Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Europejski PKO Banku Polskiego INSTRUMENTY WSPIERAJACE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Europejski PKO Banku Polskiego INSTRUMENTY WSPIERAJACE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 Program Europejski PKO Banku Polskiego INSTRUMENTY WSPIERAJACE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z ZPORR

2 Możliwości uzyskania wsparcia przez JST Programy operacyjne / PriorytetyFundusze strukturalne ZPORR Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Priorytet 3 – Rozwój lokalny. SPO RZL Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej (Działania: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) SPO ROL Priorytet 2 – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (Działanie: 2.3) EFRR, EFS EFS EFOiGR (s.O) Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

3 1. doradztwo finansowe/merytoryczne, 2. Finansowanie, 3. rozliczanie projektów. Program Europejski PKO BP, czyli kompleksowa oferta komplementarnych względem siebie produktów i usług bankowych pozwalająca na: utrzymanie płynności finansowej w realizacji zadań, ograniczenie ryzyk występujących na etapie realizacji i monitorowania projektów. PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP

4 PKO BP S.A. wspiera........ na każdym etapie realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Etapy projektu i podmioty współuczestniczące Wybór źródła wsparcia i złożenie wniosku Realizacja projektuRozliczenie projektuBieżąca działalność Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i jego rozliczenie z Instytucją Wdrażającą są niemniej skomplikowane niż proces aplikacyjny Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

5 1. Projekt wstępny 2. Akceptacja projektu wstępnego 3. Projekt szczegółowy 4. Akceptacja projektu szczegółowego 5. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy 6. Rozpoczęcie inwestycji 7. Realizacja inwestycji 8. Zakończenie inwestycji 9. Monitorowanie efektów inwestycji wiedza, czas, koszty, RYZYKORYZYKO SUKCESSUKCES PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP ?

6 Projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych to minimum pięcioletnie zobowiązanie beneficjenta Obszar zobowiązań: 1.Terminowość realizacji projektu 2.Zakres rzeczowy projektu 3.Budżet dla projektu i działań 4.Dokumenty finansowe, inne dokumenty 5.Przetargi 6.Trwałość projektu i osiągnięcie założonych celów Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

7 PKO BP S.A. dla Beneficjentów unijnej pomocy przygotował produkty bankowe minimalizujące ryzyka związane z realizacją i rozliczeniem projektu, jak również wspierające działalność bieżącą Terminowość realizacji projektu Zakres i wartość realizowanych działań Rozliczenie projektu z Inst. Wdrażającą Działalność bieżąca OBSZARY RYZYKA Rachunek projektu Akredytywa dokumentowa Rachunek projektu Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym Akredytywa dokumentowa Kredyty Wirtualne Rachunki Kontrahenckie Rachunek bieżący Lokowanie nadwyżek Obszary ryzyka i produkty bankowe minimalizujące ryzyko w danym obszarze Kredyt współfinansujący Gwarancje Kredyt pomostowy Kredyt współfinansujący Kredyt pomostowy PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Obligacje komunalne Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

8 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Umowa o dofinansowanie Umowa na finansowanie Etap przygotowawczy Etap realizacji Etap monitoringu Okresowy niedobór środków na terminową realizację projektu Baypass Europejski: Krótkoterminowo - akredytywa Długoterminowo - obligacje Kontrola Instrumenty zabezpieczające gwarancje

9 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Pisemne zobowiązanie banku, który otworzył akredytywę na zlecenie i zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy (importera), do zapłacenia lub zabezpieczenia zapłaty beneficjentowi akredytywy określonej sumy, pod warunkiem udowodnienia przez beneficjenta, za pośrednictwem przedłożonych przezeń dokumentów, że zostały dopełnione wszystkie warunki, od których akredytywa uzależnia zapłatę oraz pod warunkiem przedstawienia tych dokumentów w terminie ważności akredytywy. Formy rozliczenia i zabezpieczenia transakcji handlowych w obrocie zagranicznym PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP

