Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sopotu na temat „Planów inwestycyjnych i społecznych miasta w latach 2014 - 2020”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sopotu na temat „Planów inwestycyjnych i społecznych miasta w latach 2014 - 2020”"— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sopotu na temat „Planów inwestycyjnych i społecznych miasta w latach ”

2 Projekty inwestycyjne

3 Budowa tunelu tranzytowego pod Sopotem z rewitalizacją Al
Budowa tunelu tranzytowego pod Sopotem z rewitalizacją Al. Niepodległości Przedmiot projektu: Zaprojektowanie i budowa sopockiego odcinka Trójmiejskiej Trasy Średnicowej o długości 4,3 km, z czego 2,6 km będzie przebiegać w tunelu (2x2 pasy ruchu). Budowa odbywałaby się metodą podziemną przy użyciu tarczy tzw. TBM – z ang. Tunel Boring Machine (przekrój tunelu kołowy). Metoda polega na drążeniu okrągłego tunelu pod powierzchnią terenu. Przeprowadzenie konserwatorskiej renowacji elewacji zabytkowych budynków wzdłuż Al. Niepodległości, z odtworzeniem ich pierwotnego wystroju. Wypracowanie korzystnych dla Wspólnot Mieszkaniowych warunków dofinansowania remontów. Spodziewane rezultaty projektu: Skrócenie czasu podróży pomiędzy granicami Sopotu (od granicy z Gdańskiem do granicy z Gdynią o 50%), a tym samym zmniejszenie zużycia paliwa; Ograniczenie emisji spalin o 68% (ważne ze względu na status uzdrowiska); Poprawa bezpieczeństwa ruchu (zmniejszenie zdarzeń i ofiar zdarzeń drogowych); Uzyskanie spójnego, eleganckiego i poprawnego historycznie wizerunku głównej arterii miasta; Spójna i harmonijna kolorystyka obu pierzei ulicy, wyeksponowanie najciekawszych detali rzeźbiarskich i architektonicznych budynków, wymierna oraz przykładowa estetyzacja i waloryzacja istotnej przestrzeni miejskiej; zwiększenie dochodów mieszkańców związku z uatrakcyjnieniem przestrzeni miejskiej.

4 Rewaloryzacja skarpy sopockiej
Przedmiot projektu: wprowadzenie nasadzeń zabezpieczających skarpę przed erozją; usunięcie podrostu klonów, usuwanie posuszu, cięcia formujące i poprawiające statykę drzew; wyeksponowanie hist. założeń architekt. – groty na skarpach przy ul. Sobieskiego i Winieckiego; wprowadzenie ogrodzenia (zabezpieczenie skarp przed wydeptywaniem); remonty, odbudowa murów oporowych; remonty schodów; modernizacja oświetlenia wzdłuż ciągów pieszych na skarpie. Spodziewane rezultaty projektu: Zabezpieczenie skarpy przed erozją i wydeptywaniem; Poprawa warunków korzystania ze skarpy przez mieszkańców i turystów (poprawa bezpieczeństwa, komfort i estetyka ciągów pieszych).

5 Rozbudowa układu komunikacyjnego wokół Opery Leśnej
Przedmiot projektu: Rozbudowa istniejącego dojazdu do Opery Leśnej oraz analiza utworzenia dojazdu alternatywnego. Spodziewane rezultaty projektu: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obiektu; Skrócenie czasu niezbędnego na przygotowanie imprez kulturalnych w Operze Leśnej; Zwiększenie dostępu mieszkańców i widzów (w tym osób niepełnosprawnych) do wydarzeń organizowanych w obiekcie.

6 Powrót sopockich witraży
Przedmiot projektu: Inwentaryzacja całego zasobu sopockich witraży; Wytypowanie witraży najpilniej potrzebujących interwencji konserwatorskiej (uszkodzonych, zdekompletowanych, słabo bądź źle utrzymanych; Stworzenie merytorycznych założeń do odtworzenia utraconych, nieistniejących już witraży oraz do wytypowania ich nowej lokalizacji. Spodziewane rezultaty projektu: Wzbogacenie zasobu kulturowego miasta poprzez odtworzenie utraconej historycznej atmosfery; Znaczące podniesienie estetyki historycznej zabudowy oraz wprowadzenie do architektury elementu koloru i światła.

