 238 PLN Kwota planowanych wydatków w projekcie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). Beneficjent systemowy Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

32 Inne źródła finansowania Projekty międzynarodowe: realizowane we współpracy ze szkołami z innych krajów, dwustronne i wielostronne, np. wymiana młodzieży i kadr, Projekty międzynarodowe realizowane są w ramach trzech podstawowych programów: Comenius Leonardo da Vinci Młodzież w działaniu Wszystkie te programy koordynuje jedna instytucja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. (022) 622 37 12, www.frse.org.pl

33 Inne źródła finansowania

34

35 Fundacja została założona w USA przez Polsko- Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową. Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas PAFP przekazał do Fundacji 250 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 70 mln USD. http://www.pafw.pl/

36 Dziękuję za uwagę Andrzej Szafraniec Urząd Miejski Orzesze


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRAŻANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google