Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zabrać bogatym, by podwyższyć płace w służbie zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zabrać bogatym, by podwyższyć płace w służbie zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Zabrać bogatym, by podwyższyć płace w służbie zdrowia
Zabrać bogatym, by podwyższyć płace w służbie zdrowia? Jak inaczej można rozwiązać najważniejsze problemy społeczne i gospodarcze w Polsce? Warszawa, 2 lipca 2007 r.

2 Najnowsze rządowe pomysły
Podwyższyć PIT Opodatkować najbogatszych Wprowadzić kataster Podwyższyć CIT Opodatkować „milionerki” To ma być odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską???

3 Wyzwania dla gospodarki - wyzwania dla biznesu
GDZIE JESTEŚMY ? SZANSE DLA ROZWOJU

4 Po stagnacji lat , wzrost PKB przyśpieszył, początkowo dzięki eksportowi, stymulowanemu akcesją do UE, a w 2006 dzięki konsumpcji i inwestycjom Dynamika PKB % Gospodarka zaczęła wyraźnie rozpędzać się od III kwartału 2005, w I kwartale 2006 wzrost PKB wyniósł 5,2% r/r, a IV kw. już 6,4% r/r. W I kwartale 2007 r., w dużej mierze dzięki bardzo łagodnej zimie, dynamika przekroczyła 7% r/r (7,4 r/r). Produkcja budownictwa wzrosła o ponad 50% r/r, a lustrzanym odbiciem tego był wzrost inwestycji brutto w środki trwale o blisko 30% r/r. taka dynamika jest nie do powtórzenia w następnych kwartałach i to już widać po spadku dynamiki budownictwa w kwietniu-maju br., choć pozostaje nadal wysoka. Źródło: GUS

5 Zmienia się również struktura tworzenia PKB –
maleje udział przemysłu, rośnie udział usług rynkowych Źródło: GUS

6 w gospodarce narodowej
Jednak ciągle mamy niekorzystna strukturę zatrudnienia – rolnictwo wytwarza 4,1% PKB, a zatrudnia 17% pracujących w gospodarce narodowej Źródło: GUS

7 liderem nowych krajów UE !
Mimo przyspieszenia, Polska nie jest już liderem nowych krajów UE !

8 Inne kraje z naszego regionu rozwijają się jeszcze szybciej – ten stan mogą zmienić tylko reformy strukturalne To sa wiosenne prognozy Komisji (z maja). Lewiatan uważa, ze PKB wzrośnie oko 6,4% w Polsce. Źródło: krajowe urzędy statystyczne i Komisja Europejska

9 Mamy najniższy PKB na mieszkańca. Łotwa przegoniła nas w 2006 r.
Źródło: Prognoza Eurostatu

10 Ponadto poziom rozwoju gospodarczego mierzony
PKB per capita jest bardzo zróżnicowany regionalnie. Tylko 4 województwa osiągają PKB per capita powyżej średniej dla Polski. Ponadto różnice między regionami pogłębiają się.

11 Pomimo wyraźnego spadku w 2006 r. stopa bezrobocia
w Polsce jest najwyższa w UE. Ma najwyższą stopę bezrobocia w całej UE. Co prawda, dane oficjalne zawyżają stopę bezrobocia, gdyż szacuje się, że około 0,8 milion osób pracuje w szarej strefie, ale i tak faktycznie sięga ok % siły roboczej, a to jest więcej niż w „starej” UE. Cykliczne bezrobocie jest już nieduże. Mamy wysokie bezrobocie strukturalne z niedopasowania umiejętności do potrzeb pracodawców i niedopasowania geograficznego. Bezrobocie teraz szybko spada dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu (wzrost zatrudnienia) i dotychczasowej dyscyplinie płacowej; koszty pracy powoli rosły, ale to się zmienia na niekorzyść. Źródło: Eurostat

12 Bezrobocie jest szczególnie wysokie w grupie wiekowej
15-24 lata. Jest to przyczyną frustracji ludzi młodych i ich zainteresowania migracją zarobkową. Źródło: Eurostat, dane o gru-2006