7 Ulica Kolejowa Przedmiot projektu: Spodziewane rezultaty projektu:
Budowa nowego ciągu komunikacyjnego biegnącego w śladzie poszerzonej ul. Rzemieślniczej, dalej poprzez nowe skrzyżowanie w ul. Jana z Kolna wzdłuż linii kolejowej i nowy wiadukt nad ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Podjazd. Następnie poprzez wyburzoną kamienicę i w tunelu pod ul. Bohaterów Monte Cassino do skrzyżowania ul. Goyki i z Al. Niepodległości lub dalej aż do skrzyżowania z ul. Malczewskiego względnie do włączenia przy wiadukcie kolejowym w Kamiennym Potoku. Spodziewane rezultaty projektu: Zabezpieczenie obsługi komunikacyjnej Osi Administracji i Biznesu (tereny znajdujące się pomiędzy koleją a Al. Niepodległości); Stworzenie mieszkańcom Sopotu alternatywnego ciągu komunikacyjnego dla Al. Niepodległości; Poprawa przepustowości ruchu w mieście.

8 Odtworzenie i rewaloryzacja pasa nadmorskiego wraz z „Laskiem Karlikowskim”
Przedmiot projektu: Rekultywacja istniejących zarośniętych wydm, polegającą m.in. na wprowadzeniu gatunków takich jak: wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica, wierzba, rokitnik itd. oraz zmniejszenie udziału klonów i róży pomarszczonej. Ponadto, odtworzenie wału wydm (ok. 200m) w sąsiedztwie Łazienek Północnych i obsadzenie ich roślinnością nawydmową. Spodziewane rezultaty projektu: Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczo – krajobrazowej oraz turystycznej obszaru objętego projektem; Ograniczenie nawiewania piasku do centrum miasta; Stworzenie mieszkańcom miejsca do aktywnego wypoczynku.

9 Zmiana systemu grzewczego w Sopocie
Przedmiot projektu: Przebudowa wybranych lokalnych kotłowni na układy pozwalające na skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem mini lub mikro układów kogeneracyjnych. Spodziewane rezultaty projektu: Dzięki zastosowaniu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła podmioty będące właścicielem układu kogeneracyjnego (np. spółdzielnie mieszkaniowe) mogłyby produkowaną energię elektryczną wykorzystywać na własne potrzeby lub dostarczać na rynek energetyczny tym samym obniżać koszty ponoszone przez mieszkańców.

10 Nowoczesne schronisko oraz hotel dla zwierząt
Przedmiot projektu: wykonanie  schroniska dla zwierząt o pojemności boksów dla maksymalnej liczby 200 psów  i 200 kotów wraz z budynkiem socjalno-technicznym oraz 20 miejscami hotelowymi dla zwierząt, zapleczem technicznym, gabinetem weterynaryjnym oraz częścią biurową o powierzchni użytkowej ok. 400m2. Spodziewane rezultaty projektu: Poprawa warunków funkcjonowania schroniska; Poprawa ekonomicznych warunków działania schroniska; Obniżenie poziomu hałasu w mieście; Poprawa warunków sanitarnych dla osób mieszkających w pobliżu oraz zwierząt.

11 Budowa wielopoziomowego parkingu na granicy Gdańska i Sopotu
Przedmiot projektu: wybudowanie wielopoziomowego garażu na ok miejsc postojowych na czterech poziomach (w tym jeden na dachu) w miejsce części istniejących miejsc parkingowych na terenie ERGO ARENY. Spodziewane rezultaty projektu: Zwiększenie liczby miejsc parkingowych wokół terenu ERGO ARENY i Hipodromu; Odciążenie miejsc parkingowych w centrum Sopotu – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców centrum Sopotu.

