Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy 2009 r. Gmina Orla – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w OrliAktywna rodzina w Gminie Orla Przygotowanie i opracowanie: Marta Osa Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy 2009 r. Gmina Orla – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w OrliAktywna rodzina w Gminie Orla Przygotowanie i opracowanie: Marta Osa Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy 2009 r. Gmina Orla – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w OrliAktywna rodzina w Gminie Orla Przygotowanie i opracowanie: Marta Osa Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

3 Czas realizacji projektu systemowego: 1 maj 2009 - 31 październik 2009 Koszty ogółem projektu systemowego: 31 439,28 zł Koszty wkładu własnego GOPS: 3 500zł Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt zostanie zrealizowany kompleksowo. Wkład własny zostanie przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla 7 uczestników projektu systemowego wg Ustawy o pomocy społecznej.

4 Koordynatorem Projektu systemowego będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, który koordynuję pracę: Pracownika ds. obsługi finansowej projektu, Pracownika socjalnego. Projekt systemowy będzie realizowany poprzez 5 Zadań: Zadanie 1 – zarządzanie projektem, Zadanie 2 – promocja projektu, Zadanie 3 – praca socjalna, Zadanie 4 – zasiłki i pomoc w naturze, Zadanie 5 – aktywna integracja.

5 Celem głównym projektu systemowegoAktywna rodzina w Gminie Orla jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej klientów Ośrodka i ich otoczenia oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin poszukujących wsparcia. Cele szczegółowe projektu systemowego: zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, wzmocnienie psychologiczne osób bezrobotnych, zdobycie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjecie zatrudnienia, podwyższenie umiejętności wychowawczych i społecznych.

6 Grupą docelową projektu systemowego będzie 7 osób zamieszkałych na terenie gminy Orla, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do jednej lub kilku z poniższych podgrup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę na dziećmi/osobami zależnymi, osoby będące rolnikami. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych będzie odbywała się w miesiącu maju, w dni robocze, w godz. 8-14, w siedzibie Ośrodka. Rekrutację będzie prowadził pracownik socjalny oraz Kierownik GOPS w Orli.

7 Wobec Uczestników projektu będą stosowane następujące instrumenty aktywnej integracji: - grupowy trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem oraz indywidualne konsultacje z psychologiem, - spotkanie z pedagogiem szklonym, - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym oraz poradnictwo indywidualne, - szkolenie z podstawy obsługi komputera, - kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe – opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu.

8 Kontrakty socjalne będą obejmowały instrumenty aktywnej integracji, pracę socjalną oraz wsparcie finansowe dla Beneficjentów Ostatecznych.

9 Przewidywane rezultaty twarde projektu systemowegoAktywna rodzina w Gminie Orla: 7 klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji, 7 klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi. Rezultaty twarde będą mierzone poprzez dokumentację kontraktową, dokumentację psychologiczną i doradczą, zaświadczenia o ukończonych kursach i listy obecności.

10 Przewidywane rezultaty miękkie projektu systemowegoAktywna rodzina w Gminie Orla: wzrost pewności siebie, poprawa poziomu samooceny i wiary we własne możliwości, zdobycie większej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, rozwój umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z życiem w społeczeństwie oraz życiem zawodowym, samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie umiejętności komunikowania i skutecznego porozumiewania, nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych. Rezultaty miękkie zostaną zmierzone poprzez 2 ankiety porównawcze, przeprowadzone po rekrutacji Uczestników i na końcu realizacji.

11 Rezultaty miękkie i twarde projektu systemowego przyczynią się do realizacji celu głównego, dzięki czemu zostanie uruchomiony proces aktywizacji społecznej, który pobudzi Uczestników do zmiany biernej postawy i wykazywania chęci do uniezależnienia się od pomocy społecznej, czyli zmiany na korzyść. Wartością dodaną projektu systemowego będzie dostarczenie usług dla uczestników projektu, które byłoby nieosiągalne bez wsparcia EFS. Proponowane działania w projekcie są nową formą wsparcia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli.

12 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt systemowy 2009 r. Gmina Orla – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w OrliAktywna rodzina w Gminie Orla Przygotowanie i opracowanie: Marta Osa Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google