13 Ale tego dopasowania nie ma.
Źródło: GUS, 2006

14 Obszary powstawania nowych miejsc pracy
Udałoby się je zmniejszyć, gdyby istniało dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Obszary powstawania nowych miejsc pracy Wyszczególnienie Przyrost zatrudnienia w tys. osób W % całego przyrostu zatrudnienia - usługi komputerowe 700 28,1 - służba zdrowia 620 24,9 - gastronomia i bary 345 13,9 - doradztwo w zarządzaniu 220 8,4 - przemysły wysokiej techniki 200 7,7 - nauka i B+R 170 6,8 - hotele 160 6,4 - szkolnictwo dla dorosłych 150 6,0 - reklama i marketing 125 5,0 źródło: Prof. A. Karpiński, Edukacja a rynek pracy, 2006

15 Równie poważne problemy tkwią w bardzo niskiej
stopie zatrudnienia w Polsce (najniższa w UE). Stopa zatrudnienia jest niska mimo młodej populacji. Zbyt wysokie są świadczenia przedemerytalne i wcześniejsze emerytury z jednej strony (podaż pracy), a zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy z drugiej strony (popyt na pracę), co w dodatku prowadzi do wysokich obciążeń podatkowych i dalej tłumi motywację do pracy (błędne koło). Coraz mniej osób pracuje na jednego świadczeniobiorcę, więc obciążenia rosną. Trzeba to rozerwać promując obniżkę pozapłacowych kosztów pracy, jednak tak, aby wzrósł deficyt budżetowy. Czyli trzeba ściąć pewne wydatki socjalne, a przynajmniej wyhamować ich wzrost. Źródło: Eurostat

16 Wielkim problemem jest dezaktywacja ludzi w wieku tak ze względu na jej społeczne skutki, jak i skutki ekonomiczne (koszty dla budżetu, osłabienie rynku pracy). Źródło: Eurostat

17 Dodatkowo wzmacnia tę niekorzystną sytuację bardzo niski
udział dorosłych w edukacji. Uczestnictwo dorosłych w edukacji w UE

18 Polska ma także najniższy w UE-8 udział inwestycji w PKB, mimo przyspieszenia w 2006 roku
Co gorsza, po spadku inwestycji w latach , ich udział w PKB nie przekracza obecnie 20% mimo przyspieszenia i jest najniższy wśród „8”. Inwestycje są kluczem do tworzenia nowych miejsc pracy. Ich udział powinien kształtować się na poziomie co najmniej 25% PKB. To oznacza, że powinny rosnąc dwukrotnie szybciej niż PKB w ciągu najbliższych 3 lat. Byłoby to możliwe jeśli zdołalibyśmy wykorzystać fundusze strukturalne, dokończylibyśmy prywatyzacji, co w połączeniu z szybką dynamiką PKB i deregulacją zachęciłoby bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Źródło: obliczenia PKPP Lewiatan na podstawie danych krajowych

19 Co prawda wzrost wydajności pracy był szybszy niż wzrost
płac realnych, co jest niezbędne dla nieinflacyjnego wzrostu gospodarczego, ale ten okres już się kończy Źródło: opracowanie PKPP Lewiatan na podstawie danych GUS

20 Ponadto produktywność pracy w Polsce
to tylko 62% średniej unijnej (UE-25)

21 Polska gospodarka zbyt mało wydaje na badania i rozwój (i)
GERD* jako % PKB *GERD – Gross Domestic Expenditure on R&D Źródło: „Gospodarka oparta na wiedzy”, Bank Światowy

22 Zła jest również struktura finansowania wydatków
na badania i rozwój- przedsiębiorstwa finansują niewiele ponad 30% wydatków B+R. Powyżej 60% wydatków finansowana jest przez państwo. Źródło: OECD, MSTI Database and STAN Bilateral Trade Database 2006.

