Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA

2 HYMN ŚWIETLICY SP RADOSZYCE
Czy ktoś widział takie miejsce W którym miło i bezpiecznie , Gdzie wesoło spędzisz czas Na to proste pytanie jest odpowiedź kochani w Radoszycach jest taka świetlica. Roztańczona świetlica Rozśpiewana świetlica Przyjdziesz nie pożałujesz, Gdy tych „rytmów” poczujesz. Rozbawiona świetlica Roześmiana świetlica Zawsze wszystkich uszczęśliwia SŁOWA: RENATA KITLIŃSKA MUZYKA : TOMASZ KITLIŃSKI

3 REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. GEN. BRYG. ANTONIEGO – HEDY SZAREGO W RADOSZYCACH

4 § 1 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły. 2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 3. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 1) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych 2) pomoc w odrabianiu lekcji 3) organizowanie gier i zabaw ruchowych, 4) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 5) współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy. 6) zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie. 4. Oprócz zadań wymienionych w ust. 3 świetlica może organizować: 1) zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy, 2) imprezy szkolne (kulturalno - oświatowe, plenerowe, rozrywkowe). § 2 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej 1) dojeżdżający do szkoły, 2) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 3) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy. 2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy

5 § 3 1. Do świetlicy przyjmuje się: 1) na prośbę ucznia, 2) na prośbę rodziców, 3) na wniosek wychowawcy. 2. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń 3. Karty, o których mowa w ust. 2 należy składać najpóźniej do dnia 20 września każdego roku 4. Decyzje o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje powołana przez Dyrektora szkoły komisja 5. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe. § 4 1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin. 2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły 3. Jednostka zajęć w świetlicy jest 60 minut. § 5 1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. 2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku. 3. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25. § 6 1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor szkoły 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy szkoły oraz jej programem wychowawczym § 7 1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych 2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

6 § 8 1. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie. 2. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający oraz pozostali zakwalifikowani do zajęć świetlicowych. Mogą z niej również korzystać w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 3. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z GOPS em w Radoszycach 4. Odpłatność za posiłki należy wnosić do 15 dnia miesiąca, w którym korzysta się z posiłków. § 9 1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgoda wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie. 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. § 10 1. Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznawania uczniów zapisywanych do świetlicy i ich rodziców z niniejszym regulaminem 2. Zgodnie z uchwał Rady Pedagogicznej z dnia r. regulamin wchodzi w życie z dniem r.

7 CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE PRACY ŚWIETLICY
Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i racjonalnego odżywiania. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Kształtowanie właściwych postaw społeczno – moralnych. Rozwijanie uczuć artystycznych, wrażliwości i zdolności uczniów. Kształtowanie podstawowych nawyków społecznego współżycia i samorządności i kultury osobistej. Przygotowanie do właściwego spędzenia czasu wolnego. Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz środowiskiem lokalnym

8 OPIS WARUNKÓW I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
Świetlica przy Szkole Podstawowej ma do dyspozycji 2 sale, z czego jedna to typowa stołówka, a druga służy do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Świetlica w swoich pomieszczeniach wyposażona jest w odpowiedni sprzęt oraz w niezbędne pomoce. Zajęcia są prowadzone zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły i realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły - w której została utworzona oraz tygodniowego rozkładu zajęć

9 Zespół wokalny O P K O S przeboje polskiej muzyki rozrywkowej
   Zespół wokalny SPOKO działa w świetlicy od 2000 r. Jego założycielem oraz  instruktorem jest Renata Kitlińska. Z zespołem współpracuje Tomasz Kitliński, który tworzy piosenki i aranżacje  W zespole śpiewają dziewczęta klas IV-VI. Próby odbywają się raz w tygodniu. Celem prowadzenia zespołu jest:     - kształcenie głosu dziecięcego i umiejętność posługiwania się nim     - kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej     - wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu     - wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystywania wolnego czasu      - rozbudzanie zamiłowań do zbiorowego śpiewania     - promocja zespołu oraz szkoły poza środowiskiem lokalnym Repertuar zespołu obejmuje w szczególności piosenki dziecięce i młodzieżowe a także : przeboje polskiej muzyki rozrywkowej kolędy i pastorałki pieśni patriotyczne piosenki własne Zespół uświetnia swoimi występami  uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe odbywające się w gminie RADOSZYCE a także na teranie powiatu koneckiego. Bierze udział w festiwalach i konkursach piosenki odbywających się na szczeblu powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim

10 Najważniejsze występy i osiągnięcia zespołu:
♫ Zajęcie II miejsca przez świetlicowy zespół „SPOKO” w Wojewódzkich „SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH” i udział w ogólnopolskim XXIX Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „KIELCE 2002” i udział w koncercie GOSPODARZE – GOŚCIOM w ramach tego festiwalu. PREZENTACJE KONKURSOWE JODŁA 2002 PREZENTACJA NASZEGO REGIONU I MIEJSCOWOŚCI PODCZAS FESTIWALU HARCERSKIEGO W KIELCACH UDZIAŁ ZESPOŁU W KUŹNICACH KONECKICH W RAMACH HARCERSKIEGO FESTIWALU