10 Akredytywa dokumentowa minimalizuje ryzyko nieterminowej realizacji projektu i nierzetelnego wykonania umowy przez kontrahenta Zasady funkcjonowania akredytywy dokumentowej Korzyści dla Klienta Jak to działa? ! ! Bank, na Państwa zlecenie, zobowiązuje się do wypłaty należności za dostarczony towar czy usługę jedynie w przypadku spełnienia ustalonych w akredytywie warunków, takich jak: - - termin - ilość i rodzaj produktu - dostarczenie wymaganych dokumentów: list patentowy, faktura, itp. ! ! Zastosowanie akredytywy dokumentowej w rozliczeniach pomiędzy stronami kontraktu handlowego minimalizuje ryzyko transakcji, zapewnia terminowość dostawy i uzależnia wypłatę części lub całości zapłaty od spełnienia warunków ustalonych przez Państwa. ! ! Ustalone przez Państwa warunki zapłaty mogą odpowiadać zobowiązaniom nałożonym przez umowę dotacji i inne dokumenty. Dzięki temu minimalizują Państwo ryzyko nieotrzymania dotacji, na skutek niespełnienia warunków umowy z przyczyn niezależnych od Państwa. ! Koszt otwarcia akredytywy jest niewielki w porównaniu do wartości dotacji, która może zostać niewypłacona jeżeli nastąpią opóźnienia w realizacji projektu. ! Usługodawca lub dostawca ma ułatwiony dostęp do kredytu bankowego; cesja należności z akredytywy stanowi zabezpieczenie dla zaciąganych zobowiązań finansowych. KONTRAKT 1a2 1.Zlecenie otwarcia (a) i otwarcie(b) akredytywy dokumentowej 2.Informacja do dostawcy o otwarciu akredytywy i zobowiązania Banku do dokonania zapłaty po spełnieniu warunków ustalonych w akredytywie 3.Przekazanie towaru, wykonanie usługi na warunkach określonych w akredytywie 4.Przedstawienie dokumentów zgodnie z warunkami akredytywy (a) i przekazanie dokumentacji do PKO BP S.A. (b) 5.Sprawdzenie dokumentów i dokonanie zapłaty 6.Przekazanie zapłaty 7.Rozliczenie transakcji z Państwem – zleceniodawcą akredytywy 4a 5 3 7 KONTRAHENTKUPUJĄCY 1b 4b 6 BANK KONTRAHENTA

11 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna Emisja obligacji Dogodna forma finansowania kosztów zwłaszcza dla samorządów Emisja i obsługa – zlecana PKO Bankowi Polskiemu Czas – maksymalny okres przygotowania emisji wynosi 2 miesiące Zalety – emisja podzielona na serie (uruchamiane w dogodnych terminach), pewność pozyskania środków PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP

12 Emisja obligacji jako pokrycie udziału własnego Emisja obligacji ze względu na swoje zalety może stać się wygodnym sposobem pozyskania środków na współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków UE Podpisanie umowy emisyjnej daje samorządowi gwarancję pozyskania środków z emisji, a zarazem dokumentuje posiadanie udziału własnego Emisja obligacji jako finansowanie pomostowe Środki uzyskane z emisji obligacji mogą także posłużyć finansowaniu zadań, które są refundowane dopiero po wykonaniu inwestycji. W takim przypadku wykup obligacji następuje ze środków otrzymanych przez samorząd jako refundacja zadania Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

13 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Koszty emisji obligacji składają się z dwóch elementów: > oprocentowanie obligacji dotychczas stosowana konstrukcja oprocentowania to rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych plus marża możliwe jest także oprocentowanie obligacji jako stawka WIBOR plus marża > prowizja organizatora emisji prowizja jest płatna przy uruchomieniu emisji, a jej wysokość z reguły nie przekracza 0,25% wartości emisji Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

14 Co należy zrobić, by skorzystać z oferty? Kontakt z doradcami klienta korporacyjnego w Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych lub w Centrach Korporacyjnych PKO Banku Polskiego ZAPRASZAMY Anna Jesiołowska 0-12-642-01-33 wew 322, Anna.Jesiolowska@pkobp.pl PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP

15 www.pkobp.pl www. ROKKrakowSekretariat@pkobp


Pobierz ppt "Program Europejski PKO Banku Polskiego INSTRUMENTY WSPIERAJACE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google