12 Urządzenie terenu zielonego wokół Morskiego Oka
Przedmiot projektu: Uporządkowanie terenu wokół stawu wraz z remontem oświetlenia i schodów. Stworzenie miejsca do wypoczynku: nowe ławki, stoliki do gry w szachy, pomosty umożliwiające bliższy kontakt z wodą, place zabaw dla dzieci oraz urządzenia typu fitness dla osób starszych. Spodziewane rezultaty projektu: Stworzenie miejsca umożliwiającego aktywny wypoczynek mieszkańcom Sopotu i turystom; Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczo – krajobrazowej i turystycznej przedmiotowego obszaru.

13 Budowa podziemnego systemu segregacji odpadów
Przedmiot projektu: Instalacja zbiorników podziemnych na odpady oraz wyposażenie Zakładu Oczyszczania Miasta w urządzenia przystosowane do obsługi istniejącego i planowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Spodziewane rezultaty projektu: Poprawa efektywności systemu zbiórki odpadów w Sopocie; Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów oraz czasu ich obsługi; Dostosowanie miejsc gromadzenia odpadów do charakteru miasta o statusie kurortu.

14 Eko transport Przedmiot projektu: Spodziewane rezultaty projektu:
Zakup nowych pojazdów komunalnych zasilanych CNG (sprężonym gazem ziemnym) przeznaczonych wyłącznie do obsługi Sopotu: śmieciarki: 5 sztuk (w tym ok. 1-2 dostosowane do obsługi pojemników podziemnych); hakowce do obsługi kontenerów: 3 sztuki; pojazdy skrzyniowe: 2 sztuki; pojazd brygadowy do obsługi oczyszczania: 2 sztuki Spodziewane rezultaty projektu: Ekonomiczny – ok. 40% oszczędności w kosztach operacyjnych eksploatacji pojazdów; Ekologiczny - radykalne zmniejszenie emisji: o 80% mniej węglowodorów, które decydują o powstaniu smogu, o 70% mniej tlenków węgla i azotu; blisko 100% mniej siarki i sadzy; Ograniczenie hałasu (z odległości 7 m od pojazdu hałas jest mniejszy o ok. 40 %).

15 Zagospodarowanie wyładowni kolejowej wraz z budową i remontem niezbędnego układu komunikacyjnego
Przedmiot projektu: Wprowadzenie funkcji usługowych, np.: biura, handel, parking (związane z rozwojem sieci biznesu i administracji) w rejonie byłej wyładowni kolejowej Sopot Wyścigi (wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym: ul. Rzemieślnicza, Jana z Kolna, 3 Maja). Spodziewane rezultaty projektu: Stworzenie warunków dla inwestorów oraz do rozwoju usług na zrewitalizowanym terenie; Stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy; Zwiększenie dochodów mieszkańców.

16 Rewaloryzacja Parku Północnego w części od Dworku Admirał do Grand Hotelu
Przedmiot projektu: Odtworzenie historycznego - kuracyjnego parku poprzez działania dotyczące układu przestrzennego parku, odpowiedni dobór i rozmieszczenie nasadzeń drzew i roślinności niższej. Spodziewane rezultaty projektu: Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczo – krajobrazowej i turystycznej przedmiotowego obszaru; Stworzenie miejsca umożliwiającego aktywny wypoczynek mieszkańcom Sopotu;

17 Droga Zielona - połączenie z ulicą Spacerową pod Pachołkiem
Przedmiot projektu: Budowa kolejnego fragmentu Drogi Zielonej od zakończenia odcinka obecnie budowanego do ul. Spacerowej, stanowiącej bezpośrednie połączenie z obwodnicą Trójmiasta. Spodziewane rezultaty projektu: Usprawnienie dojazdu do Obwodnicy Trójmiasta z dolnego tarasu Gdańska i Sopotu; Stworzenie funkcjonalnego układu komunikacyjnego ERGO ARENY oraz Hipodromu; Skrócenie czasu podróży pomiędzy granicami Sopotem a Obwodnicą Trójmiasta, a tym samym zmniejszenie zużycia paliwa; Poprawa dostępności komunikacyjnej Sopotu.