23 Bardzo niski jest udział w eksporcie dóbr wysoko przetworzonych.
Koncentrujemy się na sprzedaży na eksport dóbr o relatywnie niskim stopniu przetworzenia. Źródło: OECD, MSTI Database and STAN Bilateral Trade Database 2006.

24 Dług publiczny jest poniżej pułapu 60% PKB,
ale rośnie z powodu potrzeb pożyczkowych budżetu Dług publiczny Polski nie jest wysoki, ale ma tendencję rosnącą, bo wysoki jest deficyt sektora finansów publicznych Źródło: Eurostat

25 Polska znajduje się pod względem łatwości prowadzenia działalności
gospodarczej na 8 miejscu wśród nowych krajów UE-8, a na 75 wśród 175 krajów badanych przez Bank Światowy. /przed nami jest również Rumunia (49) i Bułgaria (54)/ Wyniki raportu Banku Światowego „Doing Business in 2006”. Polska zajęła dopiero 75 miejsce pod względem atrakcyjności jako miejsce prowadzenia firmy, w 2005 – 74 miejsce po dostosowaniu metodologii z 2005 r. do obecnie stosowanej. Wyjątkowo źle wypadamy w kategorii sądy gospodarcze (egzekwowanie umów trwa rekordowo długo 980 dni wobec średniej 220 dni w OECD), drogie i czasochłonne jest zakładanie firmy, minimum kapitałowe jest wysokie. Źródło: Raport Doing Business 2007, Bank Światowy

26 Barierami rozwoju sektora MŚP są koszty pracy, podatki, procedury administracyjne, nieelastyczne prawo pracy ... Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2006”, PKPP Lewiatan

27 ... ale także konkurencja ze strony firm korzystających z pomocy publicznej, ze strony szarej strefy, biurokracja w dostępie do kapitału oraz niski poziom infrastruktury gospodarczej Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2006”, PKPP Lewiatan

28 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce ciągle budują
swoją pozycję konkurencyjna na cenie. To musi ulec zmianie, bo z Chinami, Indiami, Brazylią w tej konkurencji nie wygramy. Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2006”, PKPP Lewiatan

29 AGENDA GDZIE JESTEŚMY ? SZANSE DLA ROZWOJU

30 PRIORYTETY SPOŁECZNE

31 PRIORYTETY SPOŁECZNE CEL: reorientacja polityki społecznej – na aktywizację i młode pokolenia Wyzwania demograficzne i rozwojowe Potrzeba równowagi generacyjnej (wzrost dzietności) Wzrost aktywności zawodowej Sprawność rynku pracy Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się gospodarki Równoważenie podaży i popytu Spójność społeczna Integracja społeczna (przeciw wykluczeniu) Dostęp do pracy i zatrudnialność, a nie uzależnienie od transferów Nierówności regionalne

32 POLITYKA RODZINNA CEL: wskaźnik dzietności z 1,25 do 1,9 w I etapie (5 lat) i 2,2 (10 lat) Łączenie funkcji rodzinnych i zawodowych – klucz Warunki urlopu wychowawczego: Partnerstwo M i K Dzielenie urlopu na fazy i praca w niepełnym wymiarze Praca w domu Opieka nad dziećmi (tanie przedszkola) Zachęta do 2. dziecka (rodzone ok. 30 roku życia kobiety, kiedy stabilizuje się jej kariera zawodowa) Zachęta dla młodych – by wracali z migracji

33 WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
CEL: wskaźnik zatrudnienia z 54% do 65% w ciągu 8-10 lat Wskaźnik zatrudnienia w grupach: lat, ok. 70% Niskie wskaźniki zatrudnienia: 19-24 i lat 50-54 i 55+ (raptowny spadek) CO TRZEBA: Poprawa startu zawodowego młodych (lepsze kompetencje) Utrzymanie aktywności 50+: Ograniczenie wcześniejszych emerytur (wyjście z rynku pracy: K – 53 lata, M – 61 lat) Inwestycja w umiejętności starszych (edukacja powszechna grupy lat) Zarządzanie wiekiem w firmach Niedopuszczenie do dezaktywizacji (renty, szara strefa)

