Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne poświęcone konkursom nr: 5/POKL/9.4/2011, 6/POKL/9.3/2011 oraz 7/POKL/9.4/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne poświęcone konkursom nr: 5/POKL/9.4/2011, 6/POKL/9.3/2011 oraz 7/POKL/9.4/2011."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne poświęcone konkursom nr: 5/POKL/9.4/2011, 6/POKL/9.3/2011 oraz 7/POKL/9.4/2011

2 Konkurs nr 6/POKL/9.3/2011 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Typy realizowanych operacji: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłychkształcenie w formach szkolnych osób dorosłych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalnyprogramy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny usługi doradcze dla osób dorosłych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracyusługi doradcze dla osób dorosłych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy Nabór wniosków: od 20 kwietnia 2011 r. do 20 maja 2011 r. Alokacja: 5 642 288,83 PLN, wkład własny nie jest wymagany

3 Działanie 9.3 Kryteria dostępu: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego Projekt zakłada, że co najmniej 50% uczestników przed zakończeniem realizacji projektu rozpocznie naukę w formach szkolnych lub/i formalnie potwierdzi kwalifikacje ogólne i zawodowe zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny (dotyczy typu operacji nr 3)

4 Działanie 9.3 Kryteria strategiczne: Projekty dotyczą podniesienia kwalifikacji zawodowych na kierunkach istotnych dla rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego tj.: turystyka, budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 15 punktów Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 40% osoby w wieku powyżej 50 roku życia SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów Projekt zakłada wprowadzenie zajęć aktywizujących pedagogiczno- psychologicznych jako elementu wspierającego uczestników w zajęciach SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 5 punktów

5 Konkurs nr 5/POKL/9.4/2011 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Typy realizowanych operacji: formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć)formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawoduformy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształceniastudia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowejstudia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

6 I - Działanie 9.4 Nabór wniosków: od 20 kwietnia 2011 r. do 20 maja 2011 r. Alokacja: 2 409 400,65 PLN, wkład własny: 15 % Kryteria dostępu: Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego Projekt zakłada kształcenie nauczycieli wyłącznie w krótkich formach (szkolenia i kursy trwające co najmniej 40 godzin szkoleniowych, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 1 rok; do krótkich form nie zaliczają się studia podyplomowe oraz studia wyższe) Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie: nauczyciele kształcenia zawodowego (w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu) i/lub nauczyciele zatrudnieni w szkołach zlokalizowanych poza granicami administracyjnymi miast

7 Kryteria strategiczne: Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20% osoby w wieku powyżej 50 roku życiaGrupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20% osoby w wieku powyżej 50 roku życia SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów projekt zakłada doskonalenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu przy współpracy z pracodawcamiprojekt zakłada doskonalenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu przy współpracy z pracodawcami SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów I - Działanie 9.4

8 Konkurs nr 7/POKL/9.4/2011 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PROJEKTY STANDARDOWE ORAZ PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM Ogłoszenie konkursu: 16 maja 2011 r. Nabór wniosków: od 30 maja do 28 czerwca 2011 r. Alokacja: 1 500 000,00 – projekty standardowe 2 924 329,74 – projekty z komponentem ponadnarodowym Wkład własny: 15%

9 Konkurs nr 7/POKL/9.4/2011 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PROJEKTY STANDARDOWE Typy operacji: wszystkie wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów Kryteria dostępu: projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego Kryteria strategiczne: grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20% osoby w wieku powyżej 50 roku życia SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów projekt zakłada nabycie kwalifikacji do kształcenia w zawodach istotnych dla rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego tj.: turystyka, budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i/lub w zawodach związanych z zieloną gospodarką związanych z branżą ekologiczną, ochrony środowiska itp. i/lub nabycie kwalifikacji niezbędnych w pracy z uczniami niepełnosprawnymi SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 20 punktów

10 Typy realizowanych operacji: formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej: przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne wypracowanie nowych rozwiązań Konkurs nr 7/POKL/9.4/2011 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM

11 II - Działanie 9.4 PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM Kryteria dostępu: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego okres realizacji projektu nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2012 r. wielkość komponentu ponadnarodowego stanowi maks. 30% wartości projektu Kompleksowość - zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy, w tym adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub/i wypracowanie nowych rozwiązań Kryteria strategiczne: Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w obszarze zbieżnym z zakresem i celami projektu SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów

12 Najczęściej popełniane błędy we wniosku o dofinansowanie brak wskazania obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy – –suma przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych – –wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) – –wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku zamiast powyższego, pojawiają się następujące zapisy: – –gmina/powiat jako obrót podaje wartość przychodu – –brak informacji o obrotach kwotowo, zadeklarowano, że brak wymaganego wkładu własnego lub wysokość wkładu niezgodna z wymaganiami konkursowymi niespełnienie kryteriów dostępu

13 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę! Punkt Informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1 Pokój 355 www.efs.warmia.mazury.pl www.pigulkaefs.warmia.mazury.pl efs@warmia.mazury.pl efs@warmia.mazury.pl (89) 521 97 21 (20) (89) 521 97 21 (20) Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne poświęcone konkursom nr: 5/POKL/9.4/2011, 6/POKL/9.3/2011 oraz 7/POKL/9.4/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google