18 Projekty społeczne

19 Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób wykluczonych społecznie
Przedmiot iprojektu: Utworzenie Centrum Integracji Społecznej, które umożliwiałoby osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, niezaradnym życiowo, chorym psychicznie, imigrantom, powracającym z zakładów karnych itp.) trening przywracający możliwości pełnienia przynależnych im ról społecznych i osiągnięcie wyższej pozycji społecznej, nabywanie nowych umiejętności zawodowych, naukę planowania własnego życia i kariery, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i umiejętność współżycia społecznego. Spodziewane rezultaty projektu: Poprawa funkcjonowania osób niezaradnych życiowo w społeczeństwie; Uzyskanie przez osoby uczestniczące własnej samodzielności i niezależności, w tym zawodowej; Przerwanie łańcucha pokoleniowego uzależnienia od pomocy społecznej; Ograniczenie bezrobocia i bezdomności. Ograniczenie w przyszłości wydatków na pomoc społeczną dla osób bezdomnych, bezrobotnych, o niskiej zaradności życiowej.

20 Bezpieczny senior – system przywoławczy w domach osób niesamodzielnych
Przedmiot projektu: Wprowadzeniu systemu przywoławczego dla osób niesamodzielnych (głównie w podeszłym wieku) przebywających w miejscu zamieszkania i objętych usługami opiekuńczymi. Osoby te ze względu na stan zdrowia wymagają stałej pomocy i opieki podczas zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych jak jedzenie, toaleta, podawania leków, zabiegów higienicznych, a także często stałego monitorowania stanu zdrowia. Rezultaty projektu: Wydłużenie okresu pozostawania osób niesamodzielnych w środowisku zamieszkania bez konieczności umieszczania ich w instytucjach opieki całodobowej; Zwiększenie bezpieczeństwa osób niesamodzielnych przebywających w środowisku domowym; Odciążenie opiekunów od konieczności stałego przebywania z osobami niesamodzielnymi, zwiększenie efektywności pracy opiekunów; Obniżenie kosztów opieki; Obniżenie kosztów korzystania z systemu przywoławczego w przypadku długoterminowego kontraktu dla większej ilości odbiorców.

21 Rozwój Sopockiego Klastra Turystycznego
Przedmiot projektu: Kontynuacja realizowanego projektu, którego przedmiotem jest budowa partnerstwa i współpracy lokalnego biznesu, partnerów ze sfery jednostek edukacyjnych i naukowych oraz przedstawicieli administracji samorządowej. Rezultaty projektu: Łatwiejszy dostęp do informacji o potrzebach klientów, rynku oraz łańcuchu dostaw; Stworzenie i rozwój sieci promocji Miasta na rynkach zagranicznych; Wypracowanie i realizacja wspólnej strategii promocji Sopotu; Wzmocnienie pozycji rynkowej Sopotu w stosunku do innych zagranicznych marek turystycznych; Synergia działań rynkowych realizowanych przez różne podmioty i organizacje branżowe; Poprawa relacji i działań między biznesem a środowiskiem naukowym w zakresie generowania nowych innowacyjnych produktów i procesów; Wzrost dochodów mieszkańców działających w branży turystycznej i około turystycznej.

22 Zdrowi i aktywni – promocja zdrowego stylu życia dla całych rodzin
Przedmiot projektu: Działania profilaktyczne z zakresu: zdrowego odżywiania się dla dzieci i młodzieży; szkolenia dla personelu placówek oświatowych w dziedzinie przygotowania zdrowych posiłków; warsztaty dla rodziców – zdrowie dziecka; wspólne zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców. Spodziewane rezultaty projektu: Podniesienie świadomości mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży z zakresu zdrowego trybu życia; Promocja zdrowej żywności; Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Sopotu; Wykreowanie nawyku spędzania czasu wolnego z rodziną.