34 DOPASOWANIE ZASOBÓW PRACY DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ GOSPODARKI
CEL: udział w edukacji dorosłych (25-60/65): z 5,6% do 12,5% w 4 lata oraz 40% absolwentów z umiejętnościami technicznymi System edukacji szkolnej: Więcej wiedzy matematyczno-przyrodniczej Kompetencje językowe (angielski) i informatyczne Świadomy wybór ścieżki edukacji (doradztwo karierowe) Stymulacja wyboru zawodów technicznych Utrzymanie wskaźnika skolaryzacji na poziomie wyższym – 50% Jakość edukacji Model uczenia się przez całe życie Nawyk, postawa u pracownika Firmy – inwestycje w kapitał ludzki (szkolenia i rozwój – inwestycja, nie koszt) Dostęp do edukacji dorosłych (powszechność, rynek usług edukacyjnych) Finansowanie (mix – państwo, jednostka, firma)

35 SPRAWNY RYNEK PRACY (i) (równoważenie podaży i popytu)
Rozwój usług zatrudnieniowych (doradztwo personalne, szkolenia, pośrednictwo pracy): W ramach służb zatrudnienia (efektywność aktywizacji z 42% do 52%) Jako oferta komercyjna (kontraktowanie usług zatrudnieniowych, aby objąć aktywizacją nie 20-25%, a 30-40% bezrobotnych) Jako oferta NGO (dla wybranych grup klientów) Krajowe elektroniczne pośrednictwo (przepływy pracujących) Mobilność Rynek mieszkaniowy Komunikacja (dojazdy)

36 SPRAWNY RYNEK PRACY (ii) (równoważenie podaży i popytu)
Polityka migracyjna: Warunki dla powrotu czasowych migrantów Ograniczenie groźby: „praca tam” – „konsumpcja i bierność zawodowa tu” Otwarcie się na imigrację zewnętrzną (kontrolowaną) Koszty pracy (zmniejszanie klina podatkowego) Elastyczność zatrudnienia i pracy Rozwój zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu Rozwój pracy w domu (i telepracy) Rozwój pracy poprzez Agencje Pracy Czasowej Rozwój samozatrudnienia Rozwój elastyczności organizacyjnej i czasu pracy

37 INTEGRACJA SPOŁECZNA CEL: zmniejszenie stopnia nierówności i wzrost poziomu integracji społecznej (szczególnie niepełnosprawni) Niewykorzystany potencjał aktywności zawodowej niepełnosprawnych (14,5% pracujących, przy 30% w UE) Pomniejszanie ubóstwa poprzez dostęp do pracy i wzrost „zatrudnialności” Ekonomia społeczna i zatrudnienie socjalne (nisza dla niektórych grup) Pomoc społeczna uwarunkowana (zasiłki pod rygorem aktywizacji) Spójność społeczna a regiony zapóźnienia cywilizacyjnego: Dostęp do edukacji i wyrównywania szans (przedszkola, ścieżka edukacji) Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i drogowej Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich

38 REORIENTACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
CELE: wzrost dzietności, dłuższa praca w cyklu życia, mniej uzależnienia od transferów społecznych Odejście od modelu czysto socjalnego, ku – prorozwojowemu (aktywna polityka społeczna) Troska o starszych, ale nie kosztem zapóźnień cywilizacyjnych kraju i młodej generacji Solidarność społeczna: nie oznacza rozdawnictwa, ani realizacji interesów grup wyborczych Ład społeczny: przez pracę, a nie realizację roszczeń

