Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokonać kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokonać kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków."— Zapis prezentacji:

1

2 Dokonać kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. (1 egzemplarz protokołu kontroli przesyła się do organu prowadzącego szkołę). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

3 Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w terminie do dnia 31 sierpnia Opracować plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i przedstawić go radzie pedagogicznej do 15 września. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

4 Przedstawić radzie pedagogicznej do zaopiniowania organizację pracy szkoły w danym roku, w tym w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych Przedstawić RP do zaopiniowania zaktualizowany przydział stałych prac zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ar t. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.Na podstawie art.22 ust.2 punkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr256, poz.2572, z późn. zm.)

5 Przypomnieć nauczycielom o obowiązku poinformować uczniów i rodziców o: obowiązującym statucie szkoły (klasy pierwsze) i jego nowelizacji (pozostali uczniowie), obowiązującym szkolnym systemie oceniania, obowiązujących przepisach dotyczących egzaminu maturalnego (klasy maturalne), programie wychowawczym i programie profilaktyki,

6 Jeśli nie zostało to ustalone przy opracowaniu arkusza organizacyjnego szkoły to należy przedstawić uczniom do wyboru propozycje form realizacji 3 i 4 obowiązkowej godziny wychowania fizycznego (po uzgodnieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców),

7 Wnioski o stypendia szkolne, Przekazać do OKE informacje dotyczące osób przystępujących do egzaminu zawodowego (do 30 września), Założyć arkusze ocen dla uczniów klas pierwszych i wydać im legitymacje, Ustalić organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8 Uchwalenia przez radę rodziców programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z radą pedagogiczną – najpóźniej 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Jeśli RP nie uzyska porozumienia z RR w podanym terminie programy ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. (art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

9 Zebrać informacje o realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i odnotować je w księdze ewidencji dzieci. W przypadku przyjęcia do szkoły dzieci spoza obwodu informacje nt. realizacji ww. obowiązków należy przesłać dyrektorom macierzystych szkół publicznych. art.14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

10 Sprawdzić, czy zapisy statutu nie uległy dezaktualizacji na skutek zmian prawa oświatowego lub zmian warunków działania szkoły. art. 60ust. 2ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz rozporządzeniu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 61, poz. 624, ze zm.) Dokumentacja przebiegu nauczania Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2009 r. Nr 116 poz. 977 ze zm.)

11 Przyjęcie wniosków nauczycieli kontraktowych i mianowanych o rozpoczęcie stażu odpowiednio na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego oraz zatwierdzenie planów rozwoju w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004r., Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) Poinformowanie nauczyciela stażysty o rozpoczęciu przez niego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęciu przez niego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Przydzielenie nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu rozpoczynającym staż opiekuna stażu (art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)


Pobierz ppt "Dokonać kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google