Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 21 październik 2008 r. Umowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 21 październik 2008 r. Umowa."— Zapis prezentacji:

1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 21 październik 2008 r. Umowa o dofinansowanie projektu Sylwia Chwalibóg Dział Wrażania priorytetów 3,4,9 oraz ZPORR Wydział Wdrażania RPO

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 2 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu jest uwieńczeniem złożonego procesu oceny i wyboru projektów. Umowa o dofinansowanie projektu zawierania jest w terminie do 55 dni od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 3 Umowa o dofinansowanie projektu Porozumienie o dofinansowanie projektu Uchwała o dofinansowanie projektu Wzory dokumentów dostępne są na stronie http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3560 http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3560 wdrażanie Wrocław, 21 październik 2008 r.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 4 Proces przygotowania umowy/porozumienia/uchwały Pismo informujące Beneficjenta o przyznanym dofinansowaniu i wymaganych dokumentach Opracowanie i przesłanie przez Beneficjenta wymaganych dokumentów do RPO WD (7 dni) Wrocław, 26 marca 2008 r. Dokonanie weryfikacji otrzymanych dokumentów oraz opracowanie umowy (7 dni) Ewentualne uzupełnienia przez Beneficjenta dokumen. niezbędnej do przygotowania umowy (5 dni) Wrocław, 21 październik 2008 r.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 5 Przekazanie umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu Beneficjentowi (2 egz.) Wrocław, 26 marca 2008 r. Zwrot podpisanej przez Beneficjenta Umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu (2 egz.) (7 dni) Podpisanie umowy/porozumienia przez dwóch Członków ZWD oraz przekazanie 1 egz. do Beneficjenta Proces podpisania umowy/porozumienia Wrocław, 21 październik 2008 r.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 6 Warunki do spełnienia przed podpisaniem umowy/porozumienia/uchwały : Pozwolenie na budowę – jeżeli dotyczy Beneficjenta Dokumenty finansowe potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizacje projektu; Aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego - Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami w podatkach wobec Skarbu Państwa; Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie dotyczy JST, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych) Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 7 Warunki do spełnienia przed podpisaniem Umowy (c.d.): Zaświadczenie o nadaniu NIP Zaświadczenie o numerze REGON Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób uprawnionych do zawarcia umowy; Karta wzorów podpisów, Wybór formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy – jeśli dotyczy beneficjenta; Umowa otwarcia rachunku bankowego dla projektu. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu. Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 8 Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu: 1.Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w terminie do 30 dnia od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu – nie dotyczy SWD oraz państwowych jednostek budżetowych, 2.do 25 dnia każdego miesiąca kwartalny harmonogram płatności w ramach Projektu – nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych 3.do 15 dnia lutego każdego roku – prognoza wydatków na bieżący oraz kolejny rok budżetowy; Wrocław, 21 październik 2008 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 9 4.1 raz na 3 m-ce wniosek o płatność 5.do 15 stycznia roku następnego wniosek o płatność w którym rozliczy otrzymane w poprzednim roku płatności zaliczkowe (nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych) 6.Gdy szacunkowa wartość zamówienia publicznego w ramach Projektu wyniesie co najmniej 10 000 000 PLN dla robót budowlanych lub 5 000 000 PLN dla dostaw bądź usług do IZ przekazywany jest m.in. projekt ogłoszenia, SIWZ celem dokonania kontroli ex-ante zamówienia publicznego. Wrocław, 21 październik 2008 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 10 8.Gdy całkowita wartość Projektu wynosi 5 000 000 PLN po poniesieniu 50 % wydatków - audyt zewnętrzny. 9.Rozpoczęcie realizacji Projektu musi nastąpić w terminie do 3 m-cy od daty rozpoczęcia realizacji Projektu zapisanego w umowie/porozumieniu/uchwale w przeciwnym razie IZ może rozwiązać zawarty kontrakt (za wyjątkiem opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Beneficjenta). Wrocław, 21 październik 2008 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 11 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych, z którymi zawierane są Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do upływu 3/5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Ustanawiane jest na kwotę nie mniejsza niż wartość dofinansowania Wrocław, 21 październik 2008 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 12 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 13 Komisja ds. przyjęcia/zwrotu/zniszczenia zabezpieczenia: Radca prawny Pracownik DRPO-W Beneficjent Posiedzenia Komisji w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 10.30. – 12.30 Weryfikacja złożonych zabezpieczeń Przyjęcie zabezpieczenia sporządzenie protokołu Przekazanie zabezpieczenia do banku Wrocław, 21 październik 2008 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 14 Zmiany w Projekcie po podpisaniu Umowy Beneficjent zobowiązany jest zgłosić do IZ RPO zmiany dotyczące realizacji Projektu nie później niż na 35 dni przed planowanych zakończeniem finansowym realizacji projektu, Zmiany powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają przygotowania aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku zgody IZ RPO na dokonanie zmian Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązująca wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 15 § 19 Rozwiązanie Umowy Rozwiązanie umowy na wniosek IZ RPO z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia (§ 19 ust. 1); Rozwiązanie Umowy na wniosek IZ RPO bez wypowiedzenia (§ 19 ust. 2); Rozwiązanie umowy na wniosek Beneficjenta; Niezależnie od formy i przyczyny rozwiązania umowy beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową w wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu. (§ 19 ust. 6) Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 16 Załączniki do umowy Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu beneficjenta Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu... Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013 Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 Kwartalny harmonogram płatności dla projektu w ramach RPO WD 2007 – 2013 oraz odpowiadające współfinansowanie według źródeł finansowania, Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 17 Załączniki do umowy (c.d.) Prognoza wydatków kwalifikowanych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 na bieżący rok oraz następny budżetowy Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 18 Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 21 październik 2008 r. Umowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google