11 ♫ EUROPIKNIK W RADOSZYCACH 2002 ♫ KONCERT 9O – LECIA POWSTANIA ZHP WRZESIEŃ 2002
♫ Wyróżnienie w powiatowych SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH dla zespołu SPOKO, następnie zajęcie III miejsca w wojewódzkich, Chorągwianych SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH, a tym samym nominacja do udziału w ogólnopolskim XXX Jubileuszowym Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „KIELCE 2003” oraz udziału w koncercie GOSPODARZE – GOŚCIOM ramach tego festiwalu SPOKO Z OPIEKUNKĄ W KIELCACH ♫ Zdobycie wyróżnienia w I Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej KOLOROWE PIOSENKI – Stąporków 2003 ♫ Zajęcie przez zespół SPOKO I miejsca w powiecie i II miejsca w wojewódzkich SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH, a tym samym nominacja do udziału w ogólnopolskim XXXI Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „KIELCE 2004” oraz udziału w koncercie GOSPODARZE – GOŚCIOM ramach tego festiwalu ♫ Zajęcie przez zespół SPOKO II miejsca w VIII KONECKIM PRZEGLĄDZIE FORM ESTRADOWYCH „SCENA 2004”

12 ♫ II I III DIECEZJALNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK – RADOM 2003 I 2004
♫ HARCOTEKA 2005 nominacja do udziału w ogólnopolskim XXXII Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „KIELCE 2005”. Udział zespołu w koncercie GOSPODARZE – GOŚCIOM ramach tego festiwalu ♫ Udział w festynach RADOSZYCZANIE - DZIECIOM WYSTĘP ZESPOŁU SPOKO W AKCJI CHARYTATYWNEJ RADOSZYCZANIE – DZIECIOM 2 WYSTĘP ZESPOŁU SPOKO W AKCJI CHARYTATYWNEJ RADOSZYCZANIE – DZIECIOM 3 ♫ II I III DIECEZJALNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK – RADOM 2003 I 2004

13 ♫ HARCOTEKA 2010 nominacja do udziału w ogólnopolskim XXXVII Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „KIELCE 2010” oraz udziału w koncercie GOSPODARZE – GOŚCIOM ramach tego festiwalu SPOKO JAKO ZESPÓŁ HARCERSKI, KIELCE 2010 ♫ HARCOTEKA 2011 nominacja do udziału w ogólnopolskim XXXVIII Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „KIELCE 2011” oraz udziału w koncercie GOSPODARZE – GOŚCIOM ramach tego festiwalu SPOKO JAKO ZESPÓŁ SZKOLNY

14 WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY
OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY Wyróżnienie w r w konkursie „ŻYJMY ZDROWIEJ”, zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach. Zajęcie przez drużynę harcerską , (którą prowadziłam w roku szkolnym 2001/2002) III miejsca w XXXXII Rajdzie Szlakami Walk Partyzanckich zorganizowanym przez komendę hufca. Zajęcie I miejsca podopiecznej Pauliny Zielonki w powiatowym IV DZIECIĘCYM FORUM ESTRADOWYM „TALENT 2002”, zorganizowanym przez KAESEMEK w Końskich. Dyplom uznania za udział w akcji GENERALNIE BEZPIECZNIE - UCZ SIE OD POLICJI, zorganizowanej przez Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. oraz Wydział Kultury Komendy Głównej Policji w Warszawie. Zajęcie I miejsca podopiecznej Pauliny Zielonki w II Ogólnopolskim Festiwalu „Piosenki Mamy i Taty”, zorganizowanym, przez PRO –MEDIA - ART., Komendę Miejską Policji w Kielcach. Zajęcie I miejsca podopiecznej Pauliny Zielonki w VI KONECKIM PRZEGLĄDZIE FORM ESTRADOWYCH „SCENA 2002” i udział w Koncercie Laureatów. Nominacja podopiecznej Pauliny Zielonki w eliminacjach rejonowych Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Opocznie , następnie zajęcie II miejsca w I Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Radomiu.

15 Wyróżnienie w powiatowych SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH dla podopiecznej Pauliny Zielonki, następnie zajęcie III miejsca w wojewódzkich, Chorągwianych SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH, a tym samym nominacja do udziału w ogólnopolskim XXX Jubileuszowym Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „KIELCE 2003” oraz udziału w koncercie GOSPODARZE – GOŚCIOM ramach tego festiwalu . Zajęcie przez zespół piosenki i tańca SMURFY II miejsca w powiatowej Harcotece 2003 i wyróżnienie w wojewódzkich SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH WYSTĘP ZESPOŁU WOKALNEGO SMURFY W AKCJI CHARYTATYWNEJ RADOSZYCZANIE – DZIECIOM 3 Wyróżnienie dla zespołu ŚWIETLIKI” w X Koneckim Przeglądzie Form Estradowych SCENA 2007

16 HARCOTEKA 2010 nominacja zespołu MAŁE DUSZKI do udziału w ogólnopolskim XXXI Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „KIELCE 2010” oraz udziału w koncercie GOSPODARZE – GOŚCIOM ramach tego festiwalu Zajęcie I miejsca Dawida Lewosińskiego w XIV KONECKIM PRZEGLĄDZIE FORM ESTRADOWYCH „SCENA 2010 ” i udział w Koncercie Laureatów.

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google