39 PRIORYTETY GOSPODARCZE

40 PRIORYTETY GOSPODARCZE
CEL: podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poszerzanie swobody działalności gospodarczej Reforma finansów publicznych Obniżenie wydatków budżetowych i zmiana ich struktury Wzrost efektywności wykorzystania środków publicznych Decentralizacja finansów publicznych Konsolidacja finansów publicznych Modernizacja gospodarki Finansowanie inwestycji w innowacje Partnerstwo publiczno-prywatne Zmiana struktury wydatków z budżetu państwa Dalsze uproszczenie systemu wdrażania funduszy unijnych Demonopolizacja rynków sieciowych Ekonomizacja reguł ochrony konkurencji Likwidacja sektorowej pomocy publicznej Rozwój przedsiębiorczości i swobody gospodarowania Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy Samozatrudnienie Reforma systemu regulacji Dokończenie prywatyzacji Ograniczenie do minimum liczby koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej Reprywatyzacja w celu uregulowania stosunków własnościowych Reforma sądownictwa gospodarczego Reforma systemu edukacji – edukacja osób dorosłych

41 FINANSE PUBLICZNE (i) CEL: obniżenie i restrukturyzacja wydatków publicznych, znaczące obniżenie deficytu budżetowego Deficyt finansów publicznych powinien być redukowany instrumentem - racjonalizacja wydatków Euro2012 nie może być pretekstem do zaniechania tych działań Wtedy można byłoby przyjąć wspólną walutę już w 2010 (wejść do ERM-2 już w 2008 r.) im szybciej, tym większe korzyści Eliminacja niedoboru w okresie boomu gospodarczego przynosi same korzyści: zmniejsza stopień przegrzania gospodarki dogodny moment, kiedy rosną zatrudnienie i płace obniża ryzyko destabilizacji makroekonomicznej w okresie recesji i otwiera pole manewru do wyższych wydatków wtedy Stwarza solidne podstawy finansom publicznym, kiedy zacznie rosnąć liczba ludności w wieku 65+ po 2010 roku

42 FINANSE PUBLICZNE (ii)
Tymczasem Rząd mnoży programy wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa Redukcja pozapłacowych kosztów pracy (min. 24,6 mld zł) Obniżka PIT od 2009 r. (8 mld zł) Podwyższona waloryzacja rent i emerytur od 2008 r. (9,1 mld zł) Zmiany w polityce rodzinnej od 2008 r. (2,2 mld zł) Dotacje do biopaliw (1,3 mld zł) (w nawiasach koszty dla budżetu w latach ) Łącznie jest to ponad 45 mld zł, czyli 4,3% PKB z 2006 r. Wszystkie planowane wydatki ma sfinansować wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, bez konieczności rezygnacji z zamierzonej ścieżki schodzenia z deficytem sektora finansów publicznych zgodnie ze zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej. Z analiz PKPP Lewiatan wynika, że to jest możliwe jedynie w wariancie skrajnie optymistycznym !

43 FINANSE PUBLICZNE (iii) Brak pełnej reformy finansów publicznych
Rząd planuje jedynie konsolidację finansów publicznych Nie planuje wykorzystanie okresu bardzo dobrej koniunktury do zmniejszenia deficytu budżetowego i zmniejszenia długu publicznego Konieczna jest racjonalizacja wydatków publicznych, w tym: Ograniczenie do minimum wcześniejszych emerytur (koszt 20 mld zł rocznie; 1,8% PKB) ograniczenie wydatków na KRUS (dotacja z budżetu 15 mld zł, 1,4% PKB) Zmniejszenie wydatków na renty dla osób niepełnosprawnych (średnia europejska ca 2% PKB, a w Polsce - mimo znacznej poprawy sytuacji – blisko 3% PKB)

44 MODERNIZACJA GOSPODARKI
Finansowanie inwestycji w innowacje Partnerstwo publiczno-prywatne Zmiana struktury wydatków z budżetu państwa Dalsze uproszczenie systemu wdrażania funduszy unijnych Demonopolizacja rynków sieciowych Ekonomizacja reguł ochrony konkurencji Likwidacja sektorowej pomocy publicznej

45 MODERNIZACJA GOSPODARKI (i)
Finansowanie inwestycji w innowacje Zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do kapitałów zewnętrznych - rola państwa - Ograniczenie „efektu wypierania” poprzez obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa Obniżenie rezerwy obowiązkowej banków komercyjnych Rozwój funduszy poręczeniowych Kredyt technologiczny – zaplanowanie środków finansowych w budżecie państwa Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) – zaplanowanie środków finansowych w budżecie państwa Fundusze unijne - uproszczenie systemu pozyskiwania środków, ukierunkowanie ich na wspieranie przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem

46 MODERNIZACJA GOSPODARKI (ii) Partnerstwo publiczno-prywatne
CEL: doprowadzenie do współpracy sektora publicznego i prywatnego przy realizacji długoterminowych przedsięwzięć związanych z dostarczaniem przez sektor prywatny dóbr i usług publicznych w oparciu o stosunek partnerstwa (a nie stosunek zleceniodawca-zleceniobiorca) rozszerzenie zakresu przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach PPP (np. budowa urzędów) zmniejszenie zakresu analiz przeprowadzanych na wstępnym etapie (przed podjęciem decyzji o tym, czy korzystać z partnerstwa publiczno-prywatnego zmniejszenie zakresu analiz dla przedsięwzięć o niskiej wartość realizowanych w ramach PPP (próg jak w ustawie o zamówieniach publicznych) wprowadzenie precyzyjnych zapisów dotyczących wynagrodzenia partnera prywatnego wprowadzenie możliwości łączenia PPP z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych

47 MODERNIZACJA GOSPODARKI (iii)
Zmiana struktury wydatków z budżetu państwa CEL: wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki obniżenie wydatków budżetowych, w tym m.in.: powrót do koncepcji uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, reforma systemu KRUS (podatek dochodowy w rolnictwie, przeniesienie rolników posiadających duże gospodarstwa do ZUS), reforma ZUS (obniżenie kosztów zarządzania FUS), poprawa zarządzania płynnością budżetu, poprawa zarządzania długiem publicznym zmiana struktury wydatków budżetowych, w tym m.in.: ograniczenie wydatków społecznych, przede wszystkim wydatków na renty i emerytury i opiekę społeczną, nowelizacja ustawy dającej przywileje emerytalne górnikom, wzrost nakładów na naukę i edukację i ochronę zdrowia, wzrost nakładów na B+R wzrost efektywności wykorzystania środków publicznych, w tym m.in.: stworzenie programu klasyfikacji wydatków, stworzenie mechanizmów i narzędzi oceny efektywności wykorzystania środków publicznych, stworzenie systemu odpowiedzialności za dostarczanie dóbr i usług publicznych, poprawa systemu wdrażania funduszy strukturalnych

48 MODERNIZACJA GOSPODARKI (iv)
Dalsze uproszczenie systemu wdrażania funduszy unijnych CEL: zmniejszenie kosztów obsługi funduszy strukturalnych Maksymalne uproszczenie procedur – koncentracja na kwestiach merytorycznych Większa elastyczność oceniających Bardziej precyzyjne i jednoznaczne kryteria oceny Przyspieszenie procesu decyzyjnego usprawnienie oceny wniosków konkursowych skrócenie drogi obiegu wniosku płatniczego Lepsza koordynacja informacji; poprawa ich spójności i czytelności Zwiększenie nacisku na przygotowanie merytoryczne kadr regionalnych Przygotowanie podręcznika zarządzania projektem Poprawa przygotowania merytorycznego i zwiększenie zasobów kadrowych na najniższych poziomach wdrażania Zmiana nastawienia urzędników – koncentracja na beneficjencie

49 MODERNIZACJA GOSPODARKI (v) Demonopolizacja rynków sieciowych
CEL: zwiększenie efektywności działania rynków sieciowych prywatyzacja sektora energetycznego prywatyzacja sektora gazowego prywatyzacja firm wodno-kanalizacyjnych

