Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Europejski PKO Banku Polskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Europejski PKO Banku Polskiego"— Zapis prezentacji:

1 Program Europejski PKO Banku Polskiego

2 INSTRUMENTY FINANSOWE UE
Źródła finansowania w odniesieniu do typów projektów oraz rodzajów beneficjentów pomocy Fundusze strukturalne Europejski Instrument Wspierania Rybołówstwa Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Osoby fizyczne Sektor MSP Organizacje pozarządowe Samorząd terytorialny Edukacja i kultura Turystyka Ochrona środowiska Rynek pracy Rozwój regionalny Beneficjenci Przedmiot Nazwa funduszu Fundusz Spójności, Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG, EQUAL Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

3 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW
wkład pieniężny wkład rzeczowy 1. uzupełniają środki własne beneficjenta 2. pokrywają tylko część kosztów (na zasadzie refundacji) 3. stanowią procentowy udział w stosunku do kosztów kwalifikowanych 4. nie pokrywają opłat finansowych, które nie są kosztami kwalifikowanymi Środki z funduszy strukturalnych Przykładowe koszty niekwalifikowane: 1.OPŁATY FINANSOWE Odsetki od debetu (inne niż wydatki na subsydiowanie odsetek w celu ograniczenia kosztów pożyczek dla przedsiębiorstw realizowanych w ramach zaakceptowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw), opłaty od transakcji finansowych, prowizje i ryzyko różnic kursowych oraz inne wydatki finansowe nie są kwalifikowane do współfinansowania przez fundusze strukturalne. 2.GRZYWNY, KARY FINANSOWE, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORAMI SĄDOWYMI 3.PODATEK VAT Z wyjątkiem przypadków, gdy jest on autentycznie i definitywnie wytworzony przez końcowego beneficjenta Przykładowe koszty kwalifikowane do określonej wysokości: 1. Koszty zakupu ziemi niezabudowanej. 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 448/2004 z dnia 10 marca 2004r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczące warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współ finansowane z funduszy strukturalnych i wycofujące ROZPORZĄDZENIE NR1145/2003 Uzupełnienia Programów Operacyjnych Podręczniki procedur wdrażania poszczególnych programów operacyjnych Rozstrzygnięcia instytucji odpowiedzialnymi za wdrażanie pomocy unijnej „Wkłady w naturze” mogą mieć charakter: udostępnienia ziemi, nieruchomości, wyposażenia i materiałów; badań i działań specjalistycznych; niepłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

4 STRUKTURA REALIZACJI PROJEKTU
MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU 1. Projekt wstępny 2. Akceptacja projektu wstępnego 3. Projekt szczegółowy 4. Akceptacja projektu szczegółowego 5. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy 6. Rozpoczęcie inwestycji 7. Realizacja inwestycji 8. Zakończenie inwestycji 9. Monitorowanie efektów inwestycji Wiedza, koszty, rozliczenia Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

5 MONTAŻ FINANSOWY Całkowity koszt projektu Środki własne beneficjenta
Koszty niekwalifikowane Środki własne beneficjenta Kredyt bankowy/emisja obligacji Koszty kwalifikowane 100 % Wkład własny beneficjenta Dofinansowanie z funduszu strukturalnego Wkład rzeczowy Środki własne beneficjenta Dotacje (np. NFOŚiGW) Kredyt bankowy/emisja obligacji Całkowity koszt projektu Należy powiedzieć o koniecznościokreslenia źrodeł prefinansowania i współfinansowania projektu Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

6 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
Przesłanki: pomoc w identyfikacji rodzajów współfinansowanych projektów oraz beneficjentów pomocy strukturalnej (przedsiębiorstwa, JST, organizacje non-profit i inne) i ich potrzeb POTRZEBY: 1. doradztwo finansowe/merytoryczne 2. zapewnienie źródeł finansowania 3. bezpieczne rozliczanie projektów Program Europejski PKO BP, czyli kompleksowa oferta komplementarnych względem siebie produktów i usług bankowych (dla właścicieli projektów, jak i wykonawców oraz dostawców) Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

7 PE dla przedsiębiorców
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP PE dla przedsiębiorców PROJEKTY Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

8 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
Finansowanie projektów Płatności i rozliczenia POMOC F-SZY UE (np. dotacje) WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA FINANSOWANIE POMOSTOWE (krótkoterminowe) KREDYTY KRÓTKO I ŚREDNIO -TERMINOWE KREDYTY DŁUGOTERMINOWE RACHUNKI PROJEKTÓW BEZPIECZNE INSTRUMENTY ROZLICZEŃ Doradztwo w przygotowaniach GWARANCJE (przetargowe, zwrotu zaliczki itp.) „DORADZTWO PROSTE” WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI KONS-DOR DORADZTWO FINANSOWE OBLIGACJE Global Loan EBI Fundusz Poręczeń Unijnych Promesy kredytowe Kredyty z linii EBOiR Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

9 1. Usługi konsultacyjno-doradcze
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 1. Usługi konsultacyjno-doradcze Identyfikacja możliwości i sposobu uzyskania wsparcia (wybór adekwatnego programu, priorytetu, działania; analiza zasad) oraz pomoc w konstrukcji montażu finansowego i realizacji jego założeń Przykład: doradztwo „proste” dla firmy z sektora MSP* Rodzaj inwestycji – zakup maszyny Program i Działanie: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Działanie 2.3 Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Kredyt bankowy wymagany: w Dz. 2.3 SPO WKP przy wsparciu środków pomocowych powyżej 125 tys. zł % kwoty dotacji Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

10 2. Finansowanie projektów (a)
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 2. Finansowanie projektów (a) Kredyt pomostowy Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych) Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