23 Poprawa stanu uzębienia u dzieci i młodzieży
Przedmiot projektu: Rozmowy o higienie jamy ustnej, nauka prawidłowego mycia zębów (od wieku przedszkolnego), poprawa wyposażenia gabinetów stomatologicznych w szkołach. Spodziewane rezultaty projektu: poprawa stanu uzębienia u dzieci i młodzieży;

24 Rozwój Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji
Przedmiot i rezultaty projektu: Kontynuacja realizowanego projektu, który zakłada utworzenie w Sopocie ośrodka zajmującego się wieloaspektowym wspieraniem przedsiębiorczości, pozwalającego poszerzyć ofertę funkcjonującego dotychczas Centrum Przedsiębiorczości oraz Mikroinkubatora. Przedmiotem projektu w latach 2014 – 2020 będzie poszerzenie wachlarza instrumentów służących wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości i pozyskiwaniu środków na ich wdrożenie. Podstawowym rezultatem projektu będzie poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców Sopotu.

25 Spółdzielnia socjalna
Przedmiot i rezultaty projektu: Założenie spółdzielni socjalnej z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ukończyły program Centrum Integracji Społecznej. Osoby pracujące w spółdzielni socjalnej uzyskują własny dochód z legalnego źródła, którym jest własna praca, łączą się we wspólnym działaniu, co daje im możliwość wzajemnego wsparcia, powoduje wzrost motywacji do realizacji zadań i poczucie własnej sprawczości i niezależności umożliwiając powrót do powszechnie akceptowanych form zachowań. Spodziewane rezultaty projektu: Uzyskanie przez członków spółdzielni własnego dochodu będącego drogą do samodzielności i niezależności, w tym zawodowej; Przerwanie łańcucha pokoleniowego uzależnienia od pomocy społecznej; Ograniczenie bezrobocia i bezdomności; W przyszłości ograniczenie wydatków na pomoc społeczną dla osób bezdomnych, bezrobotnych, o niskiej zaradności życiowej.

26 Innowacyjne techniki kształcenia
Przedmiot projektu: Działania związane z wdrażaniem i rozwojem innowacyjnych form kształcenia (w tym e-learningu), kształcenia modułowego i kursowego osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Spodziewane rezultaty projektu: umożliwienie nauki w mniejszych grupach i z większym wykorzystaniem nowych technologii (specjalistycznych programów komputerowych); zdobycie przez mieszkańców niezbędnych kwalifikacji zawodowych w stosunkowo krótkim czasie.

27 Rozwój budownictwa komunalnego
Przedmiot projektu: Realizacja kolejnych etapów budownictwa komunalnego Spodziewane rezultaty projektu: Zwiększenie oferty mieszkań komunalnych dla mieszkańców Sopotu

28 Rozwój form wsparcia dla osób starszych w tym rozwój społecznościowo - informacyjnego Portalu Sopockich Seniorów Przedmiot i rezultaty projektu: Rozwój portalu sopockich seniorów powstającego obecnie w ramach projektu pn. „Quality Ageing in an Urban Environment” (Q-AGEING) zawierającego m.in.: informacje na temat profilaktyki zdrowotnej, działalności kulturalnej seniorów (galeria, poezja, proza), „kącik łasucha” czy wiadomości związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 2014 – 2020 planowany jest dalszy rozwój opisywanego serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia jego treści o informacje ze źródeł takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Dom Pomocy Społecznej oraz możliwością wprowadzenia do serwisu elementów takich jak np. fora dyskusyjne.

29 Positive Ageing Plan – strategia miasta odpowiadająca na potrzeby seniorów
Przedmiot projektu: Opracowanie i wdrożenie kompleksowej miejskiej strategii związanej z problemem starzejącego się społeczeństwa i sytuacji ludzi starszych w społeczności lokalnej. Dokument ten, opracowany przy udziale i wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia instytucji takich jak m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jednostek naukowych, a także organizacji pozarządowych – powinien stać się „drogowskazem” dla wdrażanych w kolejnych latach działań Samorządu w następujących dziedzinach: aktywizacja zawodowa osób 50+, opieka zdrowotna, aktywizacja i integracja społeczna osób starszych czy rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

30


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sopotu na temat „Planów inwestycyjnych i społecznych miasta w latach 2014 - 2020”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google