50 MODERNIZACJA GOSPODARKI (vi) Ekonomizacja reguł ochrony konkurencji
CEL: zwiększenie siły kapitałowej niektórych sektorów gospodarki, która jest zbyt mała w stosunku do konkurentów z UE. Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do finansowania rozwoju w drodze nakładów na B+R. Proces monitorowania i podejmowania decyzji przez krajowe urzędy ochrony konkurencji i konsumentów powinien być oparty na: ekonomizacji stosowania reguł ochrony konkurencji (należy uwzględniać wyniki analiz ekonomicznych oceniających szkodliwość koncentracji dla konkurencji) zasadzie nadrzędności wpływu koncentracji na wzrost efektywności nad ograniczaniem ochrony konsumenta (jeśli osiągnięty wzrost konkurencyjności i innowacyjności będzie większy niż straty poniesione przez konsumentów) modelu o charakterze prewencyjnym (ocena potencjalnych skutków koncentracji dla konkurencyjności), a nie restrykcyjnym

51 MODERNIZACJA GOSPODARKI (vii) Likwidacja sektorowej pomocy publicznej
CEL: ograniczenie zaburzania konkurencji na rynku ograniczanie ogólnego poziomu pomocy publicznej koncentracja środków publicznych na pomocy horyzontalnej przeznaczonej przede wszystkim na: szkolenia, B+R, ochronę środowiska ograniczanie subsydiów podatkowych aż do ich likwidacji odejście od pomocy publicznej opartej na uszczuplaniu wpływów do budżetu państwa

52 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA
Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy Samozatrudnienie Reforma systemu regulacji Dokończenie prywatyzacji Ograniczenie do minimum liczby koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej Reprywatyzacja w celu uregulowania stosunków własnościowych Reforma sądownictwa gospodarczego Reforma systemu edukacji – edukacja osób dorosłych

53 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA (i)
Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy CEL: zwiększenie zatrudnienia w grupie pracowników o niskich kwalifikacjach; zwiększenie skłonności do zatrudniania w mikroprzedsiębiorstwach; zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw obniżenie składki rentowej (ale w większym stopniu po stronie pracodawców niż pracowników) rezygnacja ze składki na Fundusz Pracy jeśli utrzymanie obciążeń na PFRON, to objęcie obowiązkiem zatrudniania pracowników niepełnosprawnych także instytucji państwowych

54 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA (ii)
Samozatrudnienie CEL: rozwój przedsiębiorczości; stworzenie podstaw do wzrostu zatrudnienia przyjęcie rozwiązań zwiększających skłonność samozatrudnionych do zatrudniania pracowników nie tworzenie nowych rozwiązań dla walki ze zjawiskami naruszeń praw pracowniczych – należy korzystać z Kodeksu pracy, art. 21 ust.1

55 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA (iii)
Reforma systemu regulacji CEL: prawo jednoznacznie formułujące prawa i obowiązki przedsiębiorców; obniżenie kosztów transakcyjnych wprowadzenie instytucji wiążącej interpretacji przepisów prawa we wszystkich obszarach działalności gospodarczej (nie tylko przepisów prawa podatkowego) wprowadzenie procedury pozwalającej ocenić skutki wprowadzonych przepisów prawa – system monitorowania wprowadzenie kontroli ex ante zgodności ustaw o dużym znaczniu dla gospodarki z Konstytucją RP budowa strategii legislacyjnej – planowanie regulacji prawnych, co pozwoli zwiększyć przewidywalność zmian budowa systemu konsultacji przygotowywanych regulacji ze wszytskimi interesariuszami przygotowywanie OSR nie tylko z punktu widzenia państwa i finansów publicznych, ale także z punktu widzenia pozostałych podmiotów gospodarczych – gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

56 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA (iv)
Dokończenie prywatyzacji CEL: zwiększenie efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki; zmniejszenie zaburzeń w konkurencyjności własność państwowa ograniczona do: sieci przesyłu energii, sieci gazowych, rurociągów PERN, sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, portów morskich, strategicznych portów lotniczych, sieci kolejowych i dworców kolejowych, dróg oraz lasów możliwość delegowania korzystania z majątku państwowego do przedsiębiorstw prywatnych (na zasadach rynkowych) możliwość wykorzystywania PPP do zarządzania majątkiem państwowym sprzedaż akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (uczestnictwo państwa w nadzorze właścicielskim prowadzi do zaburzeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem) rezygnacja z prawa do „złotego weta”