11 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
2. Finansowanie projektów (b) Kredyt na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE Umożliwia sfinansowanie wkładu własnego realizatora projektu oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych (nie podlegających refundacji) Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu; karencja w spłacie do 12 miesięcy; brak prowizji za wcześniejszą spłatę Udział własny w projekcie – min. 10 % wartości projektu Zabezpieczenie – FPU (do 60 % kwoty kredytu), standardowe zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjne (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) Opisy z broszury WALUTA UDZIELENIA KREDYTÓW: DOWOLNA, ustalona z PKO BP PROMESA KREDYTOWA – fakultatywnie, w celu wskazania źródeł finansowania Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

12 2. Finansowanie projektów (c)
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 2. Finansowanie projektów (c) Emisja obligacji Dogodna forma finansowania kosztów zwłaszcza dla samorządów Emisja i obsługa – zlecana PKO Bankowi Polskiemu Czas – maksymalny okres przygotowania emisji wynosi 2 miesiące Zalety – emisja podzielona na serie (uruchamiane w dogodnych terminach), pewność pozyskania środków Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

13 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
3. Rozliczenia projektów Rachunek projektu Założenie w PKO BP osobnego rachunku projektu/subkonta ułatwia zarządzanie procesem jego realizacji Akredytywa dokumentowa Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym Kontrakty terminowe forward, kontrakty ARF i FRA Gwarancja bankowa Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji/dostawcy towarów i/lub usług, jak i „właścicieli projektów”/beneficjentów Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

14 Cechy wyróżniające ofertę zawartą w Programie
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Cechy wyróżniające ofertę zawartą w Programie Kredyty na współfinansowanie wkładu własnego – minimalny wkład własny to 10 % wartości projektu Kredyty pomostowe – szeroko określony zakres kredytowania, elastyczność w spłacie, udzielany do 100 % wartości wsparcia Kredyty długoterminowe EBI – z linii kredytowej Global Loan Europejskiego Baku Inwestycyjnego Polityka cenowa – niższe opłaty i prowizje przy kompleksowej obsłudze projektu np. odstąpienie od opłat za przedterminową spłatę obniżenie minimalnej marży stosowanej przez PKO BP dla kredytów DOBÓR USŁUG I ICH PARAMETRÓW ZALEŻY OD STANDINGU FINANSOWEGO BENEFICJENTA!!! Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

15 Przykładowe warunki udzielenia kredytu
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Przykładowe warunki udzielenia kredytu Kredyty na współfinansowanie wkładu własnego i kredyty pomostowe minimalna marża w walucie polskiej minimalna marża w walucie wymienialnej opłaty i prowizje rozpatrzenie wniosku promesy kredytowej wystawienie promesy ważność promesy kredytowej zmiana warunków spłaty kredytu (jeżeli wynika to ze zmiany terminu otrzymania dotacji) brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu od 0,3 p.p. od 0,5 p.p. od 300 zł 0 zł do 6 miesięcy 0 zł Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

16 Przykładowe warunki rozliczania
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Przykładowe warunki rozliczania Rachunek bankowy i operacje dokumentowe minimalna opłata za otwarcie akredytywy minimalna opłata za udzielenie gwarancji opłaty i prowizje otwarcie rachunku bankowego prowadzenie rachunku bankowego otwarcie akredytywy dokumentowej udzielenie gwarancji bankowej 150 PLN 200 PLN od 30 zł od 40 zł od 0,15 % (za każde rozpoczęte 3 m-ce) od 0,5-1,0 % (za każde rozpoczęte 3 m-ce) Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

17 Zawartość PE w odniesieniu do potrzeb beneficjentów
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Zawartość PE w odniesieniu do potrzeb beneficjentów USŁUGI KONSULTACYJNO- -DORADCZE FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH FINANSOWANIE PROJEKTÓW WKŁAD UNIJNY Kredyty pomostowe (krótkoterminowe) WKŁAD WŁASNY Kredyty średnioterminowe Kredyty długoterminowe Emisja obligacji PROMESY KREDYTOWE 2. potrzeba finansowania ROZLICZENIA PROJEKTÓW RACHUNKI Rachunek projektu Rachunek projektu z depozytem zablokowanym ROZLICZENIA Akredytywa dokumentowa ZABEZPIECZENIA (np. gwarancja bankowa, usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym) Tzw. proste usługi doradcze Współpraca z firmami zewnętrznymi Doradztwo specjalistyczne (montaż finansowy) 1. potrzeba wiedzy 3. potrzeba rozliczania Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

18 KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z PKO BP
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z PKO BP KLIENCI KOMPLEKSOWA I KOMPLEMENTARNA OBSŁUGA BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROJEKTÓW DOSTĘP DO WIEDZY (INFORMACJI) NAJWIĘKSZA LICZBA ODDZIAŁÓW BANKOWYCH WIARYGODNOŚĆ BANKU POLSKIEGO DOŚWIADCZENIE PKO BP PRZY PROJEKTACH „UNIJNYCH” WIODĄCA POZYCJA NA RYNKU W OBSŁUDZE JST I MSP SZEROKA BAZA KLIENTÓW – KOJARZENIE KOOPERANTÓW Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

19 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
Co należy zrobić, by skorzystać z oferty? Kontakt z doradcami klienta korporacyjnego w Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych lub w Centrach Korporacyjnych PKO Banku Polskiego ZAPRASZAMY Wojciech, Szczęsny Kaczmarek Tel: (061) Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

20

21 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW KORZYŚCI DLA KLIENTA OPTYMALNY EFEKT WSPÓŁPRACY BEZPIECZEŃSTWO PROGRAM EUROPEJSKI Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna


Pobierz ppt "Program Europejski PKO Banku Polskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google