57 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA (v)
Ograniczenie do minimum liczby koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej CEL: zwiększenie swobody działalności gospodarczej analiza zasadności utrzymywania ponad 200 rodzajów zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczenie liczby tych zezwoleń analiza zasadności utrzymywania ponad 80 rodzajów dopuszczeń produktów i usług do obrotu i ograniczenie ich liczby analiza zasadności utrzymywania prawie 50 rodzajów dopuszczeń urządzeń i instalacji do eksploatacji i ograniczenie ich liczby analiza zasadności utrzymywania kilkunastu rodzajów limitów produkcji i obrotu i ograniczenie ich liczby analiza zasadności utrzymywania ponad 40 rodzajów licencji na prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczenie ich liczby analiza zasadności utrzymywania ponad 130 rodzajów dopuszczeń do wykonywania zawodu i ograniczenie ich liczby ograniczenie uznaniowego charakteru przyznawania koncesji

58 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA (vi)
Reprywatyzacja w celu uregulowania stosunków własnościowych CEL: likwidacja bariery rozwoju rynku nieruchomości wynikającej z nieuregulowanych stosunków własności należy podjąć decyzję, czy problem ten ma się „samoregulować”, z czym mamy do czynienia obecnie czy też należy przygotować i wprowadzić rozwiązania systemowe, np. opłacenie części wartości nieruchomości podlegających reprywatyzacji poprzez emisję nierynkowych obligacji skarbowych

59 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA (vii)
Reforma sądownictwa gospodarczego CEL: przyspieszenie rozstrzygania sporów gospodarczych z 1000 dni do 100 dni popularyzacja sądownictwa arbitrażowego popularyzacja mediacji przekazanie części prostszych spraw do przygotowywania wysoko wykwalifikowanym referendarzom sądowym definiowanie jako kosztu podatkowego – zapłaconych (a nie otrzymanych) faktur

60 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY GOSPODAROWANIA (viii)
Reforma systemu edukacji – edukacja osób dorosłych CEL: zapewnienie utrzymania osób dorosłych na rynku pracy poprzez dostosowanie ich wiedzy i kompetencji do potrzeb rynku pracy analiza i stałe monitorowanie potrzeb rynku pracy wykorzystanie funduszy strukturalnych jako źródeł finansowania edukacji osób dorosłych obligatoryjne zwiększenie oferty edukacyjnej uczelni wyższych (studia podyplomowe) dla osób dorosłych – w zgodzie z potrzebami rynku pracy obligatoryjne zwiększenie oferty edukacyjnej szkół „pomaturalnych” dla osób dorosłych – w zgodzie z potrzebami rynku pracy

61 DOBRE ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM I BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

62 WARUNKI DLA SPRAWNEGO RZĄDZENIA
Przejrzyste stanowienie dobrego prawa Kompetentna administracja z dostępem poprzez internet (e-administracja a realne zmniejszanie kosztów) Instytucje dialogu społecznego i obywatelskiego a administracja (realna kooperacja) Efektywność administracji: zarządzanie przez cele Przywództwo w polityce (polityka jako rozwiązanie problemów)

63 KAPITAŁ SPOŁECZNY WARUNKIEM ROZWOJU
Retoryka niechęci i nienawiści: Ożywienie wad: zawiści, nietolerancji, braku zdolności do współpracy Klimat zaufania i otwartości: Rozwój samorządów i decentralizacji Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Promocja otwartości, kooperacji i przedsiębiorczości Wzrost udziału w życiu obywatelskim (1% na organizacje pożytku publicznego, udział w wyborach, etc.) Mniej etatyzmu, autorytaryzmu i dyrektywnego rządzenia – to atrybuty silnego państwa w prowincjonalnej wersji Więcej inicjatywy, demokracji, merytokracji i współpracy – warunki rozwoju na przyszłość

64 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zabrać bogatym, by podwyższyć płace w służbie zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google